Egosyklister i Mosseveien, Gunnar Stavrum ?

Redak­tør Gun­nar Stav­rum i Nett­avi­sen vil for­by syk­ling i vei­ba­nen og føl­ger opp med en kom­men­tar om “De hel­li­ge ego­syk­lis­te­ne”. De er kom­men­ta­rer til Aften­pos­tens artik­kel om “Tour de frykt­løs”. Som en inn­led­ning kan vi ta inn det Sta­tens veg­ve­sen skri­ver under over­skrif­ten “Vegen er for både syk­lis­ter og bilis­ter”:

I en opp­he­tet debatt mel­lom syk­lis­ter og bilis­ter min­ner Sta­tens veg­ve­sen om Veg­tra­fikk­lo­ven § 3 som slår fast at tra­fi­kan­ter skal vise hen­syn og være akt­på­gi­ven­de slik at det ikke opp­står fare eller vol­des ska­de. [13.05.2011]

Syk­lis­ter er per defi­ni­sjon kjø­ren­de. Gang- og syk­kel­ve­ger er dimen­sjo­nert for has­tig­he­ter opp mot 20 km/t. Syk­lis­ter som hol­der et mode­rat tem­po kan med for­del syk­le her.

Syk­lis­ter som har stor fart bør vel­ge veg­ba­nen. Som syk­list bør du vise smi­dig­het og slip­pe bilis­ter for­bi. Bilis­ter bør hol­de god avstand til syk­lis­te­ne.

- Det er vik­tig å spil­le hver­and­re gode. Defen­siv kjø­ring invi­te­rer til sam­spill, mens aggres­siv kjø­ring kan føre til kon­flik­ter og det er ingen tjent med, sier syk­kel­ko­or­di­na­tor i Sta­tens veg­ve­sen, Hen­rik Duus.”

Vi har bare en type vei som er for­be­holdt motor­kjøre­tøy, nem­lig motor­vei. På alle and­re vei­er må bilis­ter dele vei­en med and­re kjø­ren­de, blant annet syk­lis­ter.

Når Gun­nar Stav­rum skri­ver at “det er ingen grunn til å støt­te ego­is­tis­ke racer­syk­lis­ter som ikke kan hol­de seg på syk­kel­vei­er i rush­et” da frem­står han som full­sten­dig use­riøs. Han bedy­rer i sin kom­men­tar “De hel­li­ge ego­syk­lis­te­ne” at han ofte syk­ler selv. Vi får tro ham på det, selv om jeg er skep­tisk. Er man ego­is­tisk for­di man øns­ker å kom­me raskt og effek­tivt til job­ben? Gun­nar Stav­rum mener åpen­bart det, siden han vil hen­vi­se dis­se syk­lis­te­ne til vei­er som er dimen­sjo­nert for has­tig­he­ter opp til ca 20 km/t, om vi skal tro vei­di­rek­to­ra­tet. En rime­lig godt tre­net trans­port­syk­list hol­der en fart på i alle fall 30–40 km/t. Mener Gun­nar Stav­rum vir­ke­lig at dis­se skal måt­te hal­ve­re far­ten for ikke å for­sin­ke bilis­te­ne med noen sekun­der? Eller mener han at de skal pres­se seg fram mel­lom fot­gjen­ge­re og skole­ele­ver på en smal og dår­lig gang- og syk­kel­vei?

Ego­is­te­ne er ikke de som syk­ler. Ego­is­te­ne er de som sit­ter i sin bil, som oftest ale­ne, og kre­ver ufor­holds­mes­sig mye plass i tra­fik­ken. Det er brukt fler­fol­di­ge mil­li­ar­der på å lage vei­er for bile­ne. Eke­berg­åsen er gjen­nom­hul­let av tun­ne­ler. Steng hel­ler Mosse­vei­en for pri­vat­bi­ler annet enn lokal­trans­port (sørg for at de ikke kom­mer for­bi “Kat­ten”), hvis det ikke er plass til alle tra­fi­kan­ter. Send dem over på E6 og gjen­nom en av de nye tun­ne­le­ne om de abso­lutt skal kjø­re til byen. Det blir mer kø, men det er helt greit. Byg­ger man fle­re vei­er for biler vel­ger fle­re bil. Lar man bile­ne stan­ge i kø og sjå­fø­re­ne pus­te inn sin egen eksos, vil fle­re av dem vel­ge en annen og bed­re trans­port­form. Det er man­ge and­re gode vei­er for biler. Det er ingen grunn til at de skal fyl­le opp Mosse­vei­en.

Gun­nar Stav­rum site­rer fra Aften:

Enkel­te ste­der er det så smalt at bus­ser og trai­le­re må krys­se den dob­le gule stri­pen og kjø­re over i mot­satt kjøre­felt for å pas­se­re syk­lis­ter som ikke hol­der has­tig­he­ten.”

Javel. Slik er det når man hav­ner i kø. Kom­mer de ikke for­bi får de hol­de seg bak. Det er ikke vans­ke­li­ge­re. Det gjel­der enten det er en bil eller en syk­kel som lig­ger foran. Det fak­tisk ikke lov til å kjø­re for­bi når man må krys­se en hel­truk­ken lin­je. Det er der­for menings­løst å skri­ve at de må krys­se den dob­le, gule stri­pen. De må ikke det. De må hol­de seg bak til det even­tu­elt blir plass til å kjø­re for­bi. Jeg syk­ler ikke den aktu­el­le strek­nin­gen i rush­ti­den, så jeg vet ikke hvor­dan det er akku­rat der. Men min gene­rel­le erfa­ring som bysyk­list er at biler som pres­ser seg for­bi i rush­tra­fik­ken sjel­den opp­når noe annet enn å kom­me noen sekun­der tid­li­ge­re fram til nes­te røde lys eller nes­te sted tra­fik­ken kor­ker seg av and­re grun­ner. Da tar jeg som syk­list igjen de bile­ne som nett­opp pres­set seg for­bi meg og syk­ler for­bi dem.

