Noen som slår Moss Turbiler i bøllete bussparkering?

Fre­dag 12 august var jeg ute på en liten tre­nings­tur på syk­kel opp­over Hol­men­koll­åsen. I Hol­men­koll­vei­en, rett ved Bes­se­rud sta­sjon sto den­ne bus­sen fra Moss Tur­bi­ler par­kert. Det er et uover­sikt­lig sted. Det er bare for­tau på den ene siden.  Bus­sen fra Moss Tur­bi­ler var par­kert slik at den full­sten­dig blok­ker­te for­tau­et. Mens jeg var der måt­te en mann med barne­vogn ut i kjøre­ba­nen for å pas­se­re den grovt feil­par­ker­te bussen.

Det er ingen til­rette­leg­ging for syk­kel, og noen syk­lis­ter vil gjer­ne vel­ge for­tau­et når det går sak­te i mot­bak­ke. Hvis en syk­list skul­le ha valgt å syk­le på for­tau­et måt­te ved­kom­men­de enten ha krys­set vei­en på et sted med dår­lig over­sikt, eller pas­sert bus­sen i kjøre­fel­tet mot kjøre­ret­nin­gen — fort­satt på et sted med dår­lig oversikt.

Bus­sen var for­latt. Det­te førs­te bil­det tok jeg da jeg var på vei opp­over, og tids­stemp­lin­gen på bilde­fi­len viser at klok­ken var 16.53. Da jeg var på vei ned igjen en halv time sene­re, sto bus­sen der fort­satt. Det nes­te bil­det er tatt kl. 17.24.

Det fin­nes ingen unn­skyld­nin­ger for å par­ke­re en buss på den­ne måten. Moss Tur­bi­ler bør skjer­pe vel­dig grun­dig inn over­for sine sjå­fø­rer at slikt ikke skal skje. Og vis som mener det er vik­tig å ta hen­syn til myke tra­fi­kan­ter bør vur­de­re om vi kan gå til and­re sel­ska­per om vi skul­le ha behov for å leie en buss.

Print Friendly, PDF & Email