Stupid campaigns against bike-helmets

In a Twit­ter-com­ment to a discus­si­uon on bike-hel­met laws, i wrote:

More peop­le dies from inac­ti­vity than from not using hel­mets. But the hel­met saved my head.”

It sums up my opi­nion on bike-hel­met laws: Use of hel­mets should not be com­pulsory, but I recom­mend the use of hel­met. I am using hel­met most of the time when I am riding my bike.

To my sur­pir­se I got rat­her insul­ting replies from Amster­da­mized and Copen­ha­ge­nize, orga­ni­sa­tions that sup­port cycling.  As a reply to my twe­et, Amster­da­mized wro­te:

sor­ry, no it did­n’t. Phy­sics make that impos­sib­le. Research.”

They are refe­ring to “rese­arch”, but they are still able to make a defi­ni­ti­ve con­clu­sion about my acci­dent, wit­hout any know­led­ge of what hap­pe­ned. One can­not take peop­le who are refer­ring to “rese­arch” serious­ly when they can make unsub­sta­ti­a­ted state­ments like this. My reply was:

The hel­met was damaged, the head insi­de was not. Enough for me.”

Copen­ha­ge­nize added insult by writing:

Did you see the face of jesus in the clouds, too? ”

Con­ti­nue read­ing Stu­pid cam­paigns against bike-hel­mets

Er det noen som forsvarer hensynsløse syklister ???

Utgangs­punk­tet for den­ne kom­men­ta­ren er en Twit­ter-dis­ku­sjon, hvor Geir­a­lex og Per B Løv­slet­ten bl.a. hev­der at jeg avvi­ser all kri­tikk mot syk­lis­ter ved å peke på noe ver­re som bilis­ter gjør, og at jeg mener unger har å pas­se seg for syk­lis­ter. Jeg kjen­ner meg ikke igjen i noe av det­te og kri­ti­ker­ne har hel­ler ikke kom­met med noe kon­kret som under­byg­ger det de sier.

La en ting være helt klart: Syk­lis­ter skal opp­tre hen­syns­fullt i tra­fik­ken, akku­rat som alle and­re tra­fi­kan­ter. Det er syk­lis­ter som ikke gjør det. Det er dess­ver­re en del med sto­re og opp­blås­te ego der ute, som mener at JEG skal fram og de and­re har å flyt­te seg for MEG. Vi møter dem som “Tour de Finan­ce” syk­lis­ter som hver dag prø­ver å set­te per­son­lig rekord på strek­nin­gen hjem­me­fra til jobb  (eller hjem igjen), vi møter dem i ski­løy­pe­ne og vi møter dem selv­føl­ge­lig bak rat­tet i deres dyre biler. Jeg for­sva­rer dem ikke, har ald­ri gjort det og kom­mer ald­ri til å gjø­re det.

Men syk­lis­te­ne er ikke de enes­te som skal ta hen­syn. Dess­ver­re har vi i Nor­ge et veg­ve­sen som er pre­get av for­ste­ne­de hjer­ner, som hol­der fast ved idiot­løs­nin­ge­ne gang- og syk­kel­vei. Fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter har helt uli­ke behov og det er feil å tren­ge dem sam­men på det sam­me områ­det. Men når så galt sta­dig vekk skjer, så betyr det at fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter må ta hen­syn til hver­and­re. En gang- og syk­kelvei er ikke et for­tau, og fot­gjen­ge­re kan ikke opp­fø­re seg som om de er på et for­tau. En syk­list må selv­sagt også ta høy­de for at fot­gjen­ge­re ikke skjøn­ner hva slags vei de går på, og være for­sik­tig. Men det unn­skyl­der ikke fot­gjen­ger­ne og sky­ver ikke alt ansvar over på syklisten.

Con­ti­nue read­ing Er det noen som for­sva­rer hen­syns­løse syk­lis­ter ???

Ekstra skatter for finansiering av kollektivtransport m.m.?

