Gi Oslotrikken en fremtid!

Kan spø­ke for trik­ken i Oslo, kun­ne NRK-øst­lands­sen­din­gen mel­de for en tid til­ba­ke. Jeg tenk­te å la min kom­men­tar lig­ge til etter som­mer­fe­rien. Men så fikk vi annet å tenk­te på en trikk. Nå er det på tide å ven­de til­ba­ke til det­te.

Byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land for­sik­rer at Oslo fort­satt skal være en trikke­by. Men reg­le­ne kre­ver at man må utre­de alter­na­ti­ver, sier Røs­land. Det er gans­ke under­lig om man må bru­ke mas­se pen­ger på å utre­de alter­na­ti­ver som man alt i utgangs­punk­tet har for­kas­tet, om vi skal tro det han sier. Men byrå­det har ikke alt for mye tro­ver­dig­het i den­ne saken. Til det har det vært alt for mye fram og til­ba­ke gjen­nom man­ge år.

Sta­ten, og der­med regje­rin­ger i diver­se far­ger, bærer også et tungt ansvar. De ste­der hvor folk bor blir sett på som områ­der som skal tap­pes for res­sur­ser, som kan over­fø­res til “dis­trik­ter” hvor folk ikke bor. Hvis våre riks­po­li­ti­ke­re også had­de vært opp­tatt av å utvik­le det områ­det hvor 1/4 av befolk­nin­gen bor og Oslo had­de fått behol­de “kom­mune­skat­ten” (det er ikke kom­mune­skatt når sta­ten tar svært mye av den), så had­de Oslo vært i stand til å løse opp­ga­ve­ne på en langt bed­re måte. Men det er ikke tema her, der­for utdy­pes det­te ikke ut over den­ne påmin­nel­sen.

Trikk, bybane, light rail, tramway — kall det hva du vil — er frem­tids­ret­tet trans­port for byer av en viss stør­rel­se. I man­ge byer sat­ses det stort på trikk, og mitt inn­trykk er at det er stor suk­sess alle ste­der. Men det må være en moder­ne trikk. Førs­te betin­gel­se er at trik­ken kom­mer fram, og det betyr at den må ha egne trasé­er. En trikk som står fast i bil­kø er ikke sær­lig effek­tiv og ikke spe­si­elt attrak­tiv.

Min refe­ranse­by når det gjel­der trikk er Montpel­li­er i Syd-Frank­ri­ke. Det er en by omtrent på sam­me stør­rel­se som Ber­gen og Trond­heim.

Den førs­te “byba­nen”, Le Tramway,  i Montpel­lier åpnet i 2000. Det var sik­kert mye dis­ku­sjon da det­te ble ved­tatt også, uten at jeg kjen­ner den­ne. Jeg begyn­te ikke å føl­ge med på hva som skjer i den­ne regio­nen før vi kjøp­te en lei­lig­het et styk­ke uten­for Montpel­lier i 2005. Da var lin­je 1 i drift og lin­je 2 under byg­ging.

Så langt jeg kan bedøm­me har det vært en stor suk­sess. Man had­de pro­gno­ser i plan­leg­gings­fa­sen som sa at lin­je 1 vil­le frak­te 75.000 pas­sa­sje­rer pr dag. Men resul­ta­tet var etter kort tid 130.000 pas­sa­sje­rer pr dag — nes­ten det dob­belte av pro­gno­sen. Suk­ses­sen gjor­de at vogn­set­tene etter 2–3 år ble for­len­get fra opp­rin­ne­lig å være tre-led­det på 29,8 m til å blir fem-led­det med leng­de 40,9 m. Selv­føl­ge­lig har trik­ken egne tra­se­er. Og jeg har ald­ri hørt dem brå­ke slik “mons­ter­trik­ke­ne” i Oslo gjør.

Jeg reg­ner med at det tid­li­ge­re var bil­vei der trik­ken nå går. Nå er det trikke­tra­sé, ofte med et gans­ke smalt, enveis­kjørt kjøre­felt ved siden av slik at det fort­satt er mulig å kom­me fram med bil.

Frans­ke bilis­ter har ikke noen stør­re respekt for tra­fikk­reg­ler enn nors­ke bilis­ter, for å si det litt for­sik­tig. Det­te tar man kon­se­kven­sen av. Man nøy­er seg ikke med å set­te opp et skilt, og tro at det er nok. Man sør­ger for fysis­ke sper­rer som gjør at biler ikke kom­mer inn i trikke­trasé­en. Man ser gjer­ne noe til­sva­ren­de i gåga­ter, men det er en annen his­to­rie. Noen ste­der har man satt opp det som må kun­ne kal­les “bil­fel­ler” for å hind­re inn­kjø­ring.

