Les vins du Tour de France 2011: 15. etappe: Languedoc — årets vinetappe!

Jeg er impo­nert av Tho­mas Voeck­lers evne til å fin­ne skjul­te kref­ter når det gjel­der som mest. Jeg had­de ingen tro på at han skul­le kla­re å for­sva­re den gule trøy­en i går. Og man skal ikke glem­me Pier­re Rol­land som fulg­te Tho­mas Voeck­ler til mål — det er ikke noe mind­re impo­ne­ren­de. Dagens etap­pe er ikke like hard, med en høy­ka­te­go­ri, Med 42 km fra top­pen til mål blir det vel mør­ning, men ikke avgjø­ren­de rykk opp til Col d’Au­bis­que. Så jeg tror Tho­mas Voeck­ler behol­der den gule trøy­en i dag og behol­der den i mor­gen også, og da kan vi få en repri­se fra 2004 når de i mor­gen skal syk­le til Plateau de Beil­le og Tho­mas Voeck­ler kan­skje igjen skal for­sva­re den gule trøy­en fra et til­syne­la­ten­de håp­løst utgangs­punkt.

Jens Voigt gjor­de som van­lig en impo­ne­ren­de inn­sats. Jeg vil tro at ethvert lag gjer­ne skul­le hatt en slik arbeidshest.

Det­te var etap­pen da Alber­to Con­ta­dor måt­te vise styr­ke. I ste­det vis­te han svak­het ved ikke å føl­ge brød­re­ne Schleck, Cadel Evans, Ivan Bas­so og Dani­el Cunego da de ryk­ket. Det blir nok ikke Alber­to Conat­dor som vin­ner årets Tour de France.

Som alle­re­de anty­det, så tror jeg dagens etap­pe blir en mel­lom­e­tap­pe hvor man kjø­rer for å mør­ne hver­and­re før mor­gen­da­gen, men uten at noen for­sø­ker seg på avgjø­ren­de rykk. Phi­lip­pe Gil­bert har åpen­bart ikke gitt opp den grøn­ne trøy­en. Han kan få mulig­he­ter til å ta inn­på Mark Caven­dish i morgen.

Vi har gjort oss fer­dig med fjell i den­ne omgang. 15. etap­pe går fra Limoux til Montpel­li­er. I går var det vans­ke­lig å fin­ne noe vin å skri­ve om. I dag druk­ner vi i vin, og pro­ble­met er hva vi skal vel­ge — eller all den gode vinen som vi må vel­ge bort. Tid­li­ge­re har vi måt­tet ta til dels gans­ke lan­ge avstik­ke­re og omvei­er. Nå kan vi stort sett  hol­de oss til vin­går­der de mer eller mind­re syk­ler gjen­nom, og like­vel må man­ge ute­la­tes. Vi skal gjen­nom det områ­de i ver­den hvor det pro­du­se­res mest vin: Lan­gue­doc-Rous­sil­lon. På Tour de Fran­ce nett­si­der beskri­ves etap­pen slik:

Limoux will wel­come the Tour for the first time and from the­re on, the pelo­ton will hard­ly ever lea­ve the viney­ards until it reaches Montpellier.”

Etter at vi kjøp­te en lei­lig­het i regio­nen i 2005 har jeg hatt en sær­lig inter­es­se for viner her­fra. Det­te, sam­men med Rhô­ne, er mitt vin­mes­si­ge hjem­me­om­rå­de. Det er her jeg vil se Tour de Fran­ce, og jeg kom­mer til å stå ved mål­om­rå­det når ryt­ter­ne kom­mer til Montpellier.

