Anonyme nettdebatter

I kjøl­van­net av ter­ro­ren i Oslo og på Utøya har dis­ku­sjo­nen om ano­ny­me nett­de­bat­ter blus­set opp igjen. Det er en vik­tig og vans­ke­lig debatt.

Vi må star­te med det vik­tigs­te utgangs­punk­tet: Ytrings­fri­het. Ytrings­fri­het er ver­di­fullt, men slett ikke noe som bare er pent og beha­ge­lig. Det kan gjø­re vondt når grav­en­de jour­na­lis­ter nag­ler en til noe man helst vil skju­le. Og det kan gjø­re vondt å lese menin­ger vi skul­le øns­ke ingen had­de. Det er de upo­pu­læ­re ytrin­ger som sær­lig tren­ger ytrings­fri­he­tens vern. Poli­tisk kor­rek­te main-stre­am stand­punk­ter er ald­ri tru­et.

Ytrings­fri­he­ten gjel­der også for nyna­zis­ter, rasis­ter og muslim­ha­te­re — selv om vi skul­le øns­ke at det ikke fan­tes noen som ytrer sli­ke menin­ger. En av ytrings­fri­he­tens begrun­nel­ser er at syns­punk­ter skal kom­me fram og even­tu­elt bli imøte­gått. På den måten kan man kan­skje kom­me nær­me­re en sann­het enn om syns­punk­ter blir usagt og der­med uimot­sagt.

Ytrings­fri­het er en rett til å infor­me­re, til å si sin mening, mot­ta infor­ma­sjon osv. Ytrings­fri­he­ten har også sine gren­ser, bl.a. i for­hold til ære­kren­kel­ser og rasis­tis­ke ytrin­ger. Ytrings­fri­he­ten er ikke en fri­het fra ansvar for det man sier. Ano­ny­mi­tet og ret­ten til å ytre seg ano­nymt er ikke nød­ven­dig­vis beskyt­tet av ytrings­fri­he­ten.

Det er gra­der av ano­ny­mi­tet. Ofte skri­ves det under pseu­do­nym. Man bru­ker et navn som ikke er ens reel­le navn. Men noen vet hvem som skju­ler seg bak det­te pseu­do­ny­met. Hvor kjent iden­ti­te­ten er, kan variere. Mens pres­sen jak­tet på hvem som skjul­te seg bak for­fat­terp­seu­do­ny­met Ano­nym, så viss­te Erling Kag­ge og en del and­re hvem per­sonen var. På Twit­ter vil man­ge opp­ly­se nav­net i sin pro­fil. Vi kan f.eks. se at per­sonen bak twit­ter­nav­net @vrangest er Kris­tin Oud­may­er.

På Twit­ter og i en del and­re sosia­le media og debatt­fora er det ikke krav om at man gir sin iden­ti­tet til kjen­ne eller på noen måte bekref­te sin iden­ti­tet. Hvem som skju­ler seg bak twit­ter­nav­net @Brumlebass får vi ikke vite. Han beskri­ver seg som “en mid­dels ung man”, det er alt. Går vi til hans blogg frpkoden.blogspot.com får vi ikke vite noe mer. Jeg antar at ver­ken Twit­ter eller Blogs­pot kjen­ner hans vir­ke­li­ge iden­ti­tet — de har ikke krevd å få vite det. Brum­le­bass er ano­nym, Vran­gest er det ikke. Ano­nym var ikke helt ano­nym, for noen viss­te.

Hol­der vi oss til det som vi kan­skje kan kal­le orga­ni­ser­te medi­er, er ansva­ret for ano­ny­me ytrin­ger regu­lert. Men orga­ni­ser­te medi­er sik­ter jeg til det som omfat­tes av lov om redak­sjo­nell fri­dom i media, og som i føl­ge den­nes § 2 er:

1. dags­avi­ser og and­re peri­odis­ke pub­li­ka­sjo­nar som driv jour­na­lis­tisk pro­duk­sjon og for­mid­ling av nyhen­de, aktua­li­tets­stoff og sam­funns­de­batt,
2. kring­kas­ta­rar, jf. kring­kas­tings­lo­ven § 1–1 tred­je ledd og
3. elekt­ro­nis­ke masse­me­di­um som har til­sva­ran­de føre­mål og funk­sjon som medi­um nemn­de under nr. 1 og 2.

Sli­ke medi­er skal etter lovens § 3 ha en redak­tør.

Redak­tø­ren er ansvar­lig for alt som for­mid­les, også om redak­tø­ren ikke kjen­ner inne­hol­det. Ingen tror at Hil­de Haugs­gjerd gjen­nom­går alt stoff i Aften­pos­ten før det pub­li­se­res. Men hun er like fullt ansvar­lig. Redak­tør­an­sva­ret er en helt spe­si­ell bestem­mel­se i den for­stand at man kan bli straf­fet uten å ha utvist slik per­son­lig skyld som ellers kre­ves i straffe­ret­ten.

Avi­se­nes nett­de­bat­ter kan også omfat­tes også av redak­tør­an­sva­ret. Det­te ble det fast­slått av Høy­este­rett i saken om utle­ve­ring av navn på per­son som på et nett­fo­rum skrev at han had­de behold en rune­sten, som er ulov­lig — Rt 2010 s. 1381. Men det er fort­satt uklart hvor langt det rek­ker, f.eks. i for­hold til ikke-mode­rer­te fora.

For pres­sen gjel­der et kilde­vern. Kilde­ver­net er et unn­tak fra vitne­plik­ten. Hoved­re­ge­len i straffe­pro­sess­lo­ven § 108 er at vi alle er for­plik­tet til å for­tel­le det vi vet og til å snak­ke sant om vi kal­les inn som vit­ne for en dom­stol. Det er noen unn­tak, blant annet for advo­ka­ter, leger, pres­ter og en del and­re som har lov­be­stemt taus­hets­plikt om det de har blitt betrodd (§ 119), og for det som kan pådra straff for en selv (§ 123), og man er fri­tatt for å vit­ne om ens nær­mes­te (§ 122). En redak­tør og and­re presse­folk kan nek­te å sva­re på spørs­mål om hvem som er for­fat­ter av en artik­kel eller kil­de til opp­lys­nin­ger (§ 125). Det­te gjel­der også hvem som har skre­vet et inn­legg på en avis’ netto­fo­rum. Det var det­te som var hoved­tema i saken Rt 2010 s. 1381, og som ble fast­slått av Høy­este­rett i den saken.

I orga­ni­ser­te medi­er kana­li­se­res alt ansvar gjen­nom redak­tø­ren. Om noen kom­mer med en ære­kren­kel­se eller en ulov­lig rasis­tisk ytring på Aften­pos­tens debatt­fo­rum, så er Hil­de Haugs­gjerd ansvar­lig som redak­tør. Det­te fri­tar ikke den som kom­mer med ytrin­gen for ansvar, men da må man kjen­ne den­nes iden­ti­tet. Redak­tø­ren har full rett til å opp­ly­se hvem som har skre­vet et aktu­el­le inn­leg­get, men kilde­ver­net gjør at redak­tø­ren ikke har noen plikt til å gjø­re det.

Pres­sen har et refe­rat­pri­vi­le­gi­um. Man kan gjen­gi en kren­ken­de ytring frem­satt av and­re, uten selv å kom­me i ansvar. Det er defor Vigrids Tore Tvedt kun­ne bli dømt for rasis­tis­ke utta­lel­ser frem­satt i et inter­vju med VG, mens ingen fant på å til­ta­le VG. VG var i høy­es­te grad med­vir­ken­de til å spre det­te bud­ska­pet, og med­virk­ning til å spre sli­ke ytrin­ger er også straff­bart. Men pres­sen kan gjen­gi and­res utta­lel­ser.