Stav­rum fort­set­ter i kom­men­ta­ren “De hel­li­ge ego­syk­lis­te­ne”:

Hver etter­mid­dag er det bus­se­ne sin tur til å kjø­re sak­te i et åpent kol­lek­tiv­felt for­di det er en gul­kledt racer­syk­list foran og vei­ba­nen til venst­re er full av pri­vat­bi­ler.”

Pro­ble­met er ikke syk­lis­te­ne. Pro­ble­met er at kjøre­fel­tet til venst­re er fullt av pri­vat­bi­ler. Løs­nin­gen er enkel: Gi bus­sen for­kjørs­rett når den skif­ter fil fra kol­lek­tiv­felt. At pri­vat­bi­le­ne må stop­pe opp er helt greit.

I kom­men­ta­ren skri­ver Gun­nar Stav­rum også:

Alle and­re får hver­så­god ta hen­syn til dem [syk­lis­te­ne], og det er helt uten­ke­lig at de selv skal ta hen­syn til noen som går på gang- og syk­kel­sti­en slik at de kom­mer noen sekun­der sene­re på jobb.”

Finn deg et speil, Gun­nar Stav­rum. Da ser du tals­man­nen for ego­is­te­ne. Alle and­re får vær­så­god ta hen­syn til bilis­te­ne, skri­ver du, selv om du for­mu­le­rer det litt mer indi­rek­te. For deg er det visst helt uten­ke­lig at bilis­te­ne selv skal ta hen­syn til noen som syk­ler i vei­en slik at de kom­mer noen sekun­der sene­re fram til nes­te kork — som er for­år­sa­ket av biler, ikke syk­lis­ter.

Syk­kel­vei­en på den aktu­el­le strek­nin­gen er elen­dig. Det er ikke man­ge dage­ne siden jeg syk­let den, om enn ikke i rush­tra­fik­ken.

Syd for avkjø­rin­gen til Ulv­øya er det ikke noen syk­kel­vei eller syk­kel­felt. Det er bare et gans­ke smalt for­tau. For de som skal inn mot sen­trum duk­ker det opp en dår­lig gang- og syk­kel­vei på venst­re side av vei­en. Syk­lis­te­ne må der­for først krys­se Mosse­vei­en for å kom­me over til syk­kel­vei­en. Den­ne går først ned en stål­bro, av den typen som lett kan bli glatt. Da jeg var der tid­li­ge­re den­ne uken var den full av vått løv, som vil gi et fest­lig under­lag om meteoro­lo­ge­nes spå­dom om natte­frost skul­le slå til. Det går ned­over, helt ned til van­net.

Etter en liten tur langs van­net må man opp igjen en gans­ke bratt bak­ke. Til­fel­dig­he­te­ne vil at jeg syk­let den­ne strek­nin­gen tid­li­ge­re den­ne uken med GPS, slik at jeg har gans­ke gode data for syk­kel­vei­en. (Jeg var der for å se på syk­kel­vei­en og det som Aften had­de skre­vet om, da jeg dagen etter skul­le inn­le­de for Syk­lis­tens Lands­for­ening om “Kan Oslo bli en syk­kel­by?”, og gjer­ne vil­le ha et ordent­lig grunn­lag for det jeg vil­le si.) I føl­ge mine GPS-data er det på den mest krong­le­te strek­nin­gen en høyde­for­skjell på 16 meter. Det er gans­ke mye når den aktu­el­le strek­nin­gen er ca 650 meter og man først skal ned og der­et­ter opp igjen. Fra van­net og opp er det en strek­ning på 200 meter hvor det sti­ger 14 meter. Det er 7% stig­ning, som fak­tisk er gans­ke bratt. (Kongs­vei­en sti­ger til sam­men­lig­ning 5%).

Når man nær­mer seg top­pen av den­ne baken skal man over en ny bro. Den­ne er så smal at det kna­pt er plass til at to syk­lis­ter kan møtes, eller at man kom­mer for­bi en fot­gjen­ger (men Gun­nar Stav­rum mener kan­skje at det bare er bilis­ter som har rett til å kom­me for­bi lang­som­mere tra­fikk, og at en til­sva­ren­de rett ikke til­kom­mer syk­lis­ter?). Der­et­ter kom­mer det en kort strek­ning som er grei nok, før man sen­des ut på en omvei rundt ben­sin­sta­sjo­nen. Innen­for avkjø­rin­gen til Malm­øya og Ormøya blir det bed­re, om enn ikke bra. Men her­fra og inn er også vei­en stort sett bre­de­re. Syk­lis­ten som kom­mer syk­kel­vei­en er hen­vist til å fort­set­te på det som i rea­li­te­ten er for­tau på venst­re side av vei­en, eller krys­se Mosse­vei­en en gang til og vel­ge kjøre­fel­tet.

