Et liv uten (egen) bil

Jeg har hatt bil i 36 år. I en peri­ode had­de vi to biler i fami­li­en. Med dag­mam­ma på and­re siden av byen var to biler om ikke nød­ven­dig, så i alle fall til god hjelp for å få hver­da­ge­ne til å gå i hop. Det mulig­gjor­de at en kun­ne brin­ge og en annen hen­te barn, uten å orga­ni­se­re et bil­byt­te i løpet av dagen. En kon­se­kvens var også at to kjør­te hver sin bil til og fra jobb, også når ingen av oss egent­lig had­de behov for bil til selve jobb­rei­sen. God barne­hage­dek­ning der folk fak­tisk bor er vik­tig for å få ned bil­tra­fik­ken i byen.

For en og en halv måned siden solg­te vi bilen, og har ikke len­ger bil. For (rela­tivt) moder­ne, urba­ne men­nes­ker er bil ikke vik­tig. Det er mer enn 25 år siden jeg selv så den­ne tren­den i New York, hvor man­ge vel­ger ikke å eie bil. Man lei­er bil ved behov. Vår nabo har ikke hatt bil på 15 år, så vi er ikke ale­ne. Slik sett befin­ner vi oss bare midt i en strøm.

For unge men­nes­ker er bil ikke vik­tig, i alle fall ikke i Oslo. Man er vant til å kun­ne rei­se kol­lek­tivt. Med de bolig­pri­se­ne vi har er ikke bil det man prio­ri­te­rer høyt når stu­die­lån og bolig­lån er betalt. At bil­hold går ned vil nok skje mer ved at folk ikke kjø­per eller ven­ter len­ger med å kjø­pe bil, hel­ler enn at folk som oss kvit­ter seg med bilen. Kan­skje vil fle­re små­barns­for­eld­re som ikke had­de bil før de hav­net i barne­trans­port­bran­sjen ha let­te­re for å kvit­te seg med bilen igjen når de ikke len­ger har behov for den, enn det folk i min gene­ra­sjon har.

Vi bor sen­tralt og bur­de ha kvit­tet oss med bilen for len­ge siden. De sis­te åre­ne har vi kjørt 2–3000 km/år med egen bil. Nett­avi­sen laget for et par år siden en kalk­y­le for hvor mye det kos­ter å ha bil. Deres kon­klu­sjon er at der­som man har en bil til 350.000 og kjø­rer 5 000 km pr år, så kos­ter hver kjørt kilo­me­ter 11,39 kr. Vi kjør­te langt mind­re enn 5 000 km pr år, så vår kilo­me­ter­pris var nok høy­ere, uten at jeg har fin­reg­net på det.

I Nett­avi­sens regne­styk­ke har man ikke tatt med garasje/parkering. Vi har hatt gara­sje. Skal man ha bil får man også sør­ge for et sted å ha bilen. Man kan ikke base­re seg på at kom­mu­nen skal sub­si­di­ere bilis­te­ne med gra­tis par­ke­rings­plass. Gara­sje på Frog­ner er ikke gra­tis. Vi betal­te ca 2 200 kr/måned. Reg­ner vi 3 000 km/år betyr det at bare gara­sje­lei­en har kos­tet omtrent 9 kr pr kjørt kilo­me­ter. Leg­ger vi det på top­pen av kost­na­de­ne i Nett­avi­sens regne­styk­ke, og tar en fri­hånds­jus­te­ring for at vi ikke kjør­te mer enn ca 3 000 km pr år, er det ikke urea­lis­tisk å reg­ne med at hver kjør­te kilo­me­ter kos­tet oss ca 25 kr. Det er i alle fall vel­dig dyre kilo­me­te­re. Man beta­ler mye for det som er “kjekt å ha, just in case”.

Den bilen vi had­de var 14 år gam­mel. Vi had­de hatt den siden den var ny. Den var lite kjørt for alde­ren, og vi kun­ne sik­kert ha hatt den i en god del år ennå. Men like­vel begyn­te spørs­må­let å mel­de seg om vi skul­le kjø­pe ny, om vi skul­le behol­de den en stund til eller om vi skul­le slut­te å ha bil. Å bru­ke mas­se pen­ger på ny bil vir­ket i alle fall menings­løst. Vår kon­klu­sjon var at vi ikke har behov for bil.

Vi hører ofte at bilen gir oss fri­het. Jeg opp­le­ver mer og mer at bilen gir bin­din­ger — til bilen. Fri­het fra bilen er en god følel­se. Det betyr ikke på noen måte at jeg har slut­tet å kjø­re bil, bare at vi har slut­tet å eie bil. Jeg ser ikke poen­get med å leie noe man fak­tisk bru­ker hele tiden, enten det er bolig eller kjøle­skap. Men det man bare tren­ger av og til, det kan man leie når man har bruk for det. Man får all­tid tak i bil når man tren­ger en. I prak­sis tar man ofte bilen av gam­mel vane, hvor man egent­lig godt kan kla­re seg uten. Det er en god følel­se å kun­ne sette­fra seg bilen når man ikke len­ger har behov for den, og ikke ha noe mer ansvar for den.

