Les vins du Tour de France 2011: 18. etappe — noen ukjente vinskatter i Pinerolo

I dag er det på ‘an igjen for syk­lis­te­ne. De skal ut på en 162,5 km etap­pe som går jevnt opp­over, har en andre­ka­te­go­ri på slut­ten før det hele avslut­tes med 11 km utfor­kjø­ring. Kan­skje kan det være en etap­pe som kan pas­se både Thor Hus­hovd og Edvald Boa­sson Hagen. Men de to nors­ke del­ta­ger­ne har alle­re­de pres­tert mer enn hva man med rime­lig­het kan ven­te, så vi har ikke lov til å bli skuf­fet om de hol­der seg i bak­grun­nen fram til Paris. Phi­lip­pe Gil­bert har ennå ikke gitt opp jak­ten på den grøn­ne trøy­en. Han kan også være en som sat­ser her. Jeg vil tro at Mark Caven­dish vil ha pro­ble­mer med å føl­ge her, men man vet ald­ri. Man­ge hus­ker 19. etap­pe i 2009 til Aubeans, som har en del til fel­les med den­ne. Der tau­et laget Caven­dish over top­pe­ne, og han vant spurten.

Det bør også være gans­ke gode mulig­he­ter for at et ufar­lig brudd kan gå inn. Kan­skje kan FDJ ende­lig lyk­kes med et av sine utal­li­ge brudd­for­søk. Med mind­re Gil­bert og/eller Rojas sit­ter i brud­det vil nep­pe noen være inter­es­sert i å kjø­re sær­lig hardt for å hen­te det inn. Da vil nok HTC kjø­re for å hind­re at dis­se får for man­ge poeng.

For sam­men­lag­tryt­ter­ne er dagens etap­pe en opp­kjø­ring til den etap­pen vi skal til, som er den førs­te av to meget kre­ven­de alpe­etap­per. 18. etap­pe går fra Pine­rolo i Ita­lia til­ba­ke til Frank­ri­ke og opp på Gali­bi­er Ser­re-Che­va­li­er. Tre høy­ka­te­gori­fjell, men avslut­ning på det sis­te av dem — det blir knallhardt.

Det er ikke så mye mer vin på vei ut fra Pine­rolo enn det var på vei inn, og det blir ikke bed­re når vi kom­mer inn i fransk høy­fjell. Der­for må vi pro­sjo­ne­re ut, og vi har spart vinen fra Pine­rolo-områ­det, Pine­role­se, til i dag.

Ita­li­ensk vin har ofte en navn av typen [drue] + [region]. Det kan f.eks. være Bar­be­ra Pine­role­se, som sier at det­te er en vin laget på dru­en Bar­be­ra i områ­det Pine­role­se. Etter reg­le­ne som gjel­der i alle fall i det­te områ­det skal det være minst 85% av den dru­en som er angitt. Det lages sli­ke viner på Bonar­da (både tørr og søt), Docet­to og Fre­sia (per­len­de).

Det lages vide­re Ros­so og Rosa­to, alt­så rødvin og rosé­vin. Dis­se skal inne­hol­de minst 50% av Bar­be­ra, Bonar­da, Neb­bio­lo og/eller Neret­to, mens det kan være inn­til 50% and­re druer.

Pine­role­se har to spe­sia­li­te­ter som sies å være etter­trak­tet og dyre. Jeg kjen­ner dem bare av omta­le. Det er Doux d’Hen­ry og Ramie.

Doux d’Hen­ry har navn etter dru­en med sam­me navn. Det sies at den­ne dru­en har navn etter den frans­ke kon­gen Hen­ry IV, som reis­te gjen­nom det­te områ­det på 1600-tal­let. Så skal man vel­ge en vin her­fra til Tour de Fran­ce kun­ne det vært et godt valg. Men den pro­du­se­res bare på et vel­dig lite områ­de, og det pro­du­se­res ikke mer enn ca 5.000 flas­ker pr år. Jeg har for­søkt å fin­ne ut sånn omtrent hva man må beta­le for en flas­ke av den­ne vinen. Jeg har søkt en del på net­tet og vært inn­om nett­si­de­ne til gode vin­hand­le­re, men jeg har ikke fun­net noen som har hatt den til salgs. Så lett blir det ikke, og gans­ke sik­kert dyrt hvis man vil sma­ke den­ne vinen.

Ramie pro­du­se­res bare i de to kom­mu­ne­ne Poma­ret­to og Perosa Argen­ti­na, på små ter­ras­ser­te vin­mar­ker. Hvor­dan den har fått nav­net Ramie, er et uløst mys­te­ri­um. Den­ne er laget av fle­re loka­le vin­dru­er (med mini­mums­an­del angitt): Ava­na (30%), Avar­en­go (15%) og Neret­to (20%). Inn­til 35% kan være and­re dru­er. Pro­duk­sjo­nen er liten, bare mar­gi­nalt mer enn for Doux d’Hen­ry. Et sted har den vært angitt med pri­ser fra 12 til 17€, og da er i grun­ne spørs­må­let bare hvor­dan man kan få tak i den. Men jeg får ikke det­te helt til å stem­me med det lave pro­duk­sjons­vo­lu­met og omta­len av vinen.

Man fin­ner litt mer infor­ma­sjon om Pine­role­se f.eks. her.

Johan Kag­ge­stad har sam­men med Hans Petter Bakke­teig skre­vet boken “Røff guide til Tour de Fran­ce 2011”. Her får man vite mye om det mes­te om årets Tour, sam­men med tri­via, his­to­rie, osv. Han skri­ver om det mes­te, bort­sett fra vin og annet drik­ke — det får du her. Jeg har omtalt boken her. Hvis du ikke alt har boken: Løp og kjøp!

Les vins du Tour de France 2011

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email