Egosyklister i Mosseveien, Gunnar Stavrum ?

Redak­tør Gun­nar Stav­rum i Nett­avi­sen vil for­by syk­ling i vei­ba­nen og føl­ger opp med en kom­men­tar om “De hel­li­ge ego­syk­lis­te­ne”. De er kom­men­ta­rer til Aften­pos­tens artik­kel om “Tour de frykt­løs”. Som en inn­led­ning kan vi ta inn det Sta­tens veg­ve­sen skri­ver under over­skrif­ten “Vegen er for både syk­lis­ter og bilis­ter”:

I en opp­he­tet debatt mel­lom syk­lis­ter og bilis­ter min­ner Sta­tens veg­ve­sen om Veg­tra­fikk­lo­ven § 3 som slår fast at tra­fi­kan­ter skal vise hen­syn og være akt­på­gi­ven­de slik at det ikke opp­står fare eller vol­des ska­de. [13.05.2011]

Syk­lis­ter er per defi­ni­sjon kjø­ren­de. Gang- og syk­kel­ve­ger er dimen­sjo­nert for has­tig­he­ter opp mot 20 km/t. Syk­lis­ter som hol­der et mode­rat tem­po kan med for­del syk­le her.

Syk­lis­ter som har stor fart bør vel­ge veg­ba­nen. Som syk­list bør du vise smi­dig­het og slip­pe bilis­ter for­bi. Bilis­ter bør hol­de god avstand til syklistene.

- Det er vik­tig å spil­le hver­and­re gode. Defen­siv kjø­ring invi­te­rer til sam­spill, mens aggres­siv kjø­ring kan føre til kon­flik­ter og det er ingen tjent med, sier syk­kel­ko­or­di­na­tor i Sta­tens veg­ve­sen, Hen­rik Duus.”

Vi har bare en type vei som er for­be­holdt motor­kjøre­tøy, nem­lig motor­vei. På alle and­re vei­er må bilis­ter dele vei­en med and­re kjø­ren­de, blant annet syklister.

Når Gun­nar Stav­rum skri­ver at “det er ingen grunn til å støt­te ego­is­tis­ke racer­syk­lis­ter som ikke kan hol­de seg på syk­kel­vei­er i rush­et” da frem­står han som full­sten­dig use­riøs. Han bedy­rer i sin kom­men­tar “De hel­li­ge ego­syk­lis­te­ne” at han ofte syk­ler selv. Vi får tro ham på det, selv om jeg er skep­tisk. Er man ego­is­tisk for­di man øns­ker å kom­me raskt og effek­tivt til job­ben? Gun­nar Stav­rum mener åpen­bart det, siden han vil hen­vi­se dis­se syk­lis­te­ne til vei­er som er dimen­sjo­nert for has­tig­he­ter opp til ca 20 km/t, om vi skal tro vei­di­rek­to­ra­tet. En rime­lig godt tre­net trans­port­syk­list hol­der en fart på i alle fall 30–40 km/t. Mener Gun­nar Stav­rum vir­ke­lig at dis­se skal måt­te hal­ve­re far­ten for ikke å for­sin­ke bilis­te­ne med noen sekun­der? Eller mener han at de skal pres­se seg fram mel­lom fot­gjen­ge­re og skole­ele­ver på en smal og dår­lig gang- og sykkelvei?

