Oslo — den delte (sykkel)byen

Noen vil sik­kert mene at over­skrif­ten er helt feil: Oslo er ingen syk­kel­by, delt eller ikke. Det er jeg for så vidt enig i, men jeg hol­der fast ved den likevel.

Den del­te byen har vi hørt om man­ge gan­ger. Et bind i fem-binds­ver­ket “Oslo bys his­to­rie” heter “Den del­te byen”, og vi fikk høre om det man­ge gan­ger i den valg­kam­pen vi har bak oss. Man kan lure på om de som har hatt det poli­tis­ke ansva­ret til nå har hatt et øns­ke om å opp­rett­hol­de det­te skil­let. I alle fall skal man ikke krys­se øst/vest-gren­sen på syk­kel. Kan­skje vet de at sanse­inn­tryk­ke­ne er så mye ster­ke­re når man syk­ler enn når man er stengt inne i en boks og bare kan se ut på ver­den gjen­nom vinduene?

Som syk­list ser man mer, man kjen­ner vær og vind, ste­dets luk­ter, hører lyde­ne, osv. I det hele tatt er man til ste­de på en helt annen måte enn når ver­den er stengt ute med stål og glass. Poli­ti­ker­ne er kan­skje red­de for at det blir for bru­talt om man skal krys­se gren­sen mel­lom øst og vest med åpne sanser?

Den som øns­ker å krys­se Akers­el­ven med syk­kel har uan­sett en utford­ring, i alle fall hvis han eller hun vil hol­de seg på vei som er til­rette­lagt for sykkel.

Con­ti­nue read­ing Oslo — den del­te (sykkel)byen