Lan­gue­doc har len­ge vært kjent som områ­det for pro­duk­sjon av bil­lig kon­sum­vin. Til 11. etap­pe var vi inn­om at vin­pro­du­sen­te­ne i Gail­lac prio­ri­ter­te bil­lig kon­sum­vin til gruve­are­bei­der­ne frem­for å sat­se på kva­li­tet. I Lan­gue­doc har man noe av den sam­me his­to­ri­en. Men her var det jern­bane­ut­byg­gin­gen som gjor­de det mulig å sel­ge over stør­re avstand, sær­lig til gruve­om­rå­de­ne i nord. De som har blitt rike er gjer­ne gla­de i det som har gjort dem rike, og liker å pyn­te med det de er glad i. I Montpel­li­er er en av hus­fa­sta­de­ne mot Place de la Come­die deko­rert med vin­ran­ke, vin­pres­se og loko­mo­tiv — det som had­de gitt eie­ren hans rikdom.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 15. etap­pe: Lan­gue­doc — årets vin­e­tap­pe!

Les vins du Tour de France 2011: 14. etappe — stedet Bacchus glemte

Så fikk Mark Caven­dish ende­lig den grøn­ne trøy­en. Men han har ikke noen trygg ledel­se. Han vil kun­ne ta noen poeng på mel­lom­spur­ter i Pyre­ne­ene hvis han vel­ger å bru­ke kref­ter på det. Men mål­po­eng blir det nok ikke. Så da spørs det hva Phi­lip­pe Gil­bert vel­ger å gjø­re for å vin­ne til­ba­ke den grøn­ne trøyen.

Nå star­ter et nytt Tour de Frace. Noen vil si at det er nå det vir­ke­lig star­ter. De som har ambi­sjo­ner om å vin­ne sam­men­lagt må nå vise at de mener alvor. Pres­set er på Alber­to Con­ta­dor, som fort­satt lig­ger ca 1.30 bak sine frems­te rivaler.

Men ryt­ter­ne star­ter på sin førs­te Pyre­nee-etap­pe, har vi kom­met til den sis­te. 14. etap­pe går fra Saint-Gau­dens til Plateau de Beil­le. Det­te er fjell, fjell og atter fjell, gans­ke langt inne i Pyre­ne­ene. Det er bare å inn­se: Her er vi langt fra nær­mes­te vin­om­rå­de av betydning.

Vi star­ter i depar­te­men­tet Haut-Garon­ne, men det mes­te av etap­pen går i depar­te­men­tet Ariè­ge. I den engels­ke utga­ven av Wiki­pe­dia beskri­ves områ­det slik, under over­skrif­ten Economy:

The Ariege depart­ment is a large­ly unk­nown depart­ment which is situa­ted next to the Aude in the most southern part of the Midi-Pyre­ne­es region and sha­res its bor­ders with the Aude, Andor­ra, Hau­te Garon­ne and the Pyre­ne­es Orientales”

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 14. etap­pe — ste­det Bacchus glem­te

Les vins du Tour de France 2011: 13. etappe — søt vin, sure bein og hellig vann

Jeg var opp­tatt med annet i går, og fikk der­for bare sett begyn­nel­sen på gårs­da­gens etap­pe. Jeg mer­ker meg at Mark Caven­dish måt­te gi tapt for for André Grei­pel i spur­ten, og at Phi­lip­pe Gil­bert sik­ret seg ytter­li­ge­re 8 poeng. Mark Caven­dish har ikke så man­ge fle­re etap­per å gjø­re det på, om han skal sik­re seg den grøn­ne trøy­en. Det er inter­es­sant å se til­ba­ke på at HTC-sje­fen Rolf Aldag alle­re­de etter rit­tets and­re dag pek­te på Phi­lip­pe Gil­bert som favo­ritt til grønn trøye. Kan­skje får han rett.

I dag ven­ter nok en flat etap­pe som gans­ke sik­kert kom­mer til å ende i masse­sprint. Så får vi se hvem som er ras­kest på slut­ten den­ne gan­gen. Ellers mer­kes det at Tour de Fran­ce nær­mer seg Syd-Frank­ri­ke — det har begynt å reg­ne her også.

Vi skal fram til 13. etap­pe, som går fra Pau til Lour­des. Det er 64. gang Pau er med i Tour det Fran­ce. Bare Paris har vært med fle­re gan­ger, om man skal tro Johan Kag­ge­stad. Og det skal man. Det er tred­je gan­gen Lour­des er med.

