Les vins du Tour de France 2011: 16. etappe, Saint-Paul-Trois-Châteaux > Gap

Thor Hus­hovd har impo­nert, og det er litt mor­somt å se den sto­re frans­ke sports­avi­sen L’Equi­pe også bru­ke kli­sje­en “Thor de Fran­ce”.

Men en som impo­ne­rer like mye er Tho­mas Voeck­ler. Jeg had­de reg­net med at han måt­te gi fra seg den gule trøy­en på Luz-Ardi­den, og i alle fall på Plateau de Beil­le i går. Men han hen­ter fram skjul­te kref­ter når han har en gul trøye å for­sva­re. Den­ne gan­gen vir­ket det ikke som om han slet noe mer enn de and­re som han syk­let sam­men med. Det er vin­ner­ne som får mest opp­merk­som­het. Men syk­kel er en lag­idrett, og vi må ikke over­se Pier­re Rol­land, som fulg­te Tho­mas Voeck­ler både til Luz-Ardi­den og til Plateau de Beil­le. Man kan vel ikke si at Frank eller Andy Schleck er hjelpe­ryt­ter for den and­re. Ser vi bort fra dis­se to, var det bare Tho­mas Voeck­ler som had­de med en til å hjel­pe seg helt til mål. Når bør Tho­mas Voeck­ler i alle fall kun­ne behol­de den gule trøy­en til og med etap­pen til og med 18. etap­pe opp til Gali­bi­er. Og når han har klart å hol­de føl­ge med de antatt ster­kes­te til Luz-Ardi­den og til Plateau de Beil­le, hvor­for ikke også til Gali­bi­er og Alpes d’Huez?

Til nå synes jeg det som har skjedd mel­lom sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne har vært for­del Cadel Evans, basert på at han van­lig­vis er den ster­kes­te tem­po­ryt­te­ren. De and­re bør ha et stør­re for­sprang på ham enn de har når de kom­mer til tempo­etap­pen i Gre­nob­le. Jeg vet ikke hvor god Tho­mas Voeck­ler er i tem­po. Men det spil­ler ikke så stor rol­le. Det ser uan­sett ut til at Tho­mas Voeck­ler med og uten gul trøye er to for­skjel­li­ge ryt­te­re. Hva han har pres­tert i van­lig syk­kel­tøy sier ingen ting om hva han kan pres­te­re når han får på den gule “super­mann­drak­ten”. Med det han har pres­tert til nå vil­le jeg ikke bli over­ras­ket om han hol­der unna helt til Paris.

Litt til­ba­ke til Thor Hus­hovd og L’Equi­pe. Han har len­ge vært omtalt som Oksen fra Grim­stad. L’Equi­pe har nå gjort ham til rov­dyr. En rovokse, det kan det ikke være greit å bli utsatt for!

I dag kom­mer syk­lis­te­ne til vårt dis­trikt. Noen timer etter at det­te er pub­li­sert set­ter jeg meg på syk­ke­len for å syk­le de ca 25 kilo­me­ter­ne inn til mål­om­rå­det i Montpel­li­er. Alt tyder på at det blir nok en sei­er for Mark Caven­dish. Uan­sett er det en etap­pe som er for flat til at Thor Hus­hovd og Edvald Boa­sson Hagen har noen sær­li­ge vin­ner­sjan­ser. Vi får vel se Thor Hus­hovd kjø­re opp­trekk for Tyler Far­rar igjen.

Etter det­te skal ryt­ter­ne ha en hvile­dag. Men den tok vi i går. Vi går fra til 16. etap­pe, som går fra Saint-Paul-Trois-Châteaux til Gap. Det­te er for så vidt også en etap­pe som bør kun­ne pas­se Thor Hus­hovd og Edvald Boa­sson Hagen. Men det får vi even­tu­elt kom­me til­ba­ke til.

Rhô­ne­da­len deles gjer­ne inn to vin­re­gio­ner. Den syd­li­ge delen av Rhô­ne er den delen som, som fransk­menn kal­ler Rhô­ne mér­i­dio­nal, lig­ger syd for Mon­te­li­mar. Mel­lom Mon­te­li­mar og Valen­ce er det ingen klas­si­fi­ser­te vin­om­rå­der, om vi ikke drar ut i siden­da­len til Diois (hvor 11. etap­pe i Tour de Fran­ce 2010 gikk). Det nord­li­ge Rhô­ne er fra Valen­ce og nord­over. Det­te kal­les på fransk Rhô­ne sep­ten­trio­nal. Man kan ikke nøye seg med å kal­le det sûd og nord. På til­sva­ren­de måte kal­ler man gjer­ne det som er  øst for ori­en­tal og det i vest for occi­den­tal. Det skal ikke være enkelt, det skal være fransk.

Dagens etap­pe star­ter i det områ­det som til nylig het Coteaux de Tri­cas­tin, og som for de fles­te fort­satt er kjent under det­te nav­net — i den grad det er kjent. Men i Frank­ri­ke for­bin­der man Tri­cas­tin først og fremst med atom­kraft­verk, og etter pro­ble­mer med atom­kraft­ver­ket i 2008 vil­le vin­pro­du­sen­te­ne ha et annet navn. Så fra og med årgang 2010 heter det  Grig­nan les Adhé­mar. Vi hol­der oss til det nye nav­net Grig­nan les Adhé­mar og bru­ker det så mye at det kan­skje fes­ter seg.