De sene­re åre­ne har jeg hatt to rela­tivt fas­te ukent­li­ge bil­tu­rer. Jeg spil­ler squash en dag pr uke på Gro­rud. Jeg bod­de i Gro­rud­da­len da jeg begyn­te å spil­le for snart 30 år siden, og min squash­part­ner bor fort­satt der. Så vi har holdt fast ved ste­det. Anta­ge­lig er vi de mest tro­fas­te kun­de­ne på Gro­rud squash (nå SATS). Vi har spilt siden de til­bød gra­tis prøve­ti­mer da de åpnet. Det er ca 13 km fra meg til Gro­rud. Tid­li­ge­re har  jeg stort sett kjørt bil. Men de sene­re åre­ne har jeg syk­let vår og høst (vi spil­ler ikke om som­mer­en).

Til nå har jeg ikke vært en vin­ter­syk­list. Jeg bru­ker ca 20 minut­ter på å gå til kon­to­ret, så jeg har stort sett fore­truk­ket å gå om vin­te­ren. Nå har jeg anskaf­fet en syk­kel til vin­ter­bruk — en rela­tivt rime­lig off-road syk­kel utstyrt med pigg­dekk. Jeg kjøp­te den på salg da sports­bu­tik­ke­ne skul­le tøm­me sine syk­kel­lag­re for å få plass til ski og annet vin­ter­sports­ut­styr. En slik syk­kel kos­ter mind­re enn hva folk glade­lig beta­ler eks­tra for å få metal­lic lakk eller litt mer fancy fel­ger på bilen sin. Vi får se hvor langt utover høs­ten jeg hol­der ut som syk­list. Hvis det ikke er for kaldt for å gå på ski er det vel hel­ler ikke for kaldt å syk­le? Man må bare kle seg etter været og avpas­se far­ten etter for­hol­de­ne. Så må selv­føl­ge­lig kom­mu­nen ryd­de snø i syk­kel­vei­er og syk­kel­felt. Jeg vil tro at det blir den størs­te utford­rin­gen. Sist vin­ter var det visst bare Jøran Kall­myr som så noe til slik snø­ryd­ding. Jeg har ambi­sjo­ner om å syk­le mer den­ne vin­te­ren. Men jeg skal vok­te meg for å bli for brå­kjekk før jeg fak­tisk har prøvd meg som vin­ter­syk­list. Uan­sett går det buss omtrent fra dør til dør når jeg skal spil­le squash — en tur med den kul­tu­relt inter­es­san­te 31-bus­sen fra Oslo vest til Gro­rud. Bus­sen bru­ker omtrent like lang tid som det tar å syk­le opp, og det går bety­de­lig for­te­re ned fra Gro­rud på syk­kel enn med buss. Det er et lite tanke­kors at selv på en slik strek­ning på 13 km og i hoved­sak mot­bak­ke, spa­rer jeg ikke tid på å vel­ge buss frem­for å syk­le. Vil jeg kjø­re, så får jeg tak i bil — se neden­for.

Min and­re ukent­li­ge kjøre­tur har vært den rela­tivt fas­te lør­dags­han­de­len. Vi har en “Ica Nær” under 100 meter fra der vi bor. Vi had­de gara­sje­plass i sam­me byg­get, så vi har måt­tet gå for­bi den butik­ken for å hen­te bilen. Men vare­ut­val­get er så kje­de­lig at vi har stort sett ikke hand­let der. Dit gikk vi bare når vi opp­da­get at vi mang­let noe som de fak­tisk har, eller når lat­ska­pen har tatt såpass over­hånd at vi har lagt inn deres vare­ut­valg som en begrens­ning på hva slags mid­dag vi kan lage i dag.

Vi har en ordent­lig Ica-butikk noen hund­re meter her­fra, i til­legg til en utmer­ket fiske­bu­tikk, et par oste­bu­tik­ker, noen grønn­saks­bu­tik­ker og et utmer­ket Vin­mono­pol. Så det er ikke så vel­dig galt. Men vi har like­vel tatt vår ukent­li­ge handle­tur til Cen­tra på Major­stu­en, hvor de har godt utvalg av gode varer.

Vi har måt­tet jus­te­re litt på vane­ne. Det de tross alt har hos vår “Ica nær”, så som melk, juice, egg, pote­ter, en del frukt og grønn­sa­ker, samt tørr­va­rer, kjø­per vi der. Så får vi hel­ler dra et annet sted for kjøtt og fisk, litt mer frukt og grøn­sa­ker, ost, osv. Da blir det en let­te­re bør som må trans­por­te­res fra en butikk med ordent­lig vare­ut­valg. Fra å ha én handle­lis­te har vi gått over til to: En “RIMI-lis­te” (vi kal­ler fort­satt den loka­le Ica-nær for RIMI, som den het før), og en lis­te for and­re varer. Det går i grun­nen gans­ke greit.

