En trist sykkeltur i Oslos nye sykkelfelt

Ende­lig har Oslo fått noen syk­kel­felt i sen­trum som er tyde­lig mer­ket med rød far­ge, og hvor man omsi­der har regu­lert vei­en slik at den er enveis­kjørt for biler og and­re moto­ri­ser­te kjøre­tøy­er, men ikke for syk­ler. Poli­ti­ker­ne kan kri­ti­se­res for mye. Men her er det poli­ti­et som har vært bremse­klos­sen alt for len­ge. Men blikk­bok­s­ho­de­ne for­står åpen­bart ikke hva den­ne mer­kin­gen betyr. De må selv­føl­ge­lig øde­leg­ge ved å hen­set­te sine blikk­bok­ser i syk­kel­fel­tet. Noen med mye rust mel­lom øre­ne synes å tro at de ikke står i vei­en om de set­ter på nød­blink — som om det er en nød­si­tua­sjon at de ikke gid­der å gå noen meter. OG man­ge “skal bare”. Resul­ta­tet er at syk­kel­fel­tet i prak­sis er lite anven­de­lig for syk­lis­ter, for­di man sta­dig må svin­ge rundt feil­par­ker­te biler. Dis­se bile­ne ble tatt under en kort syk­kel­tur gjen­nom gate­ne i går, tors­dag 1. sep­tem­ber.

Den­ne gan­gen har jeg ikke tatt meg bry­et med å fin­ne ut hvem som eier bile­ne, men jeg ser ingen grunn til å slad­de num­me­ret. Hvis noen vil fin­ne ut hvem som er eier, kan man benyt­te den­ne prak­tis­ke tje­nes­ten: Send en SMS til 2282 med kode­ord regnr fulgt av bil­num­me­ret, og man får straks vite hvem som eier bilen.

Tra­fikk­eta­ten har åpen­bart en jobb å gjø­re og dis­se fel­te­ne bør patrul­je­res nær­mest kon­ti­nu­er­lig. Biler som stop­per på den­ne måten hind­rer tra­fikk og ska­per far­li­ge situa­sjo­ner. Det betyr at de bør taues bort.

Vi kan ikke sto­le på at kom­mu­nen all­tid ryd­der opp. Som syk­lis­ter må vi si klart fra hva vi mener om slik par­ke­ring. Da jeg ga klar beskjed til et blikk­bok­s­hode at han ikke had­de noe i syk­kel­fel­tet å gjø­re, fiok­ke jeg kom­men­ta­ren “det er bra at du sier fra” fra en som syk­let bak meg. Men vi bør gjø­re det alle sam­men.  Men folk har ofte for­latt sine kjæ­re blikk­bok­ser. Jeg har der­for nå utstyrt meg med noen lap­per med føl­gen­de tekst, som jeg vil leg­ge under vin­dus­pus­ser­ne på blikk­bok­ser som er hen­satt i syk­kel­felt og syk­kel­vei­er:

Blikk­bok­s­hode!

Er ditt pro­blem at du ikke vet for­skjell mel­lom en bil og en syk­kel? Eller er pro­ble­met ditt at du inn­si­den av hodet er så rust­ska­det at du ikke for­står at dis­se opp­mer­ke­de fel­te­ne som er mer­ket som syk­kel­felt fak­tisk er for syk­ler og ikke biler? Eller er du bare en kjempe­ego­ist som mener at du og din blikk­boks er så mye vik­ti­ge­re enn alle and­re, slik at and­re bare må flyt­te seg for deg?

Uan­sett hva som er ditt pro­blem har du vist deg usik­ket som tra­fikkant. Det anbe­fa­les at du retur­ne­rer ditt fører­kort og sel­ger din blikk­boks. Hvor­for ikke syk­le i ste­det?