Grig­nan les Adhé­mar er det nord­ligs­te områ­det av den syd­li­ge delen av Rhô­ne­da­len. Områ­det utgjør en tre­kant avgren­set av Mon­te­li­mar i nord, Grig­nan i øst og dag­nes start­by, Saint-Paul-Trois-Châteaux i syd. Fra Mon­te­li­mar er det nes­ten vin­tomt områ­det, til vi kom­mer til vi kom­mer til områ­det Saint-Peray på vest­si­den av Rhô­nen (eller høy­re-bredd, som man liker å kal­le det i Frank­ri­ke), på høy­de med Valen­ce. Selv om områ­det ikke er så stort, er det gans­ke sto­re klima­va­ria­sjo­ner her. I Mon­te­li­mar er det gans­ke van­lig med snø om vin­te­ren, mens det er meget sjel­den i Saint-Paul-Trois-Châte­uax, selv om det bare er drøyt 30 km mel­lom de to. Nord­gren­sen av Grig­nan les Adhé­mar fal­ler også sam­men med nord­gren­sen for oli­ven­dyr­king og for dru­en Gre­nache. Så det­te utgjør nord­gren­sen for middelhavsklimaet.

Også grunn­for­hol­de­ne kan variere gans­ke mye, så det er også gans­ke stor varia­sjon mel­lom vine­ne fra det­te områ­det. 95% av pro­duk­sjo­nen er rødvin. Det er laget på de dru­ene man ellers bru­ker i den syd­li­ge delen av Rhô­ne: Syrah, Gre­nache og Mou­vèd­re. Men om jeg har for­stått det rett, blir ikke all­tid Gre­nache helt moden så langt nord. Kan­skje er det en grunn til at Grig­nan les Adhé­mar kan være noe let­te­re enn en del annen rhônevin.

Fra Saint-Paul-Trois-Châteaux syk­ler man i ret­ning syd-øst, og man kom­mer fort ut av Grig­nan les Adhé­mar og over i Côtes du Rhô­ne. Etter 8 km syk­ler ryt­ter­ne gjen­nom Suze-la-Rous­se, hvor det er et Uni­ver­si­té du Vin. De har utdan­nel­se for pro­fe­sjo­nel­le og kurs for ama­tø­rer — også på engelsk og tysk, i til­legg til fransk.

Når vi nå kom­mer inn i Côtes du Rhô­ne må vi inn­om klas­si­fi­se­rin­gen her. Klas­si­fi­ka­sjo­nen er hie­rar­kisk. Côtes du Rhô­ne er basis­klas­si­fi­ka­sjo­nen. Vin fra de fles­te klas­si­fi­ser­te regio­ner i Rhô­ne, både nord og syd, kan sel­ges som Côtes du Rhô­ne. Det er noen unn­tak, og om jeg har for­stått det rett er Grig­nan les Adhé­mar et av unn­ta­ke­ne. Vin her­fra kan bare sel­ges som av Grig­nan les Adhé­mar ikke som Côtes du Rhô­ne. Noen områ­der er klas­si­fi­sert som Côtes du Rhô­ne Vil­la­ge, som er et nivå høy­ere. Like etter Suze-la-Rous­se går etap­pen inn i et slikt Côtes du Rhô­ne Vil­la­ge område.

Nivå­et over det­te er Côtes du Rhô­ne Vil­la­ge som også kan angi kom­mune­nav­net. Etter ca 20 km kom­mer syk­lis­te­ne inn i Saint-Mau­rice, som er et slikt områ­de. Vine­ne her­fra vil typisk være beteg­net som Saint-Mau­riceCôtes du Rhô­ne Vil­la­ge.

Det øvers­te nivå­et er de områ­de­ne som har egen AOC/AOP-klas­si­fi­se­ring, som f.eks. Châte­auneuf-du-Pape. Etter ytter­li­ge­re et par kilo­me­ter kom­mer syk­lis­te­ne inn i Vinsob­res, som er et slikt områ­de. Det ble løf­tet fra Vinsob­resCôtes du Rhô­ne Vil­la­ge til AOC Vinsob­res i 2005 (med virk­ning fra 2006).

Innen­for et begren­set områ­de som vi her beve­ger oss innen­for vil de uli­ke klas­si­fi­se­rin­ge­ne kun­ne si noe om kva­li­te­ten, men ikke så mye om stilen.

Etter Vinsob­res er det et par kilo­me­ter med Côtes du Rhô­ne. Men når ryt­ter­ne har pas­sert Nyons, etter 36 kilo­me­ter, da er det slutt på vinen — i alle fall på vin som det er verdt å skri­ve om. Nå går det jevnt opp­over mot en ny peri­ode med fjell­e­tap­per, hvil­ket vil si at det blir vans­ke­li­ge­re å fin­ne fin.

Johan Kag­ge­stad har sam­men med Hans Petter Bakke­teig skre­vet boken “Røff guide til Tour de Fran­ce 2011”. Her får man vite mye om det mes­te om årets Tour, sam­men med tri­via, his­to­rie, osv. Han skri­ver om det mes­te, bort­sett fra vin og annet drik­ke — det får du her. Jeg har omtalt boken her. Hvis du ikke alt har boken: Løp og kjøp!

Les vins du Tour de France 2011

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email