Skul­le man vur­dert etap­pen rent vin­mes­sig bur­de den ha gått mot­satt vei. Lour­des er kjent for sitt vann, mens Jurançon nær Pau lager en utmer­ket dess­vert­vin. Vann før start og des­sert­vin ved mål­gang, det had­de pas­set bed­re. Men vi får hol­de oss til etap­pen slik den skal sykles.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 13. etap­pe — søt vin, sure bein og hel­lig vann

Les vins du Tour de France 2011: 12. etappe — No ser eg atter slike fjell og daler

I dag skal ryt­ter­ne ut og kon­kur­re­re igjen, etter en vel­for­tjent hvile­dag. Etap­pen de skal syk­le er kort, i alle fall til TdF-etap­pe å være, “bare” 158 km. Selv om det er noen top­per i tred­je- og fjer­de­ka­te­go­ri er hoved­ret­nin­gen ned­over. Den star­ter 637 moh og ender 229 moh. De sis­te fire kilo­me­ter­ne går ned­over, selv om det fla­ter ut på slut­ten. Så her kom­mer det til å gå fort. Men jeg har ikke fun­net noen detal­jer om inn­spur­ten, så jeg vet ikke hvor svin­ge­te den er. Spørs­må­let er om de får med far­ten helt til mål eller om de må brem­se opp før vans­ke­li­ge svin­ger. Jeg håper i alle fall ikke det blir fle­re velt hvor ryt­te­re ska­des så alvor­lig at de må bryte.

Det er vans­ke­lig å leg­ge søn­da­gens man­ge kræsj bak seg, og jeg mis­li­ker at man­ge medi­er bru­ker over­skrif­ter som “Crash-fest”. Det er ingen fest når folk kræ­sjer på den måten. Syk­kel er risiko­sport, og noe kjø­rer med for høy risi­ko. Man kan si at den som tar for høy risi­ko selv må ta skyl­den når det går galt, noe Mar­cus Burg­hardt, Jens Voigt og Jakob Fugle­sang har vært inne på i sine kom­men­ta­rer. Å avpas­se far­ten etter for­hol­de­ne gjel­der i syk­kel­ritt også. Man­ge bør nok også, som Jakob Fugle­sang er inne på, kan­skje inn­se at de ikke bør prø­ve å hol­de føl­ge med de aller bes­te utfor­kjø­rer­ne. Det er man­ge gode ski­lø­pe­re som er sjanse­løse mot Axel Lun­de Svin­dal i utfor. Det min­ner også om Dag Erik Peder­sen, som sto ska­det etter at han i fjor falt i den sis­te bak­ken i Birken, og sa at han had­de gjort en tab­be: Man gjør ikke noe for­søk på å føl­ge Las­se Kju­us utfor, hel­ler ikke på syk­kel. En del syk­lis­ter bør ikke prø­ve å føl­ge Fabi­an Can­cel­la­ra og Thor Hus­hovd når to av ver­dens bes­te utfor­kjø­re­re på syk­kel jager nedover.

Men at en akkredi­tert bil regel­rett kjø­rer ned syk­lis­ter i et brudd, det had­de jeg ikke trodd jeg skul­le få se og jeg håper jeg ikke får se det igjen. I enhver tra­fikk­si­tua­sjon gjel­der det­te: Du kjø­rer ikke for­bi uten til­strek­ke­lig fri bane. Det had­de ikke den­ne bilen. Den lå på kan­ten, der var det et tre og sjå­fø­ren sving­te inn i vei­en for å unn­gå tre­et. Uan­sett sett beskje­der eller ikke beskje­der, så bur­de han ikke ha star­tet den forbi­kjø­rin­gen. At han kjør­te i strid med ord­rer fra ritt­le­del­sen gjør ikke akku­rat saken bed­re. Han gjor­de det ikke med vil­je. Men det er hel­dig­vis ikke ofte man ser så kla­re eksemp­ler på grovt uakt­som kjø­ring i et sykkelfelt.

