Les vins du Tour de France 2011: 15. etappe: Languedoc — årets vinetappe!

Jeg er impo­nert av Tho­mas Voeck­lers evne til å fin­ne skjul­te kref­ter når det gjel­der som mest. Jeg had­de ingen tro på at han skul­le kla­re å for­sva­re den gule trøy­en i går. Og man skal ikke glem­me Pier­re Rol­land som fulg­te Tho­mas Voeck­ler til mål — det er ikke noe mind­re impo­ne­ren­de. Dagens etap­pe er ikke like hard, med en høy­ka­te­go­ri, Med 42 km fra top­pen til mål blir det vel mør­ning, men ikke avgjø­ren­de rykk opp til Col d’Au­bis­que. Så jeg tror Tho­mas Voeck­ler behol­der den gule trøy­en i dag og behol­der den i mor­gen også, og da kan vi få en repri­se fra 2004 når de i mor­gen skal syk­le til Plateau de Beil­le og Tho­mas Voeck­ler kan­skje igjen skal for­sva­re den gule trøy­en fra et til­syne­la­ten­de håp­løst utgangs­punkt.

Jens Voigt gjor­de som van­lig en impo­ne­ren­de inn­sats. Jeg vil tro at ethvert lag gjer­ne skul­le hatt en slik arbeidshest.

Det­te var etap­pen da Alber­to Con­ta­dor måt­te vise styr­ke. I ste­det vis­te han svak­het ved ikke å føl­ge brød­re­ne Schleck, Cadel Evans, Ivan Bas­so og Dani­el Cunego da de ryk­ket. Det blir nok ikke Alber­to Conat­dor som vin­ner årets Tour de France.

Som alle­re­de anty­det, så tror jeg dagens etap­pe blir en mel­lom­e­tap­pe hvor man kjø­rer for å mør­ne hver­and­re før mor­gen­da­gen, men uten at noen for­sø­ker seg på avgjø­ren­de rykk. Phi­lip­pe Gil­bert har åpen­bart ikke gitt opp den grøn­ne trøy­en. Han kan få mulig­he­ter til å ta inn­på Mark Caven­dish i morgen.

Vi har gjort oss fer­dig med fjell i den­ne omgang. 15. etap­pe går fra Limoux til Montpel­li­er. I går var det vans­ke­lig å fin­ne noe vin å skri­ve om. I dag druk­ner vi i vin, og pro­ble­met er hva vi skal vel­ge — eller all den gode vinen som vi må vel­ge bort. Tid­li­ge­re har vi måt­tet ta til dels gans­ke lan­ge avstik­ke­re og omvei­er. Nå kan vi stort sett  hol­de oss til vin­går­der de mer eller mind­re syk­ler gjen­nom, og like­vel må man­ge ute­la­tes. Vi skal gjen­nom det områ­de i ver­den hvor det pro­du­se­res mest vin: Lan­gue­doc-Rous­sil­lon. På Tour de Fran­ce nett­si­der beskri­ves etap­pen slik:

Limoux will wel­come the Tour for the first time and from the­re on, the pelo­ton will hard­ly ever lea­ve the viney­ards until it reaches Montpellier.”

Etter at vi kjøp­te en lei­lig­het i regio­nen i 2005 har jeg hatt en sær­lig inter­es­se for viner her­fra. Det­te, sam­men med Rhô­ne, er mitt vin­mes­si­ge hjem­me­om­rå­de. Det er her jeg vil se Tour de Fran­ce, og jeg kom­mer til å stå ved mål­om­rå­det når ryt­ter­ne kom­mer til Montpellier.

Lan­gue­doc har len­ge vært kjent som områ­det for pro­duk­sjon av bil­lig kon­sum­vin. Til 11. etap­pe var vi inn­om at vin­pro­du­sen­te­ne i Gail­lac prio­ri­ter­te bil­lig kon­sum­vin til gruve­are­bei­der­ne frem­for å sat­se på kva­li­tet. I Lan­gue­doc har man noe av den sam­me his­to­ri­en. Men her var det jern­bane­ut­byg­gin­gen som gjor­de det mulig å sel­ge over stør­re avstand, sær­lig til gruve­om­rå­de­ne i nord. De som har blitt rike er gjer­ne gla­de i det som har gjort dem rike, og liker å pyn­te med det de er glad i. I Montpel­li­er er en av hus­fa­sta­de­ne mot Place de la Come­die deko­rert med vin­ran­ke, vin­pres­se og loko­mo­tiv — det som had­de gitt eie­ren hans rikdom.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 15. etap­pe: Lan­gue­doc — årets vin­e­tap­pe!