Det fin­nes syk­ler til man­ge for­mål. En syk­kel for vare­trans­port kos­ter mind­re enn det man gjer­ne beta­ler i for­sik­rings­pre­mie for en bil. Det begyn­ner å bli en del å vel­ge blant. D2 had­de nylig en artik­kel om sli­ke. Mitt valg ble en Trek Trans­port. Den kos­tet 9.900 kr, som er bare litt mer enn det vi tid­li­ge­re betal­te i gara­sje­leie i løpet av fire måne­der. (Det er mulig at 9.900 kr var en slags kam­panje­pris. Jeg mener å ha hørt en høy­ere pris, men det var uan­sett det jeg betal­te).

Skul­le jeg også brin­ge og hen­te barn i barne­hage vil­le jeg nok ha valgt en annen syk­kel. Anta­ge­lig vil­le jeg da ha kjøpt en Nihola, som er en litt mer for­seg­gjort ver­sjon av Chris­tia­nia­syk­ke­len. Men det beho­vet har ikke jeg, der­for har jeg hel­ler ikke vur­dert så nøye hva slags syk­kel som best vil­le dek­ke et slikt for­mål. I syk­kel­byen Køben­havn hr 17% av barne­fa­mi­lie­ne en laste­syk­kel, som regel den typen som er egnet til å trans­por­te­re barn.

Med vare­syk­ke­len går det helt fint å syk­le fra Frog­ner til Major­stu­en og hjem igjen med ukens hoved­inn­kjøp. Den fun­ge­rer også utmer­ket til en handle­tur til byen. Skul­le vær- og føre­for­hold være slik at syk­kel frem­står som lite aktu­elt, er det bare å ta en taxi hjem fra butik­ken med vare­ne. Det er uan­sett mye bil­li­ge­re enn å eie en bil for for­må­let.

Vi har også anskaf­fet en til­hen­ger av typen Bur­ley Tra­voy. Kan­skje had­de det vært nok med den­ne, slik at vi strengt tatt ikke tren­ger Trek-syk­ke­len. Under­lig nok klar­te jeg ikke å få tak i den­ne i Nor­ge. Den er vel­dig prak­tisk og  fikk 2010 EUROBIKE Gold Award. I føl­ge Bur­leys nett­si­der er det Sport1 som er impor­tør til Nor­ge. Men de had­de ikke den­ne model­len. Etter litt under­sø­kel­ser kun­ne de for­tel­le at de vil­le ha den i 2012. En del goog­ling ledet meg til en for­hand­ler i Eng­land, Prac­ti­cal Cyc­les, og det var ikke noe pro­blem å få hen­ge­ren levert til Nor­ge. Prac­ti­cal Cyc­les har også man­ge and­re syk­ler for spe­si­el­le for­mål.

Om vi stop­per litt her, så ser vi at vi har brukt ca 15 000 kr til en syk­kel og en til­hen­ger for å dek­ke opp den delen av trans­port­be­ho­vet som bilen fyl­te. Det er ikke stort mer enn det man beta­ler i års­av­gift og for­sik­ring, om det i det hele tatt er så mye. For vår del til­sva­rer det omtrent det vi betal­te for leie av gara­sje i seks måne­der.

I prak­sis har jeg ikke kjørt sær­lig mye de sene­re åre­ne. Der­med er det hel­ler ikke så vans­ke­lig å fin­ne alter­na­tiv trans­port. Men det er kjekt å ha til­gang til bil — og det er ikke noe pro­blem. I alle fall for vårt behov kos­ter en bil fra Bil­kol­lek­ti­vet langt mind­re enn å eie en bil selv. Et alter­na­tiv eller en kon­kur­rent er Oslo bil­pool. I løpet av de en og en halv måned vi ikke har hatt bil har vi benyt­tet bil fra Bil­kol­lek­ti­vet tre gan­ger. Ser vi på hva vi har brukt bilen til, så kan vi egent­lig si at vi har kjørt eks­tra­or­di­nært mye i den peri­oden. Nor­malt vil vi kjø­re mind­re.

Pas­ser ikke bil fra bil­kol­lek­tiv kan man leie en bil. Siden man ofte lei­er bil med fri kjøre­leng­de mens kan beta­ler pr kjørt kilo­me­ter i Bil­kol­lek­ti­vet, kan det variere med situa­sjo­nen hva som løn­ner seg. Hvis man skal kjø­re langt kan det hen­de at en van­lig leie­bil blir bil­li­ge­re — i alle fall hvis man kom­mer inn under en rabatt­av­ta­le med bil­ut­leie­fir­ma­ene. Som med­lem av Syk­lis­te­nes lands­for­ening får man 10% rabatt hos Avis, men det kan nok være and­re med­lem­skap eller arbeids­av­ta­ler som gir stør­re rabat­ter.  Kol­lek­tiv­trans­port kan være greit, og man kan kjø­re mye taxi for det man spa­rer ved ikke å ha bil.

