Les vins du Tour de France 2011: 16. etappe, Saint-Paul-Trois-Châteaux > Gap

Thor Hus­hovd har impo­nert, og det er litt mor­somt å se den sto­re frans­ke sports­avi­sen L’Equi­pe også bru­ke kli­sje­en “Thor de Fran­ce”.

Men en som impo­ne­rer like mye er Tho­mas Voeck­ler. Jeg had­de reg­net med at han måt­te gi fra seg den gule trøy­en på Luz-Ardi­den, og i alle fall på Plateau de Beil­le i går. Men han hen­ter fram skjul­te kref­ter når han har en gul trøye å for­sva­re. Den­ne gan­gen vir­ket det ikke som om han slet noe mer enn de and­re som han syk­let sam­men med. Det er vin­ner­ne som får mest opp­merk­som­het. Men syk­kel er en lag­idrett, og vi må ikke over­se Pier­re Rol­land, som fulg­te Tho­mas Voeck­ler både til Luz-Ardi­den og til Plateau de Beil­le. Man kan vel ikke si at Frank eller Andy Schleck er hjelpe­ryt­ter for den and­re. Ser vi bort fra dis­se to, var det bare Tho­mas Voeck­ler som had­de med en til å hjel­pe seg helt til mål. Når bør Tho­mas Voeck­ler i alle fall kun­ne behol­de den gule trøy­en til og med etap­pen til og med 18. etap­pe opp til Gali­bi­er. Og når han har klart å hol­de føl­ge med de antatt ster­kes­te til Luz-Ardi­den og til Plateau de Beil­le, hvor­for ikke også til Gali­bi­er og Alpes d’Huez?

Til nå synes jeg det som har skjedd mel­lom sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne har vært for­del Cadel Evans, basert på at han van­lig­vis er den ster­kes­te tem­po­ryt­te­ren. De and­re bør ha et stør­re for­sprang på ham enn de har når de kom­mer til tempo­etap­pen i Gre­nob­le. Jeg vet ikke hvor god Tho­mas Voeck­ler er i tem­po. Men det spil­ler ikke så stor rol­le. Det ser uan­sett ut til at Tho­mas Voeck­ler med og uten gul trøye er to for­skjel­li­ge ryt­te­re. Hva han har pres­tert i van­lig syk­kel­tøy sier ingen ting om hva han kan pres­te­re når han får på den gule “super­mann­drak­ten”. Med det han har pres­tert til nå vil­le jeg ikke bli over­ras­ket om han hol­der unna helt til Paris.

Litt til­ba­ke til Thor Hus­hovd og L’Equi­pe. Han har len­ge vært omtalt som Oksen fra Grim­stad. L’Equi­pe har nå gjort ham til rov­dyr. En rovokse, det kan det ikke være greit å bli utsatt for!

I dag kom­mer syk­lis­te­ne til vårt dis­trikt. Noen timer etter at det­te er pub­li­sert set­ter jeg meg på syk­ke­len for å syk­le de ca 25 kilo­me­ter­ne inn til mål­om­rå­det i Montpel­li­er. Alt tyder på at det blir nok en sei­er for Mark Caven­dish. Uan­sett er det en etap­pe som er for flat til at Thor Hus­hovd og Edvald Boa­sson Hagen har noen sær­li­ge vin­ner­sjan­ser. Vi får vel se Thor Hus­hovd kjø­re opp­trekk for Tyler Far­rar igjen.

Etter det­te skal ryt­ter­ne ha en hvile­dag. Men den tok vi i går. Vi går fra til 16. etap­pe, som går fra Saint-Paul-Trois-Châteaux til Gap. Det­te er for så vidt også en etap­pe som bør kun­ne pas­se Thor Hus­hovd og Edvald Boa­sson Hagen. Men det får vi even­tu­elt kom­me til­ba­ke til.

Rhô­ne­da­len deles gjer­ne inn to vin­re­gio­ner. Den syd­li­ge delen av Rhô­ne er den delen som, som fransk­menn kal­ler Rhô­ne mér­i­dio­nal, lig­ger syd for Mon­te­li­mar. Mel­lom Mon­te­li­mar og Valen­ce er det ingen klas­si­fi­ser­te vin­om­rå­der, om vi ikke drar ut i siden­da­len til Diois (hvor 11. etap­pe i Tour de Fran­ce 2010 gikk). Det nord­li­ge Rhô­ne er fra Valen­ce og nord­over. Det­te kal­les på fransk Rhô­ne sep­ten­trio­nal. Man kan ikke nøye seg med å kal­le det sûd og nord. På til­sva­ren­de måte kal­ler man gjer­ne det som er  øst for ori­en­tal og det i vest for occi­den­tal. Det skal ikke være enkelt, det skal være fransk.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 16. etap­pe, Saint-Paul-Trois-Châteaux > Gap