Ego­is­te­ne er ikke de som syk­ler. Ego­is­te­ne er de som sit­ter i sin bil, som oftest ale­ne, og kre­ver ufor­holds­mes­sig mye plass i tra­fik­ken. Det er brukt fler­fol­di­ge mil­li­ar­der på å lage vei­er for bile­ne. Eke­berg­åsen er gjen­nom­hul­let av tun­ne­ler. Steng hel­ler Mosse­vei­en for pri­vat­bi­ler annet enn lokal­trans­port (sørg for at de ikke kom­mer for­bi “Kat­ten”), hvis det ikke er plass til alle tra­fi­kan­ter. Send dem over på E6 og gjen­nom en av de nye tun­ne­le­ne om de abso­lutt skal kjø­re til byen. Det blir mer kø, men det er helt greit. Byg­ger man fle­re vei­er for biler vel­ger fle­re bil. Lar man bile­ne stan­ge i kø og sjå­fø­re­ne pus­te inn sin egen eksos, vil fle­re av dem vel­ge en annen og bed­re trans­port­form. Det er man­ge and­re gode vei­er for biler. Det er ingen grunn til at de skal fyl­le opp Mosseveien.

Gun­nar Stav­rum site­rer fra Aften:

Enkel­te ste­der er det så smalt at bus­ser og trai­le­re må krys­se den dob­le gule stri­pen og kjø­re over i mot­satt kjøre­felt for å pas­se­re syk­lis­ter som ikke hol­der hastigheten.”

Javel. Slik er det når man hav­ner i kø. Kom­mer de ikke for­bi får de hol­de seg bak. Det er ikke vans­ke­li­ge­re. Det gjel­der enten det er en bil eller en syk­kel som lig­ger foran. Det fak­tisk ikke lov til å kjø­re for­bi når man må krys­se en hel­truk­ken lin­je. Det er der­for menings­løst å skri­ve at de må krys­se den dob­le, gule stri­pen. De må ikke det. De må hol­de seg bak til det even­tu­elt blir plass til å kjø­re for­bi. Jeg syk­ler ikke den aktu­el­le strek­nin­gen i rush­ti­den, så jeg vet ikke hvor­dan det er akku­rat der. Men min gene­rel­le erfa­ring som bysyk­list er at biler som pres­ser seg for­bi i rush­tra­fik­ken sjel­den opp­når noe annet enn å kom­me noen sekun­der tid­li­ge­re fram til nes­te røde lys eller nes­te sted tra­fik­ken kor­ker seg av and­re grun­ner. Da tar jeg som syk­list igjen de bile­ne som nett­opp pres­set seg for­bi meg og syk­ler for­bi dem.

Stav­rum fort­set­ter i kom­men­ta­ren “De hel­li­ge ego­syk­lis­te­ne”:

Hver etter­mid­dag er det bus­se­ne sin tur til å kjø­re sak­te i et åpent kol­lek­tiv­felt for­di det er en gul­kledt racer­syk­list foran og vei­ba­nen til venst­re er full av privatbiler.”

Pro­ble­met er ikke syk­lis­te­ne. Pro­ble­met er at kjøre­fel­tet til venst­re er fullt av pri­vat­bi­ler. Løs­nin­gen er enkel: Gi bus­sen for­kjørs­rett når den skif­ter fil fra kol­lek­tiv­felt. At pri­vat­bi­le­ne må stop­pe opp er helt greit.

I kom­men­ta­ren skri­ver Gun­nar Stav­rum også:

Alle and­re får hver­så­god ta hen­syn til dem [syk­lis­te­ne], og det er helt uten­ke­lig at de selv skal ta hen­syn til noen som går på gang- og syk­kel­sti­en slik at de kom­mer noen sekun­der sene­re på jobb.”

Finn deg et speil, Gun­nar Stav­rum. Da ser du tals­man­nen for ego­is­te­ne. Alle and­re får vær­så­god ta hen­syn til bilis­te­ne, skri­ver du, selv om du for­mu­le­rer det litt mer indi­rek­te. For deg er det visst helt uten­ke­lig at bilis­te­ne selv skal ta hen­syn til noen som syk­ler i vei­en slik at de kom­mer noen sekun­der sene­re fram til nes­te kork — som er for­år­sa­ket av biler, ikke syklister.

Syk­kel­vei­en på den aktu­el­le strek­nin­gen er elen­dig. Det er ikke man­ge dage­ne siden jeg syk­let den, om enn ikke i rushtrafikken.