I desem­ber 2006 åpnet lin­je 2. Også den har selv­føl­ge­lig egen tra­sé, her med syk­kel­vei ved siden av trikke­lin­jen.

Nå er lin­je 3 og 4 under byg­ging. Lin­je 3 skal åpne i april 2012. Også lin­je 4 skal åpne i 2012, men jeg er ikke sik­ker på om det skjer sam­ti­dig med lin­je 3. Vei­er som tid­li­ge­re had­de fire kjøre­felt redu­se­res til to felt for å gi plass til trik­ken. Det gir noen tra­fikk­pro­ble­mer i bygge­pe­rioden. Men å fjer­ne kjøre­felt er helt greit når poen­get er at de som i dag kjø­rer bil i frem­ti­den skal vel­ge trik­ken. Trik­ken utnyt­ter area­let på en langt bed­re måte enn biler. Paris har i løpet av 8 år klart å redu­se­re bil­tra­fik­ken med 24%. Det er ikke vans­ke­lig hvis man bare vil. Pro­ble­met i Oslo er at man ikke vil gjø­re noe for å redu­se­re bil­tra­fik­ken.

Man­gel på plass bru­kes ofte som et argu­ment mot å gi trik­ken egne tra­se­er. Det hol­der ikke. Vi kan gjø­re et lite regne­styk­ke. En bil som står stil­le kre­ver ca 12,5 m2 plass, eller fem meter vei­bane. Er den i beve­gel­se tren­ger den minst det dob­belte. Skal man ha de sik­ker­hets­mar­gi­ner som anbe­fa­les bør det være 20–40 m mel­lom bile­ne i den has­tig­he­ten man typisk har i byene, 60–80 m uten­for tett­be­byg­gel­sen. Vi er vel­vil­li­ge over­for bilis­te­ne hvis vi sier at hver bil i beve­gel­se kre­ver 20 meter vei. Vi er også gans­ke vel­vil­li­ge om vi sier at det i gjen­nom­snitt er 1,5 per­son i hver bil. Det betyr at man tren­ger 6.667 biler for å frak­te 10.000 men­nes­ker, og dis­se bile­ne kre­ver sånn ca 135 km vei. Eller sagt på en annen måte: De vil utgjø­re en ca 135 km lang bil­kø.

Om vi reg­ner at det er 100 men­nes­ker i hver trikk vil man tren­ge 100 trik­ker for å frak­te 10.000 men­nes­ker. Er trik­ken 30 m lang og vi reg­ner en mar­gin på 200 m mel­lom hver trikk, betyr det at trik­ken vil kla­re seg med 23 km trikke­skin­ner. Vi tren­ger hel­ler ikke mas­se plass for at folk skal kun­ne par­ke­re hver sin trikk mens de er på jobb, eller hvor de måt­te være. Det er greit nok at trik­ke­ne ikke all­tid er ful­le, men det er ikke et argu­ment. Det er i rush­ti­den det er et pro­blem, og da er trik­ke­ne ful­le.

Går vi til­ba­ke til Montpel­li­er så erstat­ter lin­je 1 med 130.000 pas­sa­sje­rer 100.000 biler, om vi for enkel­hets skyld reg­ner 1,3 per­soner i hver bil. Det skul­le bli en kø på ca 1.500 km.

Man­gel på are­al er et argu­ment mot bil­tra­fikk og for trikk. Å sten­ge vei­er for bil­tra­fikk slik at trik­ken kom­mer fram er god areal­ut­nyt­tel­se. Alle vet at det ikke nyt­ter å byg­ge seg ut av tra­fikk­pro­ble­me­ne med nye vei­er — det vil si alle som vil vite vet det. FrP lider av kro­nisk kunn­skaps­ve­gring og nek­ter å aksep­te­re det som ikke bekref­ter deres egne for­dom­mer. Det er der­for det er så vik­tig å få dem ut av byrå­det. Bil­tra­fik­ken må redu­se­res. Der­for er det så vik­tig med gode og frem­tids­ret­te­de alter­na­ti­ver.