Her er den tris­te bil­led­se­ri­en:

 

Print Friendly, PDF & Email
 • Ano­ny­mous

  Mitt poeng er ikke å unn­skyl­de syk­lis­te­ne. Også for syk­lis­ter gjel­der at de skal avpas­se far­ten etter for­hol­de­ne, de skal kun­ne stan­se, osv. Da jeg skrev det inn­leg­get var det som en reak­sjon på alle de avis­opp­sla­ge­ne hvor det står “Barn [eller gam­mel dame] meid ned av syk­list”, hvor det føl­ges opp med angrep på den­ne “råsyk­lis­ten”. I gans­ke man­ge av de sake­ne er for­hol­de­ne slik at bil­de må nyan­se­res gans­ke mye, og kan­skje har alle som var involvert i ulyk­ken opp­trådt uakt­somt.

  Jeg kan for så vidt også leg­ge til at også poli­ti­et er svært ras­ke til å leg­ge skyl­den på syk­lis­ter, f.eks. ved å hev­de at syk­lis­ten kom i stor fart (som kan­skje ikke er mer enn 20–30 km/t), at bilis­ten ikke så osv, når bilen ikke har over­holdt sin vike­plikt og krys­set rett foran syk­lis­ten. Jeg har tatt opp det her http://blogg.torvund.net/2010/09/15/hvorfor-gir-politiet-misvisende-opplysninger-om-sykkelulykker/ og http://blogg.torvund.net/2011/04/08/politiet-hester-syklister-igjen-syklistene-har-ofte-skylden/.

  Går man ned i doku­men­ta­sjo­nen av ulyk­ker, skyl­des de aller fles­te ulyk­ker mel­lom syk­kel og bil at bilis­ten ikke over­holdt sin vike­plikt. Det er vel­dig vans­ke­lig å fin­ne doku­men­ta­sjon på ulyk­ker mel­lom syk­list og fot­gjen­ger, ut over medie­opp­slag.

 • Ano­ny­mous

  Det er gans­ke håp­løst at man har klart å leg­ge det­te i en vei med trikke­skin­ner, fak­tisk slik at trikke­skin­nen går i syk­kel­fel­tet. Sli­ke langs­gå­en­de trikke­skin­ner er direk­te far­li­ge for syk­lis­ter.

 • Ano­ny­mous

  Noe av poen­get med syk­kel­felt er at man skal kun­ne syk­le uten å måt­te svin­ge uten­om feil­par­ker­te biler.

 • Ano­ny­mous

  Hvis man had­de fått på plass et skik­ke­lig hoved­syk­kel­vei­nett og fjer­net gate­par­ke­rin­gen i sen­trum, da had­de det nep­pe vært et pro­blem. Da kun­ne man godt ha fun­net fram til kom­pro­mis­ser som kol­lek­tiv­trans­port (inkl taxi), vare­trans­port, syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re kan leve greit med. Men det er ikke aksep­ta­belt at bilis­ter gir blaf­fen og par­ke­rer i de alt for få syk­kel­felt som tross alt fin­nes i den­ne byen.

 • Hans Chr. Ander­sen

  Jeg bekla­ger at vi har vært til hin­der for syk­lis­ter i syk­kel­fel­tet i Kirke­ga­ten og jeg syns det er flott at Oslo Kom­mu­ne leg­ger for­hol­de­ne til ret­te for syk­lis­ter i sen­trum. Det er nå en gang sånn at vi har man­ge kun­der i den­ne gaten som er avhen­gig av at vi kom­mer å utfø­rer de tje­nes­te­ne vi er for­plik­tet til å gjø­re gjen­nom avta­ler inn­gått len­ge før myn­dig­he­te­ne snud­de opp ned på ram­me­vil­kå­re­ne og mulig­he­te­ne våre ser­vice­folk har for å gjø­re en effek­tiv jobb. Dis­se tjes­te­ne er av en slik karak­ter at vår ser­vice­mann er nødt til å ha med seg gans­ke mye utstyr til kun­de­ne og må der­for ha et mid­ler­ti­dig stopp i nær­het til kun­dens kon­tor­lo­ka­ler. Alter­na­ti­vet for oss er å øke ser­vice­pri­sen bety­de­lig for alle våre kun­der, slik at vi får dek­ket inn tapet av at ser­vi­cen tar leng­re tid og at vi rek­ker langt fær­re kun­der pr. dag. Resul­ta­tet av det at kun­den anta­ke­lig sier opp avta­len. En annen løs­ning kan være at vi vel­ger å kan­sel­le­re alle våre avta­ler med kun­der i de aktu­el­le gater. Beg­ge dis­se alter­na­ti­ve­ne med­fø­rer  at vi må redu­se­re antall arbeids­plas­ser hos oss for­di vi får langt fær­re kun­der. Det er ikke noe øns­ke hver­ken for oss, eller dere som bru­ker syk­kel i sen­trum.
   
