Les vins du Tour de France 2011: 11. etappe — gammel vintradisjon

Så mis­tet Thor Hus­hovd den gule trøy­en. Det måt­te skje før eller siden, men det skul­le helst ha skjedd siden. Jeg liker ikke at kræsj skal avgjø­re, slik det i rea­li­te­ten gjor­de i dag. Men det mest van­vit­ti­ge var bilen til fransk TV som kjør­te ned Juan Anto­nio Fle­cha og John­ny Hoo­ger­land. Den sjå­fø­ren bør ikke slip­pes løs i et syk­kel­felt igjen.

Jeg liker ikke at tid­li­ge­re doping­tat­te syk­lis­ter får kom­me til­ba­ke og del­ta i en grand tour, like lite som jeg liker at doping­tat­te lang­renns­lø­pe­re og fri­idretts­ut­øve­re får kom­me til­ba­ke på topp­nivå. Jeg har der­for ikke vært noe glad for at Alex­an­der Vino­kou­rov har fått være med. Men jeg øns­ket ham ikke en så trist sorti som det kan se ut til at han får nå.

Her i Frank­ri­ke er Tho­mas Voeck­ler sær­de­les popu­lær. Det er for så vidt Thor Hus­hovd også, men det var nok popu­lært at Tho­mas Voeck­ler over­tok den gule trøy­en. Han vant alle fransk­menns hjer­ter i 2004 da han kjem­pet inn­bitt for å for­sva­re den gule trøy­en. Han er en farge­rik syk­list som all­tid for­sø­ker seg. Og han frem­står all­tid som blid og hyg­ge­lig, også når et av hans man­ge brudd­for­sø­ke mis­lyk­kes — noe de ofte gjør. “Jeg viss­te jo at det ikke kun­ne gå, men jeg måt­te jo prø­ve!” er et typisk svar fra Tho­mas Voeck­ler — frem­ført med et stort smil. I går var en av de dage­ne han lyk­tes. Men han behol­der nok trøy­en bare fram til torsdag.

I dag har ryt­ter­ne en vel for­tjent hviledag.

Vi skal fram til 11. etap­pe, som går fra Blaye-les-Mines til Lavaur. Dagens etap­pe star­ter omtrent der for­ri­ge etap­pe slut­tet. Og som nav­net anty­der, så er også det­te et gruve­om­rå­de. Men i dag er gru­ve­ne stengt. Det har også vært glass­verk, som nå er ned­lagt. Når jeg leter etter infor­ma­sjon om ste­det, fin­ner jeg mest om de nå ned­lag­te gru­ve­ne. Etap­pen star­ter en mil nord for en vi en by som er kjent for alle som er inter­es­sert i Tour de Fran­ce: Albi. Siden sist Tour de Fran­ce var inn­om den­ne byen har den fått plass på UNESCO World Her­ita­ge list. Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 11. etap­pe — gam­mel vin­tra­di­sjon