Men vi skal fram til 12. etap­pe, går fra Cug­naux til Luz-Ardi­den. I dag får vi nok av fjell og daler, men Aas­mund Olavs­son Vin­je vil­le nok ikke få like mye hjem­leng­sel her som ved Ron­da­ne. Pyre­ne­ene er bratt, med dype og tran­ge daler. Det er V‑daler gravd ut av vann, ikke bre­de U‑daler som de isen har skapt i Norge.

Etap­pen syk­les på Frank­ri­kes nasjo­nal­dag, og det er litt nasjo­nal­dag for syk­kel­in­ter­es­ser­te nord­menn også. Luz-Ardi­den er et navn som vek­ker gode min­ner. Det var her Dag Otto Lau­rit­zen vant i 1987 og ble den førs­te nord­mann med etappe­sei­er i Tour de Fran­ce. På dagen 24 år etter at Dag Otto vant sin etap­pe skal det igjen være mål­gang på Luz-Ardiden.

De som har laget den nors­ke ver­sjo­nen av det offi­si­el­le Tour de Fran­ce-pro­gram­met har gjort en dår­lig jobb. Enkel­te etap­per får nær­me­re omta­le, blant annet etap­pen til Luz-Ardi­en. Det er greit nok at man i den frans­ke ver­sjo­nen foku­se­rer på spans­ke ryt­te­res inn­sats opp hit og ikke er spe­si­elt opp­tatt av norsk syk­kel­sport. Men det går ikke an å lage en norsk omta­le av Luz-Ardi­den uten å nev­ne Dag Otto Lau­rit­zen. De som over­set­ter skal selv­sagt behers­ke språ­ke­ne. Men de bør kun­ne litt om syk­kel også!

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 12. etap­pe — No ser eg atter sli­ke fjell og daler

Les vins du Tour de France 2011: 11. etappe — gammel vintradisjon

Så mis­tet Thor Hus­hovd den gule trøy­en. Det måt­te skje før eller siden, men det skul­le helst ha skjedd siden. Jeg liker ikke at kræsj skal avgjø­re, slik det i rea­li­te­ten gjor­de i dag. Men det mest van­vit­ti­ge var bilen til fransk TV som kjør­te ned Juan Anto­nio Fle­cha og John­ny Hoo­ger­land. Den sjå­fø­ren bør ikke slip­pes løs i et syk­kel­felt igjen.

Jeg liker ikke at tid­li­ge­re doping­tat­te syk­lis­ter får kom­me til­ba­ke og del­ta i en grand tour, like lite som jeg liker at doping­tat­te lang­renns­lø­pe­re og fri­idretts­ut­øve­re får kom­me til­ba­ke på topp­nivå. Jeg har der­for ikke vært noe glad for at Alex­an­der Vino­kou­rov har fått være med. Men jeg øns­ket ham ikke en så trist sorti som det kan se ut til at han får nå.

Her i Frank­ri­ke er Tho­mas Voeck­ler sær­de­les popu­lær. Det er for så vidt Thor Hus­hovd også, men det var nok popu­lært at Tho­mas Voeck­ler over­tok den gule trøy­en. Han vant alle fransk­menns hjer­ter i 2004 da han kjem­pet inn­bitt for å for­sva­re den gule trøy­en. Han er en farge­rik syk­list som all­tid for­sø­ker seg. Og han frem­står all­tid som blid og hyg­ge­lig, også når et av hans man­ge brudd­for­sø­ke mis­lyk­kes — noe de ofte gjør. “Jeg viss­te jo at det ikke kun­ne gå, men jeg måt­te jo prø­ve!” er et typisk svar fra Tho­mas Voeck­ler — frem­ført med et stort smil. I går var en av de dage­ne han lyk­tes. Men han behol­der nok trøy­en bare fram til torsdag.

I dag har ryt­ter­ne en vel for­tjent hviledag.