Men refe­rer man ano­nymt kan man ikke påbe­ro­pe seg refe­rat­pri­vi­le­gi­et. I saken mel­lom Tom Vidar Rygh og Tøns­bergs Blad, Rt 2003 s. 928, la Høy­este­rett til grunn at når en avis base­rer seg på opp­lys­nin­ger fra ano­ny­me kil­der, så blir avi­sen ansvar­lig som om de skul­le ha frem­satt påstan­de­ne selv uten kilde­an­gi­vel­se, se dom­mens avsnitt 43. Refe­rat­pri­vi­le­gi­et gjel­der ikke når ytrin­ge­ne er ano­ny­me. Saken ble brakt inn for Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­dom­sto­len (EMD), og Tøns­bergs Blad fikk der med­hold (etter at ha blitt dømt for ære­kren­kel­ser i Nor­ge). Men EMD aksep­ter­te prin­sip­pet om ansvar ved bruk av ano­ny­me kil­der, se dom­mens avsnitt 95. (Tøns­bergs Blad AS and Hau­kom  vs Nor­way, 510/04).

Hos oss står ytrings­fri­he­ten sterkt — hel­dig­vis. Ytrin­ger som de fles­te av oss vil fin­ne uak­sep­tab­le og mot­by­de­li­ge vil som regel fort­satt være lov­li­ge. Det skal mye til før en rasis­tisk ytring over­skri­der gren­sen for det lov­li­ge. Redak­tø­re­ne har der­for liten grunn til å fryk­te retts­lig ansvar for det som blir skre­vet på deres nett­fora. Det er mer et spørs­mål om hvor­dan de øns­ker at deres nett­fora skal være. Der­med blir det et spørs­mål om redak­sjo­nel­le valg og presse­etikk, ikke om jus.

Ytrings­fri­het betyr ikke fri til­gang til en hvil­ken som helst taler­stol for å si hva man vil på en så usak­lig måten man måt­te øns­ke. Hvis en nett­avis vil begren­se mulig­he­ten til å del­ta i deres nett­fo­rum ved f.eks. å kre­ve at inn­legg pub­li­se­res under fullt navn, ved at man har iden­ti­tets­kon­troll når bru­ke­re regist­re­rer seg, at man luker ut upas­sen­de inn­legg og ute­sten­ger enkel­te debat­tan­ter, så er de i sin ful­le rett til å gjø­re det. Det er ikke noe inn­grep i min ytrings­fri­het om en nett­avis ikke vil gi meg “spalte­plass” der­som jeg ikke vil ved­stå meg det jeg skri­ver med fullt navn.

Jeg har del­tatt på diver­se nett­fora fra en gang rela­tivt tid­lig på 80-tal­let. Den gang var det ComUiOs Dec-maski­ner. Siden var det news, før det ble noen avi­sers nett­de­bat­ter og and­re fora. Nå hol­der jeg meg stort sett til den­ne blog­gen og noen sosia­le medi­er. Dels har jeg all­tid likt å skri­ve og dis­ku­te­re, dels er jeg inter­es­ser­te i medie­ne i seg selv.

I pio­ner­ti­den til­sa net­ti­quet­ten at man opp­tråd­te under fullt navn, eller i alle fall opp­ga fullt navn i sin pro­fil. Com had­de ikke vel­dig gode meka­nis­mer for å nøs­te opp tid­li­ge­re debat­ter. Vil­le man ret­te blik­ket frem­over og føl­ge med i den løpen­de debat­ten måt­te man set­te alle eld­re inn­legg som lest. I noen grup­per øns­ket jeg å gå til­ba­ke å se på en del eld­re inn­legg, sam­ti­dig som jeg løpen­de vil­le føl­ge det nye. For å kun­ne gjø­re beg­ge deler laget jeg en eks­tra bru­ker som jeg kal­te Back Tra­ck­er, og skrev på pro­fil­si­den at det­te var et pseu­do­nym og en bru­ker som jeg bare bruk­te til å nøs­te opp gam­le inn­legg. Det vak­te ster­ke reak­sjo­ner, og jeg moret meg litt med å føl­ge en gans­ke intens dis­ku­sjon om hvem den­ne Back Tra­ck­er kun­ne være. For slikt gjor­de man ikke. Det var et klart brudd på all skikk og bruk å ikke opp­tre under fullt navn. Had­de jeg i ste­det valgt å kal­le min eks­tra bru­ker Peder Ås og beskre­vet ham som jus­stu­dent, vil ingen ha opp­da­get det. Men da had­de jeg gått glipp av en inter­es­sant erfa­ring og en del moro.

Jeg føl­ger ikke len­ger med i avi­se­nes nett­fora. Det ble for mye søp­pel og usak­lig­he­ter. Det er ikke slik at jeg ikke tåler å lese det. Men jeg vil ikke bru­ke tid på det. Det er kan­skje nett­de­bat­te­nes størs­te pro­blem: Lavt sak­lig­hets­nivå og høyt støy­nivå gjør dem uin­ter­es­san­te og gans­ke verdi­løse. Skal nett­avi­se­ne bli vik­ti­ge debatt­fora må de gjø­re noe for å få opp nivå­et.

Vi kan grovt sett skil­le mel­lom fire hoved­ty­per av dis­ku­sjo­ner:
1. Man har en dia­log hvor del­ta­ker­ne i fel­les­skap øns­ker å utdy­pe sin inn­sikt og even­tu­elt fin­ne løs­nin­ger. Det­te er de mest kon­struk­ti­ve dis­ku­sjo­ne­ne.
2. Man for­sø­ker å over­be­vi­se sin mot­part. Gren­sen mot 1 er ikke nød­ven­dig­vis skarp.
3. Man dis­ku­te­rer for å over­be­vi­se til­hø­rer­ne, ikke del­ta­ker­ne i dis­ku­sjo­nen. Når Jens Stol­ten­berg og Erna Sol­berg møtes til offent­lig debatt har de ingen illu­sjo­ner om at de skal over­be­vi­se sin mot­part og få den­ne til å skif­te stand­punkt. Det er vel­ger­ne som skal over­be­vi­ses.
4. Kran­gel og munn­hug­ge­ri, hvor man bare slår hver­and­re i hodet.

Dess­ver­re fal­ler alt for man­ge nett­de­bat­ter klart i grup­pe 4. Mye av det kan kna­pt kal­les debatt i det hele tatt.

Jeg tror krav om å skri­ve under fullt navn kan være ett av fle­re til­tak som kan øke sak­lig­hets­ni­vå­et. Dags­avi­sen har lyk­kes godt med sitt forum nye­me­nin­ger. På den annen side har det kan­skje blitt for luk­ket.

Det er ikke vans­ke­lig å fin­ne eksemp­ler på de ekles­te utsagn frem­satt under fullt navn, så noen garan­ti for sak­lig­het er det ikke. Man fin­ner også man­ge gode inn­legg skre­vet under et eller annet pseu­do­nym (nick).

