La utdanningsinstitusjonene selv bestemme opptakskrav

Da stu­die­plas­se­ne på “Reste­tor­get” ble lagt ut, brøt Sam­ord­net opp­tak sam­men. Unge Høy­re var raskt ute med å fore­slå at utdan­nings­in­sti­tu­sjo­ne­ne selv må få bestem­me opp­taks­kra­ve­ne. De to sake­ne har ikke noe direk­te med hver­and­re å gjø­re. Man kan godt ha sam­ord­net opp­tak selv om opp­taks­kra­ve­ne kan variere. Slik er det alle­re­de. Også opp­tak til stu­di­er som har sær­li­ge opp­taks­krav hånd­te­res av Sam­ord­net opp­tak, i alle fall så len­ge det ikke er opp­taks­prø­ver m.m. Hvor­dan søk­nads­be­hand­lin­gen bør admi­ni­stre­res, har jeg ikke noen mening om.

Alle utdan­nings­in­sti­tu­sjo­ner er inter­es­sert i å få stu­den­ter. En del av finan­sie­rin­gen er knyt­tet til antal­let avlag­te eksa­me­ner. Man øns­ker ikke å sage av den gre­nen man sit­ter på. Det er der­for ingen som er inter­es­sert i å set­te urea­lis­tis­ke eller unød­ven­di­ge opp­taks­krav.

Utdan­nings­in­sti­tu­sjo­ne­ne vet best hvil­ke fag­li­ge for­ut­set­nin­ger man må ha for å kun­ne gjen­nom­føre. Føl­gen­de eksem­pel er refe­rert etter hukom­mel­sen, med alle de feil­kil­der det inne­bæ­rer. Men like­vel:

Sam­funns­øko­no­mi øns­ket å inn­føre krav om mate­ma­tikk på høy­es­te nivå som opp­taks­krav. Det var et stort pro­blem at stu­den­ter uten nød­ven­di­ge mate­ma­tikkunn­ska­per begyn­te på stu­di­et, og selv­føl­ge­lig strøk svært man­ge av dis­se. Om jeg har for­stått det rett, så er sam­funns­øko­no­mi på videre­gå­en­de et prate­fag. Man skal man stu­de­re det, da blir det alvor og man må behers­ke mate­ma­tikk på et høyt nivå.

Det er bort­kas­te­de res­sur­ser å under­vi­se stu­den­ter som ikke har de nød­ven­di­ge for­kunn­ska­per når de star­ter. Det er bort­kas­tet tid og pen­ger for stu­den­ter som begyn­ner på noe de ikke har sjan­ser til å gjen­nom­føre og det fører til man­ge neder­lag og per­son­li­ge tra­ge­di­er.

Det­te var, fort­satt for­ut­satt at min hukom­mel­se ikke lurer meg, i Øystein Dju­pe­dals stats­råds­tid. Han svar­te omtrent slik: Råd­gi­ver­ne på videre­gå­en­de sko­le må fra­råde ele­ver som ikke har nød­ven­di­ge kunn­ska­per å søke seg til sli­ke stu­di­er. Snakk om poli­tisk ansvars­fra­skri­vel­se! Man får ikke lov å stil­le krav, men man skal fra­råde ele­ver fra å søke.

Utdan­nings­in­sti­tu­sjo­ne­ne kon­kur­re­rer om stu­den­ter. Man øns­ker et bredt søker­grunn­lag og vil ikke ute­luk­ke søke­re som har rime­li­ge for­ut­set­nin­ger for å gjen­nom­føre. Det er der­for ingen fare for at jus­stu­di­et skul­le stil­le krav om retts­lære fra videre­gå­en­de.

Det sies at om man set­ter sli­ke opp­taks­krav må folk bestem­me kar­rie­re tid­li­ge­re. Det er del­vis rik­tig og helt greit. Den som vel­ger noe annet enn den mest kre­ven­de mate­ma­tikk­va­ri­an­ten på videre­gå­en­de vel­ger alle­re­de i dag bort en del stu­di­er. Jeg har ikke over­sikt over hvil­ke stu­di­er som stil­ler sli­ke krav, men jeg tror at man da har ute­luk­ket blant annet medi­sin- og sivil­in­ge­ni­øre­stu­di­et.