Vi skal fram til 11. etap­pe, som går fra Blaye-les-Mines til Lavaur. Dagens etap­pe star­ter omtrent der for­ri­ge etap­pe slut­tet. Og som nav­net anty­der, så er også det­te et gruve­om­rå­de. Men i dag er gru­ve­ne stengt. Det har også vært glass­verk, som nå er ned­lagt. Når jeg leter etter infor­ma­sjon om ste­det, fin­ner jeg mest om de nå ned­lag­te gru­ve­ne. Etap­pen star­ter en mil nord for en vi en by som er kjent for alle som er inter­es­sert i Tour de Fran­ce: Albi. Siden sist Tour de Fran­ce var inn­om den­ne byen har den fått plass på UNESCO World Her­ita­ge list. Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 11. etap­pe — gam­mel vin­tra­di­sjon

Les vins du Tour de France 2011: 10. etappe, Aurillac > Carmaux

Nå er alt mulig. Som jeg skrev i går så trod­de jeg ikke at Thor Hus­hovd skul­le behol­de den gule trøy­en etter gårs­da­gens etap­pe, selv om jeg ikke helt had­de mis­tet håpet. Men han fort­set­ter bare å impo­ne­re. Slikt gjør inn­hogg i champagne­bud­sjet­tet, men det er helt OK! Dagens etap­pe sam­men med etap­pe­ne tirs­dag og ons­dag er ikke umu­li­ge. De vir­ker ikke fullt så har­de som dagens. Kan­skje kan han nå kla­re å slut­te sir­ke­len ved å leve­re fra seg den gule trøy­en der Dag Otto Lau­rit­zen tok den førs­te nors­ke etappe­sei­e­ren på dagen 24 år før de skal syk­le den i år. Det had­de vært gans­ke flott. Men de skal syk­le tre etap­per før de kom­mer dit og mye kan skje. Jeg mer­ker meg at Cycling Weekly også ten­ker slik, når de skri­ver:

Hus­hovd is a big sprin­ter and will like­ly lose the yel­low jer­sey the first day in the Pyre­nean moun­tains on Thursday.”

I dag er det nok en knall­hard etap­pe. Det er åtte kate­go­ri­ser­te stig­nin­ger, hvor­av tre er andre­ka­te­go­ri. Det er en etap­pe for brudd og det er en etap­pe hvor man­ge kom­mer til å fal­le av.  Men med 54 km fra den sis­te andre­ka­te­go­ri­top­pen til mål vil sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne nep­pe set­te inn noen avgjø­ren­de støt. Spørs­må­let er om Thor Hus­hovd og Edvald Boa­sson Hagen sit­ter med i fel­tet over den sis­te andre­ka­te­go­ri­top­pen. Med det de har vist til nå, er det ingen grunn til at de ikke skal gjø­re det. De er gans­ke sik­kert dyk­tig slit­ne etter en drøy uke på syk­ke­len. Men det er alle de and­re også. Avslut­nin­gen kan min­ne om slut­ten på førs­te etap­pe. Der var det Gil­bert, Evans og Hus­hovd på de tre førs­te plas­se­ne. Jeg blir ikke over­ras­ket om dis­se kom­mer til å spil­le hoved­rol­len også i dag, men gjer­ne sam­men med Edvald Boa­sson Hagen.

Dagens mel­lom­sprint kom­mer bare 30 km før mål, etter at ryt­ter­ne har kjørt ned fra den sis­te andre­ka­te­go­ri­top­pen. Jeg tror ikke at rene sprin­te­re som Mark Caven­dish og Tyler Far­rar hen­ger med når fel­tet kom­mer hit. Phi­lip­pe Gil­bert kom­mer nok til å styr­ke sitt grep om den grøn­ne trøy­en i dag. Thor Hus­hovd er åpen­bart mer opp­tatt av å for­sva­re den gule trøy­en frem­for å kjem­pe om den grøn­ne, så han sat­ser vel ikke i mel­lom­sprin­ten i dag hel­ler. Men Jose Joaquin Rojas satt med til mål i går, og kom inn bare 29 sekun­der etter vin­ne­ren Rui Alber­to Cos­ta. Han står fram som en sprin­ter som også hen­ger med i alle fall så len­ge fjel­le­ne ikke er alt for har­de. Han kan nok også styr­ke sin posi­sjon i kam­pen om den grønne.