Oslo har gjort man­ge mer­ke­li­ge inves­te­rin­ger. Det er ikke vans­ke­lig å være enig med byråds­le­de­ren i det. Man har f.eks. brukt 50% mer på en hopp­bak­ke enn hva det vil kos­te å rus­te opp trikke­tra­se­ene til tipp-topp stan­dard — om vi hol­der oss til de bråds­le­de­ren sier. Inn­kjø­pet av de ita­li­ens­ke “mons­ter­trik­ke­ne” er også noe som for­hå­pent­lig­vis har ført til at de som had­de ansva­ret for det ikke len­ger får hånd­te­re den­ne type anskaf­fel­ser. Den plan­lag­te utbyg­gin­gen av ny E18 er til sam­men­lig­ning bereg­net å kos­te 8x istan­set­ting av Oslos trikke­trasé­er, en utbyg­ging som vil være en for­mi­da­bel sam­ferd­sels­mes­sig feil­prio­ri­te­ring.

Oslo tren­ger en hel­hjer­tet og frem­tids­ret­tet sat­sing på et moder­ne trik­ke­nett. Vi tren­ger ikke nos­tal­gis­ke sym­bol­pro­sjek­ter som da AP/SV i sin sis­te byrådspe­riode bruk­te et ukjent antall mil­lio­ner på å lage en blind­tarm til Sage­ne for å vek­ke til live “Sage­ne ring”. Et gans­ke åpen­bart pro­sjekt bør være trikk langs Kirke­vei­rin­gen (ring 2), som kan erstat­te 20-bus­sen. Kan­skje kan den gå om Sage­ne og Tors­hov, slik bus­sen gjør i dag — men den må uan­sett ha en egen, bil­frie tra­sé. (En T-bane­ring kan være et alter­na­tiv.) Med en for­bin­del­se mel­lom Skøy­en og Frog­ner plass kan Skøy­en bli et gans­ke effek­tivt knute­punkt — noe som er nød­ven­dig så len­ge sta­ten ikke synes inter­es­sert i å lage ny jern­bane­tun­nel gjen­nom Oslo.

Vi hører sta­dig at buss er mer flek­si­bel enn trikk. Jeg er ikke over­be­vist for så vidt gjel­der ruter med mye tra­fikk. Bus­se­ne må også ha egne trasé­er om de skal kom­me fram og buss­felt tar like mye plass som trikke­skin­ner.

Vi må vel også kun­ne reg­ne med at det har vært et buss­til­bud der man byg­ger nye byba­ner. Den suk­sess byba­ne­ne har tyder på at folk som ikke bru­ker bus­sen gjer­ne vel­ger byba­nen. Jeg har ald­ri sett data for hvem det er som sier at trik­ken er et for­his­to­risk mons­ter som bør bort. Men jeg har en sterk mis­tan­ke om at det­te er folk som uan­sett vel­ger pri­vat­bil. Det er ikke folk som fore­trek­ker buss, men som har et fåfengt håp om at det skal bli bed­re plass til biler om man fjer­ner trik­ken.

Jeg har mer­ket meg at man på den nye lin­je 3 i Montpel­li­er byg­ger enkelt­spor i den ytre del av net­tet, etter at den har delt seg i to gre­ner. Det byg­ges dob­belt­spor på alle holde­plas­ser, så det blir sik­kert nok mulig­he­ter til å møtes. Der tra­fik­ken ikke er så stor kan det­te være en løs­ning, men det for­ut­set­ter egne trasé­er. Og jeg tvi­ler på at den kan fun­ge­re for bus­ser.

I Montpel­li­er har hver lin­je sine trik­ker i egne far­ger. Man har enga­sjert stjer­ne­de­sig­ne­ren Chris­ti­an Lac­roix til å desig­ne trik­ke­ne til lin­je 3 og 4. En blå­russ med kalk­u­la­tor kan sik­kert reg­ne seg fram til at det ikke løn­ner seg. Men dis­se kan sik­kert også reg­ne seg fram til at det mest rasjo­nel­le er at man bare byg­ger grå betong­klos­ser og at arki­tek­tur ikke løn­ner seg.

De som har ansva­ret for utbyg­ging av trikk i Montpel­li­er synes å ha for­stått det byrå­det i Oslo ikke vil for­stå: Trik­ken gir byen iden­ti­tet og per­son­lig­het. Det kan bus­ser ald­ri gjø­re — med unn­tak for de gam­le dob­belt­dek­ker­ne i Lon­don.