Trans­port­øko­no­misk insti­tutt (TØI) har laget en utred­ning for Kom­mu­ne­nes Sen­tral­for­bund (KS) om finan­sie­ring av utbyg­ging av kol­lek­tiv­trans­port i de stør­re byene. Aften­pos­ten har tyde­lig­vis blitt mer tab­lo­id etter for­mat­end­rin­gen på net­tet, og slår til med over­skrif­ten Folk som job­ber i byen kan få kjem­pe­reg­ning på for­si­den (som mode­re­res noe på selve artik­ke­len). Fore­lø­pig har jeg bare ruk­ket å lese rap­por­ten gans­ke over­fla­disk. Rap­por­ten er i alle fall omtalt i Aften­pos­ten og NRK.

Medias omta­le av rap­por­ten er som van­lig tab­lo­id og tenden­siøs. Den model­len som media har tatt tak i er en av tre model­ler som omta­les i rapporten.

Rap­por­ten omhand­ler bare finan­sie­ring av kol­lek­tiv­trans­port. Jeg mener selv­føl­ge­lig at også til­rette­leg­ging for syk­lis­ter er like vik­tig som utbyg­ging av kol­lek­tiv­trans­port. Men stort sett er det bil­lig å byg­ge for syk­kel. Der står det først og fremst på poli­tisk vil­je, ikke på pen­ger. Man får ikke mer vil­je av å inn­føre nye avgif­ter. Aften­pos­tens Erik Hol­lie syn­tes visst det var dyrt når det kos­ter 10.000 kr pr meter å lage syk­kel­vei. Men som res­ten av hans kom­men­tar var også det­te menings­løst sprøyt. Det er plan­lagt 10 km ny motor­vei fra Slep­en­den til Lys­aker. Den er bereg­net til å kos­te 10,2 mrd, om vi hol­der oss til Aften­pos­ten. Det vil si 1 mill pr meter. Dis­se pen­ge­ne kan hel­ler bru­kes til å byg­ge 1.000 km sykkelvei.

Con­ti­nue read­ing Eks­tra skat­ter for finan­sie­ring av kol­lek­tiv­trans­port m.m.?

Brompton sykkel — et stykke engelsk ingeniørkunst

Nå har også jeg fått min førs­te Brompton-syk­kel. Vi har hatt en i fami­li­en siden i som­mer, så jeg har kjent den en stund. Men det er min kones syk­kel (burs­dags­pre­sang fra meg). Nå har jeg fått min egen, som jeg har stå­en­de i vår lei­lig­het i Frank­ri­ke. Jeg har også bestilt en for å ha i Oslo, men den har jeg ikke fått ennå. Det er prak­tisk med en slik syk­kel når man skal hen­te bil fra Bil­kol­lek­ti­vet og bilen kan­skje er par­kert noen minut­ters syk­ling unna. Og kjen­ner jeg meg selv rett, så tar det ikke så vel­dig lang tid før jeg kjø­per en til for å ha i Oslo, slik at vi har en hver.

Min erfa­ring med sam­men­legg­ba­re syk­ler ut over den­ne syk­ke­len begren­ser seg til en DBS kom­bi en gang på 70-tal­let. Jeg kan der­for ikke sam­men­lig­ne den­ne syk­ke­len med and­re sam­men­legg­ba­re syk­ler, i alle fall ikke ut fra egen erfaring.

Brompton sam­men­legg­ba­re syk­ler er engelsk inge­ni­ør­kunst på sitt bes­te og en syk­kel som er gjen­nom­tenkt til mins­te detalj. For de som er opp­tatt av slikt, så har den også blitt et sti­li­kon, til tross for at den er desig­net av inge­ni­ø­rer og ikke desig­ne­re. Eller kan­skje nett­opp der­for. Her er form full­sten­dig under­ord­net funk­sjon, uten noen form for pynt som bare er der for utse­en­dets skyld.

Con­ti­nue read­ing Brompton syk­kel — et styk­ke engelsk inge­ni­ør­kunst

Gratulerer som ny byråd, Ola Elvestuen. Nå gjenstår det bare å levere

Ola Elve­stu­en fra Venst­re blir som ven­tet ny byråd for mil­jø og sam­ferd­sel. Nå ven­ter vi at du skal leve­re, Ola Elve­stu­en. Så mye ver­re enn det har vært, kan det vans­ke­lig bli. Alt vil være bed­re enn en FrP-byråd på den plas­sen. Men vi ven­ter mye mer enn bare å ikke være fullt så dår­lig. Vi ven­ter en mar­kert kurs­end­ring og syn­li­ge resul­ta­ter. Venst­re har gått høyt ut på områ­de­ne mil­jø og sam­ferd­sel, og der­med blir fall­høy­den til­sva­ren­de stor. Vi håper dere hol­der dere oppe.

