Egosyklister i Mosseveien, Gunnar Stavrum ?

Redak­tør Gun­nar Stav­rum i Nett­avi­sen vil for­by syk­ling i vei­ba­nen og føl­ger opp med en kom­men­tar om “De hel­li­ge ego­syk­lis­te­ne”. De er kom­men­ta­rer til Aften­pos­tens artik­kel om “Tour de frykt­løs”. Som en inn­led­ning kan vi ta inn det Sta­tens veg­ve­sen skri­ver under over­skrif­ten “Vegen er for både syk­lis­ter og bilis­ter”:

I en opp­he­tet debatt mel­lom syk­lis­ter og bilis­ter min­ner Sta­tens veg­ve­sen om Veg­tra­fikk­lo­ven § 3 som slår fast at tra­fi­kan­ter skal vise hen­syn og være akt­på­gi­ven­de slik at det ikke opp­står fare eller vol­des ska­de. [13.05.2011]

Syk­lis­ter er per defi­ni­sjon kjø­ren­de. Gang- og syk­kel­ve­ger er dimen­sjo­nert for has­tig­he­ter opp mot 20 km/t. Syk­lis­ter som hol­der et mode­rat tem­po kan med for­del syk­le her.

Syk­lis­ter som har stor fart bør vel­ge veg­ba­nen. Som syk­list bør du vise smi­dig­het og slip­pe bilis­ter for­bi. Bilis­ter bør hol­de god avstand til syklistene.

- Det er vik­tig å spil­le hver­and­re gode. Defen­siv kjø­ring invi­te­rer til sam­spill, mens aggres­siv kjø­ring kan føre til kon­flik­ter og det er ingen tjent med, sier syk­kel­ko­or­di­na­tor i Sta­tens veg­ve­sen, Hen­rik Duus.”

Vi har bare en type vei som er for­be­holdt motor­kjøre­tøy, nem­lig motor­vei. På alle and­re vei­er må bilis­ter dele vei­en med and­re kjø­ren­de, blant annet syklister.

Con­ti­nue read­ing Ego­syk­lis­ter i Mosse­vei­en, Gun­nar Stav­rum ?