Over­gang til bil­kol­lek­tiv har frem­skyn­det anskaf­fel­sen av ytter­li­ge­re en syk­kel, en sam­men­legg­bar Brompton. (Les en test av syk­ke­len her.) Nær­mes­te opp­stil­lings­plass for biler fra bil­kol­lek­ti­vet er ca 600 m fra der vi bor. Det er tre ste­der i omtrent sam­me avstand, om enn i uli­ke ret­nin­ger. Like­vel kan vi ikke all­tid reg­ne med at det er ledig bil der, i alle fall ikke hvis man ikke har plan­lagt en stund på for­hånd. Da er det greit med en syk­kel som man bret­ter sam­men på 15 sekun­der, og som går greit i baga­sje­rom­met. Skal du kjø­pe en slik syk­kel i Nor­ge, kjø­per du den gjen­nom Syk­lis­te­nes lands­for­ening. Som med­lem får du den til en hyg­ge­lig med­lems­pris. (Når jeg skri­ver det­te har jeg ennå ikke fått levert den­ne syk­ke­len, da jeg valg­te å bestil­le en ver­sjon som ikke var på lager i Nor­ge).

Det­te er en syk­kel vi vil­le ha kjøpt også om vi fort­satt had­de hatt bil, og vi kom­mer nok til å kjø­pe en til. Vi har sli­ke syk­ler i vår lei­lig­het i Frank­ri­ke, så vi kjen­te den gans­ke godt før vi kjøp­te en her hjem­me. Det er ikke akku­rat en syk­kel for lang­tu­rer. Men den er over­ras­ken­de god å syk­le på, og den er vel­dig fin om man skal kom­bi­ne­re syk­kel med and­re trans­port­mid­ler, enten det er tog, buss eller bil. Da vi solg­te bilen ga det oss det dyt­tet som skul­le til for å kjø­pe syk­ke­len. Den er selv­føl­ge­lig også vel­dig fin om man kjø­rer eller tar tog til et sted, for så å bru­ke syk­kel for å kom­me seg rundt der man er. Så vi kom­me nok til å kjø­pe fler av den­ne slik at vi har en hver både i Oslo og i Frank­ri­ke.

Jeg synes det er kje­de­lig å kjø­re langt med bil. Det har sik­kert bidratt til at årlig kjøre­len­ge er rela­tivt kort. Skal jeg rei­se et styk­ke, som til Trond­heim, Ber­gen, Kris­tian­sand eller Stav­an­ger, for å ta noen eksemp­ler, kun­ne det ikke fal­le meg inn å kjø­re bil — med mind­re poen­get er selve turen, ikke det å kom­me fram. En gang kjør­te jeg bil til Syd-Frank­ri­ke. Det var kje­de­lig å kjø­re motor­vei­er gjen­nom Euro­pa. Så da vi skul­le hjem igjen valg­te vi bil­tog. Vi kjør­te til Avig­non (ca 90 km), tok toget til Ham­burg, kjør­te fra Ham­burg til Kiel og tok båten hjem der­fra. Det var mye bed­re enn å kjø­re, og jeg tror fak­tisk ikke det ble så mye dyre­re hel­ler.

Tog eller fly er mye bed­re og nes­ten all­tid bil­li­ge­re enn å kjø­re bil. Tren­ger jeg bil på ste­det, lei­er jeg en. Det­te er en vik­tig grunn til at vi har kjørt så lite med egen bil. Også mens vi had­de bilen kjør­te vi i prak­sis fle­re kilo­me­ter pr år i leie­bil enn i vår egen. Folk som sver­ger til å kjø­re lan­ge strek­nin­ger ten­ker ikke på hva det kos­ter. Ofte er det bil­li­ge­re å fly busi­ness class enn å kjø­re egen bil.

Det­te er skre­vet etter å ha vært bil­fri i en og en halv måned. Jeg får kom­me til­ba­ke med en ny sta­tus­rap­port til vår­en.

Print Friendly, PDF & Email
 • Ano­ny­mous

  Selv­føl­ge­lig kan man reflek­te­re ut fra eget stå­sted. Jeg har ikke sagt at det valg jeg har tatt vil fun­ge­re for alle. Men det vil fun­ge­re for gans­ke man­ge som ikke vil erkjen­ne at de egent­lig ikke har behov for den bilen de beta­ler så mye for.

  Fler­tal­let av Nor­ges befolk­ning bor i eller i nær­he­ten av byer. Ande­len yrkes­ak­ti­ve er lave­re i mind­re sen­tra­le strøk, slik at spørs­må­let om arbeids­rei­se er uak­tu­elt for en rela­tivt sett stør­re andel av befolk­nin­gen.

  Gøy på lan­det, sier man. Noe av moroa er at det ofte betyr lang reise­vei og behov for bil. Til gjen­gjeld er boli­ge­ne vel­dig mye bil­li­ge­re. 1,5 mill for ene­bo­li­ger på Jevn­aker. For den pri­sen får man ikke stor mer enn en ett-roms lei­lig­het i et ikke sær­lig attrak­tivt områ­de i Oslo. Da er det liten grunn til å kla­ge over kost­na­de­ne med bil eller annen trans­port.

 • Sne­mann

  Gra­tu­le­re med over­gan­gen og vel­kom­men til den bil­frie til­væ­rel­sen. I lik­het med deg bor jeg sen­tralt i Oslo, og jeg har klart meg utmer­ket uten bil siden 1998. Klart og klart, fru Blom. Bilen var mest til plun­der og heft, og en irri­te­ren­de utgifts­post. Dei­lig å bli kvitt den. Syk­kel en er mitt pri­mær­trans­port­mid­del. Når det lig­ger sne, redu­se­rer jeg rik­tig­nok syk­lin­gen til et mini­mum; elen­dig sne­ryd­ding og bil­fø­re­re som ikke behers­ker bilen på vin­ter­føre er årsa­ke­ne. Da får man bru­ke kol­lek­tivt i ste­det.