Syd for avkjø­rin­gen til Ulv­øya er det ikke noen syk­kel­vei eller syk­kel­felt. Det er bare et gans­ke smalt for­tau. For de som skal inn mot sen­trum duk­ker det opp en dår­lig gang- og syk­kel­vei på venst­re side av vei­en. Syk­lis­te­ne må der­for først krys­se Mosse­vei­en for å kom­me over til syk­kel­vei­en. Den­ne går først ned en stål­bro, av den typen som lett kan bli glatt. Da jeg var der tid­li­ge­re den­ne uken var den full av vått løv, som vil gi et fest­lig under­lag om meteoro­lo­ge­nes spå­dom om natte­frost skul­le slå til. Det går ned­over, helt ned til vannet.

Etter en liten tur langs van­net må man opp igjen en gans­ke bratt bak­ke. Til­fel­dig­he­te­ne vil at jeg syk­let den­ne strek­nin­gen tid­li­ge­re den­ne uken med GPS, slik at jeg har gans­ke gode data for syk­kel­vei­en. (Jeg var der for å se på syk­kel­vei­en og det som Aften had­de skre­vet om, da jeg dagen etter skul­le inn­le­de for Syk­lis­tens Lands­for­ening om “Kan Oslo bli en syk­kel­by?”, og gjer­ne vil­le ha et ordent­lig grunn­lag for det jeg vil­le si.) I føl­ge mine GPS-data er det på den mest krong­le­te strek­nin­gen en høyde­for­skjell på 16 meter. Det er gans­ke mye når den aktu­el­le strek­nin­gen er ca 650 meter og man først skal ned og der­et­ter opp igjen. Fra van­net og opp er det en strek­ning på 200 meter hvor det sti­ger 14 meter. Det er 7% stig­ning, som fak­tisk er gans­ke bratt. (Kongs­vei­en sti­ger til sam­men­lig­ning 5%).

Når man nær­mer seg top­pen av den­ne baken skal man over en ny bro. Den­ne er så smal at det kna­pt er plass til at to syk­lis­ter kan møtes, eller at man kom­mer for­bi en fot­gjen­ger (men Gun­nar Stav­rum mener kan­skje at det bare er bilis­ter som har rett til å kom­me for­bi lang­som­mere tra­fikk, og at en til­sva­ren­de rett ikke til­kom­mer syk­lis­ter?). Der­et­ter kom­mer det en kort strek­ning som er grei nok, før man sen­des ut på en omvei rundt ben­sin­sta­sjo­nen. Innen­for avkjø­rin­gen til Malm­øya og Ormøya blir det bed­re, om enn ikke bra. Men her­fra og inn er også vei­en stort sett bre­de­re. Syk­lis­ten som kom­mer syk­kel­vei­en er hen­vist til å fort­set­te på det som i rea­li­te­ten er for­tau på venst­re side av vei­en, eller krys­se Mosse­vei­en en gang til og vel­ge kjørefeltet.