Ting tar tid. Det aksep­te­rer vi. Ingen tror at Oslo blir en syk­kel­by i løpet av noen uker med en venstre­by­råd som ansvar­lig for sam­ferd­sel. Men vi ven­ter et takt­skif­te med langt stør­re sat­sing på kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel, på bekost­ning av privatbil.

Du er nå i den hel­di­ge situa­sjon at du kan gjen­nom­føre alle­re­de fat­te­de ved­tak, og sole deg litt i glan­sen fra dis­se resul­ta­te­ne. Men det er fak­tisk vel­dig bra om du i en ikke alt for fjern frem­tid kan gjø­re det. Oslo mang­ler ikke pla­ner og ved­tak. Oslo har ved­tatt å byg­ge et hoved­syk­kel­vei­nett i 1977, 1990, 1999 og 2006. Pro­ble­met har ikke vært pla­ne­ne eller ved­ta­ke­ne, pro­ble­met har vært at de ald­ri har blitt gjen­nom­ført. Under et sykkel­ar­ran­ge­ment før stor­tings­val­get 2009 sa du, Ola Elve­stu­en, omtrent det­te om situa­sjo­nen i Oslo: Pro­ble­met med Peter N Myh­re som byråd var ikke at han gjor­de så mye galt. Pro­ble­met var at han ikke gjor­de noen ting. Kan­skje for­mu­ler­te du deg litt mind­re spisst, men det var uan­sett essen­sen i det du sa.

Con­ti­nue read­ing Gra­tu­le­rer som ny byråd, Ola Elve­stu­en. Nå gjen­står det bare å leve­re

Les vins du Tour de France 2012 — mange interessante områder

Tirs­dag 18. okto­ber ble etap­pe­ne for Tour de Fran­ce 2012 pre­sen­tert. Tour de Fran­ce har den irri­te­ren­de prak­sis at de bare pre­sen­te­rer en over­sikt i okto­ber, og at detal­je­ne først offent­lig­gjø­res i juni, noen uker før rit­tet star­ter. Vi vet der­for ikke nøy­ak­tig hvor de skal syk­le og der­med ikke mer pre­sist hvil­ke vin­om­rå­der de skal inn­om før gans­ke kort tid før det hele star­ter. I så måte er Giro d’I­ta­lia bed­re, som offent­lig­gjør kart og detal­jer for etap­pe­ne i okto­ber. Men vi kan alle­re­de nå se at det blir en del inter­es­san­te områ­der som den­ne blog­gen ikke har vært inn­om (og selv­føl­ge­lig noen gjengangere).

Rit­tet star­ter i Bel­gia. Om det pro­du­se­res vin i Bel­gia, så er det i alle fall ikke det lan­det er kjent for. Her må det bli øl. Men Bel­gia er et spen­nen­de øl-land, så det bør være nok å ta av her.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012 — man­ge inter­es­san­te områ­der

Oslo — den delte (sykkel)byen

Noen vil sik­kert mene at over­skrif­ten er helt feil: Oslo er ingen syk­kel­by, delt eller ikke. Det er jeg for så vidt enig i, men jeg hol­der fast ved den likevel.

Den del­te byen har vi hørt om man­ge gan­ger. Et bind i fem-binds­ver­ket “Oslo bys his­to­rie” heter “Den del­te byen”, og vi fikk høre om det man­ge gan­ger i den valg­kam­pen vi har bak oss. Man kan lure på om de som har hatt det poli­tis­ke ansva­ret til nå har hatt et øns­ke om å opp­rett­hol­de det­te skil­let. I alle fall skal man ikke krys­se øst/vest-gren­sen på syk­kel. Kan­skje vet de at sanse­inn­tryk­ke­ne er så mye ster­ke­re når man syk­ler enn når man er stengt inne i en boks og bare kan se ut på ver­den gjen­nom vinduene?