  Man­ge inn­legg her trek­ker frem små­barns­fa­sen som en tid man lik­som må ha bil. Ja da, og etter det kom­mer stor­barns­fa­sen, og så kom­mer det and­re faser. Unn­skyld­nin­ger fin­ner man all­tids. Jeg har selv en gutt­unge på fire år. Vi har syk­let til barne­ha­gen hele tiden såfremt det er føre for det. Det sis­te halv­året har han syk­let for egen maskin. Ikke det at jeg fører sta­ti­stikk, men jeg synes jeg ser sta­dig fle­re syk­ler med bar­na sine til barne­ha­gen, enten i barne­sete eller i hen­ger, og sta­dig stør­re del av året. Jeg tror man­ge inn­ser at det går like greit å få frak­tet bar­na på den måten som å stam­pe gjen­nom byen i bil.

  Med hen­syn til vare­trans­port ser jeg du inves­tert stort i moder­ne og opp­finn­som­me løs­nin­ger. Det har ikke jeg, men det er utro­lig hva man kan få med seg på et baga­sje­brett med et sett med strop­per av ulik leng­de. Det som har vært helt umu­lig for meg å fes­te på baga­sje­bret­tet har fak­tisk vært en tom brus­kas­se for halv­an­nen­li­ters­flas­ker, ellers får jeg med meg det mes­te.

 • Ano­ny­mous

  En grunn til at vi ikke beholdt våre gam­le bil er problemene/kostnadene med par­ke­ring, og bil får man all­tid tak i. Vi had­de vår bil i en gara­sje med bil­heis. En gang jeg skul­le ut med bilen og had­de avtalt å ha med den annen, sto hei­sen. Jeg klar­te å få tak i en leie­bil i løpet av en halv time. Og i de aller fles­te til­fel­ler står den en kol­lek­tiv­bil til­gjen­ge­lig et eller annet sted som ikke er så alt for langt borte. Kan­skje må jeg i ver­ste fall syk­le et kvar­ter for å hen­te en slik bil. Men skul­le det vir­ke­lig være akutt behov for bil, så må det være for­di jeg skal til et sted som lig­ger et godt styk­ke unna og det ikke er and­re trans­port­mu­lig­he­ter. På kor­te­re avstan­der er syk­kel og taxi greit.

 • Ano­ny­mous

  Mine erfa­rin­ger så langt er at det fun­ge­rer helt greit. Jeg er nok litt ustyrs­glad, og kjø­pe et og annet som er mor­somt å ha, selv om jeg strengt tatt ikke tren­ger det. Men jeg er godt for­nøyd med å kun­ne frak­te gans­ke mye på syk­ke­len.

  Jeg anbe­fa­ler Bil­kol­lek­ti­vet http://www.bilkollektivet.no/ (nett­si­den var nede akku­rat nå). Det kos­ter 5.000 for en andel (som man kan sel­ge hvis man ikke len­ger vil være med) og 590 kr pr år å være med­lem. Bile­ne kos­ter rundt 30 kr pr time + et par kro­ner pr kilo­me­ter (som inklu­de­rer driv­stoff). Jeg synes det er kjekt å ha til­gang til bil de få gan­ge­ne jeg tren­ger det.

 • At bil ikke gir fri­het er slud­der. For de aller fles­te er det selve sym­bo­let og mate­ria­li­se­rin­gen av fri­het å kun­ne beve­ge seg dit _jeg_ vil når _jeg_vil og slik _jeg_vil. Kol­lek­tiv­tra­fikk kan ald­ri erstat­te egen­ska­pe­ne ved indi­vi­du­ell pri­vat trans­port. Du står selv­sagt fritt til å gjø­re som du vil, men venn­ligst spar for meg den tvangs­kol­lek­ti­vis­tis­ke ideo­lo­gi­en du for­sø­ker å trek­ke ned­over øre­ne på alle and­re i van­lig sosia­list­stil.

 • Og årsa­ken til det er poli­ti­ker­ne som med vil­je lar vær å inves­te­re i til­strek­ke­lig med infra­struk­tur nett­opp for å tvin­ge folk over i det kol­lek­ti­ve hel­ve­te.

 • Ano­ny­mous

  Det var da vold­somt. Utsagn som “i van­lig sosia­list­stil” dis­kva­li­fi­se­rer deg som del­ta­ker i sak­lig dis­ku­sjon.

 • Ano­ny­mous

  Ingen med et snev av inn­sikt tror at man kan byg­ge seg ut av tra­fikk­pro­ble­mer. I de stør­re byene er det gans­ke enkelt ikke plass til bile­ne. De fles­te av oss øns­ker ikke en by som bare består av gater over­fylt av biler og mas­se par­ke­rings­plas­ser. Der­for gjen­nom­fø­rer de fles­te stør­re byer i ver­den til­tak for å begren­se bil­tra­fik­ken. Les http://oslopuls.aftenposten.no/byliv/article561995.ece

  Det er rik­tig at man ikke har inves­tert til­strek­ke­lig i infra­struk­tur. Det er i Nor­ge inves­tert alt for lite i tog og syk­kel­vei­er. Der­for er Oslo i ferd med å kve­les av biler.

