La utdanningsinstitusjonene selv bestemme opptakskrav

Da stu­die­plas­se­ne på “Reste­tor­get” ble lagt ut, brøt Sam­ord­net opp­tak sam­men. Unge Høy­re var raskt ute med å fore­slå at utdan­nings­in­sti­tu­sjo­ne­ne selv må få bestem­me opp­taks­kra­ve­ne. De to sake­ne har ikke noe direk­te med hver­and­re å gjø­re. Man kan godt ha sam­ord­net opp­tak selv om opp­taks­kra­ve­ne kan variere. Slik er det alle­re­de. Også opp­tak til stu­di­er som har sær­li­ge opp­taks­krav hånd­te­res av Sam­ord­net opp­tak, i alle fall så len­ge det ikke er opp­taks­prø­ver m.m. Hvor­dan søk­nads­be­hand­lin­gen bør admi­ni­stre­res, har jeg ikke noen mening om.

Alle utdan­nings­in­sti­tu­sjo­ner er inter­es­sert i å få stu­den­ter. En del av finan­sie­rin­gen er knyt­tet til antal­let avlag­te eksa­me­ner. Man øns­ker ikke å sage av den gre­nen man sit­ter på. Det er der­for ingen som er inter­es­sert i å set­te urea­lis­tis­ke eller unød­ven­di­ge opptakskrav.

Utdan­nings­in­sti­tu­sjo­ne­ne vet best hvil­ke fag­li­ge for­ut­set­nin­ger man må ha for å kun­ne gjen­nom­føre. Føl­gen­de eksem­pel er refe­rert etter hukom­mel­sen, med alle de feil­kil­der det inne­bæ­rer. Men likevel:

Con­ti­nue read­ing La utdan­nings­in­sti­tu­sjo­ne­ne selv bestem­me opp­taks­krav

Les vins du Tour de France 2011: 20. etappe, tempo rundt Grenoble. Tid for en øl og kanskje avec?

Det er tre som vir­ke­lig har over­ras­ket posi­tivt i årets Tour de Fran­ce: Tho­mas Voeck­ler, Thor Hus­hovd og Edvald Boa­sson Hagen. Pre­sta­sjo­ne­ne til våre to nors­ke syk­lis­ter og alle nors­ke sup­por­te­re blir vir­ke­lig lagt mer­ke til også her i Frank­ri­ke. Man snak­ker mye om det på fransk TV — selv om de ikke er vel­dig begeist­ret for at deres frans­ke håp blir slått av de nors­ke syk­lis­te­ne. Da Edvald Boa­sson Hagen tok opp jak­ten på dagens frans­ke håp, Syl­van Cha­va­n­el, sa Lau­rent Jala­bert at Eddie ikke er noen “n’im­por­te qui”, og under­stre­ket at han er en utmer­ket kla­te­rer, en utmer­ket decend­eur og en utmer­ket roul­eur. Han så nok at Syl­van Cha­va­n­el kun­ne få pro­ble­mer — noe han også fikk.

De gjen­tar sta­dig at Nor­ge har to del­ta­ke­re og fire etappe­sei­re. I gårs­da­gens L’Equi­pe had­de man reg­net seg fram til at Frank­ri­ke med sine 45 del­ta­ke­re bur­de hatt 67,5 etappe­sei­re og 157,5 dager i gul trøye om de skul­le ha sam­me suk­sess­fak­tor som Nor­ge. Det var før Edvalds sei­er. Leg­ger man den inn i bereg­nin­gen bur­de Frank­ri­ke hatt 90 etappe­sei­re. Det er ikke sjå­vi­nis­tis­ke nors­ke kom­men­ta­to­rer som skri­ver slikt, det er Frank­ri­kes størs­te sports­avis. Jeg er spent på hva de har fun­net på i dag, selv om de nå har flyt­tet fokus til sammenlagtkandidatene.

I dag er den førs­te av to hel­ve­tes­etap­per — i alle fall om vi ser bort fra tem­pe­ra­tu­ren. For lite tyder på at det blir varmt. Det har snødd på Gali­bi­er og det har vært bekym­ring for om dagens etap­pe i det hele tatt kun­ne gjen­nom­fø­res. Men det skal visst gå bra.

For sprin­ter­ne hand­ler det om å over­le­ve. At poen­ge­ne for­de­les slik at sprin­ter­ne har for­del og at avslut­nin­gen i Paris er den mest pre­sti­sje­fyl­te etap­pen for sprin­ter­ne gjør at de har en inter­es­se i å full­fø­re. Hel­dig­vis blir det ikke som i Giro d’I­ta­lia hvor sprin­ter­ne i prak­sis ikke har noe å kjø­re for når det er slutt på de fla­te etap­pe­ne og de kjø­rer inn i fjel­le­ne for alvor — og der­for pak­ker sam­men og rei­ser hjem når de har­des­te etap­pe­ne begynner.

Men vi er fer­dig med fjel­le­ne. Den 20. etap­pen er tem­po rundt Gre­nob­le. Etap­pen er sik­kert hard nok og den er vik­tig. Tem­po nest sis­te dag er ufor­ut­sig­bar. Noen spe­sia­lis­ter som Fabi­an Can­cel­la­ra, Tony Mar­tin og David Mil­lar har ambi­sjo­ner om å vin­ne etap­pen. Vi skal ikke se helt hort fra Edvald Boa­sson Hagen her hel­ler. Han ble nr 3 i den sam­me trasé­en (om jeg har for­stått det rett) i Dauphi­né Liberé tid­li­ge­re i år. På tourens nest sis­te dage hand­ler det også om hvem som er mest sli­ten. Det taler nep­pe til Fabi­an Can­cel­la­ras for­del. Han har en jobb å gjø­re for brød­re­ne Schleck på de to fjell­e­tap­pe­ne. Tony Mar­tin skal vel først og fremst prø­ve å få Mark Caven­dish leven­de over fjel­le­ne innen­for tids­gren­sen, men det kan ikke være den har­des­te opp­ga­ven for hjelperytterne.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 20. etap­pe, tem­po rundt Gre­nob­le. Tid for en øl og kan­skje avec?