Som syk­list ser man mer, man kjen­ner vær og vind, ste­dets luk­ter, hører lyde­ne, osv. I det hele tatt er man til ste­de på en helt annen måte enn når ver­den er stengt ute med stål og glass. Poli­ti­ker­ne er kan­skje red­de for at det blir for bru­talt om man skal krys­se gren­sen mel­lom øst og vest med åpne sanser?

Den som øns­ker å krys­se Akers­el­ven med syk­kel har uan­sett en utford­ring, i alle fall hvis han eller hun vil hol­de seg på vei som er til­rette­lagt for sykkel.

Con­ti­nue read­ing Oslo — den del­te (sykkel)byen

Andebryst

I går sto ande­bryst på meny­en. Jeg reg­ner ande­bryst som en av mine spe­sia­li­te­ter. Det er et hyg­ge­lig kom­pli­ment når fami­li­en sier at de ald­ri bestil­ler ande­bryst på res­tau­rant, kan­skje med unn­tak for de aller bes­te, for­di de blir all­tid skuf­fet. De får dem bed­re hjemme.

Det var et ande­bryst fra Gårdsand som lå over fra sist søn­dag (hvor vi valg­te å ste­ke et mind­re enn vi had­de kjøpt inn), og om vi skal være vir­ke­lig pir­ke­te gikk ut på dato i går. For å ta den førs­te av fle­re paren­te­ser: Man skal ikke hen­ge seg alt for mye opp i sli­ke dato­stemp­ler. For kjøtt er pro­ble­met ofte hel­ler at det er for ungt enn for gam­melt. I alle fall så len­ge vi snak­ker om hele styk­ker. Kjøtt­deig og annet opp­malt kjøtt er en annen his­to­rie. Det­te gjel­der i enda stør­re grad for ost. Da tab­loid­pres­sen for noen år siden trå­let butik­ker etter varer som var gått ut på dato, var får loka­le oste­hand­ler litt bekym­ret for om de skul­le kom­me inn­om hans butikk også. For som han sa det: Vi har ost som ikke har gått ut på dato også, men vi kan ikke sel­ge ost som ikke er moden. Men til­ba­ke til andebrystet.

Til­fel­dig­vis skrev Aften­pos­ten om til­be­red­ning av ande­bryst i går, så jeg bestem­te meg for å prø­ve den vari­an­ten de pre­sen­ter­te. Men jeg stus­set jeg vel­dig på deres angi­vel­se av steke­tid. Det­te skri­ver Aften­pos­ten: Con­ti­nue read­ing Ande­bryst

Egosyklister i Mosseveien, Gunnar Stavrum ?

Redak­tør Gun­nar Stav­rum i Nett­avi­sen vil for­by syk­ling i vei­ba­nen og føl­ger opp med en kom­men­tar om “De hel­li­ge ego­syk­lis­te­ne”. De er kom­men­ta­rer til Aften­pos­tens artik­kel om “Tour de frykt­løs”. Som en inn­led­ning kan vi ta inn det Sta­tens veg­ve­sen skri­ver under over­skrif­ten “Vegen er for både syk­lis­ter og bilis­ter”:

I en opp­he­tet debatt mel­lom syk­lis­ter og bilis­ter min­ner Sta­tens veg­ve­sen om Veg­tra­fikk­lo­ven § 3 som slår fast at tra­fi­kan­ter skal vise hen­syn og være akt­på­gi­ven­de slik at det ikke opp­står fare eller vol­des ska­de. [13.05.2011]

Syk­lis­ter er per defi­ni­sjon kjø­ren­de. Gang- og syk­kel­ve­ger er dimen­sjo­nert for has­tig­he­ter opp mot 20 km/t. Syk­lis­ter som hol­der et mode­rat tem­po kan med for­del syk­le her.

Syk­lis­ter som har stor fart bør vel­ge veg­ba­nen. Som syk­list bør du vise smi­dig­het og slip­pe bilis­ter for­bi. Bilis­ter bør hol­de god avstand til syklistene.

- Det er vik­tig å spil­le hver­and­re gode. Defen­siv kjø­ring invi­te­rer til sam­spill, mens aggres­siv kjø­ring kan føre til kon­flik­ter og det er ingen tjent med, sier syk­kel­ko­or­di­na­tor i Sta­tens veg­ve­sen, Hen­rik Duus.”