Fra Ulv­øy­krys­set til Ormøy­krys­set er det ca 1,2 km. Om jeg hus­ker rett, så er farts­gren­sen på den­ne strek­nin­gen 50 km/t. Det betyr at en bil som kjø­rer lov­lig i bes­te fall vil kun­ne gjø­re strek­nin­gen unna på 1 min 26 sek. Må man redu­se­re far­ten til 30 km/t for­di det lig­ger en syk­list foran på hele strek­nin­gen, vil det ta et minutt len­ger tid. Syk­lis­ten som hol­der 30 km/t på vei­en vil bru­ke 2 min 24 sek. Syk­kel­vei­en er ca 100 meter len­ger enn kjøre­ba­nen. Om jeg er litt vel­vil­lig, så kan vi set­te gjen­nom­snitts­far­ten for en syk­list på syk­kel­vei­en til 15 km/t. Da er man ikke spe­si­elt hen­syns­full på en så dår­lig vei. Da vil man bru­ke 5 min 12 sek på den­ne strek­nin­gen. For at Gun­nar Stav­rums kjæ­re bilis­ter skal kun­ne spa­re i bes­te fall et minutt kre­ver han at syk­lis­te­ne skal bru­ke ca 3 minut­ter eks­tra på den sam­me strek­nin­gen. Man kan gjer­ne si at det ikke betyr noe om man kom­mer noen sekun­der sene­re på jobb. Men Gun­nar Stav­rum mener kan­skje at det­te bare gjel­der for de som syk­ler? Har man satt seg i sin plass­kre­ven­de blikk­boks, da er de som ikke vil ofre 3 minut­ter for at blikk­boks­man­nen skal kun­ne spa­re kan­skje et minutt en ego­ist, om man skal tro Gun­nar Stav­rum. Men Gun­nar Stav­rum mener kan­skje at de som vel­ger å kjø­re bil er vik­ti­ge­re og sik­kert har mye vik­ti­ge­re job­ber enn de som vel­ger syk­kel, slik at det er vik­ti­ge­re at bilis­ten spa­rer et minutt enn at syk­lis­ten spa­rer tre?

Når Gun­nar Stav­rum vil sen­de trans­port­syk­lis­ter ut på den­ne sma­le, krong­le­te og til dels brat­te gang- og syk­kel­vei­en, har jeg vans­ke­lig for å ta ham seriøst. Han kun­ne like gjer­ne ha sendt pri­vat­bi­le­ne opp en av de brat­te bak­ke­ne mot Hol­tet, for at de ikke skul­le være til hin­der for syk­lis­ter og nytte­tra­fikk. De har en alter­na­tiv vei, og da får de hol­de seg borte fra Mosse­vei­en. At den er ubru­ke­lig betyr ikke noe, så len­ge det nå en gang er en vei.

Syk­lis­te­ne som øns­ker det skal selv­sagt kun­ne bru­ke vei­ba­nen. De skal ikke tvin­ges ut på en omvei som ikke er egnet til fart sær­lig over 15 km/t. Bile­ne har å ta hen­syn til annen tra­fikk, også syklister.

Det Veg­ve­se­net der­imot bør gjø­re, er å ryd­de opp langs Mosse­vei­ens øst­side. På sto­re deler av strek­nin­gen omtrent fra Kat­ten til Ulv­øya er det en asfal­tert vei­skul­der uten­for kol­lek­tiv­fel­tet. Kan­skje vil­le det gi en falsk trygg­het og lok­ke syk­lis­ter ut på en gene­relt dår­lig til­rette­lagt vei­strek­ning om man skil­ter den­ne som syk­kel­felt. Men at man til­la­ter at den­ne vei­skul­de­ren blir brukt til par­ke­ring er for meg ube­gri­pe­lig. I peri­oder står det tett med biler par­kert langs den­ne delen av Mosse­vei­en. Noen kjøre­tøy ser ut til å blitt hen­satt gans­ke perm­a­nent på den­ne vei­skul­de­ren. Det bur­de selv­sagt vært all stans for­budt langs hele den­ne strek­nin­gen slik at syk­lis­te­ne kun­ne benyt­te den­ne der den fak­tisk fin­nes uten å måt­te syk­le ut i kol­lek­tiv­fel­tet hver gang de må rundt en bil­ego­ist som har sper­ret den­ne delen av vei­en med sin blikk­boks. Da jeg tok dis­se bil­de­ne var det få par­ker­te biler på den­ne strek­nin­gen, i alle fall i nær­he­ten av Ulv­øy­krys­set. Det ser ut til at veg­myn­dig­he­te­ne mener det er lov å par­ke­re her, og at bile­ne er lov­lig par­kert. Men de tvin­ger syk­lis­ter som bru­ker den­ne skul­de­ren ut i kollektivfeltet.

[Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo]

Print Friendly, PDF & Email