Hvor mange sykler i Oslo?

I sin famø­se syk­kel­kom­men­tar “Syk­kel­f­an­to­me­ne ruler” skrev Erik Hol­lie blant annet:

 “Men hvor man­ge av oss er det egent­lig som syk­ler dag­lig? Det er fak­tisk ikke så man­ge som vi tror. I 1998 var det, iføl­ge Sta­tens veg­ve­sens “Nasjo­na­le syk­kel­stra­te­gi”, kun 6 pro­sent som syk­let her i byen. I fjor ble det enda fær­re, nem­lig bare 4 pro­sent. Og det er ikke mange!”

Under stikk­tit­te­len “Svært dyrt” fort­set­ter han: Con­ti­nue read­ing Hvor man­ge syk­ler i Oslo?