Vi har bare en type vei som er for­be­holdt motor­kjøre­tøy, nem­lig motor­vei. På alle and­re vei­er må bilis­ter dele vei­en med and­re kjø­ren­de, blant annet syklister.

Con­ti­nue read­ing Ego­syk­lis­ter i Mosse­vei­en, Gun­nar Stav­rum ?

Et liv uten (egen) bil

Jeg har hatt bil i 36 år. I en peri­ode had­de vi to biler i fami­li­en. Med dag­mam­ma på and­re siden av byen var to biler om ikke nød­ven­dig, så i alle fall til god hjelp for å få hver­da­ge­ne til å gå i hop. Det mulig­gjor­de at en kun­ne brin­ge og en annen hen­te barn, uten å orga­ni­se­re et bil­byt­te i løpet av dagen. En kon­se­kvens var også at to kjør­te hver sin bil til og fra jobb, også når ingen av oss egent­lig had­de behov for bil til selve jobb­rei­sen. God barne­hage­dek­ning der folk fak­tisk bor er vik­tig for å få ned bil­tra­fik­ken i byen.

For en og en halv måned siden solg­te vi bilen, og har ikke len­ger bil. For (rela­tivt) moder­ne, urba­ne men­nes­ker er bil ikke vik­tig. Det er mer enn 25 år siden jeg selv så den­ne tren­den i New York, hvor man­ge vel­ger ikke å eie bil. Man lei­er bil ved behov. Vår nabo har ikke hatt bil på 15 år, så vi er ikke ale­ne. Slik sett befin­ner vi oss bare midt i en strøm.

For unge men­nes­ker er bil ikke vik­tig, i alle fall ikke i Oslo. Man er vant til å kun­ne rei­se kol­lek­tivt. Med de bolig­pri­se­ne vi har er ikke bil det man prio­ri­te­rer høyt når stu­die­lån og bolig­lån er betalt. At bil­hold går ned vil nok skje mer ved at folk ikke kjø­per eller ven­ter len­ger med å kjø­pe bil, hel­ler enn at folk som oss kvit­ter seg med bilen. Kan­skje vil fle­re små­barns­for­eld­re som ikke had­de bil før de hav­net i barne­trans­port­bran­sjen ha let­te­re for å kvit­te seg med bilen igjen når de ikke len­ger har behov for den, enn det folk i min gene­ra­sjon har.

Vi bor sen­tralt og bur­de ha kvit­tet oss med bilen for len­ge siden. De sis­te åre­ne har vi kjørt 2–3000 km/år med egen bil. Nett­avi­sen laget for et par år siden en kalk­y­le for hvor mye det kos­ter å ha bil. Deres kon­klu­sjon er at der­som man har en bil til 350.000 og kjø­rer 5 000 km pr år, så kos­ter hver kjørt kilo­me­ter 11,39 kr. Vi kjør­te langt mind­re enn 5 000 km pr år, så vår kilo­me­ter­pris var nok høy­ere, uten at jeg har fin­reg­net på det.

I Nett­avi­sens regne­styk­ke har man ikke tatt med garasje/parkering. Vi har hatt gara­sje. Skal man ha bil får man også sør­ge for et sted å ha bilen. Man kan ikke base­re seg på at kom­mu­nen skal sub­si­di­ere bilis­te­ne med gra­tis par­ke­rings­plass. Gara­sje på Frog­ner er ikke gra­tis. Vi betal­te ca 2 200 kr/måned. Reg­ner vi 3 000 km/år betyr det at bare gara­sje­lei­en har kos­tet omtrent 9 kr pr kjørt kilo­me­ter. Leg­ger vi det på top­pen av kost­na­de­ne i Nett­avi­sens regne­styk­ke, og tar en fri­hånds­jus­te­ring for at vi ikke kjør­te mer enn ca 3 000 km pr år, er det ikke urea­lis­tisk å reg­ne med at hver kjør­te kilo­me­ter kos­tet oss ca 25 kr. Det er i alle fall vel­dig dyre kilo­me­te­re. Man beta­ler mye for det som er “kjekt å ha, just in case”.

Con­ti­nue read­ing Et liv uten (egen) bil