Det har vært anført, bl.a. av Jon Wes­sel Aas, at rett til ano­ny­mi­tet er vik­tig bl.a. for vars­le­re. Det er vik­tig å iva­re­ta det­te. Men dis­se opp­trer ikke i de van­li­ge nett­de­bat­ter. Det er for­skjell på å kre­ve at den som sier sin mening gjør det­te under fullt navn, og å gjør det umu­lig å vars­le ano­nymt. Jeg hol­der meg fore­lø­pig til debat­te­ne og hol­der vars­le­re uten­for.

Også i debat­ter kan ube­tin­get krav om fullt navn være pro­ble­ma­tisk. Det er lov til å ha og gi uttrykk for eks­tre­me menin­ger, uan­sett hvor mye vi måt­te mis­li­ke dem. I utgangs­punk­tet kan man si at folk får våge å stå for det de mener, selv om det har kon­se­kven­ser. Skul­le jeg opp­da­ge at noen i min bekjent­skaps­krets har de sam­me for­skrud­de ide­ene som draps­man­nen (men uten hans vil­je til gru­som­me hand­lin­ger), så vil­le ikke ved­kom­men­de stå på min gjeste­lis­te. Men om ved­kom­men­de gjør job­ben sin på en utmer­ket måte, så skal man ikke risi­ke­re å mis­te job­ben på grunn av sine menin­ger — uan­sett hvor sterkt man måt­te mis­li­ke dem. Selv om poli­tis­ke opp­fat­nin­ger ikke i seg selv er opp­si­gel­ses­grunn, så er det ikke sik­kert at man kan sto­le på at det all­tid er sam­svar mel­lom teori og prak­sis.

En av net­tets ano­ny­me debat­tan­ter, Brum­le­bass, sier det slik på Twit­ter:

Fullt navn i debat­ter er lett å kre­ve av de som lever av at nav­net sitt er kjent. Vi and­re er kan­skje mer skep­tis­ke.”

Det kan være legi­ti­me grun­ner til at man ikke vil bru­ke fullt navn.

Man kan ha uli­ke rol­ler. Man kan øns­ke å frem­stå på en slik måte at det man måt­te mene i en debatt ikke kob­les med den per­son man­ge kjen­ner i and­re rol­ler. Argu­men­ta­sjo­nen i seg selv bærer like godt (eller dår­lig) enten man vet hvem per­sonen er eller ikke. Even­tu­el­le restrik­sjo­ner må begrun­nes i at de kan bidra til å heve sak­lig­hets­ni­vå­et. Det er ikke et poeng i seg selv å “oute” folk med syns­punk­ter man ikke liker.

Vi kan gjø­re et like tanke­eks­pe­ri­ment. Man­ge for­sø­ker nå å fin­ne ut hvem som skju­ler seg bak pseu­do­ny­met Fjord­man. Jeg har ingen anel­se om hvem han er. Jeg vet ikke noe mer om ham enn at han skal være en av ter­ro­ris­tens inspi­ra­to­rer. Vi kan ten­ke oss at han er en dyk­tig og godt likt mate­ma­tikk­læ­rer på en eller annen videre­gå­en­de sko­le i Nor­ge, som ald­ri gitt uttrykk for noe poli­tisk syns­punkt over­for sine ele­ver og kol­le­ger. Da kan man ha gode grun­ner for å hol­de de to rol­ler adskilt slik at han i skole­si­tua­sjo­nen ikke iden­ti­fi­se­res med syns­punk­ter som han vet de fles­te av ele­ve­ne, for­eld­re­ne og kol­le­ge­ne vil rea­ge­re mot. Jeg mener at det­te er en legi­tim grunn til ikke å vil­le opp­tre under fullt navn.

Det er nep­pe noen som tror at man som pro­fes­sor utta­ler seg på veg­ne av det uni­ver­si­tet hvor man er ansatt og folk er vel vant til at det kan kom­me de under­ligs­te utta­lel­ser fra folk med fine tit­ler. Men vi kan bli møtt med and­re for­vent­nin­ger. Som pro­fes­sor i jus kan kan jeg syn­se fritt om vin, om syk­kel, om musikk, om poli­tikk og mye annet jeg måt­te være opp­tatt av. Men når jeg nær­mer meg mitt eget fag­felt blir jeg langt mer for­sik­tig. Så len­ge vi er i det som mine kjerne­om­rå­der, er det ikke noe pro­blem. I rand­so­nen er det vans­ke­li­ge­re. Jeg har f.eks. ikke sagt noe i dis­ku­sjo­nen om anven­del­se av straffe­be­stem­mel­ser om folke­mord, om for­va­ring m.m. i den aktu­el­le ter­ror­sa­ken. Det kan godt hen­de at jeg kan mer om det­te enn en del av de som del­tar i debat­ten. Men noen kun­ne kom­me til å ta meg for å være eks­pert og der­for leg­ge mer i mine vur­de­rin­ger enn de bør gjø­re. Jeg kan dess­uten risi­ke­re å dum­me meg ut grun­dig. Da hol­der jeg meg hel­ler uten­for den debat­ten.

Sosi­al kon­troll kan på godt og vondt gjø­re at man begren­ser seg i en debatt. Det kan luke ut de ver­ste usak­lig­he­te­ne. Men det kan også bety at syns­punk­ter ikke kom­mer fram hvis man all­td si hve man egent­lig er. Jeg er nep­pe den enes­te som enkel­te gan­ger har latt være å kom­men­te­re et spørs­mål for­di jeg ikke øns­ker å måt­te for­sva­re upo­pu­læ­re stand­punk­ter om og om igjen i and­re sam­men­hen­ger. En slik sosi­al kon­troll kan føre til at man får inn­trykk av stør­re grad av kon­sen­sus enn det reelt sett er.

En peri­ode del­tok jeg i et nett­fo­rum med et nick, alt­så ano­nymt. Ingen for­bant meg en noen rol­le uten­for det aktu­el­le foru­met. Man ble vur­dert på grunn­lag av det man had­de skre­vet der, ikke noe annet. Da føl­te jeg meg fri­ere. Det er tema­er jeg dis­ku­ter­te der, som jeg ikke dis­ku­te­rer offent­lig nå. Kan­skje for­mu­ler­te jeg meg også til tider skar­pe­re. Men jeg del­tar ikke der len­ger. Hvis jeg nå del­tar i nett­de­bat­ter skjer det under fullt navn. Så får jeg hel­ler aksep­te­re at det betyr at jeg noen gan­ger må leg­ge litt mer bånd på meg enn om jeg had­de opp­trådt ano­nymt.

Redak­sjo­ne­ne kan tref­fe en del and­re til­tak for å heve nivå­et. Mode­re­ring er vik­tig. Man kan også ute­sten­ge debat­tan­ter. Da jeg del­tok i nett­dis­ku­sjo­ner så man at folk som ble ute­stengt kort tid etter duk­ke opp igjen med nytt nick. Da har det liten hen­sikt. Jeg har også sett for­slag om å gi poeng i en eller annen form. Min ikke helt fers­ke erfa­ring var at de med størst menig­het fikk flest anbe­fa­lin­ger. Det var ikke nød­ven­dig­vis de som sto for de mest sak­li­ge bidra­ge­ne.

Om man ikke kre­ver fullt navn offent­lig, så kan jeg ikke se noen grunn til at ikke redak­sjo­ne­ne skal vite hvem som skju­ler seg bak pseu­do­ny­me­ne.

I sosia­le medi­er som Twit­ter og Facbook kan man vel­ge hvem man vil lese og dis­ku­te­re med. En slik siling gjør det mulig å redu­se­re støy­ni­vå­et gans­ke mye. Lig­nen­de meka­nis­mer i and­re debatt­fora kun­ne kan­skje ha bidratt til å heve nivå­et noe.

