En trist sykkeltur i Oslos nye sykkelfelt

Ende­lig har Oslo fått noen syk­kel­felt i sen­trum som er tyde­lig mer­ket med rød far­ge, og hvor man omsi­der har regu­lert vei­en slik at den er enveis­kjørt for biler og and­re moto­ri­ser­te kjøre­tøy­er, men ikke for syk­ler. Poli­ti­ker­ne kan kri­ti­se­res for mye. Men her er det poli­ti­et som har vært bremse­klos­sen alt for len­ge. Men blikk­bok­s­ho­de­ne for­står åpen­bart ikke hva den­ne mer­kin­gen betyr. De må selv­føl­ge­lig øde­leg­ge ved å hen­set­te sine blikk­bok­ser i syk­kel­fel­tet. Noen med mye rust mel­lom øre­ne synes å tro at de ikke står i vei­en om de set­ter på nød­blink — som om det er en nød­si­tua­sjon at de ikke gid­der å gå noen meter. OG man­ge “skal bare”. Resul­ta­tet er at syk­kel­fel­tet i prak­sis er lite anven­de­lig for syk­lis­ter, for­di man sta­dig må svin­ge rundt feil­par­ker­te biler. Dis­se bile­ne ble tatt under en kort syk­kel­tur gjen­nom gate­ne i går, tors­dag 1. september.

Den­ne gan­gen har jeg ikke tatt meg bry­et med å fin­ne ut hvem som eier bile­ne, men jeg ser ingen grunn til å slad­de num­me­ret. Hvis noen vil fin­ne ut hvem som er eier, kan man benyt­te den­ne prak­tis­ke tje­nes­ten: Send en SMS til 2282 med kode­ord regnr fulgt av bil­num­me­ret, og man får straks vite hvem som eier bilen.

Tra­fikk­eta­ten har åpen­bart en jobb å gjø­re og dis­se fel­te­ne bør patrul­je­res nær­mest kon­ti­nu­er­lig. Biler som stop­per på den­ne måten hind­rer tra­fikk og ska­per far­li­ge situa­sjo­ner. Det betyr at de bør taues bort.

Vi kan ikke sto­le på at kom­mu­nen all­tid ryd­der opp. Som syk­lis­ter må vi si klart fra hva vi mener om slik par­ke­ring. Da jeg ga klar beskjed til et blikk­bok­s­hode at han ikke had­de noe i syk­kel­fel­tet å gjø­re, fiok­ke jeg kom­men­ta­ren “det er bra at du sier fra” fra en som syk­let bak meg. Men vi bør gjø­re det alle sam­men.  Men folk har ofte for­latt sine kjæ­re blikk­bok­ser. Jeg har der­for nå utstyrt meg med noen lap­per med føl­gen­de tekst, som jeg vil leg­ge under vin­dus­pus­ser­ne på blikk­bok­ser som er hen­satt i syk­kel­felt og sykkelveier:

Blikk­bok­s­hode!

Er ditt pro­blem at du ikke vet for­skjell mel­lom en bil og en syk­kel? Eller er pro­ble­met ditt at du inn­si­den av hodet er så rust­ska­det at du ikke for­står at dis­se opp­mer­ke­de fel­te­ne som er mer­ket som syk­kel­felt fak­tisk er for syk­ler og ikke biler? Eller er du bare en kjempe­ego­ist som mener at du og din blikk­boks er så mye vik­ti­ge­re enn alle and­re, slik at and­re bare må flyt­te seg for deg?

Uan­sett hva som er ditt pro­blem har du vist deg usik­ket som tra­fikkant. Det anbe­fa­les at du retur­ne­rer ditt fører­kort og sel­ger din blikk­boks. Hvor­for ikke syk­le i stedet?

Her er den tris­te billedserien:

 

Print Friendly, PDF & Email