Oslo — den delte (sykkel)byen

Noen vil sik­kert mene at over­skrif­ten er helt feil: Oslo er ingen syk­kel­by, delt eller ikke. Det er jeg for så vidt enig i, men jeg hol­der fast ved den likevel.

Den del­te byen har vi hørt om man­ge gan­ger. Et bind i fem-binds­ver­ket “Oslo bys his­to­rie” heter “Den del­te byen”, og vi fikk høre om det man­ge gan­ger i den valg­kam­pen vi har bak oss. Man kan lure på om de som har hatt det poli­tis­ke ansva­ret til nå har hatt et øns­ke om å opp­rett­hol­de det­te skil­let. I alle fall skal man ikke krys­se øst/vest-gren­sen på syk­kel. Kan­skje vet de at sanse­inn­tryk­ke­ne er så mye ster­ke­re når man syk­ler enn når man er stengt inne i en boks og bare kan se ut på ver­den gjen­nom vinduene?

Som syk­list ser man mer, man kjen­ner vær og vind, ste­dets luk­ter, hører lyde­ne, osv. I det hele tatt er man til ste­de på en helt annen måte enn når ver­den er stengt ute med stål og glass. Poli­ti­ker­ne er kan­skje red­de for at det blir for bru­talt om man skal krys­se gren­sen mel­lom øst og vest med åpne sanser?

Den som øns­ker å krys­se Akers­el­ven med syk­kel har uan­sett en utford­ring, i alle fall hvis han eller hun vil hol­de seg på vei som er til­rette­lagt for sykkel.

Vi kan star­te nederst. Ved elvens utløp er det syk­kel­felt vest­fra omtrent fram til elven (ved Ope­ra­en), men der slut­ter det. Litt len­ger øst duk­ker det igjen opp et syk­kel­felt, men ikke før etter at man har kom­met over på and­re siden av elven. Det er i prin­sip­pet syk­kel­felt langs “Barco­de” også, men anleggs­ar­bei­der og par­ker­te biler gjør det stort sett ubru­ke­lig. Utbyg­gings­pla­ne­ne for Bjør­vi­ka tyder hel­ler ikke på at man vil åpne opp for god syk­kel­kom­mu­ni­ka­sjon mel­lom øst og vest i byen.

Syk­kel­fel­tet langs Grøn­land går over Vater­lands bru, og krys­ser der­med elven. Men det stop­per like etter­på, og hen­ger ikke sam­men med syk­kel­vei­er eller syk­kel­felt vide­re vest­over. Og områ­det fra Grøn­land fram til Bru­ga­ta, Ste­ners­gate og Chr Kroghs gta­te må vel reg­nes til Øst­kan­ten, selv om de lig­ger vest for Akerselva.

Vei­en vide­re mot vest er mer­ket “ikke til­rette­lagt for syk­kel”, og da er det nes­ten å lure folk å mer­ke strek­nin­gen på et syk­kel­kart. Det hører med til his­to­ri­en at det en gang i tiden var syk­kel­felt her. Man kan fort­satt se res­te­ne etter dis­se i asfal­ten. Men det fjer­net man igjen. Det var visst feil at det var der. Som van­lig var det vik­ti­ge­re at biler skal kun­ne stop­pe enn at syk­lis­ter skal kom­me noen­lun­de trygt fram i den­ne byen.

Over Anker­brua er det syk­kel­felt og det­te fort­set­ter inn i Torg­gata. Torg­gata er såkalt syk­kel­prio­ri­tert gate. Men så langt synes alt annet enn syk­kel å være prio­ri­tert i den gaten.  Den er mildt sagt dår­lig til­rette­lagt for syk­kel. På typisk Oslo-vis har man vært mer opp­tatt av å sik­re bile­nes adkomst og par­ke­rings­mu­lig­he­ter enn av frem­kom­me­lig­het for syklister.

