Hvor mange sykler i Oslo?

I sin famøse sykkelkommentar “Sykkelfantomene ruler” skrev Erik Hollie blant annet:

 “Men hvor mange av oss er det egentlig som sykler daglig? Det er faktisk ikke så mange som vi tror. I 1998 var det, ifølge Statens vegvesens “Nasjonale sykkelstrategi”, kun 6 prosent som syklet her i byen. I fjor ble det enda færre, nemlig bare 4 prosent. Og det er ikke mange!”

Under stikktittelen “Svært dyrt” fortsetter han:

 “Men fire prosent?! 440 000 personer i Oslo utgjør byens voksne befolkning mellom 18 og 80 år. Kun 17 600 av disse sykler, skal vi tro statistikken. Siden 2000 har det offentlige brukt, eller skal bruke, over en halv milliard kroner på utbygging av sykkelveinettet for denne lille minoriteten. Visste du forresten at hver meter sykkelvei i byer og tettsteder koster 10 000 kroner å bygge?”

Det første spørsmålet som melder seg, er hvor Erik Hollie har tallene sine fra. “Nasjonal sykkelstrategi” er for upresist som kildeangivelse til at det er mulig å finne ut av dette, i alle fall uten å gjøre langt grundigere undersøkelser enn jeg vil bruke tid på. Men med referanse til “Najonal sykkelstrategi” finner vi tallet 4% i Nasjonal transportplan 2006-2015, men der synes det å være et landsgjennomsnitt. I en pressemelding ved fremleggelsen av Nasjonal transportplan 2010-2019 refererte daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete tallet 4,5% for Oslo.

Men her er cluet, Erik Hollie, og grunnen til at jeg ikke synes det er verdt å lete så veldig grundig: Alle disse dokumentene forteller om andel av daglige reiser som foretas på sykkel. Det er noe helt annet enn hvor mange som sykler.

En person kan faktisk foreta flere reiser. Noen med sykkel, andre med bil, kollektiv, taxi, til fots, osv.  Hvis 40% av befolkningen foretar hver tiende reise på sykkel, da blir andelen av daglige reiser 4%. Men det er like fullt 40% som sykler. Got the point? Hele regnestykket om hvor mange eller hvor få som sykler i Oslo er bare tull. Det er sikkert manglende evne til å lese tall, ikke manipulasjon. Det er dette med journalister og tall som ofte går dårlig sammen. Uansett kan Erik Hollies påstand om at bare 17.600 i Oslo sykles avfeies som rent tøv.

15. september la SINTEF fram rapporten “Sykkelundersøkelsen 2011 Osloområdet”, gjennomført på oppdrag fra Vegvesenet. Den omfatter Oslo, Asker, Bærum og Oppegård. Jeg tror dessverre ikke at undersøkelsen er tilgjengelig på nettet, i alle fall ikke ennå. Da jeg spurte en person i Vegvesenet om hvor man kunne få tak i rapporten. Hun sa at om hun fikk adressen skulle hun sende den med en gang. Dagen etter hadde jeg den — på papir. Uansett: Rapporten forteller noe helt annet enn det Erik Hollie gjør i sin kommentar.

65% svarte at de hadde syklet siste året. Av disse syklet 69% (44% av totalen) minst en dag pr uke. 19% av de som sykler (12% av totalen) syklet fem eller flere dager pr uke. Av de som sykler sykler 40% til og fra jobb eller til og fra skole.

Det er store sesongvariasjoner. Mens 98% av syklistene sykler om sommeren, sykler bare 7% om vinteren. Med så dårlig vintervedlikehold det er på sykkelveier og sykkelfelt i Oslo, er ikke akkurat det noen overraskelse. Så hvem lager man sykkelveier for? I alle fall halvparten av Oslos befolkning, antageligvis fler.

I undersøkelsen ble de som ikke hadde syklet siste år eller som hadde syklet mindre enn 3-4 dager i uken spurt om hva som kunne få dem til å sykle mer. 24% sa at det må bli flere egne sykkelfelt/sykkelveier. Av de som hadde syklet den dagen de ble spurt, svarte 47% at flere sykkelfelt/sykkelveier ville få dem til å sykle mer. Av syklister som var misfornøyd med tilretteleggingen svarte 65% at det må blir mer sammenhengende sykkelfelt/sykkelvei, mens 34% sa at det måtte være sykkelvei adskilt fra biltrafikken (her kunne den enkelte oppgi flere forhold som man mente burde bli bedre).

Med et ordentlig tallgrunnlag faller fundamentet for Erik Hollies kommetar i grus. Det er ikke 17.600 personer som sykler, det er nok nærmere 250.000. Feilen i Erik Hollies artikkel er så grov at hvis han har ryggrad går han ut i sin egen avis og beklager det hele.

Erik Hollie synes 10.000 kr pr meter sykkelvei er veldig dyrt. Men dyrt i forhold til hva, sier han ikke noe om. Det er planlagt ny E18 mellom Lysaker og Slependen. Det er en strekning på ca 10 km. I følge Erik Hollies egen avis er dette kostnadsberegnet til 10,2 mrd kr. Det betyr at hver meter motorvei koster ca 1 mill kr. Sett i forhold til dette er ikke 10.000 kr pr meter for sykkelvei særlig dyrt. Med den prisen ville 10,2 mrd rekke til 1.000 km sykkelvei. Samfunnet ville nok fått mye mer igjen for det enn for 10 km ny motorvei som bare vil gjøre at enda flere vil kjøre bil inn til Oslo.