Fra Ulv­øy­krys­set til Ormøy­krys­set er det ca 1,2 km. Om jeg hus­ker rett, så er farts­gren­sen på den­ne strek­nin­gen 50 km/t. Det betyr at en bil som kjø­rer lov­lig i bes­te fall vil kun­ne gjø­re strek­nin­gen unna på 1 min 26 sek. Må man redu­se­re far­ten til 30 km/t for­di det lig­ger en syk­list foran på hele strek­nin­gen, vil det ta et minutt len­ger tid. Syk­lis­ten som hol­der 30 km/t på vei­en vil bru­ke 2 min 24 sek. Syk­kel­vei­en er ca 100 meter len­ger enn kjøre­ba­nen. Om jeg er litt vel­vil­lig, så kan vi set­te gjen­nom­snitts­far­ten for en syk­list på syk­kel­vei­en til 15 km/t. Da er man ikke spe­si­elt hen­syns­full på en så dår­lig vei. Da vil man bru­ke 5 min 12 sek på den­ne strek­nin­gen. For at Gun­nar Stav­rums kjæ­re bilis­ter skal kun­ne spa­re i bes­te fall et minutt kre­ver han at syk­lis­te­ne skal bru­ke ca 3 minut­ter eks­tra på den sam­me strek­nin­gen. Man kan gjer­ne si at det ikke betyr noe om man kom­mer noen sekun­der sene­re på jobb. Men Gun­nar Stav­rum mener kan­skje at det­te bare gjel­der for de som syk­ler? Har man satt seg i sin plass­kre­ven­de blikk­boks, da er de som ikke vil ofre 3 minut­ter for at blikk­boks­man­nen skal kun­ne spa­re kan­skje et minutt en ego­ist, om man skal tro Gun­nar Stav­rum. Men Gun­nar Stav­rum mener kan­skje at de som vel­ger å kjø­re bil er vik­ti­ge­re og sik­kert har mye vik­ti­ge­re job­ber enn de som vel­ger syk­kel, slik at det er vik­ti­ge­re at bilis­ten spa­rer et minutt enn at syk­lis­ten spa­rer tre?

Når Gun­nar Stav­rum vil sen­de trans­port­syk­lis­ter ut på den­ne sma­le, krong­le­te og til dels brat­te gang- og syk­kel­vei­en, har jeg vans­ke­lig for å ta ham seriøst. Han kun­ne like gjer­ne ha sendt pri­vat­bi­le­ne opp en av de brat­te bak­ke­ne mot Hol­tet, for at de ikke skul­le være til hin­der for syk­lis­ter og nytte­tra­fikk. De har en alter­na­tiv vei, og da får de hol­de seg borte fra Mosse­vei­en. At den er ubru­ke­lig betyr ikke noe, så len­ge det nå en gang er en vei.

Syk­lis­te­ne som øns­ker det skal selv­sagt kun­ne bru­ke vei­ba­nen. De skal ikke tvin­ges ut på en omvei som ikke er egnet til fart sær­lig over 15 km/t. Bile­ne har å ta hen­syn til annen tra­fikk, også syk­lis­ter.

Det Veg­ve­se­net der­imot bør gjø­re, er å ryd­de opp langs Mosse­vei­ens øst­side. På sto­re deler av strek­nin­gen omtrent fra Kat­ten til Ulv­øya er det en asfal­tert vei­skul­der uten­for kol­lek­tiv­fel­tet. Kan­skje vil­le det gi en falsk trygg­het og lok­ke syk­lis­ter ut på en gene­relt dår­lig til­rette­lagt vei­strek­ning om man skil­ter den­ne som syk­kel­felt. Men at man til­la­ter at den­ne vei­skul­de­ren blir brukt til par­ke­ring er for meg ube­gri­pe­lig. I peri­oder står det tett med biler par­kert langs den­ne delen av Mosse­vei­en. Noen kjøre­tøy ser ut til å blitt hen­satt gans­ke perm­a­nent på den­ne vei­skul­de­ren. Det bur­de selv­sagt vært all stans for­budt langs hele den­ne strek­nin­gen slik at syk­lis­te­ne kun­ne benyt­te den­ne der den fak­tisk fin­nes uten å måt­te syk­le ut i kol­lek­tiv­fel­tet hver gang de må rundt en bil­ego­ist som har sper­ret den­ne delen av vei­en med sin blikk­boks. Da jeg tok dis­se bil­de­ne var det få par­ker­te biler på den­ne strek­nin­gen, i alle fall i nær­he­ten av Ulv­øy­krys­set. Det ser ut til at veg­myn­dig­he­te­ne mener det er lov å par­ke­re her, og at bile­ne er lov­lig par­kert. Men de tvin­ger syk­lis­ter som bru­ker den­ne skul­de­ren ut i kol­lek­tiv­fel­tet.

[Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo]

Print Friendly, PDF & Email
 • Takk for at du tar deg tid til å pluk­ke fra hver­and­re Gun­nar Stav­rums ube­hjel­pe­lig kort­tenk­te blogg­inn­legg. Man­nen vet jo åpen­bart ikke hva han snak­ker om, og det var pin­lig å lese beg­ge inn­leg­ge­ne.

 • Glim­ren­de, Olav Tor­vund. Godt og logisk opp­byg­get avkled­ning av Gun­nar Stav­rum og hans hold­ning til både bilis­ter og syk­lis­ter.

  Gun­nar Stav­rum er redak­tør for Nett­avi­sen. Det bur­de vel være et tegn på en viss etter­ret­te­lig­het og evne til etter­tan­ke. Men dess­ver­re frem­står det som nok en spi­ker i kis­ta på jour­ma­lis­mens etter­ret­te­lig­het.

