Les vins du Tour de France 2012 — mange interessante områder

Tirs­dag 18. okto­ber ble etap­pe­ne for Tour de Fran­ce 2012 pre­sen­tert. Tour de Fran­ce har den irri­te­ren­de prak­sis at de bare pre­sen­te­rer en over­sikt i okto­ber, og at detal­je­ne først offent­lig­gjø­res i juni, noen uker før rit­tet star­ter. Vi vet der­for ikke nøy­ak­tig hvor de skal syk­le og der­med ikke mer pre­sist hvil­ke vin­om­rå­der de skal inn­om før gans­ke kort tid før det hele star­ter. I så måte er Giro d’I­ta­lia bed­re, som offent­lig­gjør kart og detal­jer for etap­pe­ne i okto­ber. Men vi kan alle­re­de nå se at det blir en del inter­es­san­te områ­der som den­ne blog­gen ikke har vært inn­om (og selv­føl­ge­lig noen gjengangere).

Rit­tet star­ter i Bel­gia. Om det pro­du­se­res vin i Bel­gia, så er det i alle fall ikke det lan­det er kjent for. Her må det bli øl. Men Bel­gia er et spen­nen­de øl-land, så det bør være nok å ta av her.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012 — man­ge inter­es­san­te områ­der