  For at alle par­ter skal bli for­nøyd mener jeg at kom­mu­nen bur­de ha vur­dert å gjø­re gate­ne til­gjen­ge­lig for vare­le­ve­ring f. eks. mel­lom 0900 og 1100. Det er vel på det­te tids­punk­tet det er minst syk­ler i gaten. Kan­skje vi der­for sam­men kan prø­ve å påvir­ke kom­mu­nen til å fin­ne en ord­ning som er opti­mal for alle par­ter, fram­for å beskyl­de, ankla­ge, kjef­te og gå i krig mot hver­and­re. Vi er minst like opp­tatt som de aller fles­te om å hjel­pe folk å være Helt Opp­lagt på job­ben. Det gjel­der alle dere som er flin­ke å syk­ler, men også våre egne ansat­te og ikke minst alle våre kun­der. Had­de vi fått til det­te had­de alle par­ter blitt tatt hen­syn til og vi had­de slup­pet å bli hengt ut i media for­di vi ikke gjør annet enn å utfø­re en jobb vi blir bedt av våre kun­der å gjø­re.  
   

 • Hans Chr. Ander­sen

  Jeg bekla­ger at vi har vært til hin­der for syk­lis­ter i syk­kel­fel­tet i Kirke­ga­ten og jeg syns det er flott at Oslo Kom­mu­ne leg­ger for­hol­de­ne til ret­te for syk­lis­ter i sen­trum. Det er nå en gang sånn at vi har man­ge kun­der i den­ne gaten som er avhen­gig av at vi kom­mer å gjør de tje­nes­te­ne vi er for­plik­tet til å gjø­re gjen­nom avta­ler inn­gått len­ge før myn­dig­he­te­ne snud­de opp ned på ram­me­vil­kå­re­ne og mulig­he­te­ne våre for å gjø­re en effek­tiv jobb. Dis­se tjes­te­ne er av en slik karak­ter at vår ser­vice­mann er nødt til å ha med seg gans­ke mye utstyr til kun­de­ne og må der­for ha et mid­ler­ti­dig stopp i nær­het til kun­dens kon­tor­lo­ka­ler. Alter­na­ti­vet for oss er å øke ser­vice­pri­sen bety­de­lig for alle våre kun­der, slik at vi får dek­ket inn tapet av at ser­vi­cen tar leng­re tid og at vi rek­ker langt fær­re kun­der pr. dag. Resul­ta­tet av det at kun­den anta­ke­lig sier opp avta­len. En annen løs­ning kan være at vi vel­ger å kan­sel­le­re alle våre avta­ler med kun­der i de aktu­el­le gater. Beg­ge dis­se alter­na­ti­ve­ne med­fø­rer  at vi må redu­se­re antall arbeids­plas­ser hos oss for­di vi får langt fær­re kun­der. Det er ikke noe øns­ke hver­ken for oss, eller dere som bru­ker syk­kel i sen­trum.
   
