Les vins du Tour de France 2011: 19. etappe — heftige fjell, ost og frisk vin

Jeg skrev i går at den etap­pen pas­set godt for Thor Hus­hovd og Edvald Boa­sson Hagen. Men jeg prøv­de å skru ned for­vent­nin­ge­ne. Så går de hen og vin­ner dob­belt! Det er all­tid mor­somt når nord­menn vin­ner. Men jeg synes måte Thor Hus­hovd har vun­net på i år er sti­li­ge­re og råere enn det vi har sett før. Jeg synes det er en flot­te­re måte å vin­ne på når man kjø­rer fra alle de and­re, enn når man er ras­kest på de sis­te 100 meter­ne og kom­mer i mål et halvt syk­kel­hjul foran de and­re. Jeg er spent på hva L’Equi­pe har fun­net på i dag! Det er bra jeg kjøp­te en kas­se champag­ne i for­gårs. Thor og Edvalds inn­sats i Tour de Fran­ce har ført til en dra­ma­tisk økning i champagneforbruket.

Den etap­pen de skal syk­le i dag er også en hvor gode utfor­skjø­re­re som Thor Hus­hovd og Edvald Boa­sson Hagen bør kun­ne ha en for­del. Men det er uri­me­lig å ven­te at de skal kla­re det enda en gang. Andy Schleck vis­te at han ikke har noen for­del med mye utfor. Han tap­te 1.09 til Cadel Evans og 1.06 til Alber­to Con­ta­dor, og nes­ten alt det­te tap­te han på 11 km utfor­kjø­ring. I dag er det 46+8 km utfor­kjø­ring fra den høy­es­te top­pen. Jeg ser for meg at Alber­to Con­ta­dor vil angri­pe opp mot Sestriè­res og sat­se alt på å få et for­sprang i den 46 km lan­ge utfor­kjø­rin­gen som følger.

Vi skal fram til den sis­te sto­re prø­vel­sen for de fles­te i fel­tet. 19. etap­pe går fra Moda­ne til Alpe‑d’Huez. Det­te er klat­rer­nes sis­te sjan­se til å posi­sjo­ne­re seg. Col du Tele­graphe, Col du Gali­bi­er og avslut­ning på Alpe d’Huez. Etap­pen er kort, 109 km, men det betyr vel bare desto har­de­re kjør fra start. Men en så hard fjell­e­tap­pe har ikke mye vin å by på. (Nes­te gang det kunn­gjø­res avslut­ning på Alpe d’Huez book­er jeg hotell på sekundet! )

Skal vi fin­ne noe vin til den­ne etap­pen må vi ta en avstik­ker ca fem mil nord­over. Etap­pen føl­ger først vei D1006. Etter 14 km tar syk­lis­te­ne av til venst­re på D902 og star­ter klat­rin­gen opp mot Col du Télé­graphe. Hvis vi i ste­det fort­set­ter D1006, even­tu­elt tar A43 om man vil ras­ke­re fram, kom­mer vi til områ­det Com­be de Savoie. Vi er i det mins­te i det sam­me depar­te­ment hvor dagens etap­pen star­ter: Savoie. Det er ikke til å unn­gå at vine­ne her­fra blir gjen­gan­ge­re. Tour de Fran­ce er all­tid inn­om Alpe­ne og det er lite vin å vel­ge blant.

Da jeg for­be­red­te Les vins du Tour de Fran­ce 2010 var vine­ne fra Savoie en av de posi­ti­ve over­ras­kel­se­ne. Jeg had­de ald­ri tid­li­ge­re smakt vin fra den­ne regio­nen, og had­de vel hel­ler ikke tenkt på at de kan­skje laget vin der også. I fjor falt val­get på en Chig­nin laget på Jaquiè­re. Skjønt det er kan­skje ikke rik­tig å si at val­get falt på noe som helst. Pro­duk­sjo­nen er ikke så stor. Det typis­ke for viner laget i eller i nær­he­ten av turist­om­rå­der er at det mes­te sel­ges til hotel­ler og res­tau­ran­ter i områ­det. Jeg er nok ikke den enes­te som gjer­ne vil ha lokal eller regio­nal vin når jeg er et sted hvor det pro­du­se­res vin. Det er ikke så lett å fin­ne vinen uten­for dens områ­de, og sær­lig er det vans­ke­lig når man er i en annen vin­re­gion — da er det regio­nens viner som domi­ne­rer. Så det er vel rik­ti­ge­re å si at det var en av vine­ne jeg fikk tak i.

Det er risi­ka­belt å base­res seg på det man måt­te hus­ke om en vin man smak­te for et år siden. Like­vel: Jeg hus­ker — eller tror jeg hus­ker — at det var en lett og frisk vin med fin balan­se. Den ga vir­ke­lig asso­sia­sjo­ner til friskt fjell. Det er nok en illu­sjon, for vinen dyr­kes nede i dale­ne og ingen vin­mark lig­ger høy­ere enn 500 moh. Like­vel er det slik jeg hus­ker denne.