 • Sne­mann

  Meget bra inn­legg.
  Jeg selv har prøvd å argu­men­te­re mot den klov­nen uten å få noen respons. Jeg for min del har pro­ble­mer med å hol­de usak­lig­he­te­ne til­ba­ke når jeg argu­men­te­rer mot den slags uri­me­lig­he­ter. Det er godt at vi syk­lis­ter har deg på vår side som hol­der en sak­lig og ordent­lig tone. Takk.
  Stav­rum støt­ter opp under en grunn­hold­ning om at syk­lis­te­ne må be om lov til å bru­ke vei­en. Vi må buk­ke og skra­pe for aller­nå­digst få lov til å ta oss frem på vei­en.
  Og vide­re gir han ånde­lig næring til tul­lin­ger som ser det som sin rett i “irette­set­te” syk­lis­te­ne med snit­ting og vin­dus­spy­ling – bare se kom­men­ta­re­ne til Stav­rums inn­legg. Det­te vil Stav­rum selv­føl­ge­lig på det ster­kes­te benek­te, på sam­me måte Frem­skritts­par­ti­et benek­ter å fyre opp under rasis­tis­ke under­strøm­mer i sam­fun­net. Når så er sagt, synes jeg at poli­ti­ke­re må få lov til å si det de fin­ner oppor­tunt selv om utta­lel­se­ne i en stør­re sam­men­heng kan være uhel­dig, men jeg synes ærlig talt at en redak­tør i en nett­avis med all­men­he­ten som mål­grup­pe bør hol­de seg for god til den­ne type hats­ke utfall.

 • Ano­ny­mous

  Enig. Jeg sit­ter ikke akku­rat med løs­nin­gen. Men til nå har det vært tatt for gitt at bile­ne all­tid skal ha prio­ri­tet når det ikke er plass til alle. Man kan godt sten­ge en del vei­er for biler for å gi plass til trikk, syk­kel eller and­re. (Og man gjør jo det med f.eks. gåga­ter).

 • Ano­ny­mous

  Da hus­ker du nok litt feil. Det er i vis­se situa­sjo­ner, bl.a. foran og i kryss, hvor det gene­relt ikke er til­latt å kjø­re for­bi, men hvor det er lov å kjø­re for­bi et to-hjul­skjøre­tøy. (Og syk­lis­ter kan syk­le for­bi biler som står fast i kø — det gir all­tid en god følel­se). En hel­truk­ken lin­je er det uan­sett for­budt å krys­se.

  Hvis bilis­te­ne bare ven­ter noen sekun­der kom­mer de stort sett for­bi syk­lis­ter, det er ingen grunn til at de skal for­bi med en gang.

 • Ano­ny­mous

  Jeg tror kan­skje du blan­der sam­men med skil­tet “forbi­kjø­rings­for­bud”, som angir at det er for­budt å kjø­re for­bi motor­kjøre­tøy med mer enn to hjul.  Det er uan­sett ikke til­latt å kjø­re på eller til venst­re for gul sperre­lin­je.

 • Ano­ny­mous

  Vel­dig godt skre­vet! Den­ne arik­ke­len bur­de vises til alle syk­kel­ha­te­re der ute. Ikke at det kom­mer til å hjel­pe i de fles­te til­fel­ler, men det er ihvert­fall verdt et for­søk.

 • Jeg står fast på mitt for­slag om å for­by syk­ling i vei­ba­nen der det er gode syk­kel­vei­er. For­sla­get er godt for­di det sti­mu­le­rer til å byg­ge fle­re syk­kel­vei­er, for­di det fjer­ner en mot­set­ning mel­lom syk­lis­ter og bilis­ter (som har fel­les inter­es­se) og for­di det er mind­re tra­fikk­far­lig.
  Det­te for­sla­get var led­sa­get av et bil­de fra Mosse­vei­en, hvor jeg påpek­te to for­hold: 

  a) at syk­lis­ter som kjø­rer i vei­ba­nen på vei mot byen lever far­lig (for­di det er trangt).
  b) syk­lis­ter på vei ut fra byen bru­ker kol­lek­tiv­fel­tet og sin­ker bus­sen.

  Siden jeg ofte syk­ler til jobb og fint kla­rer å kom­me meg inn ved å bru­ke den skil­te­de gang- og syk­kel­vei­en, ris­ter jeg dag­lig på hodet over syk­lis­te­ne som vel­ger å la alle and­re hen­syn kom­me i bak­lek­sa for å vin­ne noen få sekun­der.

  Jeg har alt­så IKKE fore­slått å for­by syk­ling i vei­ba­nen gene­relt, slik endel av de skar­pes­te kri­ti­ker­ne later til å tro. Kan­skje de ikke har lest blog­gen?

 • Ano­ny­mous

  Jeg er fort­satt uenig med deg. Syk­lis­ter kom­mer i man­ge utga­ver og fason­ger. Selv har jeg all­tid valgt syk­kel­vei­en de gan­ge­ne jeg har syk­let den aktu­el­le strek­nin­gen. Som regel vel­ger jeg gang- og syk­kel­vei når det­te fin­nes. Men det betyr ikke at jeg vil kre­ve at alle and­re skal gjø­re det sam­me.

  Selv om jeg bru­ker syk­ke­len gans­ke mye, så er for­men like­vel ikke så god som jeg skul­le øns­ke at den var. Min marsj­fart på flat­mark er vel ca 25 km/t. Hvis det ikke er for man­ge fot­gjen­ge­re i en gang- og syk­kel­vei, og stan­dar­den ikke er alt for dår­lig, vel­ger jeg den­ne. Alter­na­ti­vet er selv­sagt også med i vur­de­rin­gen.