Vi skal fram til den førs­te etap­pen etter at ryt­ter­ne har hatt en vel for­tjent hvile­dag. 10. etap­pe går fra Auril­lac til Carmaux. Auril­lac har vært sær­lig kjent for sin para­ply­pro­duk­sjon. Kan­skje er det en indi­ka­sjon på at der mye regn i områ­det. Mas­sif Cen­tral er det områ­det som for­sy­ner de fles­te sto­re frans­ke elver med vann. Det må reg­ne gans­ke mye for å sik­re en så god vann­for­sy­ning. Fjell­mas­si­vet har en fasong som gjør at man får en “Ber­gens-effekt” uan­sett hvor vin­den kom­mer fra: Fra nord­vest, fra vest eller fra syd og syd-øst. Så man skal vel ikke være så over­ras­ket over at det til nå har vært mye regn.

Mål­byen Carmaux har vært kjent for kull­gru­ver og glass­verk. Mel­lom para­ply­ene og (de ned­lag­te) glass­ver­ke­ne skal vi for­sø­ke å fin­ne noe vi kan fyl­le i glas­se­ne. Men para­plydrin­ker blir det ikke.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 10. etap­pe, Auril­lac > Carmaux

Tour de France så langt — uten vin denne gangen

Som van­lig begyn­te jeg å skri­ve noen kom­men­ta­rer etter gårs­da­gens etap­pe som inn­led­ning til dagens vin­blogg. Så inn­så jeg at jeg alle­re­de har kom­met fram til hvile­da­gen, så det blir ikke noen vin­blogg i dag. Men jeg kla­rer ikke å avstå fra å kom­me med noen betrakt­nin­ger på et så spen­nen­de punkt i touren.

Som ven­tet tok Mark Caven­dish gårs­da­gens etap­pe. Thor Hus­hovd beholdt den gule trøy­en. Det må være lov å suge på den nors­ke kara­mel­len fra 6. etap­pe litt til. Thor Hus­hovd sa føl­gen­de til NRK etter Edvald Boa­sson Hagens sei­er og egen innsats:

Hvis vi ser på sto­re nasjo­ner som Frank­ri­ke, Ita­lia, Bel­gia og Spa­nia — de er ikke der engang. De to del­ta­ger­ne vi har i Tour de Fran­ce, de viser i hvert fall at de er til stede.”

Og visst fikk de vist at de var til ste­de. Den frans­ke sports­avi­sen L’Equi­pe had­de den­ne for­si­den i går:


Con­ti­nue read­ing Tour de Fran­ce så langt — uten vin den­ne gan­gen

Les vins du Tour de France 2011: 9. etappe — grettent fjell der Vercingétorix slo Cæsar!

I går var det ingen tvil. Med Edvald Boa­sson Hagen som etappe­vin­ner og Thor Hus­hovd fort­satt i gult måt­te det bli champag­ne. Siden det var fisk til mid­dag, gril­let dorad, for den som måt­te være inter­es­sert, måt­te det bli hvit­vin til den­ne. Vi valg­te en fra eget dis­trikt den­ne gan­gen, en Cha­teau Puech-Haut, som er en av de bes­te hvit­vins­pro­du­sen­te­ne i det­te områ­det. Så måt­te det bli litt cal­va­dos pays d’Au­ge til slutt.

Dagens etap­pe kan bli en ny sei­er for Mark Caven­dish. Den er helt flat, uten en enes­te kate­go­ri­sert stig­ning. Mark Caven­dish har gode min­ner her­fra. Det var i Châte­auroux han vant sin førs­te Tour de Fran­ce etap­pe i 2008. Men om bare Thor Hus­hovd er med til mål, og det er han hvis det ikke skjer noe uhell, så behol­der han den gule trøy­en. Jeg skul­le gjer­ne ha sett Edvald Boa­sson Hagen i hvitt også, men han får nep­pe det ene sekun­det han tren­ger på Geraint Tho­mas på den­ne etappen.

