Les vins du Tour de France 2011: 13. etappe — søt vin, sure bein og hellig vann

Jeg var opp­tatt med annet i går, og fikk der­for bare sett begyn­nel­sen på gårs­da­gens etap­pe. Jeg mer­ker meg at Mark Caven­dish måt­te gi tapt for for André Grei­pel i spur­ten, og at Phi­lip­pe Gil­bert sik­ret seg ytter­li­ge­re 8 poeng. Mark Caven­dish har ikke så man­ge fle­re etap­per å gjø­re det på, om han skal sik­re seg den grøn­ne trøy­en. Det er inter­es­sant å se til­ba­ke på at HTC-sje­fen Rolf Aldag alle­re­de etter rit­tets and­re dag pek­te på Phi­lip­pe Gil­bert som favo­ritt til grønn trøye. Kan­skje får han rett.

I dag ven­ter nok en flat etap­pe som gans­ke sik­kert kom­mer til å ende i masse­sprint. Så får vi se hvem som er ras­kest på slut­ten den­ne gan­gen. Ellers mer­kes det at Tour de Fran­ce nær­mer seg Syd-Frank­ri­ke — det har begynt å reg­ne her også.

Vi skal fram til 13. etap­pe, som går fra Pau til Lour­des. Det er 64. gang Pau er med i Tour det Fran­ce. Bare Paris har vært med fle­re gan­ger, om man skal tro Johan Kag­ge­stad. Og det skal man. Det er tred­je gan­gen Lour­des er med.

Skul­le man vur­dert etap­pen rent vin­mes­sig bur­de den ha gått mot­satt vei. Lour­des er kjent for sitt vann, mens Jurançon nær Pau lager en utmer­ket dess­vert­vin. Vann før start og des­sert­vin ved mål­gang, det had­de pas­set bed­re. Men vi får hol­de oss til etap­pen slik den skal sykles.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 13. etap­pe — søt vin, sure bein og hel­lig vann