Minner fra New York i uvær

Orka­nen “Ire­ne” nær­mer seg New York. Bil­de­ne av en kliss­våt Anders Tveg­ård på Dags­revy­en får meg til å ten­ke til­ba­ke på en gang jeg opp­lev­de uvær i New York. Det er en god del år siden — jeg hus­ker ikke hvor man­ge. Den gan­gen var New York bare i utkant­en av en orkan som traff len­ger syd. Når orka­nen nå tref­fer New York direk­te, blir det sik­kert mye verre.

Det var sis­te dagen og jeg skul­le hjem. Jeg skul­le fly hjem med SAS kl 19.35, om jeg hus­ker rett. Sis­te post på pro­gram­met var litt shop­ping. Jeg kjø­per bl.a. all­tid sko når jeg er i USA. For oss som har en fot som er litt bre­de­re enn det som er stan­dard er det vri­ent å få sko i Nor­ge. Det var en befri­el­se førs­te gang jeg var i USA, og man­nen i sko­bu­tik­ken også mål­te fotens bred­de før han fant fram sko. Det var anta­ge­lig­vis førs­te gang jeg fikk sko som ikke føl­tes tran­ge. Så det er mel­din­gen til norsk sko­bran­sje: Siden den gang har jeg nes­ten ikke kjøpt sko i Nor­ge. Jeg fyl­ler opp når jeg er i USA. At de også er bil­li­ge­re er en bonus, men ikke det viktigste.

Det reg­net. Jeg kan ikke hus­ke å ha opp­levd like kraf­tig regn, ver­ken før eller siden. Det blås­te også, så om jeg had­de hatt para­ply vil­le den ikke ha vært til noen hjelp. Før jeg kun­ne kjø­pe sko, måt­te jeg kjø­pe noe par sok­ker. De jeg had­de på var så gjen­nom­våte at jeg ikke kun­ne prø­ve sko med dem. Jeg kjøp­te vel noen buk­ser og skjor­ter også, for å få på meg noe tørt før jeg skul­le fly hjem. Alt jeg had­de på var gjennomvått.

Jeg bod­de på hotel Mil­le­ni­um Hil­ton, rett ved World Tra­de Cen­ter. Så vidt jeg vet var det et hotell som ble sterkt ska­det under angre­pet på WTC. Men det er en annen historie.

Jeg had­de ikke spist lunsj den dagen. Jeg had­de bestemt meg for å dra litt tid­lig til fly­plas­sen og hel­ler spi­se noe der før jeg skul­le fly hjem. Den bilen jeg had­de bestilt for å kjø­re meg til fly­plas­sen duk­ket ald­ri opp. Da jeg fikk hotel­let til å rin­ge og etter­ly­se bilen en god stund etter at den skul­le ha vært der, sa de at den ikke kun­ne kom­me på grunn av uvæ­ret. Jeg var ikke akku­rat over­ras­ket, men jeg syn­tes ærlig talt at de kun­ne ha gitt beskjed frem­for bare å ute­bli. Men det vel slik det blir hvis man bestil­ler bil fra et limou­sin­sel­skap som kon­kur­re­rer på pris.

Jeg had­de flaks. Akku­rat da jeg gikk ut av hotel­let i et opti­mis­tisk håp om å fin­ne trans­port, kom det en taxi som sat­te av pas­sa­sje­rer som skul­le til det­te hotel­let, og der­med fikk jeg bil til New­ark. Det er all­tid kaos ut fra Man­hat­tan på etter­mid­da­gen. Jeg tror vi kjør­te Lincoln Tun­nel, men jeg er ikke helt sik­ker. Man­ge gater utgjør en trakt med tra­fikk som alle vil ned i den sam­me tun­ne­len. Det er all­tid kø og kaos her på etter­mid­da­gen, men i dag var det langt ver­re en van­lig. Men jeg tenk­te at bare vi kom­mer gjen­nom tun­ne­len vil det være bed­re på and­re siden.

Da fle­re kjøre­felt på New Jer­sey Turn­pike var stengt pga kraf­tig regn og over­svøm­mel­se, sank håpet. Det gikk ikke mye for­te­re på den and­re siden. Jeg begyn­te å bli alvor­lig bekym­ret for om jeg vil­le rek­ke flyet.

Det ble ikke noen sen lunsj på fly­plas­sen. Men tak­ket være at jeg had­de bereg­net tid til det­te, had­de jeg akku­rat nok å gå på. Jeg kun­ne sjek­ke inn og rakk så vidt fly­et før de steng­te gaten.

Hel­dig­vis var jeg blitt opp­gra­dert til busi­ness class, så jeg fikk i alle fall ordent­lig mat på flyet.

Som sagt var vi bare i utkant­en av orka­nen den gan­gen. De som er i New York nå får det nok mye tøf­fe­re. Akku­rat i dag er jeg glad jeg er i Oslo, selv om vi har hatt noen kraf­ti­ge regn­sku­rer her også.

Print Friendly, PDF & Email