En posttraumatisk Tour de France-oppsummering

De som leser det­te vet at jeg har fulgt etap­pe­ne i Tour de Fran­ce for å fin­ne drik­ke og kan­skje noe annet fra områ­de­ne de syk­ler gjen­nom. Og jeg har selv­føl­ge­lig fulgt rit­tet og kom­men­tert litt om det også. Jeg har valgt å leg­ge ut mine vin­kom­men­ta­rer to dager før etap­pen syk­les, i til­fel­le noen skul­le øns­ke å kjø­pe inn noe til etap­pen. Der­for ble min sis­te kom­men­tar pub­li­sert om mor­ge­nen fre­dag 22. juli.

Jeg så fram til en spen­nen­de etap­pe over Col du Gali­bi­er, med avslut­ning i Alpe d’Huez. Dagen etter skul­le jeg rei­se til Paris for å få med avslut­nin­gen. Det had­de vært et av de mest spen­nen­de Tour de Fran­ce på len­ge og det had­de vært sto­re nors­ke tri­um­fer. Det har også vært kla­re tegn på at det er langt mind­re doping enn det var for en del år siden. Der­for plan­la jeg en avslut­ten­de kom­men­tar som ikke skul­le hand­le om vin. Mye av kom­men­ta­ren var alle­re­de skre­vet. Men ikke noe av det kom med i det­te som fak­tisk ble den kommentaren.

Con­ti­nue read­ing En post­trau­ma­tisk Tour de Fran­ce-opp­sum­me­ring