Når det ikke er en redak­tør er det hel­ler ikke noe redak­tør­an­svar. Da er det hel­ler ikke noe kilde­vern (det er noen nyan­ser her som jeg hop­per over). Den som bare til­byr lag­rings- og til­gangs­tje­nes­ter er i utgangs­punk­tet ikke ansvar­lig for inn­hol­det, og har hel­ler ingen plikt til å føl­ge med. Men skul­le det bli spørs­mål om hvem som står bak et nett­sted eller hvem som har skre­vet et inn­legg, vil man ha plikt til å for­tel­le det­te til ret­ten (vitne­plik­ten gjel­der bare der).

De som til­byr tje­nes­ter mot beta­ling vet i det mins­te hvem vi er. De må vite hvem de skal kre­ve beta­ling fra. De som til­byr gra­tis­tje­nes­ter har ikke et slikt behov. De tren­ger ikke vite hvem deres bru­ke­re er, og gjør det ofte ikke. Da blir ano­ny­mi­te­ten full­sten­dig. Man kan kal­le seg hva som helst. Man­ge for­sø­ker nå å fin­ne ut hvem som skju­ler seg bak pseu­do­ny­met Fjord­man. Sann­syn­lig­vis vet hel­ler ikke Blogs­pot hans vir­ke­li­ge iden­ti­tet. Det betyr ikke noe om man har vitne­plikt så len­ge man fak­tisk ikke vet.

Jeg synes full­sten­dig ano­ny­mi­tet er pro­ble­ma­tisk. Jeg ser ikke noen stør­re grunn til full­sten­dig ano­ny­mi­tet på nett enn til å til­la­te ano­ny­me bank­kon­ti. Det bør være et iden­ti­fi­ser­bart ansvars­sub­jekt. Det betyr ikke at nav­net all­tid bør frem­kom­me. Men noen ident­fi­ser­ba­re må vite eller ta ansva­ret. Som nevnt oven­for har redak­tø­ren ansva­ret i pres­sen. Men kun­ne ten­ke seg sam­me modell der­som tje­neste­yter ikke vil eller ikke kan opp­ly­se om hvem som fak­tisk har ytret seg eller på annen måte gjort bruk av en tje­nes­te. Den som drif­ter en tje­nes­te som har vært brukt til gro­ve kren­kel­ser bør enten kun­ne peke på den kun­de som har benyt­tet tje­nes­ten på den­ne måten, eller stå ansvar­lig selv.

Det er først når det skjer ulov­lig­he­ter at det kan være grunn­lag for å kre­ve et navn utle­vert. Jeg har ikke lest stort av det Fjord­man har skre­vet. Men om vi for­ut­set­ter at det han skri­ver kan­skje er eks­tremt og uspi­se­lig for de fles­te av oss, men like fullt lov­lig, da er det ingen grunn til at noen skal kun­ne kre­ve å få vite hvem per­sonen er.

Tje­nes­ter som Wikile­aks er vik­ti­ge og de kan ikke fun­ge­re uten at kil­de­ne kan være helt sik­re på sin ano­ny­mi­tet.  Når man sik­rer ano­ny­mi­tet for kil­der, må i det­te eksemp­let Wikile­aks ta ansva­ret — noe de også gjør. Om jeg har opp­fat­tet dem rett bru­ker de avis­mo­del­len med kilde­vern, med meka­nis­mer for å sik­re kil­de­ne slik at de ikke kan spo­res.

For en tje­nes­te som Wikile­aks må vi pre­si­se­re føl­gen­de: Det de pub­li­se­rer har i stor grad blitt gjort til­gjen­ge­lig ved at noen bry­ter sin taus­hets­plikt. Men det er ikke Wikile­aks som bry­ter taus­hets­plik­ten. Wikile­aks gjør ikke noe annet enn det avi­se­ne gjør når de sier “i føl­ge en hem­me­lig­stemp­let rap­port som xx har fått til­gang til …!”. For­skjel­len er bare at Wikile­aks har ren­dyr­ket det­te og at ikke bare omta­ler, men også kon­se­kvent pub­li­se­rer det som man har fun­net grunn til å pub­li­se­re.

Godt kilde­vern og seriø­se redak­sjo­ner sik­rer anta­ge­lig­vis vars­ler­ne vel så godt som mulig­he­ten til å kun­ne opp­tre helt ano­nymt på net­tet. Om det skul­le duk­ke opp påstan­der om klan­der­ver­dig for­hold på et ano­nymt nett­sted, så vil det som regel ikke bli tatt sær­lig alvor­lig og ikke nå ut. Det er mer enn nok av eksemp­ler på folk som kom­mer med all ver­dens påstan­der på nett, og de fles­te blir nok avskre­vet som nut­ca­ses — noe man­ge av dem nok også er.

<edit>Marias meto­des kom­men­tar er vik­tig og peker på noe jeg ikke had­de tenkt til­strek­ke­lig på da jeg skrev den­ne kom­men­ta­ren. Det er man­ge som har erfa­rin­ger de gjer­ne vil dele og som kan gi ver­di­ful­le bidrag, men det er erfa­rin­ger man ikke vil dele under fullt navn. Man vil ikke stå fram med sine psy­kis­ke pro­ble­mer under fullt navn, ikke for­tel­le at man har vært utsatt for over­grep, kan­skje at man har begått over­grep, at man sli­ter med å mest­re sitt sin­ne, osv. Det kan være så mye. De kan ha vik­ti­ge his­to­ri­er å for­tel­le og gi vik­ti­ge bidrag i debat­ter, men vil ikke utle­ve­re seg selv og kan­skje også sin familie.</edit>

Print Friendly, PDF & Email
 • Hel­ge Øgrim

  Tak­ker for vel­dig god opp­sum­me­ring. Ellers er jeg opp­tatt av et mulig side­spor: Glo­ba­li­sert som poli­tikk og medi­er er blitt, synes jeg de som øns­ker seg digi­ta­le are­na­er rens­ket for ano­ny­me ytrin­ger også bør ten­ke over om deres reto­rikk kan utnyt­tes av auto­ri­tæ­re regi­mer. Det er selv­sagt ikke hen­sik­ten, og kan­skje hel­ler ikke nær­lig­gen­de. Men hvis nors­ke poli­ti­ke­re og and­re aktø­rer puk­ker på det ure­de­li­ge og fei­ge ved å si sin mening uten fullt navn, og insis­te­rer på at nett­opp det­te ska­per hat og split­tel­se, fore­stil­ler jeg meg at argu­men­ta­sjo­nen kun­ne pluk­kes opp av repre­sen­tan­ter for regi­mer som vir­ke­lig øns­ker å kneb­le debatt og infor­ma­sjon. 
  Det er vik­tig og vans­ke­lig å ten­ke prin­si­pi­elt i en kri­se, ingen av oss mak­ter det helt. Men at det er nød­ven­dig å ten­ke over for­len­gel­sen av stand­punk­ter, er vel også en lær­dom av det vi har opp­levd. 

