Gratulerer som ny byråd, Ola Elvestuen. Nå gjenstår det bare å levere

Ola Elve­stu­en fra Venst­re blir som ven­tet ny byråd for mil­jø og sam­ferd­sel. Nå ven­ter vi at du skal leve­re, Ola Elve­stu­en. Så mye ver­re enn det har vært, kan det vans­ke­lig bli. Alt vil være bed­re enn en FrP-byråd på den plas­sen. Men vi ven­ter mye mer enn bare å ikke være fullt så dår­lig. Vi ven­ter en mar­kert kurs­end­ring og syn­li­ge resul­ta­ter. Venst­re har gått høyt ut på områ­de­ne mil­jø og sam­ferd­sel, og der­med blir fall­høy­den til­sva­ren­de stor. Vi håper dere hol­der dere oppe.

Ting tar tid. Det aksep­te­rer vi. Ingen tror at Oslo blir en syk­kel­by i løpet av noen uker med en venstre­by­råd som ansvar­lig for sam­ferd­sel. Men vi ven­ter et takt­skif­te med langt stør­re sat­sing på kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel, på bekost­ning av privatbil.

Du er nå i den hel­di­ge situa­sjon at du kan gjen­nom­føre alle­re­de fat­te­de ved­tak, og sole deg litt i glan­sen fra dis­se resul­ta­te­ne. Men det er fak­tisk vel­dig bra om du i en ikke alt for fjern frem­tid kan gjø­re det. Oslo mang­ler ikke pla­ner og ved­tak. Oslo har ved­tatt å byg­ge et hoved­syk­kel­vei­nett i 1977, 1990, 1999 og 2006. Pro­ble­met har ikke vært pla­ne­ne eller ved­ta­ke­ne, pro­ble­met har vært at de ald­ri har blitt gjen­nom­ført. Under et sykkel­ar­ran­ge­ment før stor­tings­val­get 2009 sa du, Ola Elve­stu­en, omtrent det­te om situa­sjo­nen i Oslo: Pro­ble­met med Peter N Myh­re som byråd var ikke at han gjor­de så mye galt. Pro­ble­met var at han ikke gjor­de noen ting. Kan­skje for­mu­ler­te du deg litt mind­re spisst, men det var uan­sett essen­sen i det du sa.

Vi som også føl­ger med i jus­tis­po­li­tik­ken ved at da din parti­kol­le­ga Odd Einar Dørum ble jus­tis­mi­nis­ter “tøm­te han skuf­fe­ne” for gam­le og vans­ke­li­ge saker som hans for­gjen­ge­re had­de kvi­et seg for å ta tak i. Han fikk dem opp på bor­det og fikk dem avgjort på en eller annen måte. Enten man var enig eller ikke i hans beslut­nin­ger i de enkel­te sake­ne, så for­tje­ner han hon­nør for å ha fått sake­ne ut av død­van­net. Hvis du kan bli den som sør­ger for å få Oslos syk­kel­pla­ner over fra prat til hand­ling, da blir du en vik­tig mann for Oslo, Ola Elvestuen.

Utbyg­ging av gode syk­kel­vei­er vil måt­te ta tid. Men en test kom­mer alle­re­de først­kom­men­de vin­ter: Kan vi ende­lig få et skik­ke­lig vin­ter­ved­li­ke­hold i syk­kel­felt og på syk­kel­vei­er? Til nå har vi opp­levd at kom­mu­nen har brukt syk­kel­vei­er og syk­kel­felt som snø­de­po­ni for den snø­en som brøy­tes vekk fra kjøre­fel­te­ne. Over­in­ge­niør Joakim Hjer­tum i Sam­ferd­sels­eta­ten men­te at syk­lis­te­ne måt­te fin­ne seg i at snø fra kjøre­felt ble brøy­tet inn i syk­kel­felt, og din for­gjen­ger Jøran Kall­myr sa seg enig i det­te. Blir vin­ter­ved­li­ke­hol­det like dår­lig med en venst­re-byråd som med en fra FrP, da vil du ha tapt mye tro­ver­dig­het. Vi håper at det­te ikke skjer.

Vi øns­ker deg lyk­ke til, og håper at du viser Oslo syk­kel­vei­en. Kan­skje også Oslo til slutt kan bli en sykkelby?

Print Friendly, PDF & Email