Vil du at Oslo fortsatt skal kveles av biler? Da bør du stemme FrP eller H

Jeg har ald­ri hørt maken til tøv, sier byråd Jøran Kall­myr (FrP) til tan­ken om å gjø­re Oslo fritt for pri­vat­bi­ler innen­for Ring 1, i føl­ge Aften­pos­ten. Jeg kan for så vidt hjel­pe Jøran Kall­myr med å fin­ne langt mer tøve­te utta­lel­ser om tra­fik­ken i Oslo, som f.eks. denne:

«Jeg mener at arbei­det med å bed­re frem­kom­me­lig­he­ten for bil­tra­fik­ken har vært for lavt prio­ri­tert i man­ge år»,

(…)

- Man fin­ner gode løs­nin­ger for kol­lek­tiv­tra­fik­ken og syk­lis­ter, mens det er blitt for mye fokus på å stru­pe biltrafikken.”

Det er en fersk sam­ferd­sels­by­råd, Jøran Kall­myr, som sier det­te til Aften 16. sep­tem­ber 2009. Han syn­tes åpen­bart at det var ille at han i sin skin­nen­de Audi måt­te sto i kø ved Olav Kyr­res plass.

Oslo kve­les av biler. Men FrP (og H?) mener det ikke er nød­ven­dig med til­tak for å begren­se bil­tra­fik­ken. Når sam­ferd­sels­by­rå­den ikke en gang har for­stått at det er mulig å kom­me seg på kino og tea­ter uten pri­vat­bil, er det lett å for­stå at det blir som det blir. FrP er vel også de sis­te som fort­satt tror på at man kan byg­ge seg ut av pro­ble­me­ne ved å bru­ke enda mer are­al til vei­er og parkeringsplasser.

Con­ti­nue read­ing Vil du at Oslo fort­satt skal kve­les av biler? Da bør du stem­me FrP eller H

Opphavsrett podcast del 2: Verksbegrepet

Det­te er førs­te del med litt sub­stans. Det er en gjen­nom­gang av det helt grunn­leg­gen­de begre­pet i opp­havs­ret­ten: Hva er et åndsverk?

For å abon­nere på seri­en, klikk på http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml eller kopi­er http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml inn i din RSS-leser. Seri­en er nå også til­gjen­ge­lig i iTu­nes http://itunes.apple.com/no/podcast/id460363260

[Opp­havs­rett podcast]

Åpen dag i Bjørvika, for dårlig, Statens vegvesen!

Søn­dag var det åpen dag i Bjør­vi­ka. Blant annet skul­le Sta­tens Veg­ve­sen pre­sen­te­re veg­ut­byg­gin­gen. Min vik­tigs­te grunn til å dra var for å få mer infor­ma­sjon om syk­kel­vei­ut­byg­gin­gen i områ­det. Det som er pre­sen­tert på net­tet har man­ge svak­he­ter. Men Oslos syk­kel­ge­ne­ral, Erik Øimoen, sa nylig på et møte i Syk­lis­te­nes Lands­for­enings Oslo-avde­ling at det vil­le bli vel­dig bra i Bjør­vi­ka, men var ikke sær­lig kon­kret.  Jeg vil­le har mer opp­da­tert infor­ma­sjon og gjer­ne mer detaljer.

Det var en gedi­gen skuf­fel­se. På Veg­ve­se­nets infor­ma­sjons­sen­ter var det noen pla­ka­ter, bil­der og model­ler. I et hjør­ne var det en pla­kat som sa at det skul­le bli vel­dig gode for­hold for syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re. Men det sa de om Carl Ber­ners plass også, så vi tror ikke på sli­ke påstan­der fra Veg­ve­se­net. Vi vil ha kon­kret infor­ma­sjon. På pla­ka­te­ne var det bil­der av bil­vei­er, gjer­ne med seks kjøre­felt. Det var ikke en meter syk­kel­vei og ingen syk­ler, så vidt jeg kun­ne se.