 • Anders Behring Brei­vik har ikke vært ano­nym, han har stått frem med fullt navn i nett­de­bat­te­ne på Document.no. Han har også vært opp­tatt av å set­te seg inn i rasisme/hate speach-lov­giv­ning for å pas­se på å ikke ytre noe som vil set­te han på PST-lis­ter. 
  Isla­mo­fobblog­ge­ne han har sitert i sitt mani­fest befin­ner seg i utlan­det (Gates of Vien­na og Atlas Shrugs) så norsk redak­tør­lov­gi­ving er vel ikke så rele­vant over­for det­te eks­tre­mist­mil­jø­et? Dis­ku­sjo­nen i man­ge av dis­se blog­ge­ne viser at de sen­tra­le debat­tan­te­ne ikke er ano­ny­me for hver­and­re (mer som dekk­navn), for eksem­pel skri­ver Brei­vik i sitt mani­fest at det tok seks måne­der før han vis­te iden­ti­te­ten til sitt for­bil­de, Fjord­man. 

 • Fin og god post med nyt­ti­ge gjen­nom­gan­ger — takk for den!

  Langt på vei er jeg enig med deg og dine betrak­ti­nin­ger. Like­vel:

  Jeg er en av dem som mener at vi skal ha mulig­het for ano­ny­me kom­men­ta­rer, selv om jeg ser at redak­tø­re­ne har noen dilem­ma­er å løse, som jeg har skre­vet om i min sis­te post, “Ret­ten til ano­ny­mi­tet” — http://bit.ly/nuvGNO

  Du snak­ker om “vars­le­re” og det ser ut som om du da peker på enkelt­per­soner som har noe å for­tel­le om enkeltepi­so­der eller for­hold ved for eksem­pel egen arbeids­plass?

  Når jeg snak­ker om “vars­le­re” snak­ker jeg også om men­nes­ker som har erfa­ring med for­hold som kom­mer uten­for de ofte enkelt­stå­en­de hen­del­ser som de tra­di­sjo­nel­le vars­le­re mel­der fra om. Vars­ler­ne jeg snak­ker om kan ha like stort behov for beskyt­tel­se i det deres his­to­rie av natur inne­hol­der ele­men­ter som anse­es som pri­va­te og ikke for offent­lig­he­ten.

  For­di jeg både er lege og har vært lang­tids­syk, skre­vet kri­tisk om tema­ene vel­ferds­sys­te­met, lege-pasi­ent­for­hold etc, som vil­le kun­ne gjø­re at jeg ble ugle­sett av min egen stand, har det vært nyt­tig for meg å kun­ne bru­ke et pseu­do­nym over tid. And­re, som øns­ker si noe om hvor­dan de møtes i den offent­li­ge for­valt­ning, som NAV, hos sine behand­le­re etc, er vik­ti­ge kor­rek­ti­ver. Det­te er ikke en mar­gi­nal grup­pe.

  Hva jeg er også opp­tatt av, både i pos­ten jeg har len­ken til len­ger opp, og i dagens post, er at det er naivt å tro at der­som vi sten­ger ute de ano­ny­me stem­me­ne, vil vi hel­ler ikke måle og for­stå hva som skjer i vår egen bak­gård. Om vi had­de stengt ute dis­se stem­me­ne som vi mener har byg­get opp under, eller bifalt ABBs ide­er, som før­te til hans hand­ling, vil­le vi blitt enda mer over­ras­ket over hans angrep.

  Er det noe vi øns­ker?

  Hva redak­tø­re­ne også må ta stil­ling til, er: Sel­ger
  det fle­re aviser når kom­men­tar­fel­te­ne er ful­le av sludder&pølsevev,
  sji­ka­ne og ned­la­ten­de ytrin­ger? Vil noen, som vir­ke­lig øns­ker å
  dis­ku­te­re for å nyan­se­re og fin­ne and­re stå­ste­der, øns­ke å ytre seg i et
  slikt kli­ma? Kan hen­de er det på høy tid å fin­ne ut av
  kom­men­tar­fel­te­ne, uav­hen­gig av hva som har skjedd sis­te uken? Om så –
  kan­skje skal vi ten­ke lang­sik­tig og hva vi fak­tisk øns­ker, hva som er
  vårt egent­li­ge mål, med åpne kom­men­tar­felt?

 • Ano­ny­mous

  Jeg er enig i dine kom­men­ta­rer. Jeg bur­de selv­sagt ha tatt med alle de som har erfa­rin­ger som de gjer­ne vil dele og som kan gi vik­ti­ge bidrag i en debatt, men som ikke øns­ker å utle­ve­re seg selv og kan­skje også sin fami­lie om det skjer under fullt navn.

 • Du har gitt en meget grun­dig gjen­nom­gang av det­te kom­plek­set, Olav, og det er ikke mulig å få med abso­lutt alt hver enes­te gang.

  Flott at du like­vel tok med det­te punk­tet i inn­leg­get!

 • Sigurd Han­sen

  Det var infor­ma­tivt og lære­rikt. Tusen takk for det!

  Per­son­lig har jeg avstått fra å være ano­nym i alt av nettdebatter/tilstedeværelse i de sene­re år. Både pga at jeg synes det gir en let­te­re debatt når du vet hvem mot­stan­de­ren er, men også for­di at da tvin­ges jeg til å gå en eks­tra run­de med meg selv og se om jeg står inne for det jeg skriver/sier. Klart, det er jo mulig at jeg pga det ikke går inn i de tøf­fes­te debat­te­ne, noen har jo før fun­net på å ta debat­ten ut av nett­fora og ut i vir­ke­lig­he­ten…

 • Ano­ny­mous

  Debat­ten om ano­ny­mi­tet på nett tar nes­ten all­tid utgangs­punkt i kon­tro­ver­si­el­le ytrin­ger, i Nor­ge gjer­ne knyt­tet til inn­vand­rings­pro­ble­ma­tik­ken. Men det aller mes­te som blir ytret under pseu­do­nym er ikke kon­tro­ver­si­elt. Ofte er det vel­dig tri­vi­elt. De størs­te under­fo­ru­me­ne på vgd. er diver­se fot­ball­fo­rum. Grun­ne­ne til at folk like­vel gjer­ne vil være ano­ny­me kan være så man­ge. For en del føles det vel rett og slett kuns­tig og unød­ven­dig å skul­le under­teg­ne “HURRAAAAAAAAAAAAAAAA” med fullt navn. Man har kan­skje hel­ler ikke noe øns­ke om å for­kyn­ne for hele ver­den at man til­brin­ger den og den kvel­den med fot­ball­kamp og vgd.

  Og skri­ver man om helse, sam­liv eller har kon­kre­te spørs­mål om hva man skal gjø­re med et vans­ke­lig barn kan det være mer spe­si­fik­ke grun­ner til at man vil være ano­nym.

  For egen del føler jeg at de sto­re søke­mo­to­re­ne er den vik­tigs­te grun­nen til ikke å skri­ve under fullt navn. Poen­get er at det du skri­ver i stor grad vil bli lest at folk som ikke er inter­es­sert i det tema du skri­ver om, men kun er nyskjer­ri­ge på deg som per­son, og den type nyskjer­rig­het er det ikke nød­ven­dig å til­freds­til­le.

  Ellers les­te jeg at Goog­le har det­te med pseu­do­ny­mi­tet oppe til vur­de­ring — og her er en som argu­men­ter mot å fjer­ne mulig­he­ten til folk kan være pseu­do­ny­me:

  https://plus.google.com/117903011098040166012/posts/asuDWWmaFcq

 • Pingback: Artikler og blogginnlegg i etterkant av 22.juli 2011 « ziarah sier:()

 • noen ident­ifi­ser­bare må vite eller ta ansva­ret”

  Takk for god og for­ståe­lig opp­sum­me­ring. Flott at du tok med Marias Meto­des kom­men­tar nederst -som gir den lil­le nyan­sen som balan­se­rer det med å ta ansvar for hva man sier og å ta ansvar ved å si noe i en kon­tekst hvor ens utspill vil ha betyd­ning, men man kan­skje er til­bake­hol­den med å utta­le seg av per­son­li­ge årsa­ker.