Etter å ha krys­set Ham­mers­borggt er det uan­sett slutt. Her­fra er det gågate, og en gågate med så mye fot­gjen­ger­tra­fikk at den ikke kan reg­nes som en del av et syk­kel­nett. Først ved Stor­tor­vet fin­ner vi igjen et syk­kel­felt. Så det­te kan hel­ler ikke reg­nes som en ordent­lig øst/vest-for­bin­del­se.

På kar­tet er det teg­net inn en “ikke til­rette­lagt” syk­kel­rute opp Youngs­gt, under Regje­rings­kvar­ta­let og opp i Akers­ga­ten. Her svin­ger den mot nord, slik at syk­lis­ter ledes ut igjen langs Akers­ga­ten og Ulle­våls­vei­en. Det er nok tryg­gest ikke så slip­pe syk­lis­ter inn mot sen­trum, i alle fall skal ikke syk­lis­ter fra Øst­kan­ten så lett kom­me til Sen­trum Vest.

Nord for Anker­brua øns­ker man visst ikke at folk skal krys­se Akers­el­ven på syk­kel, i alle fall ikke før man har kom­met nes­ten ut av byen.

Da jeg kom­men­ter­te “miljø­ga­ten” i Thor Olsens gate skrev jeg at det her bur­de vært syk­kel­vei. Det bur­de være åpen­bart for enhver at det bør være syk­kel­vei langs Nord­regt, Møl­ler­vei­en, Fre­dens­borg­vei­en og Thor Olsens gate, som fort­set­ter vide­re inn mot sen­trum langs St. Olavs gate og Uni­ver­si­tets­gata. Det er rent bedrag å kal­le en gate for “miljø­gate” når alt man har gjort er å plan­te et tre eller to, og ellers opp­rett­hol­de gjen­nom­kjø­ring og rus­te opp par­ke­rings­plas­se­ne. Det er ingen til­rette­leg­ging for syk­ler, hvil­ket er skan­da­løst og viser at Byrå­det i alle fall til nå ikke har tatt syk­kel på alvor. På kar­tet har jeg teg­net inn med rødt den strek­nin­gen som bur­de vært til­rette­lagt for sykkel.

Det hører med i den­ne his­to­ri­en at fag­eta­ten øns­ket å sten­ge Thor Olsens gate, men poli­ti­ker­ne sa nei. Fag­eta­ten vil­le lage en miljø­gate som også kun­ne ha gjort det greit å syk­le der. Poli­ti­ker­ne vil­le hel­ler ha gjen­nom­kjø­ring for biler i beg­ge retninger.

Det er åpen­bart at det også skul­le ha vært syk­kel­vei eller syk­kel­felt langs San­ner­gata og Wal­de­mar Thra­nes gate.

Det er noen syk­kel­felt over Grü­ner­løk­ka. Men det er tyde­lig­vis best å hol­de den­ne tra­fik­ken på øst­kan­ten lengst mulig. Man skal ikke kom­me over elven før man har kom­met ned til Anker­brua og Torg­gata, og hel­ler ikke da skal man kom­me len­ger enn til Sen­trum Øst. Den­ne syk­kel­trasé­en er pre­get av 70-talls­tanke­gang, hvor man vil­le skjer­me syk­lis­te­ne og få dem bort fra bile­ne. Syk­kel ble betrak­tet som et leke­tøy. Det var ikke så vik­tig hvor man lek­te, bare man holdt seg unna bile­ne. Når man skal lage en god syk­kel­tra­sé ten­ker man frem­kom­me­lig­het, og den lager man ikke en krøl­le­te tra­sé uten­om hoved­farts­åre­ne. Hvis Oslo noen gang skal kun­ne kal­les en syk­kel­by fjer­ner man bil­tra­fik­ken der det ikke er plass til både syk­ler og biler.

