Les vins du Tour de France 2011: 20. etappe, tempo rundt Grenoble. Tid for en øl og kanskje avec?

Det er tre som vir­ke­lig har over­ras­ket posi­tivt i årets Tour de Fran­ce: Tho­mas Voeck­ler, Thor Hus­hovd og Edvald Boa­sson Hagen. Pre­sta­sjo­ne­ne til våre to nors­ke syk­lis­ter og alle nors­ke sup­por­te­re blir vir­ke­lig lagt mer­ke til også her i Frank­ri­ke. Man snak­ker mye om det på fransk TV — selv om de ikke er vel­dig begeist­ret for at deres frans­ke håp blir slått av de nors­ke syk­lis­te­ne. Da Edvald Boa­sson Hagen tok opp jak­ten på dagens frans­ke håp, Syl­van Cha­va­n­el, sa Lau­rent Jala­bert at Eddie ikke er noen “n’im­por­te qui”, og under­stre­ket at han er en utmer­ket kla­te­rer, en utmer­ket decend­eur og en utmer­ket roul­eur. Han så nok at Syl­van Cha­va­n­el kun­ne få pro­ble­mer — noe han også fikk.

De gjen­tar sta­dig at Nor­ge har to del­ta­ke­re og fire etappe­sei­re. I gårs­da­gens L’Equi­pe had­de man reg­net seg fram til at Frank­ri­ke med sine 45 del­ta­ke­re bur­de hatt 67,5 etappe­sei­re og 157,5 dager i gul trøye om de skul­le ha sam­me suk­sess­fak­tor som Nor­ge. Det var før Edvalds sei­er. Leg­ger man den inn i bereg­nin­gen bur­de Frank­ri­ke hatt 90 etappe­sei­re. Det er ikke sjå­vi­nis­tis­ke nors­ke kom­men­ta­to­rer som skri­ver slikt, det er Frank­ri­kes størs­te sports­avis. Jeg er spent på hva de har fun­net på i dag, selv om de nå har flyt­tet fokus til sammenlagtkandidatene.

I dag er den førs­te av to hel­ve­tes­etap­per — i alle fall om vi ser bort fra tem­pe­ra­tu­ren. For lite tyder på at det blir varmt. Det har snødd på Gali­bi­er og det har vært bekym­ring for om dagens etap­pe i det hele tatt kun­ne gjen­nom­fø­res. Men det skal visst gå bra.

For sprin­ter­ne hand­ler det om å over­le­ve. At poen­ge­ne for­de­les slik at sprin­ter­ne har for­del og at avslut­nin­gen i Paris er den mest pre­sti­sje­fyl­te etap­pen for sprin­ter­ne gjør at de har en inter­es­se i å full­fø­re. Hel­dig­vis blir det ikke som i Giro d’I­ta­lia hvor sprin­ter­ne i prak­sis ikke har noe å kjø­re for når det er slutt på de fla­te etap­pe­ne og de kjø­rer inn i fjel­le­ne for alvor — og der­for pak­ker sam­men og rei­ser hjem når de har­des­te etap­pe­ne begynner.

Men vi er fer­dig med fjel­le­ne. Den 20. etap­pen er tem­po rundt Gre­nob­le. Etap­pen er sik­kert hard nok og den er vik­tig. Tem­po nest sis­te dag er ufor­ut­sig­bar. Noen spe­sia­lis­ter som Fabi­an Can­cel­la­ra, Tony Mar­tin og David Mil­lar har ambi­sjo­ner om å vin­ne etap­pen. Vi skal ikke se helt hort fra Edvald Boa­sson Hagen her hel­ler. Han ble nr 3 i den sam­me trasé­en (om jeg har for­stått det rett) i Dauphi­né Liberé tid­li­ge­re i år. På tourens nest sis­te dage hand­ler det også om hvem som er mest sli­ten. Det taler nep­pe til Fabi­an Can­cel­la­ras for­del. Han har en jobb å gjø­re for brød­re­ne Schleck på de to fjell­e­tap­pe­ne. Tony Mar­tin skal vel først og fremst prø­ve å få Mark Caven­dish leven­de over fjel­le­ne innen­for tids­gren­sen, men det kan ikke være den har­des­te opp­ga­ven for hjelperytterne.

Sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne har sis­te mulig­het til å tje­ne eller tape tid. I prak­sis avgjø­res sam­men­lagt­plas­se­rin­gen her. Det er i prak­sis sis­te mulig­het for å for­bed­re (eller tape) sin posi­sjon. Se hvor­dan det kan gå på dansk TV2s “Top 3 Worst Time Tri­als”. Det er vel ingen over­ras­kel­se at Michael Ras­mus­sens tem­po i Tour de Fran­ce 2005 top­per listen.

Det deles ut poeng til de 15 bes­te også på tempo­etap­pen. Men de som kjem­per om grønn trøye er som regel sjanse­løse på tempo­etap­pen og vil hel­ler spa­re kref­te­ne til den avslut­ten­de etap­pen i Paris. De som ver­ken har ambi­sjo­ner om etappe­sei­er eller en god sam­men­lagt­plas­se­ring har i prak­sis ikke noe å kjø­re for og kjø­rer kon­trol­lert gjen­nom tempoetappen.

Det er ikke lett å fin­ne mye inter­es­sant drik­ke i en rela­tivt stor by (160.000 inn­byg­ge­re) i en fjell­dal. Det vil si, man fin­ner mye å drik­ke, men ikke mye som er pro­du­sert lokalt. Mine for­søk på å søke etter vin i områ­det har gitt man­ge treff på vin­hand­le­re og vin­ba­rer, men jeg har ikke fun­net noen pro­du­sen­ter. Inne i byene dyr­kes det ikke vin, og områ­de­ne rundt er fjell.

Også i Frank­ri­ke har mikro­bryg­ge­ri­ene gjort sitt inn­tog. Selv i det mest vin­pro­du­se­ren­de områ­det, Lan­gue­doc, har jeg kom­mer over inter­es­san­te, små ølbryg­ge­ri­er. Vi har vært inn­om et lite utvalg av bryg­ge­ri­er i Bre­tag­ne (det er man­ge fler), så kan­skje også i Gre­nob­le? Etter en del søking fant jeg et som vir­ker svært så inter­es­sant, bryg­ge­ri­et Mand­rin. Jeg må under­stre­ke at jeg ikke har smakt noen av deres pro­duk­ter og kjen­ner dem kun ut fra omta­len på bryg­ge­ri­ets egne nett­si­der. De gir inn­trykk av et bryg­ge­ri som liker å eks­pe­ri­men­te­re, så det­te må det være verdt å sma­ke på. Det er et lite bryg­ge­ri, så deres øl er nep­pe i salg uten­for regio­nen. Men er man i Gre­nob­le bør man prø­ve dette.

Vi kan star­te med det som synes å være det nær­mes­te man kom­mer et stan­dard-øl. Det er en Biè­re blon­de, alt­så et lyst øl (men slikt øl er som regel mør­ke­re enn lager/pils). Det er pro­du­sert av bio­lo­gisk dyr­ke­de råva­rer, og beskri­ves som lett krydret.

Men så blir det mer ekso­tisk. La Mand­rin au Chanv­re er et øl med hamp, beskre­vet som et lyst øl med smak av det for­bud­te. Det pre­si­se­res ikke hva slags hamp det er, men chanv­re er i alle fall plante­fa­mi­li­en canabis.

Den som vil ha det litt søtt kan for­sø­ke La Mand­rin au Miel, et øl med hon­ning fra kas­tan­je. Selv er jeg av de som ikke er noe glad i hon­ning, så det­te blir nep­pe mitt øl.

En annen “suk­ker­tøy­va­ri­ant” er La Mand­rin à la rég­lis­se, øl med lakris. Lakris utvin­nes av roten til lakris­plan­ten. Om den er søt i seg selv, vet jeg ikke. Sjo­ko­la­de er f.eks. ikke søtt i seg selv, men er (som regel) til­satt suk­ker når den selges.