Tre per­soner skul­le infor­me­re besø­ken­de. Jeg spur­te om hva slags syk­kel­pla­ner som fore­lig­ger. Ingen av dem kun­ne si noe kon­kret svar. Det sier mye om Veg­ve­se­net og dets prio­ri­te­rin­ger, og det som sies er ikke bra. Det er fort­satt et Sta­tens bil­veg­ve­sen. Syk­kel tas fort­satt ikke seriøst. Det bør være like selv­sagt med kon­kre­te pla­ner for syk­kel som for annen tra­fikk. Syk­kel­vei­er må plan­leg­ges som en inte­grert del av tra­fikk­løs­nin­gen som tas med helt fra start. Det kan ikke være noe man slen­ger på til slutt.

Jeg prøve­syk­let også den nye Nord­en­ga bro. Jeg spur­te de som skul­le inn­for­me­re og del­te ut bro­syj­rer om det skul­le være sepa­ra­te syk­kel­felt og for­tau. Ingen kun­ne sva­re. På sjø­si­den er vegløs­nin­ge­ne ikke fer­di­ge. Påsyk­lingsam­pe­ne, som er lagt som hår­nå­ler for at de ikke skal bli for brat­te, var i sma­les­te laget. Her blir det vans­ke­lig å få adskilt syk­kel­felt og for­tau, noe som bør være en selv­føl­ge for sli­ke pro­sjek­ter. Blan­det gang- og syk­kel­vei er noe som bare fun­ge­rer i hodet på folk som selv ikke syk­ler. Selve bru­spen­net var bre­de­re, så der bør det være mulig. Men på siden mot Schwei­gaards­gate så vi igjen Veg­ve­se­nets prio­ri­te­rin­ger: Det var laget nye bil­ve­ger for tra­fikk over bro­en, men syk­kel­vei­en bare for­svant i intet på den siden.

Veg­ve­se­net har fort­satt langt igjen før de vir­ke­lig tar syk­kel på alvor. Alle deres pro­sjek­ter må føl­ges nøye. Vi kan ikke tro på at de selv fin­ner fram til gode sykkelløsninger.

Sta­tens veg­ve­sen skuf­fet stort under åpen dag i Bjørvika!

 

Minner fra New York i uvær

Orka­nen “Ire­ne” nær­mer seg New York. Bil­de­ne av en kliss­våt Anders Tveg­ård på Dags­revy­en får meg til å ten­ke til­ba­ke på en gang jeg opp­lev­de uvær i New York. Det er en god del år siden — jeg hus­ker ikke hvor man­ge. Den gan­gen var New York bare i utkant­en av en orkan som traff len­ger syd. Når orka­nen nå tref­fer New York direk­te, blir det sik­kert mye verre.

Det var sis­te dagen og jeg skul­le hjem. Jeg skul­le fly hjem med SAS kl 19.35, om jeg hus­ker rett. Sis­te post på pro­gram­met var litt shop­ping. Jeg kjø­per bl.a. all­tid sko når jeg er i USA. For oss som har en fot som er litt bre­de­re enn det som er stan­dard er det vri­ent å få sko i Nor­ge. Det var en befri­el­se førs­te gang jeg var i USA, og man­nen i sko­bu­tik­ken også mål­te fotens bred­de før han fant fram sko. Det var anta­ge­lig­vis førs­te gang jeg fikk sko som ikke føl­tes tran­ge. Så det er mel­din­gen til norsk sko­bran­sje: Siden den gang har jeg nes­ten ikke kjøpt sko i Nor­ge. Jeg fyl­ler opp når jeg er i USA. At de også er bil­li­ge­re er en bonus, men ikke det viktigste.

Det reg­net. Jeg kan ikke hus­ke å ha opp­levd like kraf­tig regn, ver­ken før eller siden. Det blås­te også, så om jeg had­de hatt para­ply vil­le den ikke ha vært til noen hjelp. Før jeg kun­ne kjø­pe sko, måt­te jeg kjø­pe noe par sok­ker. De jeg had­de på var så gjen­nom­våte at jeg ikke kun­ne prø­ve sko med dem. Jeg kjøp­te vel noen buk­ser og skjor­ter også, for å få på meg noe tørt før jeg skul­le fly hjem. Alt jeg had­de på var gjennomvått.

