Les vins du Tour de France 2011: 17. etappe — Girosyklistene krysser sitt spor

Som ven­tet vant Mark Caven­dish gårs­da­gens etap­pe. Det var den førs­te av dage­ne hvor vi opp­lev­de Tour de Fran­ce live. Det betyr i prak­sis at man får med seg mye av sir­ku­set, men ikke så vel­dig mye av rit­tet. Skal man skje hva som skjer må man se på TV, skal man opp­le­ve stem­nin­gen må man være på ste­det. Med “Back sta­ge pass” hos TV2 kun­ne vi i alle fall et styk­ke på vei få en “ja takk, beg­ge deler” løs­ning. Og vi fikk hilst på gam­le kjen­te i TV2-teamet.

I dag skal ryt­ter­ne ha en vel­for­tjent hvile­dag, og jeg skal ikke spe­ku­le­re i hvor­dan hvile­da­gen kom­mer til å for­lø­pe. Så spe­ku­la­sjo­ner får ven­te til i mor­gen. I dag nøy­er vi oss med vinen, selv om vi nå er uten­for de vik­tigs­te vinområdene.

17. etap­pe går fra Gap til Pine­rolo. Det­te er etap­pen hvor Tour de Fran­ce møter Giro d’I­ta­lia. Etap­pen star­ter i Frank­ri­ke, men går inn i Ita­lia. Dagens etap­pe møter 20 etap­pe fra årets Giro d’I­ta­lia i Sestri­ere.

Om vi ser stort på det, så kom­mer vi nå inn i den kan­skje bes­te vin­re­gio­nen i Ita­lia: Pie­mon­te. Men vi hol­der oss i eller nær fjel­le­ne, hvil­ket vil si i litt for stor avtand til de mest inter­es­san­te områ­de­ne. De lig­ger stort sett øst og syd for Torino.

Det førs­te vin­om­rå­det vi kom­mer inn i er Valsusa. Skjønt syk­lis­te­ne syk­ler vel en dal len­ger syd enn Val de Susa. Men man kan ikke være for pir­ke­te når man leter etter vin i områ­der som det­te. Valsusa er rødvin og skal visst­nok være pro­du­sert på tra­di­sjo­nelt vis — hva nå det måt­te bety. Områ­det fikk DOC-sta­tus i 1997. Vin­mar­ke­ne er ter­ras­ser­te og skal være de høy­est lig­gen­de vin­mar­ker i Euro­pa. Det sies det kre­ver en god del helte­mot å dri­ve med vin­dyr­king i det­te området.

Vinen lages på kjen­te dru­er som Bar­be­ra, Dol­cet­to og Nebio­lo. Men det bru­kes også loka­le dru­er som Avanà, Beret­ta cunes­ses, Neret­ta, Bonar­da, Doux d’Henri og Ramìe. Det er en umu­lig opp­ga­ve å ha over­sikt over loka­le ita­li­ens­ke drue­va­ri­an­ter, og jeg kjen­ner ikke noen av dis­se. Se litt mer om Valsusa her.

Om jeg har for­stått det rett så sel­ges vinen stort sett i regio­nen, og 60% går til hotel­ler og restauranter.

Isvin, vin laget på dru­er som er høs­tet etter at fros­ten er kom­met, er ikke noe man for­bin­der med ita­li­ensk vin. Men i Chio­mon­te i det­te områ­det pro­du­se­res det slik vin. Jeg vet ikke mer om den­ne vinen enn det jeg har lest her.

For de det måt­te inter­es­se­re kan også nev­nes at under OL i Tori­no i 2006 ble cur­ling spilt i Pinerolo.

Johan Kag­ge­stad har sam­men med Hans Petter Bakke­teig skre­vet boken “Røff guide til Tour de Fran­ce 2011”. Her får man vite mye om det mes­te om årets Tour, sam­men med tri­via, his­to­rie, osv. Han skri­ver om det mes­te, bort­sett fra vin og annet drik­ke — det får du her. Jeg har omtalt boken her. Hvis du ikke alt har boken: Løp og kjøp!

 

Italiensk vin

Det er ikke så lett å ori­en­te­re seg i det ita­li­ens­ke vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Når man bru­ker boken som en guide til viner langs etap­pe­ne i et syk­kel­ritt er det også et lite poeng at de har delt opp de ita­li­ens­ke vine­ne i fire grup­per: Leder­trøy­en, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Men når sant skal sies had­de den vært let­te­re å ori­en­te­re seg i om de had­de latt syk­kel­meta­fo­ren fare og hel­ler had­de holdt seg til en ren geo­gra­fisk inndeling.

Et utmer­ket norsk nett­sted er amarone.no, og et ita­li­ensk nett­sted som også er til­gjen­ge­lig på engelsk er www.lavetrinadeisapori.com. Jeg vil len­ke til beg­ge når de skri­ver om vin­om­rå­der vi passerer.

I til­legg må nev­nes noen av stan­dard­ver­ke­ne om vin, som dek­ker hele ver­den. Min favo­ritt er Hugh John­son og Jan­cis Robin­son “Vinens ver­den”, som nå fore­lig­ger i sin 6. utga­ve fra 2008.

Eng­land har ald­ri vært noe stort vin­land når det gjel­der pro­duk­sjon (selv om det pro­du­se­res noe vin i Eng­land også), men har tra­di­sjo­nelt vært størst som kjø­per av vin (jeg vil tro at and­re nå har gått for­bi Eng­land eller Stor­bri­tan­nia her). Eng­land og Lon­don er der­for et utmer­ket utsikts­punkt for å se nett­opp på vinens ver­den, uten å gi noe land forrang.

Et alter­na­tiv er André Domi­né “Vin”. Den­ne boken er opp­rinne­lit tysk og jeg vil der­for tro at den sær­lig er god på tysk vin. Men den er ikke pre­get av det­te på en slik måte at tysk vin har fått noen stør­re plass enn den fortjener.

Det har skjedd mye i vin­ver­den de sis­te åre­ne. Det gir en for­del Johnson/Robinson i for­hold til Domi­né, da sis­te utga­ve av deres bok er fra 2008, mens Domi­nés bok er fra 2005. Men beg­ge er utmer­ke­de bøker.

Hvis du vil se kart over vin­om­rå­der, både i Ita­lia og and­re ste­der, fin­nes det mye på http://www.flickr.com/photos/wineillustrations. Det er vel ikke så over­ras­ken­de at man fin­ner de bes­te kar­te­ne hos en som lever av å lage kart for vin­bla­der, bøker m.m., ikke av å sel­ge vin eller vin­tu­rer. Men det er like lite over­ras­ken­de at den som prø­ver å leve av det­te ikke lar and­re bru­ke dem fritt, så der­for har jeg ikke brukt noen av hans kart.

Les vins du Tour de France 2011

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email