En trist sykkeltur i Oslos nye sykkelfelt

Ende­lig har Oslo fått noen syk­kel­felt i sen­trum som er tyde­lig mer­ket med rød far­ge, og hvor man omsi­der har regu­lert vei­en slik at den er enveis­kjørt for biler og and­re moto­ri­ser­te kjøre­tøy­er, men ikke for syk­ler. Poli­ti­ker­ne kan kri­ti­se­res for mye. Men her er det poli­ti­et som har vært bremse­klos­sen alt for len­ge. Men blikk­bok­s­ho­de­ne for­står åpen­bart ikke hva den­ne mer­kin­gen betyr. De må selv­føl­ge­lig øde­leg­ge ved å hen­set­te sine blikk­bok­ser i syk­kel­fel­tet. Noen med mye rust mel­lom øre­ne synes å tro at de ikke står i vei­en om de set­ter på nød­blink — som om det er en nød­si­tua­sjon at de ikke gid­der å gå noen meter. OG man­ge “skal bare”. Resul­ta­tet er at syk­kel­fel­tet i prak­sis er lite anven­de­lig for syk­lis­ter, for­di man sta­dig må svin­ge rundt feil­par­ker­te biler. Dis­se bile­ne ble tatt under en kort syk­kel­tur gjen­nom gate­ne i går, tors­dag 1. september.

Con­ti­nue read­ing En trist syk­kel­tur i Oslos nye syk­kel­felt