Vi skal fram til 9. etap­pe, som går fra  Issoire til Saint-Flour. Det er for så vidt også en etap­pe som bør kun­ne pas­se både Thor Hus­hovd og Edvald Boa­sson Hagen. Men det får vi kom­me til­ba­ke til når ryt­ter­ne også nær­mer seg denne.

Vi er nå i det mest sen­tra­le Frank­ri­ke, om vi hol­der oss til geo­gra­fi. Det er også et av områ­de­ne i Frank­ri­ke hvor det har bodd folk lengst. Sær­lig mer midt i Frank­ri­ke er det vans­ke­lig å kom­me. Men sen­trum er avsides.

Før vi fin­ner noe å drik­ke skal vi et par turer bak­over i his­to­ri­en, og vi star­ter vel­dig langt tilbake.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 9. etap­pe — gret­tent fjell der Ver­cin­gé­to­rix slo Cæsar!

Les vins du Tour de France 2011: 8. etappe — vinmessig avkrok og godt kildevann

Så fikk Mark Caven­dish sin førs­te sei­er på fem­te etap­pe i år også. For Caven­dish gjel­der åpen­bart at alle gode ting er fem. Kan­skje er det det for Frank­ri­ke også, som dep­per over at de for fjer­de gang på rad har tapt en avstem­ning om et vik­tig inter­na­sjo­nalt mes­ter­skap. Thor Hus­hovd behol­der gul trøye. Edvald Boa­sson Hagen hol­der sin åttende­plass i sam­men­dra­get og andre­plass i kon­kur­ran­sen om den hvi­te ung­doms­trøy­en, 12 sekun­der bak Thor Hus­hovd og med sam­me tid Geraint Tho­mas. Det er ingen grunn til å kla­ge på den nors­ke inn­sat­sen. Men Tyler Far­rar kom inn på 98. plass. Det hol­der ikke hvis man har ambi­sjo­ner om å vin­ne den grøn­ne trøy­en. Han lig­ger bak Thor Hus­hovd også i den konkurransen.

Dagens etap­pe bør pas­se både Thor Hus­hovd og Edvald Boa­sson Hagen godt. Det er en stig­ning tre km før mål. De to førs­te kilo­me­ter­ne er ikke ulik slut­ten på førs­te etap­pe, men der­et­ter er det flatt den sis­te kilo­me­te­ren. Så her blir det et spørs­mål hvem som hen­ger med  opp bak­ken, og hvem av dis­se som er den bes­te spurteren.

Vi skal fram til den etap­pen som nok kom­mer til å bli den sis­te hvor Thor Hus­hovd syk­ler i gult, om han ikke mis­ter den før. 8. etap­pe går fra  Aigu­ran­de til Super-Bes­se Sancy. Her møter ryt­ter­ne fjell for førs­te gang i årets tour. Skjønt med det Thor Hus­hovd har vist til nå, så kan han kan­skje hen­ge med over den sis­te andre­ka­te­go­ri­stig­nin­gen og en ny tredje­ka­te­go­ri til mål. I år ser ikke noe ut til å være umulig.

Som sagt er etap­pen en slags ape­ri­tif til fjell­e­tap­pe­ne som kom­mer sene­re. Etap­pen er beteg­net som en mid­dels fjell­e­tap­pe. Men det går mye opp på slut­ten, så det­te er førs­te etap­pe hvor klat­rer­ne kan begyn­ne å vise seg fram. Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 8. etap­pe — vin­mes­sig avkrok og godt kilde­vann