 • Kjell Arne Rekaa

  Kjempe­flott blogg Olav!
  Din tan­ke om å syk­le om vin­te­ren kan jeg love deg går bra — hele vin­te­ren — selv de dage­ne det har falt snø, jeg har gjort det­te de sis­te 3 vin­tre­ne.  Det er to vik­ti­ge for­ut­set­nin­ge­ne som kre­ves: pigg­dekk og vil­je til å vil­le, res­ten går av seg selv.
  Å kjø­re bil til jobb, som jeg også har man­ge års erfa­rin­ger er nes­ten ver­re. Tenk deg å set­te deg inn i en fryse­boks på ned mot 20 minus­gra­der, sit­te helt stil­le i over 5 minut­ter i den­ne fryse­bok­sen før det begyn­ner å blå­se inn litt lun­ken luft.
  Å set­te seg rett på en syk­kel pro­du­se­re egen eks­tra kropps­var­me, selv­føl­ge­lig med var­me klær, lue og hans­ker er bare hyg­ge­lig. Jeg har hørt fra and­re som har lekt med syk­kel­pigg­dekk på blank is at det er bare å leg­ge seg over uten pro­ble­mer.  Et vik­tig poeng som jeg har erfart selv gjen­tat­te gan­ger er at pigg­dekk ikke for­hind­rer helt å mis­te noe av gre­pet, men den sto­re for­skjel­len er at med pig­ger skjer det så lang­somt at du kon­trol­le­rer det like enkelt som off­road syk­ling på grus­vei kon­tra asfalt.  Alter­na­ti­vet uten pig­ger på ise­te føre, vil når det slip­per ofte ikke gi noen som helst mulig­het til å unn­gå et fall. Pigg­dekk på syk­kel er kon­ge. Vin­ter­syk­ling er kom­for­ta­belt, en hyg­ge­lig utford­ring og gøy!

  Kjell Arne
  http://les-kar.blogspot.com

 • Ano­ny­mous

  Godt å høre. Jeg har syk­let på glatt føre om vi går noen år til­ba­ke, men uten pigg­dekk. Det gikk ikke så bra. Men hel­dig­vis er det slik at man ikke slår seg like mye når man fal­ler på glatt føre som når det er tørt.

 • Sne­mann

  Syk­ling med pigg­dekk på is eller hard­pak­ket sne er ikke noe
  pro­blem. Men vær obser­vant på en fare i Oslo: ”Sne­ryd­ding” i den­ne byen fore­går
  ved at det sal­tes på nyfal­len sne. Det som da skjer, i hvert fall med tele og en
  viss kul­de, er at sne­en ikke ren­ner bort, men omdan­nes til en slags mer­ke­lig
  grøt. (Rot­ten sne bruk­te vi å kal­le det­te i min hjem­by. )Den­ne grø­ten pak­ker
  seg i spo­re­ne eller mel­lom knas­te­ne i dek­ket. Grø­ten byg­ger seg opp etter hvert
  og til slutt kan det bli så mye at pig­ge­ne ikke får tak, og da er det fare på
  fer­de. Jeg lær­te det­te på den har­de måten.

  Man kan si mye om sal­ting av vei­er, men den sal­tin­gen som
  har fore­gått i Oslo de sis­te par åre­ne har vært helt menings­løs. Men vei­myn­dig­he­te­ne
  har inves­tert mye pre­ti­sje i det­te, så da er det vel ingen vei til­ba­ke, eller
  til for­nuf­ten.

 • Kjell Arne Rekaa

  Jeg har syk­let til/fra jobb hver dag, hver vin­ter de sis­te 3 åre­ne. 20 minus, hva så? — gode ytter­klær!
  Jeg har også man­ge års erfa­ring med bil under sam­me for­hold: det kjen­nes ver­re å sit­te nær­mest urør­lig i en fryse­boks…

 • Kjell Arne Rekaa

  Av 2 mill arbeids­føre er noen barn­løse, noen lever fort­satt med en hjem­me­væ­ren­de. I snitt får nod­menn under 2 barn. Hvis vi sier at 6 år av de 43 yrkes­ak­ti­ve åre­ne må barn brin­ges til barne­hage, men siden man er 2 for­eld­re bru­ker den enkel­te bare 3 av åre­ne.
  1,8 mill / 43 * 3 =~ 125 000
  hei­san:
  Det er litt over 6% av 2 mil­lio­ner.
  Mat­te er artig og nyt­tig (som jeg også mener om syk­ling 😉

 • Tore Han­sen

  Inter­es­sant inn­legg du skri­ver, jeg er både fører­kort og bil­løs og vil all­tid være det, men som regne­styk­ket ditt sier om jeg tar en taxi fra tid til annen så spa­rer jeg utro­lig mye kro­ner på trans­port­mid­del som bru­ker på annen moro. Fant den­ne når jeg søk­te på Bur­ley Tra­voy som du skri­ver, og nes­ten utro­lig at ingen sel­ger den­ne i Nor­ge.