  Gang- og syk­kel­vei­en langs den aktu­el­le strek­nin­gen på Mosse­vei­en er så dår­lig at jeg som oftest vil­le ha fore­truk­ket å syk­le i kjøre­ba­nen. Men siden tra­fik­ken er så stor og for­hol­de­ne på hoved­vei­en så dår­li­ge for syk­lis­ter, vel­ger jeg like­vel gang- og syk­kel­vei­en akku­rat her. Men man­ge and­re gan­ger vil­le jeg ha valgt kjøre­ba­nen.

  Syk­ler jeg opp­over og det går gans­ke sak­te, vel­ger jeg gang- og syk­kel­vei der det­te fin­nes. Noen gan­ger kan jeg også vel­ge for­tau­et, selv om jeg mener at syk­lis­te ikke har noe på for­tau­et å gjø­re. Opp Kongs­vei­en vel­ger man­ge syk­lis­ter for­tau­et. Det ser ut til at det er fle­re syk­lis­ter enn fot­gjen­ge­re som bru­ker for­tau­et akku­rat her.

  Syk­ler jeg ned­over vel­ger jeg som regel kjøre­ba­nen frem­for gang- og syk­kel­vei. Men det kom­mer litt an på ste­det. Hvis gang- og syk­kel­vei­en er god, det i prak­sis er få fot­gjen­ge­re og kjøre­ba­nen er vel­dig lite egnet for syk­ling (som langs Trond­heims­vei­en oven­for Sin­sen), vel­ger jeg gang- og syk­kel­vei. Men hol­der jeg rundt 5o km/t på syk­ke­len ned­over, da vil ikke jeg tråk­le meg mel­lom fot­gjen­ge­re med eller uten barne­vogn.

  Pro­ble­met med ditt for­slag er: Hvem skal bestem­me når en gang- og syk­kel­vei er så godt (i for­hold til alter­na­ti­vet), at syk­lis­tes som fore­trek­ker kjøre­ba­nen skal nek­tes å gjø­re det? Når Veg­ve­se­net sier at gang- og syk­kel­vei er laget for has­tig­he­ter opp til ca 20 km/t, skal det bety at farts­gren­sen for syk­ler i prak­sis blir 20 km/t langs alle strek­nin­ger hvor det er gang- og syk­kel­vei, slik at de som er spre­ke­re enn meg ikke får lov til å hol­de et høy­ere tem­po?

  Kan­skje kun­ne man enkel­te ste­der skil­te med syk­ling for­budt. Men det må bare være få ste­der.

 • Ano­ny­mous

  Siden når har man­gel på bruk­ba­re alter­na­ti­ver for syk­lis­ter vært et inci­ta­ment for nors­ke poli­ti­ke­re til å byg­ge syk­kel­vei­er? Å slen­ge opp et for­buds­skilt her vil av alle de bil­gla­de poli­ti­ker­ne og vei­by­rå­kra­te­ne (fler­tal­let om erfa­ring er en rette­snor) bli opp­fat­tet som å være en løs­ning, og ikke en opp­ford­ring om å gjø­re noe mer.

 • Ano­ny­mous

  Jeg synes det enk­le gjer­ne er det bes­te når man skal måle hvor god en syk­kel­vei er:
  Når syk­lis­te­ne i det sto­re og hele vel­ger syk­kel­vei frem­for van­lig vei på en strek­ning, da er den sann­syn­lig­vis god nok. Da tren­ger man hel­ler ikke eks­tra skil­ting som ska­per util­sik­te­de pro­ble­mer.

  Om syk­lis­ter IKKE vel­ger et syk­kel­al­ter­na­tiv der det fin­nes bur­de Occam til­si at sykkel­an­leg­get ikke er godt nok, og man bør i ansten­dig­he­tens navn ikke for­by alter­na­ti­ve­ne.

 • Ano­ny­mous

  Jeg er helt enig.

 • Ano­ny­mous

  Hvis man­gel på bruk­ba­re alter­na­ti­ver for syk­lis­ter had­de vært et inci­ta­ment, da had­de det vært en enorm akti­vi­tet med byg­ging av syk­kel­vei­er. Jeg har ikke sett noe til det.

 • Sne­mann

  Stav­rum, du sier at syk­lis­ter i kol­lek­tiv­fel­tet sin­ker bus­sen. Hvor har du dét ifra? Den sam­le­de for­sin­kel­se av bus­ser i Konge­ri­ket Nor­ge som er for­år­sa­ket av syk­lis­ter kan umu­lig utgjø­re mer enn en pro­mil­le av en pro­mil­le av det som for­år­sa­kes av bil­tra­fikk. Stav­rum, du pre­sen­te­rer en falsk, eller skal vi si løgn­ak­tig, pre­miss og bru­ker den for å kon­stru­ere en helt hypo­te­tisk og nær­mest absurd pro­blem­stil­ling. Og vide­re bru­ker du den­ne pro­blem­stil­lin­gen til å ære­skjel­le noen som ikke har gjort noe galt. Flå­se­te og use­riøst, i tråd med alt annet non­sens som står å lese i Nett­avi­sen.

 • Sno­dig at en som Stav­rum vil for­by syk­ling i vei­ba­nen, må jo vær kje­de­lig for han å dri­ve et nett­sted som pro­cy­cling hvis ryt­ter­ne må tre­ne på gang og syk­kel­sti.….