 • Kva skal vi and­re seie då, no når du har sagt alt som er å seie om saka?

  Årsa­ka til min ano­ny­mi­tet når eg bab­lar i veg om poli­tikk ( http://frpkoden.blogspot.com ) og anna ( http://brumlebass.blogspot.com ) er at eg OGSÅ yns­kjer å vere ein som IKKJE bab­lar i veg om poli­tikk og anna. Ein som kan gå inn i eit rom utan goog­le-bal­last. Star­te på null når ein møter folk for førs­te gong. Tyk­kjer det er skrem­man­de å fin­ne igjen det eg skreiv i naiv god­tru med fullt namn på 90-tal­let når eg goog­lar mitt eige — nok­så uni­ke — namn. Eg yns­kjer ikkje å vere ein som ein (mei­ner å) kun­ne vite kven er gjen­nom å goog­le litt ein tords­dags­mor­gon. Og eg yns­kjer ikkje at mine skri­ve­ri i dag skal kun­ne vere søk­ba­re til i ver­ste fall evig tid. Om eg skriv mine meir eller mind­re gjen­nom­tenk­te tan­kar med fullt namn i dag frå­tek eg meg sjølv mog­leg­hei­ta til å være ein ano­nym, man­nen-i-gata-kar for all fram­tid.

  Men eg har jo alt­så mei­nin­gar eg yns­kjer å uttryk­ke, læll.

  Nokon kal­lar den­ne blan­din­ga feig. Eg tyk­kjer det ordet er litt lite dek­kan­de.

  Og ja — eg trur óg ano­ny­me kla­rer å debat­te­re sak­leg og flott. Men heilt samd i at når ein er ano­nym så har ein ein tendens til å sky­te meir frå hof­ta. Hofte­sky­ting kan være moro­samt det, men til slutt for­let ein vel debatt­fo­ru­ma og går over til noko anna. For eigen del er det blitt twit­ter og blog­gar.

  Har som ano­nym for­øv­rig kome til eit par prin­sipp: ald­ri debat­te­re med eller skri­ve om folk eg kjen­ner, kjen­ner til eller har møtt. Og om nokon skul­le for­mu­le­re ein god grunn til å ynskje å vite mitt namn så skal dei få nam­net opp­gitt.

 • Ano­ny­mous

  Jeg har lest dom­men på nytt. Den gir ikke noe ordent­lig svar på redak­tør­an­sva­ret, men jeg leser den slik at den for­ut­set­ter redak­tør­an­svar. Jeg opp­fat­ter den slik at din side (her i dob­belt betyd­ning) fikk med­hold i den anfør­se­len som er gjen­gitt i dom­mes avsnitt 18:

  Fri­tak fra vitne­plikt og redak­tø­rens straffe­retts­li­ge ansvar, jf. straffe­lo­ven § 431, hen­ger nøye sam­men. Inn­legg på Din­Si­de er under­gitt redak­sjo­nell kon­troll. Hvor­dan redak­tør­opp­ga­ven er utøvet i prak­sis, er irre­le­vant for kilde­ver­net. På Inter­nett utøves den redak­sjo­nel­le kon­trol­len på uli­ke vis. I den­ne saken er det utøvet en sam­tids­kon­troll.”

  Men de sier det ikke eks­pli­sitt. Jeg leser dom­men slik dis­sen­te­ren­de dom­mer Tøn­der opp­fat­ter fler­tal­let når han skri­ver i avsnitt 70:

  Jeg er enig med først­vo­te­ren­de i at inn­legg fra lese­re på et debatt­fo­rum til­knyt­tet artik­ler på nett­si­der av typen Din­Si­de, nyter kilde­vern for redak­tør og med­ar­bei­de­re, for­ut­satt at nett­si­den er under­gitt redak­tør­an­sva­ret, jf. straffe­pro­sess­lo­ven § 125 førs­te ledd. ”

  Men for­ar­bei­de­ne til bestem­mel­sen i 2005-loven gir deg nok rett, http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/otprp/2008–2009/otprp-nr-22–2008-2009-/5/13.html?id=540409 Så da får vi vel se hva medie­an­svars­ut­val­gets for­slag fører til.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Hvem vil stå fram med sin svakhet og sine nederlag?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Hvem vil stå fram med sin svakhet og sine nederlag?()

 • Kon­rad

  Fullt navn er en god ting: Vi bør mene det vi sier og kun­ne stå for det. Fullt navn gir nok en rens­li­ge­re debatt.

  Men så er det man­ge men: Skal doveg­gen bli det enes­te ano­ny­me alter­na­ti­vet? Det vil­le være et tap. Selv skri­ver jeg ano­nymt for­di min yrkes­rol­le ikke skal for­veks­les med min pri­va­te rol­le (på net­tet er jeg bare pri­vat­per­son). Det kan være man­ge and­re grun­ner til å ytre seg ano­nymt (f.eks. psykat­ris­ke pasi­en­ter eller inn­sat­te i feng­sel). Pseu­do­nym (når det­te bru­kes kon­se­kvent) kan fun­ge­re nes­ten som fullt navn for­di his­to­rik­ken vil vise hva det­te “nick­et” står for, jeg leser fle­re blog­ger der jeg bare kjen­ner per­sonens dekk­navn.

 • Ano­ny­mous

  Vi er gans­ke eni­ge her. Jeg leser også en del hvis iden­ti­tet jeg ikke kjen­ner. Jeg har brukt Brum­le­bass som eksem­pel, men han er ikke den enes­te. Det er man­ge som opp­trer under fullt navn, men som jeg også bare kjen­ner fra det de har skre­vet på net­tet. Jeg kjen­ner ikke dem noe bed­re enn jeg kjen­ner Brum­le­bass.

  Det er også man­ge som opp­gir fullt navn i sin pro­fil, men som skri­ver sine inn­legg under et pseu­do­nym. Som regel bryr jeg meg ikke om å fin­ne ut hvem de egent­lig er. Er de verdt å lese, så leser jeg dem uan­sett. Er de ikke verdt å lese, da hjel­per de ikke at de står fram med navn. Vampus er Vampus. Det er ikke noe hem­me­lig hva hun heter og hvem hun er, men det er ikke så vik­tig. De fles­te av oss kjen­ner hen­ner uan­sett bare som Vampus.

  Det hand­ler vel egent­lig om å føl­ge opp nett­de­bat­te­ne mer aktivt. Jeg vil­le ikke til­latt full­sten­dig ano­ny­me debat­tan­ter. Aften­pos­ten had­de i alle fall tid­li­ge­re kon­troll mot mobil­num­mer. Man fikk en SMS med en bekref­tel­ses­kode. Det er bed­re enn e-post, for man kan ikke ha ano­nym mobil­te­le­fon. I en peri­ode til­lott de i en viss peri­ode ano­ny­me kom­men­ta­rer til enkelt­inn­legg. Sli­ke trå­der orket jeg stort sett ikke å lese. Det ble bare søp­pel.