Lin­jen San­nergt og Wal­de­mar Thra­nes gate er en hoved­for­bin­del­se mel­lom Güner­løk­ka, Dælene­ga, Ila og Carl Ber­ner i øst og St Hans­hau­gen, Bis­lett og ellers Sen­trum Vest. Vest for Uelands­gate er det som van­lig først og fremst spørs­mål om å fjer­ne en del gate­par­ke­ring. Men par­ke­rings­plas­ser er som kjent hel­li­ge for de poli­ti­ker­ne som har styrt den­ne byen. Og kan­skje har poli­ti­ker­ne ment at det er for risi­ka­belt at folk skal kun­ne kom­me så lett fra Øst­kan­ten til Sen­trum-Vest, i alle fall om man er så ube­skyt­tet og mot­ta­ge­lig for inn­trykk som man er på en sykkel.

På kar­tet har jeg også teg­net inn en syk­kel­tra­sé fra Sen­trum til Adam­stu­en som i hoved­sak føl­ger Sofies gate. Det­te er en fin tra­sé, kan­skje den bes­te man kan vel­ge mel­lom Sen­trum og Adamstuen/Ullevål/Blindern m.m. Alt som skal til er å ryd­de opp i gateparkeringen.

Langs Grif­fen­feldts gate, som “Kirke­vei­rin­gen” (Ring 2) står på kar­tet over sykel­felt som skal byg­ges i 2011. Men så langt har i alle fall ikke jeg sett noe til byg­gin­gen, og jeg fin­ner hel­ler ikke mye kon­kret om det­te pro­sjek­tet and­re ste­der. Så hva som even­tu­elt skjer her, vet jeg ikke. I dag er også det­te “syk­kel­rute ikke til­rette­lagt for syk­kel”, en strek­ning som ikke kan anbe­fa­les for syk­lis­ter.

Flyt­ter vi oss litt len­ger nord er det syk­kel­felt vest­fra langs Kier­scows gate. Men der vi tref­fer det som gjer­ne reg­nes som skil­let mel­lom øst og vest, Uelands gate, er det slutt. Vide­re øst­over har man nylig gjen­nom­ført en salgs opp­rus­ting av vei­en. Kom­mu­nen har slått til med en til av sine “miljø­ga­ter”, hvil­ket vil si et tre eller to, muli­gens litt bre­de­re for­tau, par­ke­ring, gjen­nom­kjø­ring som før og ingen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Det er åpen­bart at de ansvar­li­ge poli­ti­ke­re må ha fryk­tet at vest­kant­syk­lis­ter skul­le bli for­le­det av et syk­kel­felt og i ren van­vare beve­ge seg inn i den skum­le øst­kan­ten. Det er tryg­gest å stop­pe ved grensen!

Litt len­ger nord er man fer­dig med Jeru­sa­lem bro over Akers­el­ven, som ble åpnet 7. sep­tem­ber. Jeg syk­ler fak­tisk for­bi her omtrent ukent­lig og har visst at det har vært arbei­det med en bro et eller annet sted i det­te områ­det. Men jeg har ikke sett den noe sted. Sist jeg syk­let opp­over den­ne vei­en bestem­te jeg meg for å fin­ne og prø­ve den­ne bro­en. Når jeg syk­ler her kom­mer jeg fra Frog­ner, syk­ler over Adam­stu­en mot Sage­ne, over Bjøl­sen. Stort sett skal jeg enten vide­re til Gro­rud eller Løren. Enten syk­ler jeg Gref­sen­vei­en til Storo, eller Hans Nil­sen Hau­ges gate mot Sin­sen.

Når man syk­ler og hoved­ret­nin­gen er opp­over, da er det vik­tig å vel­ge en rute som gjør at man “ikke mis­ter høy­de”. Selv om litt ned­over­bak­ke kan kjen­nes godt, så straf­fer det seg med enda mer mot­bak­ke etter­på. Fra Sage­ne syk­ler jeg der­for ikke ned til Bentse­brua, men opp til Advo­kat Deh­lis plass på Bjøl­sen, Gjø­vik­gata og Broch­manns gate ut til Tres­chows gate. En liten 270 gra­ders æres­run­de tok med ned på gang- og syk­kel­vei­en under Thres­chows gate og ned­over i ret­ning Jeru­sa­lem bro. Det er en pen, men gans­ke smal bro. Det er nok gang­bro mer enn sykkelbro.