 • jeg kan ikke skjøn­ne hva pro­ble­met er, jeg har syk­let der man­ge gan­ger og det er fint plass til både buss, bil og syk­kel-
  så len­ge alle hus­ker at man ikke er til unø­dig hin­der, fun­ge­rer det fint som idag…

  ps det er ikke kol­lek­tiv­felt ut av byen…  det er i ret­ning sen­trum

  ang hva man bør sti­mu­le­re er økt utbyg­ging av kol­lek­tiv tra­fikk, så kan­skje fle­re vel­ger syk­kel og tog,
  — gjør Oslo til ver­dens førs­te bil­frie hoved­stad

 • kan ikke skjøn­ne alt fus­set, stort sett de gan­ge­ne jeg kjø­rer ut av byen på Mosse­vei­en, står bile­ne i kø og jeg sklir fint for­bi.
  ald­ri hatt noe pro­ble­mer, bilis­te­ne er flin­ke og viser hen­syn and­re vin­ker og viser tom­mel opp , spe­si­elt under dage­ne med Tour de Fran­ce på tv, og and­re for­di de hei­er på BOC 🙂
  den­ne debat­ten er mest et avis­pro­blem og dis­ku­te­res mest på nett.

  så len­ge syk­lis­ter har sam­me ret­tig­he­ter i vei­ba­nen, bort­sett fra motor­vei­er- vil jeg fort­set­te å syk­le langs vei­en.
  1. for­di det gir en bed­re flow i tre­nin­gen
  2. punk­te­ring risi­ko er liten da vin­den fra bile­ne fei­er vei­en
  3. for­di jeg er mer syn­lig i tra­fikk­bil­det og bilis­ter vet hvor jeg er

  Stil­ler for­øv­rig mot­for­slag, og mener Oslo bør bli førs­te hoved­stad i ver­den som er bil­fri,
  bort­sett fra vare trans­port, og at alle Taxi­bi­ler kon­ver­te­rer til strøm

 • Det skri­ves og sies mye rart om syk­lis­ter i vei­ba­nen det er det ingen tvil om. Her mener jeg Stav­rum har helt rett i en ting. Å syk­le i vei­ba­nen på aktu­el­le strek­ning er uten tvil far­lig for syk­lis­ten, du må ikke være eks­pert på risiko­ana­ly­ser for å se det.

  Tul­le­te kom­men­ta­rer som at man skal bru­ke gang­sti­en når den fin­nes der er ikke rime­lig mht risi­ko­en det er å syk­le på dis­se man­ge ste­der.
  At syk­lis­ter sin­ker tra­fik­ken er IKKE rik­tig all den tid and­re biler sør­ger for kø og ved at du syk­ler blir det en bil mind­re i køen.

  Men alt­så, han har jo rett i at aktu­el­le strek­ning ikke er vel­dig syk­kel­venn­lig.

 • Ano­ny­mous

  Når det sies at det er så risi­ka­belt å syk­le her, da had­de det vært inter­es­sant med noen tall for even­tu­el­le ulyk­ker på den aktu­el­le strek­nin­gen.

 • Poten­si­ell risi­ko kan vur­de­res opp mot fak­tis­ke hen­del­ser eller til­løp. Her er det uten tvil man­ge til­løp. F.eks. hvor skal sylis­ten gjø­re av seg der­som en bil leg­ger seg inn for tid­lig. Kon­se­kvens: skvis inn i fjell­veg­gen. Jeg er der­for også mot­stan­der av auto­vern man­ge ste­der som set­ter syk­lis­ten i unød­ven­dig fare.
  På man­ge vei­er er det også for­budt å syk­le basert på en risiko­vur­de­ring av Sta­tens Veg­ve­sen.

 • Ano­ny­mous

  Du skri­ver at det “uten tvil” er far­lig og “uten tvil” man­ge til­løp. Sli­ke påstan­der sier ingen ting. Der­for gjen­tar jeg bare: Hvis det skal være så far­lig å syk­le må det ha vært man­ge hen­del­ser på den­ne strek­nin­gen.

  Jeg synes også det vir­ker risi­ka­belt, og vel­ger hel­ler den dår­li­ge gang- og syk­kel­vei­en de gan­ge­ne jeg syk­ler der. Men jeg behø­ver slett ikke ha rett. Kan­skje går det gans­ke greit å syk­le der, selv om man­ge av oss synes det ser skum­melt ut. Der­for etter­ly­ser jeg tall og fak­ta som kan for­tel­le noe om hva slags risi­ko vi egent­lig snak­ker om.

 • Det må ikke ha vært man­ge hen­del­ser for at det skal være far­lig, det er gjer­ne kon­se­kven­sen av en hen­del­se som avgjør det.
  At du selv mener risi­ko­en er for høy betyr at du har fore­tatt en vur­de­ring som jeg er enig i. Men til­ba­ke til inn­leg­get fra Stav­rum så hus­ker jeg han som en per­son som nok liker å pro­vo­se­re for å bli hørt. En annen sak er at han er ikke den førs­te redak­tø­ren som kom­mer med sli­ke utta­lel­ser om syk­lis­ter. Man kan jo lure om det­te er for å ska­pe blest.
  Ved­leg­ger også en len­ke til et doku­ment fra TØI, rik­tig­nok fra 2004 men som viser at antall syk­kel­ulyk­ker i vei­ba­nen er over­re­pre­sen­tert på sta­ti­stik­ken. Se side 32. http://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%D8I%20rapporter/2005/793‑2005/793‑2005-rapport.pdf

 • Ano­ny­mous

  Om det er man­ge små­hen­del­ser eller få og alvor­li­ge end­rer ikke noe når det gjel­der at de må kun­ne doku­men­te­res. Det er dess­uten små­hen­del­se­ne som er under­rap­por­tert: Alle de til­fel­ler hvor man går på try­net, kan­skje får noen skrubb­sår og syk­ler vide­re, rap­por­te­rer man ikke. Men skjer det noe alvor­lig, med per­son­ska­de, da rap­por­te­res det. Så hvis situa­sjo­nen er at det ikke er man­ge, men alvor­li­ge hen­del­ser på det­te ste­det, da bør det kun­ne doku­men­te­res.

