Sats på sykkel

Erik Hol­lie skrev 4. okto­ber en kom­men­tar i Aften­pos­ten som han kal­te “Syk­kel­f­an­to­me­ne ruler”. Det­te er mitt svar til Erik Hol­lie, som sto på trykk i Aften i dag, 6. okto­ber 2011. (Jeg benyt­ter sam­ti­dig aneld­nin­gen til å rekla­me­re for møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening Oslo 11. okt. kl. 17, hvor jeg skal inn­le­de om “Kan Oslo bli en syk­kel­by?”):

Erik Hol­lie blir pro­vo­sert av syk­lis­ter på for­tau­et. Så langt er vi eni­ge. Syk­lis­ter har ikke noe på for­tau­et å gjø­re, og spe­si­elt ikke når man syk­ler ned­over i god fart. Men der stop­per enig­he­ten.

Der det leg­ges til ret­te for syk­ling, der syk­ler folk. På slut­ten av 70-tal­let var Køben­havn ikke bed­re som syk­kel­by enn and­re byer. De ved­tok en plan for å byg­ge ut et syk­kel­vei­nett. Omtrent sam­ti­dig ved­tok Oslo sin førs­te plan for et hoved­syk­kel­vei­nett. For­skjel­len er at i Køben­havn gikk man i gang med å rea­li­se­re pla­nen, og man utvik­let det vide­re etter hvert som det ble en suk­sess. I Oslo gjor­de man prak­tisk talt ikke noe. Resul­ta­tet er at Køben­havn sta­dig kåres som ver­dens bes­te syk­kel­by, men Oslo bare blir hen­gen­de len­ger og len­ger etter på en håp­løs jumbo­plass.

I Stock­holm var ande­len syk­lis­ter omtrent den sam­me som i Oslo i 1990. Da begyn­te man å gjø­re noe i Stock­holm, og ande­len syk­lis­ter ble for­dob­let på fem­ten år. Stock­holm har i dag ca 750 km syk­kel­vei, men sat­ser vide­re for­di det er for dår­lig.

I Oslo sli­ter man med å få på plass et syk­kel­vei­nett på 180 km, basert på en i utgangs­punk­tet snart 35 år gam­mel plan. Det er bare de mest fan­den­i­volds­ke som våger seg ut i Oslo­tra­fik­ken på syk­kel når for­hol­de­ne er lagt så dår­lig til ret­te for syk­lis­ter.

Det er mer enn nok av plass til syk­kel­vei­er i Oslo. Pro­ble­met er at alt til­gjen­ge­lig are­al er okku­pert av biler, ikke minst til par­ke­ring. Bile­ne tar alt for mye plass, både når de er i beve­gel­se og når de er par­kert. Oslo har vært styrt av fei­ge poli­ti­ke­re som har ryg­get for det mins­te tut fra bil­fol­ket, med det resul­tat at man til nå nes­te ikke har fått til noe.

Når det gjel­der Kongs­vei­en kan pro­ble­met løses enkelt og bil­lig. Steng Kongs­vei­en for biler mel­lom Sjø­manns­sko­len og Gam­le­byen, og reser­ver vei­en for syk­lis­ter. Det er ingen avkjø­rin­ger på den strek­nin­gen, så ingen har behov for å kjø­re bil der. Oven­for Sjø­manns­sko­len er det ikke et like stort pro­blem. Sten­ges vei­en for gjen­nom­kjø­ring vil bil­tra­fik­ken også på den­ne strek­nin­gen redu­se­res så mye at det vil være god plass til syk­lis­ter også der. Og Erik Hol­lie kan gå trygt på for­tau­et uten frykt for å bli påkjørt.

Print Friendly, PDF & Email
  • Ano­ny­mous

    Flott kom­men­tar.

    Jeg vil også leg­ge til at Erik Hol­lie i Aften­pos­ten pres­ter­te å reg­ne seg til at bare 4% av oslos befolk­ning syk­ler. (basert på grov feil­le­sing av sta­ti­stikk fra sta­tens vei­ve­sen)

    Aften i går kom det der­imot fram at 65% av de spur­te i en ny under­sø­kel­se (også den gjort av vei­ve­se­net) had­de syk­let sis­te året!

  • Ano­ny­mous

    Jeg fikk rap­por­ten som SINTEF har laget for Veg­ve­se­net i dag. Jeg synes også at den gir et helt annet bil­de enn det Erik Hol­lie gir. Jeg kom­mer til­ba­ke til den når jeg har fått sett litt mer på den. (Men hvis man tar det å syk­le dag­lig helt bok­sta­ve­lig, så blir det kan­skje rik­tig. Bare 7% syk­ler om vin­te­ren.)