  Man må adva­re og even­tu­elt kas­te ut bru­ke­re, sten­ge eller slet­te trå­der, osv. Men også bru­ker­ne bør få verk­tøy. Noe av det fine med Twit­ter er at vi ikke behø­ver å føl­ge alle som vil kom­men­te­re et emne. Men jeg vil nok gå for en “op out” løs­ning i en nett­avis, ikke “opt in” som i Twit­ter.

 • Jeg har ennå ikke lest noen argu­men­ta­sjo­ner MOT ano­ny­mi­tet jeg synes er over­be­vi­sen­de. Det er ingen­ting som tyder på at pro­blem­stil­lin­gen har noe som helst med ABB å gjø­re, etter­som han frem­sto under fullt navn, ga utrykk for for­holds­vis mode­ra­te syns­punk­ter, osv. Men jeg kjen­ner også folk som helst vil være ano­ny­me av grun­ne­ne du er inne på, nem­lig at de vil skjer­me vis­se deler av sitt liv fra føl­ge­ne av å utryk­ke vis­se menin­ger. Jeg selv vel­ger å ikke skju­le mitt navn, men det gjør vel også at jeg er litt mer for­sik­tig av og til i måten jeg utryk­ker meg på. Anta­ge­lig skri­ver jeg mind­re pre­sist og skarpt av den grunn — kan­skje både en for­del og en ulem­pe.

 • Du og jeg har hatt diver­se utveks­lin­ger, og det er fak­tisk ikke før nå at det har gått opp for meg at du er ano­nym. Det er for­øv­rig fint at du for­kla­rer hvor­for du er det, men jeg synes ikke i utgangs­punk­tet at man skal avkre­ve en slik for­kla­ring. 

 • Ano­ny­mous

  Jeg har det vel omtrent som deg, Leif. Jeg har valgt å bru­ke navn. Men er da sam­ti­dig litt mer for­sik­tig både når det gjel­der tema­er jeg vil mene noe om offent­lig, og når det gjel­der form.

 • Ano­ny­mous

  Inter­es­sant obser­va­sjon det­te. Jeg har i et annet svar på en kom­men­tar et eller annet sted brukt Vampus som eksem­pel. Hvis jeg ten­ker meg om, så vet jeg at hun heter Hei­di Nord­by Lun­de. Men skul­le hun skri­ve noe under sitt eget navn vil­le jeg nep­pe ha for­bun­det noe med nav­net. Vampus der­imot, hun for­bin­der jeg mye med. Det er net­t­iden­ti­te­ten som er inter­es­sant, og i de aller fles­te til­fel­ler betyr det ingen ting om man bru­ker et reelt eller et fik­tivt navn.

  Noen rol­ler er slik at man ikke kan ha pri­va­te menin­ger offent­lig. En topp­by­rå­krat kan ikke dis­ku­te­re eget felt offent­lig annet enn i rol­len som for­kla­rer offi­si­ell poli­tikk. Det kan godt hen­de at noen topp­by­rå­kra­ter i Jus­tis­de­par­te­men­tet har man­ge menin­ger om f.eks. sivil sik­ker­het som de ikke kan hev­de under et navn som iden­ti­fi­se­rer dem med rol­len. Bru­ker de et pesu­do­nym og unn­går å røpe noe som ikke er ment for offent­lig­he­ten, kan de kan­skje del­ta som en pri­vat­per­son.

 • Enig, er ikke nød­ven­dig å for­kla­re seg. Men få har for­klart seg om hvor­for man opp­trer ano­nymt og man ser gjer­ne at det duk­ker opp et og annet utsagn om hvor­for folk kan ten­kes å være ano­ny­me som ikke nød­ven­dig­vis er dek­ken­de.

 • Det vik­tigs­te argu­men­tet MOT ano­ny­mi­tet er etter min opp­fat­ning at det kan i noen til­fel­ler vir­ke MOT demo­kra­ti­et. Eksemp­ler på det­te er nett­avi­se­nes kom­men­tar­fel­ter som de fles­te av oss vegrer oss for å del­ta i, og som der­med redu­se­rer et bre­de­re demo­kra­tisk enga­sje­ment.

 • Takk Tor­vund for en lære­rik og artig gjen­nom­gang av kom­plek­si­te­ten i ytrings­fri­hets­de­bat­ten. Her er mye stoff til etter­tan­ke — vik­ti­ge grun­ner for å beva­re ano­ny­mi­tets­mu­lig­he­te­ne, men også gode grun­ner til å begren­se dem.

  Jeg opp­fat­ter alli­ke­vel sta­dig vekk oss som sam­funn som nai­ve på for­valt­nin­gen av begre­pe­ne demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Ter­ro­ris­ten ABB var åpen­bart en eks­trem­va­riant, men ta for eksem­pel en annen ytrings­fri­hets­sak fra nyere tid: Når Nina Karin Mon­sen får Fritt Ords pris for ytrings­fri­het for sin utret­te­li­ge kamp for å spre bud­skap som av man­ge opp­fat­tes som hat­bud­skap (alt­så mot homo­fi­les ret­tig­he­ter til like­be­hand­ling) — hvor går da gren­sen for hvor langt vi skal strek­ke fri­hets­be­gre­pet? Hun frem­sto selv­sagt ikke selv ano­nymt, men det er nær­lig­gen­de å tro at hen­nes bruk av ytrings­fri­he­ten har bidratt til både å opp­ild­ne ano­ny­me hate­re såvel som til å tvin­ge and­re inn i ano­ny­mi­tet av frykt for hets i for­skjel­li­ge for­mer.

 • Ano­ny­mous

  Jeg opp­fat­ter deg slik at du mener dår­li­ge debat­ter som de fles­te vegrer seg mot å enga­sje­re seg i, er et demo­kra­tisk pro­blem. Kan­skje det. Men du for­ut­set­ter at ano­ny­mi­tet fører til dår­li­ge debat­ter. Det er ikke nød­ven­dig­vis til­fel­le. Man kan mot­vir­ke dår­lig debatt­kul­tur på and­re måter.

 • Tid­li­ge­re pap­pa

  Jeg har ytret ikke-ano­ny­me menin­ger tid­li­ge­re. Det har kos­tet meg dyrt.

  Det fin­nes men­nes­ker som er eks­tre­me i å eks­tra­po­le­re sine egne tol­kin­ger av ytrin­ger de ikke liker hin­si­des det mest utro­li­ge — og som dess­ver­re sit­ter i makt­po­si­sjo­ner. En gang var jeg pap­pa. “Noen” (som ikke behø­ver å iden­ti­fi­se­res her) men­te at mine offent­li­ge ytrin­ger på Inter­nett ikke var for­ene­lig med pap­pa-rol­len. Nå er jeg barn­løs.

  Dels fin­nes det men­nes­ker som for­sø­ker å utnyt­te ytrin­ger de ikke liker til egen for­del. Det er ube­ha­ge­lig å bli kon­tak­tet av penge­ut­pres­se­re som vil for­hand­le med meg om hvil­ket beløp jeg er vil­lig til å beta­le dem for at de ikke skal rap­por­te­re til myn­dig­he­te­ne hvil­ke menin­ger jeg har ytret på mine web­si­der (som på det tids­punkt had­de vært borte fra net­tet i fle­re år, men til­gjen­ge­lig på Inter­net Archive).

