Les vins du Tour de France 2011: 6. etappe — Calvados!

Det er gans­ke spe­si­elt når gul trøye og dob­belt vin­ner av poeng­trøy­en kjø­rer opp­trekk! Men moro var det. I dag blir det ikke en masse­spurt. Fjer­de etap­pe er kupert med en hard avslut­ning. Had­de det vært en uke eller to sene­re vil­le jeg ha gjet­tet på at det vil gå et brudd som får gå inn. Men alt for man­ge har posi­sjo­ner å kjø­re for til at de vil til­la­te at noe slikt skjer. Jeg tror at fel­tet vil kom­me gans­ke sam­let til den sis­te bak­ken, og at den vil avgjø­re. Jeg blir ikke over­ras­ket om vin­ne­ren er Cadel Evans og at han over­tar den gule trøy­en. Han lig­ger bare et sekund bak Thor Hus­hovd og David Mil­lar (som har sam­me tid), og er nok nor­malt ster­ke­re enn dis­se i bratt mot­bak­ke. Men jeg håper selv­sagt at Thor Hus­hovd kla­rer å behol­de den gule trøy­en en stund til.

Med en hard mot­bak­ke som avslut­ning og en mel­lom­sprint som også går i mot­bak­ke, blir nok ikke det­te en etap­pe hvor Mark Caven­dish tar noe inn­på de and­re i kam­pen om den grøn­ne trøyen.

Men vi skal nok en gang ret­te blik­ket len­ger frem­over, til 6. etap­pe som går fra  Dinan til Lisieux.

Ryt­ter­ne syk­ler nå inn i Nor­man­die. Vi er nord for vin­om­rå­de­ne. Nor­man­die er et av de vik­tigs­te områ­de­ne for melke­pro­duk­sjon i Frank­ri­ke, og der­med for ost. Camem­bert er bare en av man­ge oster her­fra. Det mes­te av smø­ret man kjø­per i Frank­ri­ke kom­mer også fra Normandie.

Men Nor­man­die er også kjent for én drikk: Cal­va­dos. Så i dag blir det brennevin.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 6. etap­pe — Cal­va­dos!

Les vins du Tour de France 2011: 5. etappe — øl og styrkedråper i Asterix-land

Flas­ken med Cré­mant de Loire som jeg had­de gjort klar i til­fel­le Thor Hus­hovd eller Edvald Boa­sson Hagen skul­le vin­ne førs­te etap­pe, gikk med etter at Thor Hus­hovd i går sik­ret seg den gule trøy­en. Cré­mant de Loire kan nok ikke helt måle seg med champag­ne, men vi valg­te å hol­de oss i det dis­trik­tet hvor de syk­ler. Det er slett ikke noe dår­lig drik­ke og til en langt hyg­ge­li­ge­re pris enn champag­ne. Dagens etap­pe, tred­je etap­pe fra Olon-sur-Mer til Redon er flat. Her blir det gans­ke sik­kert en sam­let spurt, og det gir ikke sto­re odds å sat­se på Mark Caven­dish som vin­ner. Men Thor Hus­hovd bør være med i fina­len og behol­de den gule trøyen.

Det er til nå delt ut ett klatre­po­eng (til Phi­lip­pe Gil­bert). I dag skal det deles ut ett til. Får Gil­bert det­te vil han ha en sole­klar ledel­se. Men blir det en annen vil det stå 1–1. I så til­fel­le vil det inne­bære at den av de to som har best plas­se­ring i sam­men­dra­get får bære klatre­trøy­en. Så det­te er nok den mest åpne, om ikke den mest spen­nen­de kon­kur­ran­sen i dag.

Men vi skal fram til 5. etap­pe som går fra Car­hai til Cap Fré­hel.

Vi er nå i Aste­rix-land. Arkeo­lo­ge­ne har ennå ikke klart å fin­ne den lil­le gal­ler­lands­byen som klar­te å stå imot den romers­ke over­mak­ten. Men den lå et eller annet sted her ute på den vest­li­ge delen av den bre­tons­ke halv­øy. Det­te er også den aller elds­te delen av Frank­ri­ke, i alle fall rent geo­lo­gisk. I den nord-vest­re delen av Bre­tag­ne kan man fin­ne fjell som er to mil­li­ar­der år gam­melt. Det er ikke man­ge ste­der i ver­den man fin­ner så gam­melt fjell.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 5. etap­pe — øl og styrke­drå­per i Aste­rix-land