Print Friendly, PDF & Email
 • Hei Olav! Mag­ne fra VG her. Nå har jeg lagt inn­leg­get ditt som dagens anbe­fa­ling på Leser­nes VG, kan­skje pos­ter jeg det på Face­bo­ok http://www.facebook.com/lesernesvg og twit­ter http://twitter.com/lesernesvg også 🙂

 • FALDO

  Trik­ken bør gå i egne trasé­er — ikke i gate­ne sam­men med annen tra­fikk! Flek­si­bi­li­tet lik null og — ALTFOR DYRT Å VEDLIKEHOLDE BÅDE TRIKKER OG GATER!

 • Dr Fill

  De ste­der hvor folk bor blir sett på som områ­der som skal tap­pes for res­sur­ser, som kan over­fø­res til “dis­trik­ter” hvor folk ikke bor. ”
  Bor selv i Oslo, men rea­ge­rer like­vel på skive­bom­men. Hva og hvor er lan­dets res­sur­ser sier du?

 • Ano­ny­mous

  Her­lig blogg­inn­legg! Et stort pro­blem, er at det ikke fin­nes et enes­te par­ti i Nor­ge som vir­ke­lig er vil­lig til å sat­se ordent­lig på infra­struk­tur. Nor­ge har pga sin geo­gra­fi ned­prio­ri­tert utbyg­ging av infra­struk­tur i hele Nor­ge. Resul­ta­tet av det­te er at både ved­li­ke­hold og utbyg­ging lig­ger fle­re gene­ra­sjo­ner bak det nivå­et vi bur­de ha vært på. Det vil bare kos­te mer desto leng­re vi ven­ter med en slik sats­ning!

 • Ano­ny­mous

  Vi hører sta­dig at det er kunn­skap vi skal leve av. Da er det kan­skje også på tide å inn­se at kunn­skaps­ba­sert virk­som­het er verdi­ska­ping, og at verdi­ska­ping ikke bare skjer der man hen­ter ut natur­res­sur­ser.

 • Javid

  Nors­ke bil vei­er og trikk vei­er alt er helt fuk­ka. Først og frems bil vei­er er ikke bra nok i sam­men­lig­ne med de and­re euro­pa land og når det gjel­der trikk og bus­ser og t-bane all­tid noe for­sin­kel­se og all­tid noe ombyg­ging eller noe annet og det står jo på alle t-bane at når dere har sagt at dere skal kjø­re så dere skal full­fø­res men det gjør dere ikke i hel­e­tatt. Spe­sia­le når det kom­mer vin­ter da er det hel­ve­te for kol­lek­tiv. Også står det en stor bog­sta­ver bak alle bus­ser og trik­ker at ta kol­lek­tiv, la bilen stå, jeg spa­rer en km kø, vi går jo sam­men vei­en så sit­te på med meg, o.s.v. men de alt er bare tull rekla­me for­di dere gjør det ikke. i til­leg kom­mer det man­ge bil­let kon­troll på t-bane for å sjek­ke bil­let først dere kjø­rer ikke rik­tig tid så hvor­for er dere så opp­tatt av sjek­ke bil­let.  Når det gjel­der de som job­ber som bil­let kon­trol jeg øns­ker at de gjør det rik­tid og være ærlig for­di noen utled­ning kon­trol­ler slip­pe unna fra bot på de folk som de kje­ner og det har jeg sett og det gjør for­skjell behand­ling og juk­se på jobb som kon­troll og jeg håper dere kon­trol­ler først de som job­ber som bil­let kon­troll.

 • mr.t

  tren­ger ikke trikk, bygg t-bane

 • Per Bruun

  Hei
  takk for inn­leg­get , bor i nær­he­ten av Nice , hvor de også har fått trikk , som er blitt en dund­ren­de suk­sess , og nå skal utvi­des kraf­tig.

  Har vært i Stras­bourg oog Mul­house i det sis­te , hvor de også har et utmer­ket trikke­sys­tem.

  Man kann gå inn på “Trams in Fran­ce” , og se hvor­dan trik­ke utbygg­ning i Frank­ri­ke utvik­ler seg.

  Mvh , Per Bruun

 • Det­te var et flott inn­legg!
  Vi som er trikke­fø­re­re og inter­es­sert i byut­vik­ling er helt enig med deg.
  Vi har opp­ret­tet face­bo­ok­grup­pen for å red­de trik­ken fra den pas­si­ve ned­leg­gel­sen byrå­det idag dri­ver med.