 • Ano­ny­mous

  Om brus­kas­se: Hvis du tar to brus­kas­ser og bru­ker ikke-elas­tis­ke bånd, kan du hen­ge en kas­se på hver side av baga­sje­bret­tet som om det var syk­kel­ves­ker. Fun­ker som en kule. Ellers bru­ker jeg til­hen­ger til det…

 • Ano­ny­mous

  Jeg plei­de å bru­ke buss før, bruk­te 40 minut­ter. En kol­le­ga som bor i nær­he­ten bru­ker 30 minut­ter med bil (rush­tid). På syk­kel bru­ker jeg 15 minut­ter.

 • Ano­ny­mous

  Vi har barn, og ven­ter frem­de­les spent på den dagen vi “bare må ha bil”. Når/hvis den kom­mer mel­der vi oss nok inn i bil­de­le­rin­gen (dele.no), den gir en stør­re flek­si­bi­li­tet enn det å eie egen bil kan gi.

 • Ano­ny­mous

  Du er vel blandt de 40% som har leng­re vei enn 10km da…

  Det står 40% har kor­te­re enn 5km, og 60% har kor­te­re enn 10km. Ikke at 60% har mel­lom 5km og 10km. Ergo har 40% len­ger enn 10km.

 • Geir Gra­te­ing

   Nei, men det er lett å syk­le 5 km med to unger. Har gjort det i et par år i som­mer­halv­året (mars til okto­ber). Bru­ker en enkel syk­kel­vogn. Unge­ne els­ker det.

 • Geir Gra­teng

  Barne­ha­gen vår åpner klok­ka 7.30. Jeg kan være på jobb, fer­dig dusjet, 8.15, etter å ha syk­let to kilo­me­ter til barne­ha­gen med syk­kel­vogn og ti kilo­me­ter fra barne­ha­gen til job­ben. Det tar leng­re tid med bil, selv om jeg ikke må dusje etter å ha kjørt 😉 Bor i Bærum. Der­som noen få pro­sent fle­re had­de syk­let hos oss, had­de køpro­ble­met for alle de som frem­de­les kjø­rer bil vært redu­sert bety­de­lig.

 • Ano­ny­mous

  Bilis­ter bur­de være vel­dig for gode for­hold for syk­lis­ter, slik at det blir fær­re biler på vei­ene. Men det er visst vel­dig man­ge som ikke skjøn­ner det­te.

 • Guest

  Flott at du kla­rer deg fint uten bil. Det gjør ikke jeg.

  Jeg bor i Oslo sen­trum, kjø­rer bil hver enes­te dag, og kjø­rer i over­kant av 20 000 kilo­me­ter i året.

  Ikke er job­ben langt fra der jeg bor hel­ler, men jeg er en av gans­ke man­ge i det­te lan­det som ikke sit­ter på den sam­me sto­len fra åtte til fire. I løpet av en arbeids­dag er jeg i en rek­ke møter, og om møte­ne er på Alna­bru, i Dram­men, i Karl Johans Gate eller på Güner­løk­ka så kjø­rer jeg bil. Had­de jeg ikke kjørt bil, så had­de jeg sann­syn­lig­vis ikke ruk­ket alle møte­ne, og det er tvil­somt om jeg had­de ruk­ket å gjø­re noe som helst mel­lom møte­ne.

  Det enes­te alter­na­ti­vet for meg had­de vært å ta taxi, men det er dyrt, og i hvert fall ikke mer miljø­venn­lig.  

  Når arbeids­da­gen nær­mer seg slut­ten må jeg hen­te i barne­ha­gen, men igjen som man­ge and­re i det­te lan­det føler jeg ofte at jeg ikke er fer­dig med alt jeg skul­le ha gjort når jeg plut­se­lig må gå fra job­ben. Tid er pen­ger, som det heter, og da er jeg utro­lig glad for at jeg igjen kan set­te meg i bilen så jeg rek­ker kjapt inn­om barne­ha­gen før vi drar hjem.

  At du kla­rer det fint uten bil er flott for deg. Jeg har imid­ler­tid sto­re pro­ble­mer med de poli­ti­ker­ne som for­sø­ker å gjø­re det vans­ke­lig og dyrt å ha bil i det­te lan­det.

  Lik det eller ikke, men bilen har fak­tisk kom­met for å bli. De førs­te bile­ne kom på slut­ten av 1800-tal­let, og det blir bare fle­re og fle­re biler i ver­den. Bilens sto­re popu­la­ri­tet er ikke resul­ta­tet av en stor­stilt poli­tisk “sat­sing”. Poli­ti­ker­ne har lagt så man­ge kjel­ker i vei­en, i form av regu­le­rin­ger, avgif­ter og ikke minst dår­li­ge vei­er, som det er mulig å gjø­re. Det­te er resul­ta­tet av enkelt­men­nes­ke­nes valg. Og dis­se enkelt­men­nes­ke­ne bru­ker ikke pen­ge­ne ute­luk­ken­de på seg selv. Nors­ke bilis­ter bidrar med mer enn 60 mil­li­ar­der i stats­kas­sen, gjen­nom ben­sin­av­gift, års­av­gift, omre­gist­re­rings­av­gift og engangs­av­gift.

