Vil du at Oslo fortsatt skal kveles av biler? Da bør du stemme FrP eller H

Jeg har ald­ri hørt maken til tøv, sier byråd Jøran Kall­myr (FrP) til tan­ken om å gjø­re Oslo fritt for pri­vat­bi­ler innen­for Ring 1, i føl­ge Aften­pos­ten. Jeg kan for så vidt hjel­pe Jøran Kall­myr med å fin­ne langt mer tøve­te utta­lel­ser om tra­fik­ken i Oslo, som f.eks. denne:

«Jeg mener at arbei­det med å bed­re frem­kom­me­lig­he­ten for bil­tra­fik­ken har vært for lavt prio­ri­tert i man­ge år»,

(…)

- Man fin­ner gode løs­nin­ger for kol­lek­tiv­tra­fik­ken og syk­lis­ter, mens det er blitt for mye fokus på å stru­pe biltrafikken.”

Det er en fersk sam­ferd­sels­by­råd, Jøran Kall­myr, som sier det­te til Aften 16. sep­tem­ber 2009. Han syn­tes åpen­bart at det var ille at han i sin skin­nen­de Audi måt­te sto i kø ved Olav Kyr­res plass.

Oslo kve­les av biler. Men FrP (og H?) mener det ikke er nød­ven­dig med til­tak for å begren­se bil­tra­fik­ken. Når sam­ferd­sels­by­rå­den ikke en gang har for­stått at det er mulig å kom­me seg på kino og tea­ter uten pri­vat­bil, er det lett å for­stå at det blir som det blir. FrP er vel også de sis­te som fort­satt tror på at man kan byg­ge seg ut av pro­ble­me­ne ved å bru­ke enda mer are­al til vei­er og parkeringsplasser.

FrP har pro­gram­fes­tet at det er vik­tig med et godt par­ke­rings­til­bud i sen­trum, men nes­ten ikke noe om syk­kel. Det er ikke over­ras­ken­de at Syk­lis­tens Lands­for­ning har gitt FrP bunn­ka­rak­ter i Oslo.

I Oslo sen­trum kjø­rer vel­dig lite biler, og det er nes­ten ikke pri­vat­bi­ler i det hele tatt”, om vi skal tro Jøran Kall­myr. Hvis det rik­tig kan man lure på hvor­for poli­ti­ker­ne er så opp­tatt av at noen få biler skal kun­ne øde­leg­ge så mye. For om de er få, så gjør de mye av seg. Og hvis de er så få som Kall­myr hev­der, så er det liten grunn til ikke å fjer­ne dem.

Jeg tror ikke på at sen­trum kan gjø­res helt bil­fritt. Men det er ingen grunn til å til­la­te gate­par­ke­ring innen­for Ring 1. Den bør også redu­se­res uten­for. Det er ingen kom­mu­nal opp­ga­ve å skaf­fe folk gra­tis par­ke­rings­plas­se. At man til og med til­la­ter gjen­nom­kjø­ring over Frid­tjof Nan­sens plass er bare tra­gisk. Jeg for­står ikke butikk­ei­ere som kjem­per for par­ke­ring. Ingen har lyst til å gå et slikt sted. Alle bile­ne skrem­mer folk og kun­der vekk.

Det er mulig å gjø­re noe hvis man vil. I Paris er bil­tra­fik­ken redu­sert med 24% i løpet av 8 år. Det mer­kes vel­dig godt. Det bor folk i Paris også, fak­tisk ca 3 mill innen­for et områ­det som til­sva­rer omtrent Oslo innen­for Sto­re ring­vei. Men de har klart det.  I bri­tis­ke byer er bil­tra­fik­ken redu­sert med 9% i løpet av en fem­års-peri­ode. Det er mulig hvis man vil. Men de som sty­rer i Oslo vil ikke.

Siden det så ofte gnå­les om man­gel på plass: Det er bile­ne som tar mye plass, ikke kol­lek­tiv­tra­fikk, syk­lis­ter og fotgjengere.

Byråds­par­ti­ene vil ha par­ke­ring under jor­den i sen­trum. Men mer par­ke­ring gir også mer tra­fikk inn til byen. Der­for bør antal­let par­ke­rings­plas­ser i sen­trum reduseres.

Kan­skje kan mar­ke­det kom­me oss til unn­set­ning. Par­ke­rings­sel­ska­pe­ne sli­ter og tje­ner ikke pen­ger, kun­ne Aften­pos­ten mel­de for ikke så len­ge siden. Glad­mel­din­gen var denne:

Økte bom­penge­av­gif­ter og for­bed­ret kol­lek­tiv­til­bud har også ført til noe ned­gang i omset­ning og belegg ved P‑anleggene i Oslo.”

Kan­skje vil det vise seg ikke å være vel­dig attrak­tivt å byg­ge ut parkeringshus.

Jeg er mind­re skep­tisk til å byg­ge par­ke­rings­an­legg litt len­ger ute, der folk bor. Også her er det et pro­blem at det er alt for man­ge par­ker­te biler og at all ledig gate­plass som kun­ne vært bruk så mye bed­re, er okku­pert av bilis­ter. Men skal man gjø­re det­te må man fjer­ne den menings­løse skatte­for­de­len som gis til de som har par­ke­ring dek­ket av arbeidsgiver.

Vi må aksep­te­re at folk som bor sen­tralt også kan ha behov for bil. Men det er ingen grunn til at de skal få gra­tis par­ke­rings­plass av Oslo kom­mu­ne. De må selv­føl­ge­lig beta­le det det fak­tisk kos­ter å ha par­ke­rings­plass eller gara­sje sen­tralt i Oslo. Det er en kost­nad ved det å bo sen­tralt og ha bil, og det er en kost­nad bil­ei­er­ne må beta­le selv.

Det­te ble mest om FrP. FrP er ver­stin­gen, og har dess­uten hatt byråd for sam­ferd­sel alt for len­ge. Høy­re er bed­re, men dess­ver­re ikke så vel­dig mye bed­re. De har tross alt styrt den­ne byen sam­men med FrP.

Print Friendly, PDF & Email