I år ble det en Rou­set­te de Savoie, som er laget på dru­en Rou­set­te (som også kal­les Altes­se). Det er en drue som skal gi gans­ke mye syre, sitrus og fruk­tig­het, samt kryd­der. Vin som bare er beteg­net Rou­set­te de Savoie uten angi­vel­se av en appel­la­sjon i til­legg, kan lages med inn­til 50% Char­don­nay. Men er den beteg­net Altes­se er den bare laget med Rousette/Altesse. Vinen kan med for­del lag­res 2–3 år.

Jeg tror ikke jeg er ale­ne om å ha over­sett vine­ne fra Savoie. Vin­mono­po­let har for tiden fire hvit­vi­ner fra områ­det. Prøv en av dem! De har også fire rødvi­ner. Men jeg har ikke smakt rødvi­ner fra Savoie, så de mener jeg fore­lø­pig ikke noe om. Det får ven­te til nes­te gang Tour de Fran­ce går gjen­nom det­te området.

I fjell­om­rå­der som ikke er egnet for vin­pro­duk­sjon er det ofte gode beite­om­rå­der, hvil­ket vil si at man pro­du­se­rer melk og der­med ost. Det pro­du­se­res mye ost i Savoie og nabo­de­par­te­men­tet Haut-Savoie. For å kom­me til de nær­mes­te pro­duk­sjons­om­rå­de­ne for ost må vi opp på fjel­let på den and­re siden av den dalen hvor de star­ter, i for­hold til den vei­en ryt­ter­ne skal syk­le. Vi er nord og øst for dagens tra­sé, for det mes­te i områ­det mel­lom start­byen Moda­ne og vin­om­rå­det Com­be de Savoie.

Den førs­te osten vi kan ta med oss er Tom­me de Savoie. Det er en gene­risk beteg­nel­se på en ost som pro­du­se­res i områ­det, og den kan variere nok­så mye fra pro­du­sent til pro­du­sent, fra uli­ke ste­der og med seson­gen. Den er laget på kumelk. Den fin­nes også i en ver­sjon med lavt fett­inn­hold, visst­nok en av de få (enes­te?) AOC-oste­ne som fin­nes i en slik utga­ve. Den pas­ser godt med vin fra Savoie.

Den and­re osten er Beau­fort. Beau­fort er en fast ost av Gruy­ere-type. Den omta­les ofte som den bes­te av den­ne type ost. Men pro­du­sen­te­ne av Com­té vil sik­kert pro­te­ste­re mot akku­rat det. Det fin­nes en vari­ant Beau­fort d’Al­pa­ge, som bare kan lages om som­mer­en når kyr­ne går på fjell­bei­te. Hvis osten er laget av melk fra kyr som har bei­tet høy­ere enn 1500 moh kan den kal­les Cha­lets d’Al­pa­ge. Ost som pro­du­se­res om vin­te­ren, da kyr­ne i stor grad fores med høy, er blekere.

Jeg synes det er inter­es­sant å sam­men­lig­ne frans­ke kva­li­tets­krav og norsk oste­pro­duk­sjon. For klas­si­fi­ser­te oster kre­ves det i Frank­ri­ke typisk at mel­ken skal kom­me fra dyr som har bei­tet i et bestemt områ­de, gjer­ne også med spe­si­fi­se­ring av hvil­ke dyre­ra­ser som er til­latt. Det høye inn­sla­get av uli­ke urter i foret som kyr­ne får på fjell­bei­te bidrar til sma­ken på Beau­fort, slik det også gjør for Com­té, Can­tal og sik­kert man­ge and­re oster. I Nor­ge har jeg ikke sett noen sli­ke krav. Her rekla­me­rer Tine med hem­me­li­ge opp­skrif­ter og hem­me­li­ge ingre­di­en­ser i Jarsl­berg­os­ten — omtrent som for Coca Cola. Råva­re­ne er åpen­bart ikke vik­ti­ge­re enn at man kan pro­du­se­re på lisens i Irland og i USA. Og man har vur­dert å leg­ge ned all pro­duk­sjon av Gud­brands­dalsost i Gud­brands­da­len. Slik øde­leg­ger man mulig­he­te­ne for å utvik­le og mar­keds­føre pro­duk­ter med lokal til­knyt­ning og iden­ti­tet. Man vil ald­ri se en Beau­fort pro­du­sert på lisens uten­for de områ­de­ne som er spe­si­fi­sert i kra­ve­ne. Det er ingen sto­re hem­me­lig­he­ter og mys­tis­ke til­set­nin­ger, bare godt hånd­verk og gode råva­rer. Man må gjer­ne pro­du­se­re ost av sam­me type and­re ste­der, men den kan ikke kal­les Beaufort.

Johan Kag­ge­stad har sam­men med Hans Petter Bakke­teig skre­vet boken “Røff guide til Tour de Fran­ce 2011”. Her får man vite mye om det mes­te om årets Tour, sam­men med tri­via, his­to­rie, osv. Han skri­ver om det mes­te, bort­sett fra vin og annet drik­ke — det får du her. Jeg har omtalt boken her. Hvis du ikke alt har boken: Løp og kjøp!

Les vins du Tour de France 2011

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email