På and­re siden kom jeg ut i Sand­a­ker­vei­en omtrent ved Sage­ne brann­sta­sjon. Her er det ingen til­rette­leg­ging for syk­kel. Jeg måt­te krys­se en vei med “midt­ra­batt” med trikke­skin­ner (jeg er vel­dig for at trik­ken har egen tra­sé), og kon­sta­ter­te at det var omtrent like langt opp til krys­set ved “Nord­po­len” her­fra som det var fra der Broch­manns gate går sam­men med Tres­chows gate. Det er ingen til­rette­leg­ging for syk­kel ver­ken i Tres­chows gate eller Sand­a­ker­vei­en. Men trik­ken gjør at Sand­a­ker­vei­en er dår­li­ge­re egnet for syk­kel enn Tres­chows gate.

Da jeg skul­le hjem igjen litt sene­re på kvel­den så jeg ingen grunn til å for­sø­ke å fin­ne Jer­su­sa­lem bro en gang til. Jeg fulg­te Tres­chows gate fra Sand­a­ker­vei­en. Det er nok den­ne ruten jeg vil vel­ge i frem­ti­den også. Å vel­ge Jeru­sa­lem bro blir en omvei, litt eks­tra mot­bak­ke og en rute som sam­let sett er dår­li­ge­re til­rette­lagt for syk­kel. Nå heter det at Jeru­sa­lem bro er en del av en plan­lagt tur­vei, og som det­te kan den sik­kert bli utmer­ket. Men for trans­port­syk­lis­ter fun­ge­rer den ikke.

På kar­tet har jeg teg­net inn ruten jeg plei­er å syk­le med rødt. Omvei­en om Jeru­sa­lem bro er teg­net med rosa.

Selv om Jeru­sa­lem bro krys­ser Akers­el­ven, så for­bin­der den ikke øst- og vest­kan­ten. Sage­ne og Bjøl­sen er solid øst­kant, selv om de beg­ge lig­ger vest for Akers­el­ven. Gren­sen her er Uelands­gate og Tåsen­vei­en, ikke Akerselven.


Fort­set­ter vi nord­over, fin­ner vi ende­lig et krys­nings­punkt. Da har vi kom­met vel­ber­get for­bi all blokk­be­byg­gel­se på Bjøl­sen om vi hol­der oss vest for elven. Nå er det mer villa­be­byg­gel­se. Og på øst­si­den av elven møter vi her oppe Han­dels­høg­sko­len BI, Riks­tea­te­ret,  Bøl­gen & Moi, De nors­ke Bok­klub­ber og Poli­ti­ets sik­ker­hets­tje­nes­te.

Med så man­ge kjen­te kul­tu­rel­le refe­ran­ser for vest­kant­folk som for­vil­ler seg ut i ter­ra inc­og­ni­ta, og med PST til å over­våke det hele, har man vel fun­net det er trygt å la dem krys­se her. Det blir nes­ten som et lite styk­ke vest­kant øst for Akers­el­ven. De som kom­mer øst­fra skal kan­skje få en slags myk intro­duk­sjon ved at de nær­mest møter vest­kan­ten alle­re­de før de kom­mer til Akers­el­ven. Så her kan selv syk­lis­ter få krys­se den­ne grensen.

Men for å være på den sik­re siden har man sør­get for at det ikke er noen til­rette­lagt syk­kel­rute fra Nyda­len og vide­re øst­over. På vest­si­den har man bare lagt til ret­te for syk­kel langs ene­bo­li­ge­ne nord for Volds­løk­ka, slik at syk­lis­te­ne hol­der trygg avstand til den mer typis­ke øst­kant­be­byg­gel­sen på Bjøl­sen og Sagene.

For oss som øns­ker å byg­ge ned skil­ler er det­te resul­ta­ter av en dår­lig poli­tikk. Det er åpen­bart at det må være gode øst/vest-for­bin­del­ser i Oslo, også for syklister.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email