Åpen dag i Bjørvika, for dårlig, Statens vegvesen!

Søn­dag var det åpen dag i Bjør­vi­ka. Blant annet skul­le Sta­tens Veg­ve­sen pre­sen­te­re veg­ut­byg­gin­gen. Min vik­tigs­te grunn til å dra var for å få mer infor­ma­sjon om syk­kel­vei­ut­byg­gin­gen i områ­det. Det som er pre­sen­tert på net­tet har man­ge svak­he­ter. Men Oslos syk­kel­ge­ne­ral, Erik Øimoen, sa nylig på et møte i Syk­lis­te­nes Lands­for­enings Oslo-avde­ling at det vil­le bli vel­dig bra i Bjør­vi­ka, men var ikke sær­lig kon­kret.  Jeg vil­le har mer opp­da­tert infor­ma­sjon og gjer­ne mer detaljer.

Det var en gedi­gen skuf­fel­se. På Veg­ve­se­nets infor­ma­sjons­sen­ter var det noen pla­ka­ter, bil­der og model­ler. I et hjør­ne var det en pla­kat som sa at det skul­le bli vel­dig gode for­hold for syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re. Men det sa de om Carl Ber­ners plass også, så vi tror ikke på sli­ke påstan­der fra Veg­ve­se­net. Vi vil ha kon­kret infor­ma­sjon. På pla­ka­te­ne var det bil­der av bil­vei­er, gjer­ne med seks kjøre­felt. Det var ikke en meter syk­kel­vei og ingen syk­ler, så vidt jeg kun­ne se.

Tre per­soner skul­le infor­me­re besø­ken­de. Jeg spur­te om hva slags syk­kel­pla­ner som fore­lig­ger. Ingen av dem kun­ne si noe kon­kret svar. Det sier mye om Veg­ve­se­net og dets prio­ri­te­rin­ger, og det som sies er ikke bra. Det er fort­satt et Sta­tens bil­veg­ve­sen. Syk­kel tas fort­satt ikke seriøst. Det bør være like selv­sagt med kon­kre­te pla­ner for syk­kel som for annen tra­fikk. Syk­kel­vei­er må plan­leg­ges som en inte­grert del av tra­fikk­løs­nin­gen som tas med helt fra start. Det kan ikke være noe man slen­ger på til slutt.

Jeg prøve­syk­let også den nye Nord­en­ga bro. Jeg spur­te de som skul­le inn­for­me­re og del­te ut bro­syj­rer om det skul­le være sepa­ra­te syk­kel­felt og for­tau. Ingen kun­ne sva­re. På sjø­si­den er vegløs­nin­ge­ne ikke fer­di­ge. Påsyk­lingsam­pe­ne, som er lagt som hår­nå­ler for at de ikke skal bli for brat­te, var i sma­les­te laget. Her blir det vans­ke­lig å få adskilt syk­kel­felt og for­tau, noe som bør være en selv­føl­ge for sli­ke pro­sjek­ter. Blan­det gang- og syk­kel­vei er noe som bare fun­ge­rer i hodet på folk som selv ikke syk­ler. Selve bru­spen­net var bre­de­re, så der bør det være mulig. Men på siden mot Schwei­gaards­gate så vi igjen Veg­ve­se­nets prio­ri­te­rin­ger: Det var laget nye bil­ve­ger for tra­fikk over bro­en, men syk­kel­vei­en bare for­svant i intet på den siden.

Veg­ve­se­net har fort­satt langt igjen før de vir­ke­lig tar syk­kel på alvor. Alle deres pro­sjek­ter må føl­ges nøye. Vi kan ikke tro på at de selv fin­ner fram til gode sykkelløsninger.

Sta­tens veg­ve­sen skuf­fet stort under åpen dag i Bjørvika!

 

Print Friendly, PDF & Email