Ekstra skatter for finansiering av kollektivtransport m.m.?

Trans­port­øko­no­misk insti­tutt (TØI) har laget en utred­ning for Kom­mu­ne­nes Sen­tral­for­bund (KS) om finan­sie­ring av utbyg­ging av kol­lek­tiv­trans­port i de stør­re byene. Aften­pos­ten har tyde­lig­vis blitt mer tab­lo­id etter for­mat­end­rin­gen på net­tet, og slår til med over­skrif­ten Folk som job­ber i byen kan få kjem­pe­reg­ning på for­si­den (som mode­re­res noe på selve artik­ke­len). Fore­lø­pig har jeg bare ruk­ket å lese rap­por­ten gans­ke over­fla­disk. Rap­por­ten er i alle fall omtalt i Aften­pos­ten og NRK.

Medias omta­le av rap­por­ten er som van­lig tab­lo­id og tenden­siøs. Den model­len som media har tatt tak i er en av tre model­ler som omta­les i rapporten.

Rap­por­ten omhand­ler bare finan­sie­ring av kol­lek­tiv­trans­port. Jeg mener selv­føl­ge­lig at også til­rette­leg­ging for syk­lis­ter er like vik­tig som utbyg­ging av kol­lek­tiv­trans­port. Men stort sett er det bil­lig å byg­ge for syk­kel. Der står det først og fremst på poli­tisk vil­je, ikke på pen­ger. Man får ikke mer vil­je av å inn­føre nye avgif­ter. Aften­pos­tens Erik Hol­lie syn­tes visst det var dyrt når det kos­ter 10.000 kr pr meter å lage syk­kel­vei. Men som res­ten av hans kom­men­tar var også det­te menings­løst sprøyt. Det er plan­lagt 10 km ny motor­vei fra Slep­en­den til Lys­aker. Den er bereg­net til å kos­te 10,2 mrd, om vi hol­der oss til Aften­pos­ten. Det vil si 1 mill pr meter. Dis­se pen­ge­ne kan hel­ler bru­kes til å byg­ge 1.000 km sykkelvei.

Con­ti­nue read­ing Eks­tra skat­ter for finan­sie­ring av kol­lek­tiv­trans­port m.m.?