Gratulerer som ny byråd, Ola Elvestuen. Nå gjenstår det bare å levere

Ola Elve­stu­en fra Venst­re blir som ven­tet ny byråd for mil­jø og sam­ferd­sel. Nå ven­ter vi at du skal leve­re, Ola Elve­stu­en. Så mye ver­re enn det har vært, kan det vans­ke­lig bli. Alt vil være bed­re enn en FrP-byråd på den plas­sen. Men vi ven­ter mye mer enn bare å ikke være fullt så dår­lig. Vi ven­ter en mar­kert kurs­end­ring og syn­li­ge resul­ta­ter. Venst­re har gått høyt ut på områ­de­ne mil­jø og sam­ferd­sel, og der­med blir fall­høy­den til­sva­ren­de stor. Vi håper dere hol­der dere oppe.

Ting tar tid. Det aksep­te­rer vi. Ingen tror at Oslo blir en syk­kel­by i løpet av noen uker med en venstre­by­råd som ansvar­lig for sam­ferd­sel. Men vi ven­ter et takt­skif­te med langt stør­re sat­sing på kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel, på bekost­ning av pri­vat­bil.

Du er nå i den hel­di­ge situa­sjon at du kan gjen­nom­føre alle­re­de fat­te­de ved­tak, og sole deg litt i glan­sen fra dis­se resul­ta­te­ne. Men det er fak­tisk vel­dig bra om du i en ikke alt for fjern frem­tid kan gjø­re det. Oslo mang­ler ikke pla­ner og ved­tak. Oslo har ved­tatt å byg­ge et hoved­syk­kel­vei­nett i 1977, 1990, 1999 og 2006. Pro­ble­met har ikke vært pla­ne­ne eller ved­ta­ke­ne, pro­ble­met har vært at de ald­ri har blitt gjen­nom­ført. Under et sykkel­ar­ran­ge­ment før stor­tings­val­get 2009 sa du, Ola Elve­stu­en, omtrent det­te om situa­sjo­nen i Oslo: Pro­ble­met med Peter N Myh­re som byråd var ikke at han gjor­de så mye galt. Pro­ble­met var at han ikke gjor­de noen ting. Kan­skje for­mu­ler­te du deg litt mind­re spisst, men det var uan­sett essen­sen i det du sa.

Vi som også føl­ger med i jus­tis­po­li­tik­ken ved at da din parti­kol­le­ga Odd Einar Dørum ble jus­tis­mi­nis­ter “tøm­te han skuf­fe­ne” for gam­le og vans­ke­li­ge saker som hans for­gjen­ge­re had­de kvi­et seg for å ta tak i. Han fikk dem opp på bor­det og fikk dem avgjort på en eller annen måte. Enten man var enig eller ikke i hans beslut­nin­ger i de enkel­te sake­ne, så for­tje­ner han hon­nør for å ha fått sake­ne ut av død­van­net. Hvis du kan bli den som sør­ger for å få Oslos syk­kel­pla­ner over fra prat til hand­ling, da blir du en vik­tig mann for Oslo, Ola Elve­stu­en.

Utbyg­ging av gode syk­kel­vei­er vil måt­te ta tid. Men en test kom­mer alle­re­de først­kom­men­de vin­ter: Kan vi ende­lig få et skik­ke­lig vin­ter­ved­li­ke­hold i syk­kel­felt og på syk­kel­vei­er? Til nå har vi opp­levd at kom­mu­nen har brukt syk­kel­vei­er og syk­kel­felt som snø­de­po­ni for den snø­en som brøy­tes vekk fra kjøre­fel­te­ne. Over­in­ge­niør Joakim Hjer­tum i Sam­ferd­sels­eta­ten men­te at syk­lis­te­ne måt­te fin­ne seg i at snø fra kjøre­felt ble brøy­tet inn i syk­kel­felt, og din for­gjen­ger Jøran Kall­myr sa seg enig i det­te. Blir vin­ter­ved­li­ke­hol­det like dår­lig med en venst­re-byråd som med en fra FrP, da vil du ha tapt mye tro­ver­dig­het. Vi håper at det­te ikke skjer.

Vi øns­ker deg lyk­ke til, og håper at du viser Oslo syk­kel­vei­en. Kan­skje også Oslo til slutt kan bli en syk­kel­by?

Print Friendly, PDF & Email
 • rch

  Grun­nen til at ikke fle­re syk­ler om vin­te­ren er:

  Det er kaldt og jæv­lig og folk øns­ker ikke å ha det kaldt og jæv­lig. Unn­ta­ket er en hånd­full men­nes­ker som ser på syk­ling mer som et mål enn en hen­sikts­mes­sig måte å kom­me seg fra A til B.