Les vins du Tour de France 2011: 4. etappe — bretonsk cider

Så er vi i gang. Dess­ver­re fikk Johan Kag­ge­stad rett i sine spå­dom­mer. Det ble Phi­lip­pe Gil­bert, ikke Thor Hus­hovd. Men det var flott kjørt av Gil­bert og vel for­tjent. I dag er det lag­tem­po. Det er bare 23 km, så tids­dif­fe­ran­se­ne blir ikke så vel­dig sto­re. Men nok til at det­te kom­mer til å avgjø­re hvem som star­ter med den gule trøy­en på tred­je etap­pe. Phi­lip­pe Gil­bert var vel­dig klar i inter­vju med fransk TV og sa at han ikke behol­der leder­trøy­en — til det er ikke laget godt nok i lag­tem­po. Jeg kjen­ner ikke lage­ne godt nok til å vur­de­re deres mulig­he­ter i lag­tem­po. Av sam­men­lagt­fa­vo­rit­te­ne tap­te Alber­to Con­ta­dor 1.14 i for­hold til de and­re med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner. Det betyr at det blir Con­ta­dor som må angri­pe, ikke de and­re som må angri­pe ham. Det kan bli interessant.

Men vi skal ret­te blik­ket frem­over til fjer­de etap­pe, som går fra Lori­ent til Mûr-de-Bre­tag­ne. Etap­pen er rela­tivt flat, eller kan­skje litt små­kupert. Men slut­ten er hard, med mål på top­pen av en tredje­ka­te­go­ri­stig­ning.  Det­te er ikke etap­pen for spur­ter­ne, men hel­ler ikke for de utpre­ge­de klatrerne.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 4. etap­pe — bre­tonsk cider

Les vins du Tour de France 2011: 3. etappe — friskt og lett i Muscadet

I dag star­ter syk­lis­te­ne med førs­te etap­pe i årets Tour de Fran­ce. Vi krys­ser fing­re­ne for Thor Hus­hovd! Vi hol­der oss i dis­trik­tet og har gjort klar en Cré­mant de Loire, om det skul­le bli grunn til å fei­re. Og vi skal nok fin­ne et påskudd til å drik­ke den selv om det ikke blir norsk seier.

Men vi har alle­re­de kom­met til tred­je etap­pe, som star­ter i Olon­ne-sur-Mer og går nord­over til Redon. Den­ne etap­pen er flat og er førs­te mulig­het for de vir­ke­li­ge sprin­ter­ne. Mark Caven­dish er sole­klar favo­ritt her.

Vi har til nå gått i ring innen­for Ven­dée, og etap­pen går først gjen­nom Brem-sur-Mer. Men vi valg­te å ta for oss Brem-sur-Mer da vi så på førs­te etappe.

På vei nord­over skal syk­lis­te­ne gjen­nom Nan­ta­is. Det­te er områ­det for pro­duk­sjon av Mus­ca­det. Mus­ca­det er en lett og frisk som­mer­vin som pas­ser ypper­lig til sjø­ma­ten fra områ­det utenfor.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 3. etap­pe — friskt og lett i Mus­ca­det

Les vins du Tour de France 2011: 2. etappe — lagtempo og en avstikker til tapt ungdom

And­re etap­pe er en rela­tivt kort lag­tem­po, bare 23km, med start og mål i Les Ess­arts. På en liten rund­tur i noe som er et slags vin­mes­sig ingen­manns­land mel­lom de områ­de­ne vi omtal­te i går og de mer inter­es­san­te vin­om­rå­de­ne vi kom­mer til i mor­gen, er det ikke lett å fin­ne mye vin som det er verdt å skri­ve om. Så som et lite intere­mez­zo — et mel­lom­spill — tar jeg her med en bok/CD med drikke­vi­ser om viner fra Loire.

Men mens ryt­ter­ne syk­ler i ring, kan vi ta en tur litt len­ger vest, til områdt Anjou-Sau­mur. Du fin­ner en tre-delt artik­kel­se­rie fra The Wine­doc­tor her, del 1. Det er gans­ke stor for­skjell mel­lom Anjou og Sau­mur. Sau­mur lig­ger i den vest­li­ge delen av Paris-bas­sen­get, som er et områ­de med sedi­men­tæ­re ber­ar­ter. Anjou er i den øst­li­ge delen av Armo­ri­que-mas­si­vet, og har en grunn av hardt fjell. Like­vel er det van­lig å behand­le dis­se sammen.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 2. etap­pe — lag­tem­po og en avstik­ker til tapt ung­dom