Con­ti­nue read­ing Min­ner fra New York i uvær

Podcast — Opphavsrett: Del 1 — innledning

Det­te er førs­te del av en serie podcasts om opp­havs­rett. Seri­en er laget som en inn­fø­ring også for folk uten juri­disk bak­grunn. (Jeg mer­ker meg at jeg i inn­led­nin­gen lovet en mer omfat­ten­de serie sene­re — det er kan­skje for optimistisk).

For å abon­ne­re på seri­en, klikk på http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml eller kopi­er http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml inn i din RSS-leser. (Kom­mer også i iTunes).

Link til seri­en: http://www.torvund.net/index.php?page=podcast-opphavsrett

[Opp­havs­rett podcast]

 

Gi Oslotrikken en fremtid!

Kan spø­ke for trik­ken i Oslo, kun­ne NRK-øst­lands­sen­din­gen mel­de for en tid til­ba­ke. Jeg tenk­te å la min kom­men­tar lig­ge til etter som­mer­fe­rien. Men så fikk vi annet å tenk­te på en trikk. Nå er det på tide å ven­de til­ba­ke til dette.

Byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land for­sik­rer at Oslo fort­satt skal være en trikke­by. Men reg­le­ne kre­ver at man må utre­de alter­na­ti­ver, sier Røs­land. Det er gans­ke under­lig om man må bru­ke mas­se pen­ger på å utre­de alter­na­ti­ver som man alt i utgangs­punk­tet har for­kas­tet, om vi skal tro det han sier. Men byrå­det har ikke alt for mye tro­ver­dig­het i den­ne saken. Til det har det vært alt for mye fram og til­ba­ke gjen­nom man­ge år.

Sta­ten, og der­med regje­rin­ger i diver­se far­ger, bærer også et tungt ansvar. De ste­der hvor folk bor blir sett på som områ­der som skal tap­pes for res­sur­ser, som kan over­fø­res til “dis­trik­ter” hvor folk ikke bor. Hvis våre riks­po­li­ti­ke­re også had­de vært opp­tatt av å utvik­le det områ­det hvor 1/4 av befolk­nin­gen bor og Oslo had­de fått behol­de “kom­mune­skat­ten” (det er ikke kom­mune­skatt når sta­ten tar svært mye av den), så had­de Oslo vært i stand til å løse opp­ga­ve­ne på en langt bed­re måte. Men det er ikke tema her, der­for utdy­pes det­te ikke ut over den­ne påminnelsen.

Trikk, bybane, light rail, tramway — kall det hva du vil — er frem­tids­ret­tet trans­port for byer av en viss stør­rel­se. I man­ge byer sat­ses det stort på trikk, og mitt inn­trykk er at det er stor suk­sess alle ste­der. Men det må være en moder­ne trikk. Førs­te betin­gel­se er at trik­ken kom­mer fram, og det betyr at den må ha egne trasé­er. En trikk som står fast i bil­kø er ikke sær­lig effek­tiv og ikke spe­si­elt attraktiv.

Con­ti­nue read­ing Gi Oslot­rik­ken en frem­tid!

Geocaching og sykkeltrim — en god kombinasjon

De som har lest noe på den­ne blog­gen kan ikke ha unn­gått å se at jeg er opp­tatt av syk­kel. Noen, men nep­pe like man­ge, vil også ha sett at jeg er en kan­skje litt over mid­dels ivrig geocacher. Alle vet hva en syk­kel er. Geocaching er ikke like kjent. Jeg har skre­vet om det tid­li­ge­re. Men kort­ver­sjo­nen er at man fin­ner “cacher” eller “tur­bok­ser” som and­re har lagt ut. Cache­ne pub­li­se­res på net­tet, og man leter seg fram ved hjelp av en GPS.