  Syk­kel er ikke laget for vin­ter­bruk. Du skrev selv om hvor vans­ke­lig det var langs Mosse­vei­en for­di det lå noen bla­der fra løv­tre i syk­kel­sti­en. Det had­de endog kom­met litt rim på dem! Tenk det! Hvis en antyd­ning til norsk høst er nok til å stop­pe syk­lis­ter så vil nep­pe all ver­dens brøyte­mann­ska­per være nok når det blir skik­ke­lig vin­ter. Med mind­re man i til­legg anset­ter noen titu­se­ner men­nes­ker som kan ryk­ke ut hver gang det opp­står litt rim noe sted da.

  At for­tau og gang­vei­er kan brøy­tes bed­re er vi skjønt eni­ge om. Først og fremst for at de gåen­de skal få bed­re frem­kom­me­li­get.

 • Ano­ny­mous

  Jeg reg­ner med at du også synes det er kaldt og jæv­lig å gå på ski om vin­te­ren, for det er like kaldt som å syk­le.

  And­re har skjønt at det bare er et spørs­mål om å kle seg hen­sikts­mes­sig. I byer hvor det leg­ges til ret­te for å syk­le også om vin­te­ren, der er erfa­rin­gen at de fles­te som syk­ler fram og til­ba­ke til jobb fort­set­ter å gjø­re det, også om vin­te­ren. De har vin­ter i Stock­holm også. Men der har ande­len syk­lis­ter økt kraf­tig etter at de begyn­te å leg­ge for­hol­de­ne bed­re til ret­te for syk­ling, også om vin­te­ren.

  I Gøte­borg feies syk­kel­vei­ene en gang i uken inne i byen, og annen hver uke uten­for sen­trum. Da blir ikke løv og annet lig­gen­de. Ellers er det ikke løvet som er hoved­pro­ble­met langs Mosse­vei­en, men det gjør en alle­re­de i utgangs­punk­tet dår­lig gang- og syk­kel­vei enda dår­li­ge­re.

 • rch

  Er det man­ge­len på pre­pa­rer­te ski­løy­per som gjør at folk ikke går på ski til jobb? Mener du det vil jeg i det mins­te berøm­me deg for kon­sis­tens i argu­men­ta­sjo­nen.

  Motor­syk­lis­ter har mulig­het til å kjø­re på de vel­brøy­te­de vei­ene som dere syk­lis­ter er så mis­un­ne­li­ge på. Men de gjør det ikke. Når vin­te­ren kom­mer så lar de motor­syk­ke­len stå. Hva er det som gjør at du tror det vil bli spe­si­elt anner­le­des om det brøy­tes og feies mer på syk­kel­sti­ene?

 • Ano­ny­mous

  Det er da like kaldt enten man skal på jobb eller på tur om vin­te­ren? De fles­te job­ber tross alt i byer, eller i det mins­te i tett­byg­de strøk, og da er ski lite prak­tisk.

  Jeg kan ikke sva­re for motor­syk­lis­ter, jeg kjø­rer ikke motor­syk­kel. Men kan­skje har det noe å gjø­re med at motor­syk­lis­ter hol­der mye stør­re fart enn syk­lis­ter?

  I din argu­men­ta­sjon for­ut­set­ter du at nord­menn er mye mer ping­le­te enn f.eks. svens­ker. Der man har til­rette­lagt for vin­ter­syk­ling i svens­ke byer ved at syk­kel­net­tet ryd­des for snø, der syk­ler folk også om vin­te­ren. Det er ikke like man­ge syk­lis­ter om vin­te­ren som om som­mer­en, men gans­ke man­ge. Om min hukom­mel­se er rett, så syk­ler ca 70% av jobb­syk­lis­te­ne også om vin­te­ren der det leg­ges til ret­te for hel­års­syk­ling.

 • Ano­ny­mous

  Det er da fak­tisk ingen som kre­ver at and­re skal syk­le, bare at for­hol­de­ne leg­ges til ret­te for at alle de som fak­tisk gjer­ne vil syk­le kan gjø­re det.

 • Ano­ny­mous

  Jeg vil at folk skal vel­ge noe annet enn bil. Byene druk­ner i biler. Bil­tra­fik­ken må ned. Det­te er et (av fle­re) til­tak. Venst­re får sva­re for seg selv, jeg repre­sen­te­rer ikke dem.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Består @Venstre og Ola Elvestuen sykkelprøven?()