Vil du at Oslo fortsatt skal kveles av biler? Da bør du stemme FrP eller H

Jeg har ald­ri hørt maken til tøv, sier byråd Jøran Kall­myr (FrP) til tan­ken om å gjø­re Oslo fritt for pri­vat­bi­ler innen­for Ring 1, i føl­ge Aften­pos­ten. Jeg kan for så vidt hjel­pe Jøran Kall­myr med å fin­ne langt mer tøve­te utta­lel­ser om tra­fik­ken i Oslo, som f.eks. denne:

«Jeg mener at arbei­det med å bed­re frem­kom­me­lig­he­ten for bil­tra­fik­ken har vært for lavt prio­ri­tert i man­ge år»,

(…)

- Man fin­ner gode løs­nin­ger for kol­lek­tiv­tra­fik­ken og syk­lis­ter, mens det er blitt for mye fokus på å stru­pe biltrafikken.”

Det er en fersk sam­ferd­sels­by­råd, Jøran Kall­myr, som sier det­te til Aften 16. sep­tem­ber 2009. Han syn­tes åpen­bart at det var ille at han i sin skin­nen­de Audi måt­te sto i kø ved Olav Kyr­res plass.

Oslo kve­les av biler. Men FrP (og H?) mener det ikke er nød­ven­dig med til­tak for å begren­se bil­tra­fik­ken. Når sam­ferd­sels­by­rå­den ikke en gang har for­stått at det er mulig å kom­me seg på kino og tea­ter uten pri­vat­bil, er det lett å for­stå at det blir som det blir. FrP er vel også de sis­te som fort­satt tror på at man kan byg­ge seg ut av pro­ble­me­ne ved å bru­ke enda mer are­al til vei­er og parkeringsplasser.

Con­ti­nue read­ing Vil du at Oslo fort­satt skal kve­les av biler? Da bør du stem­me FrP eller H