  Oslo spor­vei­ers arbeids­for­ening (OSA) har i kveld vært i møte med med repre­sen­tan­ter fra de for­skjel­li­ge par­ti­ene i Oslo om deres parti­pro­gram og hva de vil gjø­re for å få trik­ken på skin­ne­ne igjen. Eier­ne av KTP og trik­ken (FrP og Høy­re) møt­te der­imot ikke.

  Bli med å redd trik­ken på http://www.facebook.com/reddtrikken

 • Trikk

  Trik­ken du illust­re­rer inn­leg­get med, som du påstår har fem ledd. Har, som bil­det viser. Fire ledd, men fem vog­ner.

 • Kjell Aaen

  Nye moder­ne trik­ker er alt for sto­re og tun­ge til å pas­se inn i Oslo­tra­fik­ken. Når en moder­ne trikk( slik de nyes­te ledd­trik­ke­ne vi har er) vei­er 85 tonn, dvs 85000kg uten pas­sa­sje­rer så har vi ikke grunn­for­hold til at vei­ene tåler belast­nin­ge­ne. Vei­ene i Oslo går etter kort tid etter repa­ra­sjon i stryk­ker igjen grun­net dis­se tun­ge trik­ke­ne. Når man så leg­ger til at Nor­ge i peri­oder om vin­te­ren må impor­te­re elekt­risk kraft stil­ler jeg et stort spørs­mål om hvor miljø­ven­ne­lig det­te er. Hvor mye strøm bru­ker trik­ker? Uten å vite sva­ret så vil­le jeg ikke bli for­bau­set om moder­ne bus­ser som går på bio­gass eller er hybrid-drev­ne vil­le være mye mere miljø­ven­ne­li­ge en trik­ken. Bus­sen tren­ger ikke egen spe­sial­byg­get tra­se og er mye mere flek­sib­le i drift. Egne tra­se­er i Oslo der hvor trik­ken går i dag er nes­ten uten­ke­lig uten å rase­re sto­re deler av byen. En buss vei­er 10–15 % av en trikk, er mye bil­li­ge­re i inn­kjøp, omtrent 10% av en trikk reg­net i leve­tid og sli­ta­sje, brå­ker mye mind­re og er mye beha­ge­li­ge­re å kjø­re med. Hvis man sat­set på buss i ste­den for trikk kun­ne man mange­dob­le kol­lek­tiv­til­bu­det i Oslo til sam­me pris som det kos­ter å dri­ve trik­ken ( reg­net i inn­kjøp, for­bruk, ved­li­ke­hold av vei­er etc.) og frem­kom­me­lig­he­ten for alle vil­le være mye bed­re.

 • Sit­ter selv på buss igjen­nom Oslo hver dag og må si at trik­ke­ne øde­leg­ger vei­en noe enormt. Kan ikke skjøn­ne annet enn at ris­tin­gen dis­se skin­ne­ne og ska­de­ne på vei­en som opp­står gjør at bus­se­ne må ofte­ne på ser­vice også. Les­te jo at dis­se smar­te poli­tike­rene had­de valgt trik­ker som var for sto­re, der­for blir det ska­de på vei­ene.

 • Ano­ny­mous

  Man kan si mye om de nyes­te trik­ke­ne i Oslo, blant annet at de er vel­dig tun­ge. De fem-del­te trik­ke­ne i Montpel­li­er vei­er 52 tonn. Hvor mye en buss vei­er, vet jeg ikke rik­tig. Men de nye Bærums­bus­se­ne var for tun­ge for en bro med maks 8 tonn aksel­trykk, se http://www.budstikka.no/nyheter/nye-busser-er-for-tunge-for-nesoybroa-1.5819127 . Ikke uri­me­lig å anta at bus­sen da i alle fall vei­er 15 tonn.

  Egne trasé­er er ikke noe pro­blem, det er bare spørs­mål om vil­je. Man må sten­ge dis­se tra­se­ene for annen tra­fikk. Det er det man har gjort i Montpel­li­er. Det er også det man gjør i Paris (hvor det er mye dår­li­ge­re plass enn i Oslo).

