La utdanningsinstitusjonene selv bestemme opptakskrav

Da stu­die­plas­se­ne på “Reste­tor­get” ble lagt ut, brøt Sam­ord­net opp­tak sam­men. Unge Høy­re var raskt ute med å fore­slå at utdan­nings­in­sti­tu­sjo­ne­ne selv må få bestem­me opp­taks­kra­ve­ne. De to sake­ne har ikke noe direk­te med hver­and­re å gjø­re. Man kan godt ha sam­ord­net opp­tak selv om opp­taks­kra­ve­ne kan variere. Slik er det alle­re­de. Også opp­tak til stu­di­er som har sær­li­ge opp­taks­krav hånd­te­res av Sam­ord­net opp­tak, i alle fall så len­ge det ikke er opp­taks­prø­ver m.m. Hvor­dan søk­nads­be­hand­lin­gen bør admi­ni­stre­res, har jeg ikke noen mening om.

Alle utdan­nings­in­sti­tu­sjo­ner er inter­es­sert i å få stu­den­ter. En del av finan­sie­rin­gen er knyt­tet til antal­let avlag­te eksa­me­ner. Man øns­ker ikke å sage av den gre­nen man sit­ter på. Det er der­for ingen som er inter­es­sert i å set­te urea­lis­tis­ke eller unød­ven­di­ge opptakskrav.

Utdan­nings­in­sti­tu­sjo­ne­ne vet best hvil­ke fag­li­ge for­ut­set­nin­ger man må ha for å kun­ne gjen­nom­føre. Føl­gen­de eksem­pel er refe­rert etter hukom­mel­sen, med alle de feil­kil­der det inne­bæ­rer. Men likevel:

Sam­funns­øko­no­mi øns­ket å inn­føre krav om mate­ma­tikk på høy­es­te nivå som opp­taks­krav. Det var et stort pro­blem at stu­den­ter uten nød­ven­di­ge mate­ma­tikkunn­ska­per begyn­te på stu­di­et, og selv­føl­ge­lig strøk svært man­ge av dis­se. Om jeg har for­stått det rett, så er sam­funns­øko­no­mi på videre­gå­en­de et prate­fag. Man skal man stu­de­re det, da blir det alvor og man må behers­ke mate­ma­tikk på et høyt nivå.

Det er bort­kas­te­de res­sur­ser å under­vi­se stu­den­ter som ikke har de nød­ven­di­ge for­kunn­ska­per når de star­ter. Det er bort­kas­tet tid og pen­ger for stu­den­ter som begyn­ner på noe de ikke har sjan­ser til å gjen­nom­føre og det fører til man­ge neder­lag og per­son­li­ge tragedier.

Det­te var, fort­satt for­ut­satt at min hukom­mel­se ikke lurer meg, i Øystein Dju­pe­dals stats­råds­tid. Han svar­te omtrent slik: Råd­gi­ver­ne på videre­gå­en­de sko­le må fra­råde ele­ver som ikke har nød­ven­di­ge kunn­ska­per å søke seg til sli­ke stu­di­er. Snakk om poli­tisk ansvars­fra­skri­vel­se! Man får ikke lov å stil­le krav, men man skal fra­råde ele­ver fra å søke.

Utdan­nings­in­sti­tu­sjo­ne­ne kon­kur­re­rer om stu­den­ter. Man øns­ker et bredt søker­grunn­lag og vil ikke ute­luk­ke søke­re som har rime­li­ge for­ut­set­nin­ger for å gjen­nom­føre. Det er der­for ingen fare for at jus­stu­di­et skul­le stil­le krav om retts­lære fra videre­gå­en­de.

Det sies at om man set­ter sli­ke opp­taks­krav må folk bestem­me kar­rie­re tid­li­ge­re. Det er del­vis rik­tig og helt greit. Den som vel­ger noe annet enn den mest kre­ven­de mate­ma­tikk­va­ri­an­ten på videre­gå­en­de vel­ger alle­re­de i dag bort en del stu­di­er. Jeg har ikke over­sikt over hvil­ke stu­di­er som stil­ler sli­ke krav, men jeg tror at man da har ute­luk­ket blant annet medi­sin- og sivilingeniørestudiet.

Sli­ter man med mate­ma­tikk, da får man bare inn­se at man ikke bør for­sø­ke seg på en kar­rie­r­evei hvor det er nød­ven­dig å behers­ke mate­ma­tikk. Man kan ikke ved­ta poli­tisk at øko­no­mer ikke behø­ver å kun­ne mate­ma­tikk. Å hol­de sli­ke stu­di­er åpne for alle er menings­løs snil­lis­me og nær­mest et bedrag mot stu­den­ter som man vet har små mulig­he­ter til å kom­me seg gjen­nom stu­di­et. Til­sva­ren­de må man kun­ne stil­le krav om et visst mini­mums­nivå i språk for dem som vil stu­de­re språk. Det bør også være mulig å stil­le karak­ter­krav når det i prak­sis ikke er til­strek­ke­lig at man såvidt har stått. Det er langt bed­re at unge men­nes­ker får beskjed tid­lig om at det­te vil man ikke kun­ne gjen­nom­føre, enn at man etter noen tun­ge år må erkjen­ne neder­la­get og gi opp.

Om noen skul­le ang­re på sine fag­valg på videre­gå­en­de, f.eks. for­di man ser at den stu­die­vei man øns­ker er stengt, så bør det være mulig å ta de fag man mang­ler — noe det også er. Men da får man skaf­fe seg nød­ven­di­ge kunn­ska­per først, og der­et­ter søke seg til stu­di­er. Det­te er en opp­ga­ve for videre­gå­en­de sko­le, ikke for uni­ver­si­te­ter og høgskoler.

Print Friendly, PDF & Email