Les vins du Tour de France 2012 — mange interessante områder

Tirs­dag 18. okto­ber ble etap­pe­ne for Tour de Fran­ce 2012 pre­sen­tert. Tour de Fran­ce har den irri­te­ren­de prak­sis at de bare pre­sen­te­rer en over­sikt i okto­ber, og at detal­je­ne først offent­lig­gjø­res i juni, noen uker før rit­tet star­ter. Vi vet der­for ikke nøy­ak­tig hvor de skal syk­le og der­med ikke mer pre­sist hvil­ke vin­om­rå­der de skal inn­om før gans­ke kort tid før det hele star­ter. I så måte er Giro d’I­ta­lia bed­re, som offent­lig­gjør kart og detal­jer for etap­pe­ne i okto­ber. Men vi kan alle­re­de nå se at det blir en del inter­es­san­te områ­der som den­ne blog­gen ikke har vært inn­om (og selv­føl­ge­lig noen gjengangere).

Rit­tet star­ter i Bel­gia. Om det pro­du­se­res vin i Bel­gia, så er det i alle fall ikke det lan­det er kjent for. Her må det bli øl. Men Bel­gia er et spen­nen­de øl-land, så det bør være nok å ta av her.

Nord i Frank­ri­ke er det hel­ler ingen vin­pro­duk­sjon, i alle fall ikke av betyd­ning. Det blir der­for lite vin til etap­pe­ne 3 til 5. Men vi vil her få en gjen­vi­sitt til Cal­va­dos.

På den sjet­te etap­pen kan vi bok­sta­ve­lig talt spret­te champag­nen. Den­ne star­ter i den nest-vik­tigs­te byen i Champag­ne: Epe­ra­ny. Det er ingen tvil om hva slags drik­ke som skal føl­ge den etappen.

Den syv­en­de etap­pen, som ender med en vel­dig bratt bak­ke (20%) opp til La Plan­che des Bel­les Fil­les star­ter i Lor­ri­ane-områ­det, hvor vi kan utfors­ke nye viner. Den kom­mer nes­ten til vin­om­rå­de­ne i Alsa­ce, men de får kan­skje ven­te til et annet år. Tour de Fran­ce må kom­me inn­om der også et år.

Åtten­de etap­pe tar oss inn i Sveits og inn i områ­det Neucha­tel. Neucha­tel er det mest kjen­te vin­om­rå­det i Sveits, så også det­te blir et inter­es­sant bekjentskap.

Nien­de etap­pe er en tempo­etap­pe som star­ter i Côtes de Jura, om vi ser det i et vin­per­spek­tiv. Her blir en ny smak på Jura-viner.

Van­lig­vis er fjell­e­tap­pe­ne en vin­mes­sig utford­ring. Men tien­de etap­pe star­ter i den vel­kjen­te vin­byen Mâcon. Det er ikke nok detal­jer til å si sik­kert hvil­ke fle­re områ­der vi skal inn­om den dagen. Men kan­skje skal man også gjen­nom Beau­jo­lais, Bugey og/eller Savoie. Uan­sett skal det ikke bli vans­ke­lig å fin­ne vin til den etappen.

11. etap­pe fra Albert­vil­le synes å gå gjen­nom noen av vin­om­rå­de­ne i Savoie, men kar­tet er ikke pre­sist nok til å si det sik­kert. Vi får se hva vi fin­ner her den­ne gan­gen. Sann­syn­lig­vis blir det nok en gang en vin fra Savoie.

12. etap­pe krys­ser Rhô­ne-dalen. Selv om kar­tet ikke viser pre­sist hvor den krys­ser, så er det ikke mulig å krys­se den­ne delen av Rhô­ne uten å være inn­om inter­es­san­te vinormåder.

13. etap­pe star­ter sam­me sted som 16. etap­pe i Tour  de Fran­ce 2011, nem­lig Saint-Paul-Trois-Châteaux. (Det var på den etap­pen Thor Hus­hovd og Edvald Boa­sson Hagen kjem­pet om sei­e­ren, og som Thor Hus­hovd vant.) Men da syk­let man øst­over, i 2012 skal syk­lis­te­ne syk­le mot vest. Igjen er kar­tet for upre­sist til å si sik­kert hvil­ke vin­om­rå­der de skal gjen­nom. Men vin­om­rå­der i Rhô­ne blir det, sann­syn­lig­vis Côtes-du-Viv­rais. Etap­pen ender i Lan­gue­doc, og det kan se ut som om man skal syk­le gjen­nom områ­det Pic-Saint-Loup, som er et av de mest inter­es­san­te rødvins­om­rå­de­ne her. Syk­lis­te­ne skal nok gjen­nom fle­re vin­mar­ker. I det­te områ­det er det vans­ke­lig å unn­gå. Men vi får kom­me til­ba­ke til det når vi vet mer.

14. etap­pe sta­rer i Limoux, som var start for 15. etap­pe i 2011. Men mens Limoux var en pas­sen­de ape­ri­tif til fjor­årets sto­re vin­e­tap­pe, er det den­ne gang start på den førs­te fjell­e­tap­pen i Pyre­ne­ene. Her vil vi nep­pe fin­ne mye vin etter å ha for­latt startområdet.

Den­ne gan­gen har man lagt en flat etap­pe mel­lom fjell­e­tap­pe­ne i Pyre­ne­ene. 15. etap­pe er vel­dig inter­es­sant om vi ser på drik­ke. Her ser det ut til at vi skal inn­om Armag­nac, og vi skal inn­om det inter­es­san­te vin­om­rå­det Madi­ran. Det ser ut til at etap­pen er inn­om fle­re and­re vin­om­rå­der også, men det­te er anta­ge­lig­vis de to mest interessante.

16. etap­pe vil nok bli Jurançon nok en gang. Pau er en av Tourens mest besøk­te byer. Når den­ne er start eller mål­by for en fjell­e­tap­pe i Pyre­ne­ene er det ikke så mye annen vin man kan vel­ge fra det­te området.

17. etap­pe blir en utford­ring, både for de som skal syk­le og for oss som skal lete etter vin. Det er i alle fall ingen kjen­te viner fra dis­se områ­de­ne. Men vi får se hva vi finner.

18.  etap­pe blir nok en inter­es­sant vin­e­tap­pe som tar oss gjen­nom områ­der vi tid­li­ge­re ikke har vært inn­om. Cahors er det mes­te kjen­te av vin­om­rå­de­ne dagens etap­pe skal gjen­nom, men det er fler.

19. etap­pe blir vin­mes­sig mer kre­ven­de. Det­te er en tempo­etap­pe fra Bon­ne­val til Char­tres. Her er vi nord for vin­om­rå­de­ne. Kan­skje sni­ker vi oss litt sør­over til et av områ­de­ne i Loire. Vi får se hva vi finner.

20. og sis­te etap­pe inn til Paris vil tra­di­sjo­nen tro bli en champag­ne-etap­pe. Om vi lyk­kes i å fin­ne noe annet inter­es­sant drik­ke med mer lokal til­knyt­ning, vil tiden vise. Siden Touren er inn­om Eper­nay blir det vel en champag­ne fra et av champagne­hu­se­ne i Reims som får avslut­te Tour de Fran­ce 2012.

Les vins du Tour de France 2012

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email