 • Ano­ny­mous

  Mons­ter­trik­ke­ne i Oslo var en fei­lan­skaf­fel­se, det har også byrå­det erkjent. Det er ikke dis­se trik­ke­ne som er måle­stok­ken for moder­ne trik­ker. Når det går and­re ste­der er det ingen grunn til at det ikke skal gå i Oslo

 • Gir­ko­gam­ma

  Trik­ker og byba­ner vin­ner frem i Euro­pa.  Elek­tri­i­si­fi­ser­te trans­port­mid­ler uten eksos­ut­slipp, flek­sib­le og påli­te­li­ge i til­rette­lag­te tra­se­er. 

 • Ano­ny­mous

  Vi tren­ger en god trikke­løs­ning, men ikke nød­ven­dig­vis med dagens trikke­tek­no­lo­gi. Det skjer mye på trikk/bane fron­ten med hen­syn til alter­na­tiv tek­no­lo­gi. Kine­ser­ne har utvik­let mag­net­sveve­bane for has­tig­he­ter opp til områ­det rundt 100 km/t. Det­te er betrak­te­lig let­te­re “trik­ker” som vil ha sin egen kjøre­vei, f.eks hevet over gate­nivå. For­de­len med den­ne tek­no­lo­gi­en er bed­re aksel­le­ra­sjons- og bremse­evne, samt at kjøre­vei­en er fri for annen tra­fikk slik at gjen­nom­snitts­has­tig­he­ten øker bety­de­lig. Ras­ke­re trans­port betyr fle­re bru­ke­re.

  En frem­synt stra­te­gi kan være å bru­ke den sam­me tek­no­lo­gi­en og utstyr i det som i dag ses på som to sepa­ra­te nett; T-bane og trikk. Det vil gi helt nye per­spek­ti­ver på rute­net­tet som kan tra­fik­ke­res, hvor ruter som kom­bi­ne­rer t-bane og trikkestrek­nin­ger blir mulig. Det vil da kun­ne bli et et bane­nett og et buss­nett som utfyl­ler hver­and­re. De lan­ge, mest traf­fi­ker­te rute­ne får bane­for­bin­del­ser som mates av kor­re­spon­de­ren­de buss­ru­ter.

  I et slikt per­spek­tiv er man nødt til å se på hva fram­ti­den kan brin­ge av løs­nin­ger. Å ved­ta en trik­ke- og t-bane­ut­byg­ging uten å vur­de­re hva et tek­no­lo­gi­skift vil inne­bære av for­de­ler og ulem­per på kort og lang sikt, er direk­te uan­svar­lig poli­tikk. Det­te er inves­te­rin­ger som bin­der sam­fun­net i man­ge tiår frem­over. (Den førs­te jern­bane­in­ves­te­rin­gen i Nor­ge for over 150 år siden er fort­satt føren­de for hvil­ke tek­nikk­løs­nin­ger man vel­ger for de nes­te hund­re åre­ne..) I et slikt per­spek­tiv kan man ikke ta en trikke­be­slut­ning på hælen. Kon­se­kven­sen ved et dår­lig valg blir for sto­re. Sam­fun­net har ikke råd til å gjø­re feil.

 • Bjørn i sak­sen

  Som jeg skul­le sagt det selv.

 • At Oslo kjøp­te de ita­li­ens­ke motor­vogn­set­te­ne til spor­vei­en er selv­føl­ge­lig sør­ge­lig.
  Selv­føl­ge­lig skal Oslo utbyg­ge spor­vei­en, uten at man behø­ver å gei­te det til og kal­le det “bybane”.

  Enkel­te ste­der bør trik­ken ha egne trasé­er, and­re ste­der må den fin­ne seg i å dele gaten med bilis­ter og syk­lis­ter.

 • Ano­ny­mous

  Dagens trikk må bort, og erstat­tes med noe let­te­re som har egen trasé­er. Det går ikke an å sen­de så tun­ge kjøre­tøy rundt i tran­ge byga­ter sam­men med biler og fot­gjen­ge­re. 

 • Gjest

  selv­føl­ge­lig skal oslo ha trikk!

 • Inger-synn­ove Rus­te

   Jeg har egent­lig ingen­ting imot trik­ken i seg selv, men håper vir­ke­lig at det frem­over vil bli enk­le­re for oss med barne­vogn å ta trik­ken uten å måt­te ha med seg hjelp for å kom­me av og på.

 • Toro

  Tror en god løs­ning for Oslo vil være Trol­ley­bus­ser, de kan bru­ke det eksis­te­ren­de strøm­net­tet som trik­ken bru­ker, vei­er det en van­lig buss gjør og vil der­for ikke øde­leg­ge vei­ba­nen.