  Siden 1965 er pri­vat­bi­lis­men fem­dob­let. Jern­bane­trans­por­ten er ikke en gang dob­let, men bare økt med 65 pro­sent. Sam­ti­dig er jern­ba­nen til­gode­sett med sta­dig stør­re over­fø­rin­ger, og bilis­te­ne må beta­le sta­dig mer i avgif­ter. Hvor­dan kan det­te hen­ge sam­men?

  Grun­nen er først og fremst vår effek­ti­vi­tet i arbeids­li­vet. Den vik­tigs­te kost­na­den når vi kjø­rer bil er ver­ken råolje­pri­sen, avgif­ter eller sli­ta­sje på bilen. Den vik­tigs­te reise­kost­na­den er tiden vi bru­ker på det.

  Der­for vil jeg og mest sann­syn­lig fle­re og fle­re (noe his­to­ri­en viser) bru­ke bil. Det er en natur­lig utvik­ling for men­nes­ket og sam­fun­net, og det er noe una­tur­lig å for­sø­ke å rever­se det­te.

  Der­for bør også poli­ti­ke­re leg­ge til ret­te for bilen, for­di det fin­nes man­ge (også i Oslo) som ikke har et alter­na­tiv, og det er ikke god miljø­po­li­tikk å kjø­re rundt i 30 minut­ter for å fin­ne en par­ke­rings­plass (som man ofte må i dag). Fle­re stor­byer i USA er byg­get med tan­ke på bilen, og de har ikke de sam­me tra­fikk- og par­ke­rings­pro­ble­me­ne som i Oslo (selv om det fin­nes byer med alt for mye tra­fikk i USA også).

  Så får man hel­ler leg­ge ned enda mer res­sur­ser på utvik­ling av elbi­ler og and­re null­ut­slipps­bi­ler. Jeg er nem­lig mitt miljø­an­svar bevisst, men bilen min får du ald­ri…

 • Ano­ny­mous

  Og hvor­for skal det begrun­ne skatte­for­de­ler frem­for folk som må beta­le trans­port selv?

 • Hen­ry

  Flott artik­kel. Jeg er den enes­te i slekta/familen min som ald­ri har eid bil.  Det er lett å se at bil er vik­tig for folk som bor i øde ste­der, og jeg mener at de skal ha bilen i fred. 🙂

  Men hvor­for boset­ter de seg på et sted med lite kol­lek­tiv­tra­fikk, og langt unna all­far­s­vei­en?
  Mine for­el­de­ne kun­ne hatt bodd­satt seg et sted med fle­re unger, unger som jeg kun­ne hatt lekt og være sosi­al med.
  Bilen er et fin mid­del for sosi­alt sam­vær, men det gjel­der ikke for de under 18 år.

  Det for­kla­rer kan­skje på hvor­for artik­ke­len pro­vo­se­rer folk, de blir påmint om den mak­tes­løs­he­ten de had­de ang. trans­port når de var unge, så de er eks­tremt gla­de for den “fri­he­ten” bilen gir dem, men desver­re over­fø­rer de den sam­me mak­tes­løs­he­ten til unge­ne sine ved å kjø­re de fra/til ste­der og  vise dem ikke at det fin­nes trans­port­al­ter­na­ti­ver.
  Da blir ters­ke­len for dem å bli bil­u­av­hen­gig høy­ere.

  For­eld­re­ne mine gjor­de stor sak av at jeg syk­let til/fra sko­len, til tross for at jeg fikk gra­tis buss som had­de en stor omvei. (vel­dig bratt bak­ke hjem, men det er jo bare å gå.)Det var bare 4–5 km, men det føl­tes som mile­vis — det var det inn­tryk­ket jeg fikk av for­eld­re­ne mine.  Ja slikt blir det når man bare kjø­rer bil!

  Jeg bor i Oslo, nær et buss­holde­plass, og fly­plas­sen er bare en buss­tur  unna, jeg slip­per fer­je eller en  buss i time­vis før et fly­tur.   Jeg tror at jeg vil ha det slikt i hele livet mitt! 🙂

  Jeg lik­te syk­kel­for­sla­ge­ne, og her kom­mer jeg med et lite hjerte­sukk:
  Hvis fle­re folk viss­te om skik­ke­li­ge trans­port­syk­ler med hel­skjerm og baga­sje­brett had­de de sik­kert syk­la mer!
  Jeg syn­tes at kom­men­ta­re­ne her illust­re­rer vel­dig tyde­lig at folk flest fryk­ter for­and­rin­ger.

  Takk for info om bil­pool, det­te kom­mer til å bli til en stor nyt­te!
  For meg er det  noen ulem­per ved å ikke eie en bil, men det er mak­si­mum noen gan­ger i året, men begren­sin­gen av å eie en bil blir vel­dig tyde­lig når man har mulig­he­ten til å kjø­re en stor Ford Tran­sit dagen etter en Ford Fies­ta.…

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Vintersykling – en midtveisevaluering()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Et halvår uten bil()