Når jeg drar ut for å lete etter cacher bru­ker jeg ofte syk­kel. Noe av det jeg liker med geocaching er at gode cacher tar oss til inter­es­san­te ste­der vi ellers ikke vil­le ha opp­søkt. Og man lærer gjer­ne litt om en his­to­rie som gjør det­te ste­det inter­es­sant, eller kan­skje er det et flott utsikts­punkt — eller noe helt annet. Jeg har vært man­ge ste­der i Oslo, også i eget nær­mil­jø, hvor jeg ikke had­de vært før, for­di noen har plas­sert en cache der. Man opp­le­ver mye mer om man beve­ger seg rundt på syk­kel enn i bil. En cahe­tur på syk­kel kan fort bli 20–40 km, og det er litt trim i det. Men man kan også leg­ge inn noen litt mer mål­ret­te­de treningsøkter.

Con­ti­nue read­ing Geocaching og syk­kel­trim — en god kom­bi­na­sjon

Noen som slår Moss Turbiler i bøllete bussparkering?

Fre­dag 12 august var jeg ute på en liten tre­nings­tur på syk­kel opp­over Hol­men­koll­åsen. I Hol­men­koll­vei­en, rett ved Bes­se­rud sta­sjon sto den­ne bus­sen fra Moss Tur­bi­ler par­kert. Det er et uover­sikt­lig sted. Det er bare for­tau på den ene siden.  Bus­sen fra Moss Tur­bi­ler var par­kert slik at den full­sten­dig blok­ker­te for­tau­et. Mens jeg var der måt­te en mann med barne­vogn ut i kjøre­ba­nen for å pas­se­re den grovt feil­par­ker­te bussen.

Det er ingen til­rette­leg­ging for syk­kel, og noen syk­lis­ter vil gjer­ne vel­ge for­tau­et når det går sak­te i mot­bak­ke. Hvis en syk­list skul­le ha valgt å syk­le på for­tau­et måt­te ved­kom­men­de enten ha krys­set vei­en på et sted med dår­lig over­sikt, eller pas­sert bus­sen i kjøre­fel­tet mot kjøre­ret­nin­gen — fort­satt på et sted med dår­lig oversikt.

Bus­sen var for­latt. Det­te førs­te bil­det tok jeg da jeg var på vei opp­over, og tids­stemp­lin­gen på bilde­fi­len viser at klok­ken var 16.53. Da jeg var på vei ned igjen en halv time sene­re, sto bus­sen der fort­satt. Det nes­te bil­det er tatt kl. 17.24. Con­ti­nue read­ing Noen som slår Moss Tur­bi­ler i bøl­le­te buss­par­ke­ring?

Hvem vil stå fram med sin svakhet og sine nederlag?

For et par dager siden skrev jeg om ano­ny­me nett­de­bat­ter. Marias meto­de had­de en tanke­vek­ken­de kom­men­tar som ikke har slup­pet taket. Hun har også selv skre­vet tanke­vek­ken­de om tema­et.

Det er vik­tig å høre mest­rings­his­to­ri­er. Men skal vi lære av and­res erfa­ring og for­stå deres situa­sjon må vi også vite noe om hva som gikk galt og hvor­dan det skjed­de. Men det er ikke sine neder­lag folk så gjer­ne for­tel­ler om under fullt navn.

To his­to­ri­er fly­ter til over­fla­ten. En grup­pe stu­den­ter fra Juss-Buss og JURK had­de laget fil­men Gjeld under soning. Den tar opp på man­ge måter tri­vi­el­le spørs­mål som pro­bele­mer med å beta­le sine lån, hus­leie, inkasso­trus­ler osv. Men det er saker som blir langt vans­ke­li­ge­re når man sit­ter inne og soner en dom, enn for oss som er ute i det fri. Fil­men ble lan­sert på et arran­ge­me­net i Rag­nar Frisch Audi­to­ri­um, et loka­le vi som som har levd noen år kan­skje kjen­ner best som Ulle­vål kino. Jus­tis­mi­nis­ter Knut Stor­ber­get var en av de som holdt inn­led­ning, og jeg had­de sagt ja til å lede det hele.

Con­ti­nue read­ing Hvem vil stå fram med sin svak­het og sine neder­lag?