 • Dfvhb­fdv

  sef

 • Jeg kan leg­ge til: Bytt ut trik­ker med elekt­ris­ke-bus­ser  som bru­ker sam­me strøm­lin­je som trik­ken. Genè­ve har byt­tet ut meste­par­ten av sine trik­ker med elekt­risk bus­ser. Ingen øde­leg­gen­de spor i bak­ken og mind­re støy. Jeg er gans­ke sik­ker på at bus­ser kos­ter mind­re å kjø­pe + utgif­ter for drift. De er hel­ler ikke noe mind­re enn trik­ke­ne, de har opp til dob­bel-ledd buss som hol­der sam­me meng­de men­nes­ker som trikk.

  Bil­ligs­te meto­den jeg kan ten­ke meg 🙂

 • Ano­ny­mous

  Jeg ser du tar litt lett på dis­tink­sjo­nen mel­lom trikk og bybane. For­skjel­len er at en trikk deler tra­se med bus­ser og biler, mens en bybane går i egen tra­se meste­par­ten av vei­en. Det er vik­tig å være klar på for­skjel­len for å få frem hva man egent­lig øns­ker for Oslo i fram­ti­den. I Oslo har man alle­re­de en slags bybane i form av T-banen, så trik­ken kan sees på som et sup­ple­ment i områ­der hvor det blir for dyrt å byg­ge T-bane.

  Det er man­ge gode argu­men­ter for trikk, de har langt høy­ere kapa­si­tet enn buss og kan der­for fun­ge­re som “peop­le mover” til erstat­ning for høy­fre­kven­te og over­fyl­te buss­ru­ter. Erfa­ring har vist at trikk/bybane er popu­lært, der det byg­ges skinne­gå­en­de alter­na­tiv øker kol­lek­tiv­an­de­len i for­hold til da det bare gikk buss.

 • Ano­ny­mous

  Fjern trik­ken og skinne­gan­ge­ne og inves­ter i TROLLEYBUSS som er mye bed­re i for­hold til lyd og frem­kom­me­lig­het.

 • Ano­ny­mous

  Jeg synes ikke det er så vel­dig inter­es­sant å trek­ke skar­pe dis­tink­sjo­ner mel­lom hva som er trikk og hva som er bybane. Om man skal trek­ke sli­ke skil­ler, hva med Lja­brutrik­ken? Går den over fra å være trikk til å bli bybane når den for­la­ter Gam­le­byen og begyn­ner på Kongs­vei­en? Slut­ter Tra­men i Montpel­li­ere å være bybane når det fak­tisk er noen hund­re meter hvor den går sam­men med annen tra­fikk?

  Til tross for at T-bane vel betyr tun­nel­bane, så går det mes­te av den ikke i tun­nel. Det­te og tog er best på litt leng­re strek­nin­ger hvor det er len­ger avstand mel­lom stop­pe­ne. Men uan­sett navn, så er hoved­po­en­get at trik­ken ikke må hind­res av biler.

 • Dun­ke

  Det drei­er seg om hva man prio­ri­te­rer og ikke minst hva man vel­ger. I Wien vei­er de nyes­te trik­ke­ne mel­lom 30 og 43 tonn og tar mel­lom 94 og 143 per­soner. De er eks­tremt stille­gå­en­de også — sist jeg var der mer­ket jeg en stor for­skjell mel­lom dis­se og den gam­le gene­ra­sjo­nen, eller, ret­te­re sagt, jeg mer­ket ikke de nye trik­ke­ne. Trikke­pro­du­sen­ter har fak­tisk gjort mye for å redu­se­re støy­en de senes­te åre­ne — men det er ikke dis­se trik­ke­ne Oslo har kjøpt. Og mens en buss sjel­den hol­der mer enn 8–10 år, hol­der en trikk i man­ge tiår, de elds­te i Oslo er fra 1982 og fun­ge­rer fint fot­satt, mens de elds­te i Wien er fra 1966, alt­så nes­ten 50 år, og er fort­satt i drift.

  Og når vi ser hvor stor plass bilen tar i Oslo, er det ikke plas­sen det er snakk om.

 • Dun­ke

  Ja, kan jo se hva som skjed­de i Ber­gen. Der ble den ene trol­ley­buss­lin­jen lagt ned i 1996, og halv­par­ten av den er i dag ikke betjent av noen form for kol­lek­tiv­tra­fikk, og den and­re er bare i drift som trol­ley­buss på hver­da­ger frem til 20.00 — res­ten av tida er det die­sel­buss som går. Det er mye let­te­re å leg­ge ned en trol­ley­buss­lin­je enn en trikke­lin­je.