Sli­ter man med mate­ma­tikk, da får man bare inn­se at man ikke bør for­sø­ke seg på en kar­rie­r­evei hvor det er nød­ven­dig å behers­ke mate­ma­tikk. Man kan ikke ved­ta poli­tisk at øko­no­mer ikke behø­ver å kun­ne mate­ma­tikk. Å hol­de sli­ke stu­di­er åpne for alle er menings­løs snil­lis­me og nær­mest et bedrag mot stu­den­ter som man vet har små mulig­he­ter til å kom­me seg gjen­nom stu­di­et. Til­sva­ren­de må man kun­ne stil­le krav om et visst mini­mums­nivå i språk for dem som vil stu­de­re språk. Det bør også være mulig å stil­le karak­ter­krav når det i prak­sis ikke er til­strek­ke­lig at man såvidt har stått. Det er langt bed­re at unge men­nes­ker får beskjed tid­lig om at det­te vil man ikke kun­ne gjen­nom­føre, enn at man etter noen tun­ge år må erkjen­ne neder­la­get og gi opp.

Om noen skul­le ang­re på sine fag­valg på videre­gå­en­de, f.eks. for­di man ser at den stu­die­vei man øns­ker er stengt, så bør det være mulig å ta de fag man mang­ler — noe det også er. Men da får man skaf­fe seg nød­ven­di­ge kunn­ska­per først, og der­et­ter søke seg til stu­di­er. Det­te er en opp­ga­ve for videre­gå­en­de sko­le, ikke for uni­ver­si­te­ter og høg­sko­ler.

Print Friendly, PDF & Email
 • Ove Ben­gt Berg

  Gene­relt mye enig her. Sam­funns­øko­no­mi i vg var, i min tid for noen tiår sia, dess­vere et prate­fag. Det under­vis­te jeg i. Men det fan­tes også en mer kre­ven­de vari­ant jeg ikke lik­te å under­vi­se i, som var mer lik den vir­ke­li­ge sam­funns­øko­no­mi, dvs der mate­ma­tikk krev­des. Slut­ter meg til at det er vik­tig med sam­men­heng mel­lom opp­taks­krav og de krav som stil­les til full­ført eksa­men. Men er det pro­ble­met? For man­ge utdan­nings­in­sti­tu­sjo­ner drei­er det seg vel om å tje­ne pen­ger, og da kan kra­ve­ne svek­kes, på alle nivå­er fra opp­tak til full­ført? Eksem­pel: Det er fra­fall på faget meto­de og sta­ti­stikk ved stats­vi­ten­skap ved UiO på mas­ter­stu­di­et. Men det er ok, for stats­vi­ten­skap v UiO vil hol­de kra­va høye, og «tje­ner» på det. Det mest inter­es­san­te er hva de  som ikke tje­ner på høye krav gjør?

 • Ano­ny­mous

  Man må skil­le mel­lom to ting. Det ene er minste­krav, og det er det som er tema her. Skal man kre­ve mat­te på høy­es­te nivå eller ikke, det er stort sett tema­et. Mat­te er verk­tøy­fag i f.eks. øko­no­mi og en mas­se tek­nis­ke fag. Behers­ker man ikke verk­tøy­et er man i prak­sis sjanse­løs. Da er det menings­løst at man kan begyn­ne, for så å gå på neder­lag sene­re.

  Det er kon­kur­ran­se om stu­den­te­ne. Alle vil ha de bes­te. Det blir all­tid slik at noen fag og noen lære­ste­der blir de minst attrak­ti­ve og får de sva­kes­te stu­den­te­ne. Det kan være et pro­blem med gene­relt dår­lig nivå.

  Det kan også være et pro­blem at man ikke får pen­ger for folk som stry­ker. Det kan nok ten­kes at noen redu­se­rer kra­ve­ne for­di høy stryk­pro­sent gir mind­re pen­ger. Mitt inn­trykk er at man i alle fall på uni­ver­si­te­te­ne ikke går i den ret­nin­gen. Man vil opp­rett­hol­de en fag­lig stan­dard. Hvor­dan det er på høg­sko­le­ne, vet jeg ikke.

  Skal man ten­ke øko­no­misk vil alle insti­tu­sjo­ner ha opp­taks­krav som gjør at de får stu­den­ter som er i stand til å stå på eksa­men. Man taper på å ta opp stu­den­ter som ikke kla­rer å gjen­nom­føre. Men jeg tror ikke det er sli­ke tan­ker som lig­ger bak øns­ket en del ste­der om å skjer­pe opp­taks­kra­ve­ne. Det er et stør­re pro­blem for den som har stu­dert et par år og som til slutt må gi opp og bare opp­le­ver stu­di­et som et stort neder­lag, enn det er at insti­tu­sjo­nen går glipp av noen tusen kro­ner. Da hol­der jeg fast ved at det er beder å stil­le rea­lis­tis­ke krav med en gang, og ikke “gi alle en sjan­se”.