Hvor mange sykler i Oslo?

I sin famø­se syk­kel­kom­men­tar “Syk­kel­f­an­to­me­ne ruler” skrev Erik Hol­lie blant annet:

 “Men hvor man­ge av oss er det egent­lig som syk­ler dag­lig? Det er fak­tisk ikke så man­ge som vi tror. I 1998 var det, iføl­ge Sta­tens veg­ve­sens “Nasjo­na­le syk­kel­stra­te­gi”, kun 6 pro­sent som syk­let her i byen. I fjor ble det enda fær­re, nem­lig bare 4 pro­sent. Og det er ikke mange!”

Under stikk­tit­te­len “Svært dyrt” fort­set­ter han:

 “Men fire pro­sent?! 440 000 per­soner i Oslo utgjør byens voks­ne befolk­ning mel­lom 18 og 80 år. Kun 17 600 av dis­se syk­ler, skal vi tro sta­ti­stik­ken. Siden 2000 har det offent­li­ge brukt, eller skal bru­ke, over en halv mil­li­ard kro­ner på utbyg­ging av syk­kel­vei­net­tet for den­ne lil­le mino­ri­te­ten. Viss­te du for­res­ten at hver meter syk­kel­vei i byer og tett­ste­der kos­ter 10 000 kro­ner å bygge?”

Det førs­te spørs­må­let som mel­der seg, er hvor Erik Hol­lie har tal­le­ne sine fra. “Nasjo­nal syk­kel­stra­te­gi” er for upre­sist som kilde­an­gi­vel­se til at det er mulig å fin­ne ut av det­te, i alle fall uten å gjø­re langt grun­di­ge­re under­sø­kel­ser enn jeg vil bru­ke tid på. Men med refe­ran­se til “Najo­nal syk­kel­stra­te­gi” fin­ner vi tal­let 4% i Nasjo­nal trans­port­plan 2006–2015, men der synes det å være et lands­gjen­nom­snitt. I en presse­mel­ding ved frem­leg­gel­sen av Nasjo­nal trans­port­plan 2010–2019 refe­rer­te davæ­ren­de sam­ferd­sels­mi­nis­ter Liv Sig­ne Navar­sete tal­let 4,5% for Oslo.

Men her er clu­et, Erik Hol­lie, og grun­nen til at jeg ikke synes det er verdt å lete så vel­dig grun­dig: Alle dis­se doku­men­te­ne for­tel­ler om andel av dag­li­ge rei­ser som fore­tas på syk­kel. Det er noe helt annet enn hvor man­ge som syk­ler.

En per­son kan fak­tisk fore­ta fle­re rei­ser. Noen med syk­kel, and­re med bil, kol­lek­tiv, taxi, til fots, osv.  Hvis 40% av befolk­nin­gen fore­tar hver tien­de rei­se på syk­kel, da blir ande­len av dag­li­ge rei­ser 4%. Men det er like fullt 40% som syk­ler. Got the point? Hele regne­styk­ket om hvor man­ge eller hvor få som syk­ler i Oslo er bare tull. Det er sik­kert mang­len­de evne til å lese tall, ikke mani­pu­la­sjon. Det er det­te med jour­na­lis­ter og tall som ofte går dår­lig sam­men. Uan­sett kan Erik Hol­lies påstand om at bare 17.600 i Oslo syk­les avfei­es som rent tøv.

15. sep­tem­ber la SINTEF fram rap­por­ten “Syk­kel­un­der­sø­kel­sen 2011 Oslo­om­rå­det”, gjen­nom­ført på opp­drag fra Veg­ve­se­net. Den omfat­ter Oslo, Asker, Bærum og Oppe­gård. Jeg tror dess­ver­re ikke at under­sø­kel­sen er til­gjen­ge­lig på net­tet, i alle fall ikke ennå. Da jeg spur­te en per­son i Veg­ve­se­net om hvor man kun­ne få tak i rap­por­ten. Hun sa at om hun fikk adres­sen skul­le hun sen­de den med en gang. Dagen etter had­de jeg den — på papir. Uan­sett: Rap­por­ten for­tel­ler noe helt annet enn det Erik Hol­lie gjør i sin kommentar.

65% svar­te at de had­de syk­let sis­te året. Av dis­se syk­let 69% (44% av tota­len) minst en dag pr uke. 19% av de som syk­ler (12% av tota­len) syk­let fem eller fle­re dager pr uke. Av de som syk­ler syk­ler 40% til og fra jobb eller til og fra skole.

Det er sto­re sesong­va­ria­sjo­ner. Mens 98% av syk­lis­te­ne syk­ler om som­mer­en, syk­ler bare 7% om vin­te­ren. Med så dår­lig vin­ter­ved­li­ke­hold det er på syk­kel­vei­er og syk­kel­felt i Oslo, er ikke akku­rat det noen over­ras­kel­se. Så hvem lager man syk­kel­vei­er for? I alle fall halv­par­ten av Oslos befolk­ning, anta­ge­lig­vis fler.

I under­sø­kel­sen ble de som ikke had­de syk­let sis­te år eller som had­de syk­let mind­re enn 3–4 dager i uken spurt om hva som kun­ne få dem til å syk­le mer. 24% sa at det må bli fle­re egne sykkelfelt/sykkelveier. Av de som had­de syk­let den dagen de ble spurt, svar­te 47% at fle­re sykkelfelt/sykkelveier vil­le få dem til å syk­le mer. Av syk­lis­ter som var mis­for­nøyd med til­rette­leg­gin­gen svar­te 65% at det må blir mer sam­men­hen­gen­de sykkelfelt/sykkelvei, mens 34% sa at det måt­te være syk­kel­vei adskilt fra bil­tra­fik­ken (her kun­ne den enkel­te opp­gi fle­re for­hold som man men­te bur­de bli bedre).

Med et ordent­lig tall­grunn­lag fal­ler fun­da­men­tet for Erik Hol­lies kom­metar i grus. Det er ikke 17.600 per­soner som syk­ler, det er nok nær­me­re 250.000. Fei­len i Erik Hol­lies artik­kel er så grov at hvis han har rygg­rad går han ut i sin egen avis og bekla­ger det hele.

Erik Hol­lie synes 10.000 kr pr meter syk­kel­vei er vel­dig dyrt. Men dyrt i for­hold til hva, sier han ikke noe om. Det er plan­lagt ny E18 mel­lom Lys­aker og Slep­en­den. Det er en strek­ning på ca 10 km. I føl­ge Erik Hol­lies egen avis er det­te kost­nads­be­reg­net til 10,2 mrd kr. Det betyr at hver meter motor­vei kos­ter ca 1 mill kr. Sett i for­hold til det­te er ikke 10.000 kr pr meter for syk­kel­vei sær­lig dyrt. Med den pri­sen vil­le 10,2 mrd rek­ke til 1.000 km syk­kel­vei. Sam­fun­net vil­le nok fått mye mer igjen for det enn for 10 km ny motor­vei som bare vil gjø­re at enda fle­re vil kjø­re bil inn til Oslo.

Print Friendly, PDF & Email