  Hvis jeg igjen skul­le kom­me i en pap­pa-rol­le, øns­ker jeg ikke på nytt opp­le­ve ver­ken penge­ut­pres­sing eller at menns­ker med per­ver­se fan­ta­si­er i “hjelpe­ap­pa­ra­tet” fin­ner det nød­ven­dig å iso­le­re meg fra mine barn. Der­for er mitt navn prak­tisk talt ikke å fin­ne på net­tet i dag. Jeg gjør meg mine reflek­sjo­ner og filo­so­fi­er, men hol­der dem for meg selv. Hvis jeg unn­taks­vis gir ut mine skri­ve­ri­er til noen jeg kan sto­le på at ikke mis­bru­ker det, sto­ler jeg like­vel ald­ri så mye på dem at jeg gir dem en digi­tal utga­ve som kun­ne videre­dis­tri­bu­eres elekt­ro­nisk — kun en papir­ut­skrift.

  Jeg regis­te­rer at poli­ti­et anser seg beret­ti­get til å ran­sa­ke et hjem fra golv til tak, gjen­nom­søke samt­li­ge foto­gra­fi­er og fil­mer i huset, beslag­leg­ge kame­ra og data­ma­skin, bøker og klær — selv om per­sonen som bor der bare er _vitne_ i en sak, over­ho­det ikke mis­tenkt eller til­talt for noe som helst lov­stri­dig (ihvert­fall ikke offi­si­elt). Jeg snak­ker her om “Fjord­man”. Det han opp­lev­de for­le­den bare bekref­ter at jeg har god grunn for det når jeg kryp­te­rer alt som lig­ger på maski­nen min av egne skri­ve­ri­er, selv om det (ordi­nært) kun er meg selv som har til­gang til PCen. Jeg har erfart hvor høy pris jeg kan måt­te beta­le for mine tan­ker når jeg gjør dem kjent under fullt navn. Det kan være grunn til å fryk­te at det ikke blir noe mind­re der­som poli­ti­et kom­mer her og beslag­leg­ger alt jeg har av pri­va­te nota­ter.

  Selv det å IKKE pub­li­se­re på net­tet i dag kan være far­lig. Det er tan­ke­ne som er for­budt. Jeg for­søk­te å for­sva­re meg mot de som gjor­de meg barn­løs ved å stil­le til dis­po­si­sjon mine pri­va­te dag­boks­no­ta­ter, begrun­nel­ser og refe­ran­ser som jeg baser­te mine reflek­sjo­ner på. Det var bare å hel­le ben­sin på bålet. I dag vet jeg at mitt ster­kes­te for­svar er å ald­ri røpe mine tan­ker til noen som helst.

  (Hvis noen lurer: Nei, mine kon­tro­ver­si­el­le tan­ker har ingen­ting med ver­ken høyre­eks­tre­mis­me eller venstre­eks­tre­mis­me — kun om moral­spørs­mål, kul­tur­spørs­mål, barne­opp­dra­gel­se, guds­tro, rus­mid­ler, makt og maktme­ka­nis­mer.)

 • @Sigurd_H:disqus : Det er kan­skje let­te­re for deg enn for man­ge and­re å opp­tre med fullt navn, og sam­ti­dig for­svin­ne i meng­den, da det per tid fin­nes hele 53 per­soner med sam­me for- og etter­navn som deg i Nor­ge. 

  Slik er det ikke for alle. For and­re vil et enkelt Goog­le-søk lis­te opp alt de har ment og ytret siden de gikk på ung­doms­sko­len. 

  @Alle: Skjøn­ner dere — alt de noen sin­ne har ytret på nett, ser­vert til hvem som helst, ved et enkelt Goog­le-søk. 
  Det jeg sa om kjæ­res­ter og sex da jeg var 17. 
  Mitt syn på barne­opp­dra­gel­se da jeg var 18.
  Detal­jer om min tro da jeg var 19.
  osv.

  Det er dess­uten gans­ke spe­si­elt å se at så man­ge som snak­ker for et for­bud mot ano­ny­me debat­ter på nett ikke helt kla­rer å set­te begrens­nin­ger. En ting er hva en nett­avis kan bestem­me — de sty­rer så klart sine debatt­fora. Men om man skal for­by ano­ny­me forum på nett gene­relt, ja da snak­ker vi om Kina-tenden­ser med sen­sur av inter­nett.

  Hva blir det nes­te? For­bud mot ano­ny­me pla­ka­ter?
  http://nyslipt.wordpress.com/2011/08/08/anonyme-plakater-forbudt/

 • Pingback: Anonymitet på nett – kort og enkelt | § UHURU()

 • Pingback: links for 2011-08-10 « Vox Publica()

 • Kje­til End­re­sen

  Flott inn­legg! Like­vel så føler jeg at noe i debat­ten skur­rer litt.

  Det hand­ler om å ha fle­re uli­ke rol­ler. Man kan ha en rol­le som far, sønn, kom­pis, lege, pasi­ent og poli­ti­ker. Alle for­skjel­li­ge. De fles­te av oss vet vel hvor ukom­for­ta­belt det er når rol­le­ne glir inn i hver­and­re — kan­skje sier en kom­pis noe søn­nen ikke bur­de høre, eller kona over­hø­rer noe som var ment til en kom­pis. Sånn sett er det helt rik­tig at ved å pos­te ano­nymt, så kan man let­te­re hol­de rol­le­ne adskilt.

  Men er det nød­ven­dig­vis slik for all tid, at rol­le­ne er så adskil­te? Om det blir vans­ke­li­ge­re å hol­de rol­le­ne adskilt, da vil vel kan­skje adferds­møns­te­ret også end­re seg, slik at rol­le­ne ikke blir så for­skjel­li­ge len­ger. Om det for eksem­pel blir van­lig at folk har en goog­le-his­to­rie fra ung­dom­men, vil kan­skje aksep­ten for det­te bli stør­re, og tabu­et mind­re.

  Det at det er ukom­for­ta­belt i dag å si alt ved fullt navn, blir kan­skje kom­for­ta­belt når det blir van­lig. Om det blir mer van­lig at leger har egne tan­ker og menin­ger, så kan jo aksep­ten for det­te også bli stør­re. Har man for­tid som rus­mis­bru­ker så prø­ver man i dag gjer­ne å hol­de det­te skjult, og å “star­te på nytt”. I frem­ti­den, kan­skje til og med i en litt høy­ere grad når vi tar bort ano­ny­me kom­men­ta­rer, så vil tid­li­ge­re rus­mis­bru­ke­re være åpne om det­te, og man vil leve med for­ti­den sin med en stør­re kom­for enn tid­li­ge­re. I dag kan ikke poli­ti­ke­re kna­pt pra­te om eks­tre­me ide­er, i frykt for å bli stemp­let som eks­trem. Men vi må hus­ke at det som er i dag, er kan­skje ikke der i mor­gen. 🙂

 • Vik­tig artik­kel med rik­tig fokus. Men også vik­tig nå: Ikke skri­ve / kom­men­te­re så langt og bredt at vi kom­mer for langt fra det som skjer i og med nett­me­die­nes SELVBETJENTE kom­men­ta­tor­felt! At redak­sjo­nelt kilde­vern og ano­ny­mi­tet ikke nød­ven­dig­vis er det sam­me, bør visst også repe­te­res med jev­ne mel­lom­rom. Den uli­ke prak­sis for nett­me­di­er og tryk­te medi­er er vel også dår­lig for­klart for det mes­te i den løpen­de debat­ten. Svein-H. Strand, Lokalmagasinet.no

 • Pingback: Anonym og ekstrem — kan de to forenes? « Vox Publica()

 • Pingback: Anonym og ekstrem | Skråblikk På Samfunnet()