Les vins du Tour de France 2011: 7. etappe — bilrace, vin og slott

Det var utro­lig å se Thor Hus­hovd føl­ge Cadel Evans og Alber­to Con­ta­dor i en bak­kespurt hvor Andy Schleck var en av de som måt­te slip­pe. Jeg håpet, men had­de nok ikke trodd at Thor Hus­hovd skul­le kla­re det­te. Uten uhell bør han nå kun­ne behol­de den gule trøy­en til de er fer­di­ge med den 8. etap­pen. Men da er det nok klat­re­gei­ter som kom­mer til å over­ta. I all hyl­des­ten av Thor Hus­hovd skal vi hel­ler ikke glem­me at Edvald Boa­sson Hagen lig­ger på and­re plass i kon­kur­ran­sen om ung­doms­trøy­en. (Men lede­ren Geraint Tho­mas syk­ler også for Sky, så de kom­mer nok ikke til å sat­se spe­si­elt på at Edvald Boa­sson Hagen skal kap­re den.) Ellers var det verdt å mer­ke seg at Con­ta­dor ikke klar­te å ryk­ke fra de and­re. Van­lig­vis er sli­ke rykk i bratt mot­bak­ke noe av det som plei­er å være hans styr­ke, så han ser ikke ut til å være på sitt aller beste.

Det ble bre­tonsk drik­ke til den­ne etap­pen. Med en viss frykt for hva jeg kun­ne ven­te hen­tet jeg fram en flas­ke Cid­re de Fouesnant fra Manoir de Kin­kiz til den­ne etap­pen. Etter beskri­vel­sen som er gjen­gitt til fjer­de etap­pe og den ster­ke under­stre­kin­gen hos Che­mins de Bre­tagne i Paris om at det ikke var alle som lik­te den­ne, reg­net jeg med at det vil­le bli med en sma­king og at res­ten vil­le bli helt ut. Men jeg lik­te den fak­tisk, selv om cider fort­satt ikke er min favo­ritt­drikk. Man skal sma­ke med åpent sinn!

I dag skal ryt­ter­ne ut på nok en flat etap­pe. Også i dag går det litt opp på slut­ten, men det er ingen ting i for­hold til gårs­da­gens etap­pe. Vélo Magazi­ne nev­ner igjen Phil­li­pe Gil­bert og Thor Hus­hovd som favo­rit­ter. Men kan­skje blir det­te dagen Mark Caven­dish skal vise at han ikke skal avskri­ves. Både i 2008 og 2010 ble det “stang ut” i star­ten, mens han kom til­ba­ke og vant fem­te etappe.

Vi skal fram til 7. etap­pe som går fra Le Mans til Châte­auroux. Men om vi nå hol­der fast ved Mark Caven­dish litt til, så er det verdt å nev­ne at han vant sin førs­te sei­er i Tour de Fran­ce på fem­te etap­pe i 2008, som had­de mål­gang nett­opp i Châteauroux.

I yng­re år var jeg gans­ke inter­es­sert i motor­sport. Jeg har vært kart­le­ser i det som het PO-løp (jeg vet ikke om noe slikt eksis­te­rer len­ger). Jeg fulg­te gans­ke godt med og har sett diver­se grus­bane- og bakke­løp, og en gang formel‑2 med gam­le hel­ter som Gra­ham Hill og Ron­nie Petter­son. Inter­es­sen har tapt seg, men litt hen­ger igjen. Når Le Mans duk­ker opp som start­by ten­ker jeg først og fremst på det kjen­te 24-timers­lø­pet hvor det er om å gjø­re å kjø­re flest run­der i løpet av 24 timer. Det må være slit­somt å kjø­re i 24 timer, selv om tre føre­re byt­ter på job­ben. Og det må være vel­dig kje­de­lig å se på biler som kjø­rer rundt og rundt i 24 timer. Man­ge er åpen­bart uenig med meg, for det kom­mer 200.000 hvert år for å se det­te racet. Men det er ikke til bil­ba­nen vi skal nå.

David Mil­lar for­tal­te på Twit­ter at han had­de fått en mel­ding fra Alan McNish om at han ikke bur­de for­la­te Le Mans slik han gjorde.

[Video­en er ikke len­ger til­gjen­ge­lig på YouTube]

Etap­pen er flat, den fla­tes­te på hele touren. Det fin­nes ikke én kate­go­ri­sert stig­ning på hele etap­pen. Så det blir vel en sprin­ter som skal hen­te hjem denne.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 7. etap­pe — bil­race, vin og slott