  For at alle par­ter skal bli for­nøyd mener jeg at kom­mu­nen bur­de ha vur­dert å gjø­re gate­ne til­gjen­ge­lig for vare­le­ve­ring f. eks. mel­lom 0900 og 1100. Det er vel på det­te tids­punk­tet det er minst syk­ler i gaten. Kan­skje vi der­for sam­men kan prø­ve å påvir­ke kom­mu­nen til å fin­ne en ord­ning som er opti­mal for alle par­ter, fram­for å beskyl­de, ankla­ge, kjef­te og gå i krig mot hver­and­re. Vi er minst like opp­tatt som de aller fles­te om å hjel­pe folk å være Helt Opp­lagt på job­ben. Det gjel­der alle dere som er flin­ke å syk­ler, men også våre egne ansat­te og ikke minst alle våre kun­der. Had­de vi fått til det­te had­de alle par­ter blitt tatt hen­syn til og vi had­de slup­pet å bli hengt ut i media for­di vi ikke gjør annet enn å utfø­re en jobb vi er enga­sjert av våre kun­der for å gjø­re.  
   

 • Ano­ny­mous

  Det er vel­dig bra at dere sva­rer på slikt som det­te. Jeg synes hel­ler ikke at løs­nin­gen er opti­mal, selv om vi sik­kert ikke er eni­ge om hvor­dan det best løses. Men vi er nok i alle fall eni­ge om at det fort­satt må være mulig å leve­re varer i byen.

  Men når det lages nye syk­kel­felt så er det vik­tig å mar­ke­re fra start at det­te er syk­kel­felt. Det er ikke aksep­ta­belt at folk som “skal bare” stop­per i dem.

 • Ano­ny­mous

  Det er en flott film! Hel­dig­vis er man ikke så idio­tis­ke i Nor­ge som i USA, så hos oss er det til­latt å syk­le i kjøre­ba­nen. Vi kan syk­le rundt feil­par­ker­te biler uten å blit bøt­lagt for ikke å syk­le i syk­kel­felt.

 • rsh

  Å, kom igjen! Du begyn­te med et vel­dig tynt poeng, nem­lig at medie­ne på noen som helst måte skul­le være spe­si­elt ute etter syk­lis­ter. Har du lest en avis eller to uten syk­kel­bril­ler ser du at dis­se malen­de og sen­sa­sjo­na­lis­tis­ke frem­stil­lin­ge­ne ikke er uni­ke for syk­lis­ter. Her er et eksem­pel fra i dag, “Mei­de ned motor­syk­list”. http://www.nettavisen.no/nyheter/article3227786.ece Og som man ser så sier poli­tet at årsaks­for­hol­det er uav­klart. Man kan da, som bilist, lage et stort num­mer av at over­skrif­ten muli­gens ikke er helt dek­ken­de, men hvem gid­der egent­lig det? Det er sånn medie­ne fun­ker. Det er bare du som er eks­tremt over­sen­si­tiv og sit­ter og fyrer løs fra skyt­ter­gra­ven mot alt og alle som ikke har de sam­me pre­fe­ran­se­ne som deg selv.l

  Pro­ble­met med det du skrev, er at du vel­dig raskt gikk fra den oven­nevn­te spi­ker­sup­pa di til å først bort­for­kla­re det syk­lis­te­ne had­de gjort og så leg­ge skyl­da på offe­ret. Det var det jeg syn­tes var full­sten­dig smak­løst.

  Jeg må stil­le deg et spørs­mål. Tror du selv at det du skri­ver på noen som helst måte frem­mer syk­lis­te­nes sak?  Hva mener de som er offi­si­el­le repre­sen­tan­ter for syk­lis­te­nes inter­es­ser her i lan­det?

  Mitt inn­trykk er at det du søker er mest mulig kon­flikt og bråk.

 • Ann Myh­re

  Men hva gjør man da, bort­sett fra å si ifra — hvis mulig? Skal vi opp­dra alle som står i fel­tet? Hva kan jeg gjø­re når det står en bil par­kert i syk­kel­fel­tet jeg kom­mer i?

 • Ano­ny­mous

  Det er all­tid litt “inter­es­sant” med de som mener å vite så mye bed­re enn folk selv hva and­re mener og øns­ker. Slikt over­mot impo­ne­rer ikke.

 • Divjb­post

  …men ikke omvendt;-) Flott film