 • Bjør­nar

  Mye bra her, men jeg for­står ikke påstan­den om at man “bruk­te et ukjent antall mil­lio­ner på å vek­ke til live Sage­ne ring”. Sage­ne ring ble ned­lagt i 1963/1966 og er ald­ri blitt gjen­åp­net. Det Spor­veis­le­del­sen — under et Høyre­by­råd for­øv­rig, byråds­le­der Hans Svel­land — gjor­de i 1988 var å ta i bruk en lin­je fra Tors­hov til Sage­ne som alle­re­de lå der og ble ved­li­ke­holdt. Man ga der­med Sage­ne et bed­re kol­lek­tiv­til­bud og fikk i til­legg mulig­het til å snu vog­ner på Sage­ne og der­med spa­re kost­na­der. Det var på ingen måte noe mil­lion­sluk. At man etter noen år dess­ver­re men­te at det ikke var grunn­lag for den­ne lin­jen, er en annen sak.

 • Ano­ny­mous

  Det kan godt hen­de jeg hus­ker feil her. Jeg var gans­ke sik­ker på at det ble lagt nye skin­ner til Sage­ne på sam­me tid som man la trikk over Råd­hus­plas­sen (og der­med gjor­de den vans­ke­lig frem­kom­me­lig for syk­lis­ter). Jeg er gans­ke sik­ker på at trik­ken til Sage­ne da gikk under nav­net Sage­ne ring, men den gikk ikke len­ger enn til Sage­ne.

 • Bjør­nar

  Du har skre­vet en flott artik­kel, og jeg ser jo at jeg hen­ger meg opp i en uve­sent­lig detalj her. Men dis­ku­sjo­nen er i seg selv inter­es­sant: Det ble ikke lagt nye skin­ner til Sage­ne i 1988, for­di spor­vei­en hele tiden had­de hatt et vogn­verk­sted på Sage­ne som fort­satt had­de skinne­gang. Der­som det ble lagt skin­ner til Sage­ne sam­ti­dig med at trik­ken åpnet over Råd­hus­plas­sen, må det ha dreid seg om en for­ny­ing av skinne­gan­gen. Det kan jo hen­de du har rett i det, men utslitt skinne­gang var et vik­tig argu­ment for inn­stil­lin­gen i 1998. Sage­ne Ring gikk fra Stor­tor­vet og fulg­te Akers­gata og Ulle­våls­vei­en til St. Hans­hau­gen, vide­re gjen­nom Col­letts­gate, Geite­myrs­vei­en og Kier­schows­gate til Sage­ne før den gikk over Bentse­brua ned til Tors­hov og dagens tra­sé ned til sen­trum. Det var en svært liten del av den­ne som ble gjen­åp­net i 1988 og som var­te i kna­ppe ti år.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Vi du at Oslo fortsatt skal kveles av biler? Da bør du stemme FrP eller H()

 • Ano­ny­mous

  Som nevnt tid­li­ge­re inn­røm­mer jeg at set­nin­gen om Sage­ne bare var basert på hukom­mel­sen, uten nær­me­re fakta­sjekk. Men det­te spørs­må­let til byrå­den fra 2004 http://arkiv.sv.no/oslo/personer/dbaFile2922/sporsmal_innlegg/sporsmal/dbaFile64211.html?print=true tyder i alle fall på at ned­leg­gel­sen i prin­sip­pet bare var mid­ler­ti­dig. Det er vel det­te man gjer­ne omta­ler som perm­a­nent mid­ler­ti­dig­het. Når den ruten ble åpnet, har jeg ikke fun­net noe om.

 • Bjør­nar

  I orden det. Jeg rea­ger­te bare på at du beskyld­te Ap/SV-byrå­det for et mil­lion­sluk, når ingen av dele­ne var rik­ti­ge.
  Det er rik­tig at ned­leg­gel­sen for­melt sett bare var mid­ler­ti­dig. Skin­ne­ne ble for­øv­rig lig­gen­de helt til i vin­ter, og de lig­ger der fort­satt i Bentse­bru­ga­ta. Det var etter min mening uhel­dig at dis­se ble fjer­net, da tra­se­en var en del av den plan­lag­te lin­jen langs ring 2, noe også du beskri­ver.