Oslo som sykkelby. Tanker etter møte med politikere

Tirs­dag 30. august arran­ger­te SLF Oslo møtet “Hvor­dan kan Oslo bli en bed­re syk­kel­by?”, med poli­ti­ke­re fra de fles­te poli­tis­ke par­ti­er. Før poli­ti­ker­ne slapp til, gikk SLFs gene­ral­sek­re­tær Rune Gjøs gjen­nom SLFs under­sø­kel­se av Oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Pane­let besto av

Sti­an Ber­ger Røs­land (H), byrådsleder
Jøran Kall­myr (Frp), samferdselsbyråd
Mari­an­ne Bor­gen (SV), ordførerkandidat
Odd Einar Dørum (V), ordførerkandidat
Rina Mari­ann Han­sen (Ap), 3. kan­di­dat til bystyret
Bjør­nar Mox­nes (Rødt), 1. kan­di­dat til bystyret.

Det at de poli­tis­ke par­ti­ene stil­te med så sen­tra­le poli­ti­ke­re er i seg selv et sig­nal om at de begyn­ner å ta syk­kel mer på alvor. De møt­te en full­satt sal på Elve­bak­ken sko­le. Opp­mø­tet viser også at det­te er noe man­ge er opp­tatt av sykkel.

Con­ti­nue read­ing Oslo som syk­kel­by. Tan­ker etter møte med poli­ti­ke­re