  Jeg har tid­li­ge­re gått gjen­nom det jeg har fun­net av rap­por­ter om syk­kel­ulyk­ker (men kan­skje ikke den du viser til, jeg skal se på den sene­re), og den klart vik­tigs­te årsa­ken til ulyk­ker mel­lom bil og syk­kel er bilis­ter som ikke over­hol­der vike­plikt: Uten at jeg nå har gått til­ba­ke og sjek­ket, så er mitt inn­trykk at den størs­te risi­ko­en er biler som svin­ger til venst­re foran møten­de syk­list. Men også krys­sin­ger og høyre­sving hvor bilis­ten ikke over­hol­der vike­plikt er høy­ri­siko­si­tua­sjo­ner om vi ser på rap­por­ter­te ulyk­ker (for høyre­sving at bilen kjø­rer på syk­list på sin høyre­side).

  Det er ingen krys­nings­punk­ter mel­lom Ulv­øya og Ormøy­krys­set, og beg­ge de krys­se­ne er lys­re­gu­lert (en lys­re­gu­le­ring som sik­kert lager mer kø enn det syk­lis­te­ne gjør, i alle fall ut av byen). Bilis­te­ne kom­mer bak­fra. Far­ten er rela­tivt lav, i alle fall i rush­ti­den, slik at det ikke bør være noe pro­blem å se syk­lis­te­ne. Dess­ver­re synes det som om enkel­te bilis­ter får vek­ket sine pri­mi­ti­ve rov­dyr­instink­ter når de ser en syk­list. Men bort­sett fra dis­se er det kan­skje ikke et stor pro­blem?

  Jeg har ikke fore­tatt noen egent­lig risiko­vur­de­ring på det aktu­el­le ste­det. Jeg syk­ler ikke der vel­dig ofte, og det er ikke min arbeids­vei. Jeg synes det er ube­ha­ge­lig og mis­li­ker å syk­le i vei­en på det­te ste­det. Når jeg syk­ler der har jeg som regel gans­ke god tid og fore­trek­ker gang- og syk­kel­vei­en, selv om den er dår­lig. Men det kan godt hen­de at det egent­lig ikke med­fø­rer stor risi­ko å syk­le her. Jeg vet ikke, og vil gjer­ne vite.

  Når vi nå går mot vin­ter kan det godt ten­kes at det er langt mer risi­ka­belt å syk­le en bratt og svin­ge­te gang- og syk­kel­vei som nep­pe er sær­lig godt ryd­det for snø (har ikke syk­let der om vin­te­ren) enn å syk­le midt i kjøre­fel­tet med en irri­tert bussjå­før bak seg.

  Når jeg and­re ste­der syk­ler i kjøre­ba­nen, noe jeg gjør gans­ke ofte pga mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­kel, leg­ger jeg meg gjer­ne midt i kjøre­fel­tet — i alle fall hvis det er trangt. Er det ikke plass til å kjø­re for­bi på ordent­lig vis får bile­ne hol­de seg bak. Jeg gir dem ikke mulig­he­ten til å pres­se seg for­bi når det egent­lig ikke er plass nok. Noen bilis­ter blir sik­kert sure på syk­lis­ter som syk­ler på den måten og vil kan­skje mene at jeg utset­ter meg for vel­dig høy risi­ko. Men risi­ko­en er mye høy­ere hvis jeg leg­ger meg på kan­ten slik at bile­ne kan pres­se seg for­bi og jeg bare har en smal stri­pe mel­lom pas­sern­de biler og fortau/hus/parkerte biler osv. Kan­skje er det egent­lig det sam­me vi ser på Mosse­vei­en? Syk­lis­ter leg­ger seg midt i kjøre­fel­tet, der de bør lig­ge på et slikt sted. Bilis­ter og bussjå­fø­rer blir sure, og kla­rer ikke å aksep­te­re tan­ken på at de må hol­de 30 km/t i noen hun­der meter: (Had­de det lig­get en bil foran vil­le det ikke ha vært noen som “må for­bi”.)

 • Ano­ny­mous

  Ber­gens Tide­ne har lagt ut et kart med alle regist­rer­te ulyk­ker 2000–2010 (all­vor­lig ska­de eller ver­re).

  http://old.bt.no/nyheter/lokalt/dodenpaaveiene/kart/

  På den aktu­el­le strek­nin­gen fin­ner jeg kun en ulyk­ke, det er en
  fot­gjen­ger som ble påkjørt på for­tau. Etter hva jeg kan se er det­te
  for­tau­et det som også er ment å tje­ne som syk­kel­rute på ste­det.

  Det er en syk­kel­ulyk­ke leng­re nord, men den­ne er i mot­satt ret­ning,
  for­bi den omdis­ku­ter­te strek­nin­gen og uten at det er spe­si­elt trangt.