La Mand­rin aux noix er et øl med val­nøtt. Jeg må inn­røm­me at jeg har litt vans­ke­lig for å fore­stil­le meg hvor­dan et slikt nøtte­øl smaker.

Skul­le man som nord­mann få hjem­leng­sel kan man kan­skje for­sø­ke en La Mand­rin au sapin, gra­nøl. Det­te er opp­rin­ne­lig lan­sert som et vin­ter­øl, men om jeg har for­stått det rett er ikke len­ger et rent sesongøl.

Ende­lig må nev­nes det ølet som kan være en over­gang til det som skal avslut­te det­te inn­leg­get: La Blan­che aux 7 plan­tes du mas­sif de Char­treu­se. Som nav­net sier er det­te et lyst hvete­øl (Biè­re blan­che) smak­satt med 7 plan­ter fra Char­te­ru­se-fjel­le­ne, et områ­det som er berømt for sin likør.

Mand­rin ser også ut til å lage øl til spe­si­el­le anled­nin­ger. Jeg vil­le ikke bli over­ras­ket om de skul­le laget et sykke­l­øl, eller et Tour de Fran­ce øl til den­ne tempo­etap­pen. Men det vet jeg ikke noe om.

Men før vi kom­mer til likø­ren nev­ner jeg noen and­re pro­duk­ter fra Mand­rin. De pro­du­se­rer to ape­ri­ti­fer som kal­les Le vin & noix og Le vin & oran­ge. I føl­ge dem selv er det­te tra­di­sjo­nel­le pro­duk­ter fra områ­det. Men jeg har ikke smakt dem og vet ikke noe mer om dem.

Det sis­te pro­duk­tet fra Mand­rin er whis­ky kalt L’e­sprit de Mand­rin. De kal­ler det selv eau de vie de biè­re, men de sam­men­lig­ner det med malt­whis­ky. Beteg­nel­sen eau de vie de biè­re er kor­rekt nok, selv om den kan­skje ikke gir folk de ret­te asso­sia­sjo­ner. Ordet whis­ky kom­mer av uis­ge beatha eller uisce beatha, fra hen­holds­vis skotsk-gælisk og irsk, og betyr “livets vann”. Så det har sam­me betyd­ning som aqua vitae => ake­vitt og alt­så eau de vie.

Den mes­te kjen­te drik­ken fra Gre­nob­le-områ­det er likø­ren Char­treu­se. Det­te er så vidt jeg vet den ster­kes­te likø­ren som pro­du­se­res, i alle fall om vi hol­der hos til likø­rer som sel­ges kom­mer­si­elt. Grønn Char­treu­se hol­der 55%. Den er laget med 130 uli­ke urter, og det er bare to mun­ker som kjen­ner opp­skrif­ten. I føl­ge pro­du­sen­ten er det den enes­te grøn­ne likø­ren med natur­lig far­ge. Det lages også en Gul Char­treu­se som hol­der 40%, men det er den grøn­ne som er mest kjent.

Char­treu­se har navn etter fjel­let som lig­ger vest for dalen Izè­re, mel­lom Chambréy og Gre­nob­le: Mas­sif de la Char­treu­se. Vil man besø­ke pro­du­sen­ten må man ta en avstik­ker fra dagens etap­pe. Man svin­ger nord­over i Gre­nob­le og drar til Voiron.

Johan Kag­ge­stad har sam­men med Hans Petter Bakke­teig skre­vet boken “Røff guide til Tour de Fran­ce 2011”. Her får man vite mye om det mes­te om årets Tour, sam­men med tri­via, his­to­rie, osv. Han skri­ver om det mes­te, bort­sett fra vin og annet drik­ke — det får du her. Jeg har omtalt boken her. Hvis du ikke alt har boken: Løp og kjøp!

Les vins du Tour de France 2011

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email