Les vins du Tour de France 2011: 14. etappe — stedet Bacchus glemte

Så fikk Mark Caven­dish ende­lig den grøn­ne trøy­en. Men han har ikke noen trygg ledel­se. Han vil kun­ne ta noen poeng på mel­lom­spur­ter i Pyre­ne­ene hvis han vel­ger å bru­ke kref­ter på det. Men mål­po­eng blir det nok ikke. Så da spørs det hva Phi­lip­pe Gil­bert vel­ger å gjø­re for å vin­ne til­ba­ke den grøn­ne trøyen.

Nå star­ter et nytt Tour de Frace. Noen vil si at det er nå det vir­ke­lig star­ter. De som har ambi­sjo­ner om å vin­ne sam­men­lagt må nå vise at de mener alvor. Pres­set er på Alber­to Con­ta­dor, som fort­satt lig­ger ca 1.30 bak sine frems­te rivaler.

Men ryt­ter­ne star­ter på sin førs­te Pyre­nee-etap­pe, har vi kom­met til den sis­te. 14. etap­pe går fra Saint-Gau­dens til Plateau de Beil­le. Det­te er fjell, fjell og atter fjell, gans­ke langt inne i Pyre­ne­ene. Det er bare å inn­se: Her er vi langt fra nær­mes­te vin­om­rå­de av betydning.

Vi star­ter i depar­te­men­tet Haut-Garon­ne, men det mes­te av etap­pen går i depar­te­men­tet Ariè­ge. I den engels­ke utga­ven av Wiki­pe­dia beskri­ves områ­det slik, under over­skrif­ten Economy:

The Ariege depart­ment is a large­ly unk­nown depart­ment which is situa­ted next to the Aude in the most southern part of the Midi-Pyre­ne­es region and sha­res its bor­ders with the Aude, Andor­ra, Hau­te Garon­ne and the Pyre­ne­es Orientales”

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 14. etap­pe — ste­det Bacchus glem­te