  Det­te sier natur­lig­vis ikke nød­ven­dig­vis noe om antal­let nes­ten­ulyk­ker,
  men man skul­le jo tro at det var i det mins­te litt kor­re­la­sjon mel­lom
  nes­ten­ulyk­ker og alvor­li­ge ulyk­ker. Så kan man kan­skje også si at
  sample­stør­rel­sen er liten, men til det må man vel kun­ne si at det later
  til å være et stort antall syk­lis­ter som bru­ker vei­en på strek­nin­gen
  (Basert på bil­de­ne som er vist)

 • Ano­ny­mous

  Noe jeg bet meg mer­ke i i det doku­men­tet er at kol­li­sjo­ner mel­lom syk­ler
  på syk­kel­vel (antar det her menes gang- og syk­kel­vei) er sterkt
  over­re­pre­sen­tert i for­hold til inter­ak­sjo­ner sykkel/sykkel vs.
  bil/sykkel. For meg indi­ke­rer det at om man skul­le gjen­nom­føre et
  for­slag om å tvin­ge fle­re syk­lis­ter inn på gang- og syk­kel­vei­er kan vi
  for­ven­te fle­re ulyk­ker.

  (Se kapit­tel 6.2)

 • Ano­ny­mous

  Der det er “gode syk­kel­vei­er”, er det ikke noe behov for for­bud mot syk­lis­ter i vei­ba­nen. Vi syk­lis­ter er fak­tisk ikke mer kres­ne enn at vi kla­rer oss med gode gang- og syk­kel­vei­er.

  Ett eksem­pel: RV4 (Trond­heims­vei­en) nord for Sin­sen­krys­set. Her er det fullt til­latt å syk­le i vei­en, men ingen — INGEN — gjør det. Alt­så er det ikke noe behov for for­bud hel­ler.

  Hvor­for syk­ler ingen i vei­en her? Jeg opp­ford­rer Nett­avi­sen-redak­tø­ren til å sva­re, og for å hjel­pe, kan jeg gi to alter­na­ti­ver:

  1. For­di det ikke fin­nes hen­syns­løse “ego­syk­lis­ter” og “Birken-fan­tas­ter” nord for Sin­sen­krys­set, eller
  2. For­di G/S-vei­en langs RV 4 opp­fat­tes som et til­freds­stil­len­de alter­na­tiv.

 • Geir Gra­teng

  Etter­ret­te­lig­het og etter­tan­ke er vel ikke en del av for­ret­nings­ide­en i Nett­avi­sen. Men det er en annen dis­ku­sjon.

 • Hen­ry

  Meget bra inn­legg. Jeg har syk­let Mosse­vei­en: Sen­trum-Hau­ke­to tusen­vis av gan­ger. Når jeg skal til sen­trum syk­ler jeg ALDRI den syk­kel­vei­en, det tar for lang tid, og er unø­dig slit­somt. Jeg blir ofte stres­set mel­lom Ulv­øya og ben­sin­sta­sjo­nen, der er det rela­tivt trangt, men når det er masse­vis av biler og far­ten sak­ner, føler jeg meg tryg­ge­re, da plei­er jeg å syk­le for­bi dem. Det er også en svak opp­over­bak­ke, og det er ikke alle som orker å hol­de over 20km/t, jeg har van­lig­vis mel­lom 20–25 km/t der.

  Vei­en mel­lom Sen­trum og Ulv­øya er hel­ler ikke opti­malt, det er for man­ge krin­ker og kro­ker, jeg føler at syk­kel­vei­ene ald­ri blir bed­re og bed­re ved nes­te revi­sjon. (en lang sving før en bratt bru for å kom­me seg opp til Mosse­vei­en?!) (bru­en had­de ikke vært så bratt før) Det er hel­ler ikke så smi­dig å kom­me seg frem til Oslo S-områ­det. Mel­lom Opera­hu­set  og Aker Bryg­ge er det greit nok, til tross for ikke egnet syk­kel­fel­ter går det fort nok for meg.

  For den som fak­tiskt syk­ler er det lett å se at den vei­strek­nin­gen er vel­dig krong­le­te mel­lom Opera­hu­set og Ulv­øya. 🙁

  Egent­lig syn­tes jeg at metall­bru­en v/ Ulv­øya er litt gøy, når man møter folk/syklister, da stop­per jeg all­tid og lener meg helt ut, og vi ler mens vi krong­ler oss for­bi hver­and­re. Det­te skjer ikke ofte, kan­skje 1–3 gan­ger i året.
  Når man syk­ler ned­over må man ofte pas­se seg for bile­ne (de er der, men vel­dig sjel­dent!) og brem­se kraf­tig rett før den skar­pe svin­gen, før man syk­ler langst van­net, så gir jeg jer­net for å kun­ne kom­me meg opp den and­re metall­bru­en.  Den “syk­kel­sti­en” er egent­lig en tra­ge­die!

  Far­ten er ca 5–10km/t tre­ge­re enn på vei­en, og mel­lom Ulv­øya-Nord­strand er det vel­dig(?) hum­pe­te så en må føl­ge med. Syk­ler jeg på vei­ba­nen går det ca 5km/t ras­ke­re, og hvis jeg er vel­dig sli­ten syk­ler jeg hel­ler på vei­ba­nen. Med lande­veis­syk­kel er syk­kel­vei­en helt ubru­ke­lig.

  Det­te er en god eksem­pel på hvor neg­li­sjert syk­lis­te­ne er blitt, det er vel­dig man­ge som bor i Nordstrand/Ljan/Hauketo/Holmlia/Kolbotn der Mosse­vei­en er den mest “effek­ti­ve og ras­kes­te” vei til Sen­trum. Eke­berg­vei­en er tryg­ge­re, men de som bor neden­for Eke­berg er ikke inter­es­ser­te i å syk­le OPP og så NED. De som bor over­for Eke­berg­vei­en gid­der kan­skje ikke å begyn­ne syk­kel­tu­ren opp Kongs­vei­en. (=ikke til­s­tek­ke­lig opp­var­met)  Ikke noe rart at folk fore­trek­ker biler, og at Mosse­vei­en er over­be­las­tet.