Er det noen som forsvarer hensynsløse syklister ???

Utgangs­punk­tet for den­ne kom­men­ta­ren er en Twit­ter-dis­ku­sjon, hvor Geir­a­lex og Per B Løv­slet­ten bl.a. hev­der at jeg avvi­ser all kri­tikk mot syk­lis­ter ved å peke på noe ver­re som bilis­ter gjør, og at jeg mener unger har å pas­se seg for syk­lis­ter. Jeg kjen­ner meg ikke igjen i noe av det­te og kri­ti­ker­ne har hel­ler ikke kom­met med noe kon­kret som under­byg­ger det de sier.

La en ting være helt klart: Syk­lis­ter skal opp­tre hen­syns­fullt i tra­fik­ken, akku­rat som alle and­re tra­fi­kan­ter. Det er syk­lis­ter som ikke gjør det. Det er dess­ver­re en del med sto­re og opp­blås­te ego der ute, som mener at JEG skal fram og de and­re har å flyt­te seg for MEG. Vi møter dem som “Tour de Finan­ce” syk­lis­ter som hver dag prø­ver å set­te per­son­lig rekord på strek­nin­gen hjem­me­fra til jobb  (eller hjem igjen), vi møter dem i ski­løy­pe­ne og vi møter dem selv­føl­ge­lig bak rat­tet i deres dyre biler. Jeg for­sva­rer dem ikke, har ald­ri gjort det og kom­mer ald­ri til å gjø­re det.

Men syk­lis­te­ne er ikke de enes­te som skal ta hen­syn. Dess­ver­re har vi i Nor­ge et veg­ve­sen som er pre­get av for­ste­ne­de hjer­ner, som hol­der fast ved idiot­løs­nin­ge­ne gang- og syk­kel­vei. Fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter har helt uli­ke behov og det er feil å tren­ge dem sam­men på det sam­me områ­det. Men når så galt sta­dig vekk skjer, så betyr det at fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter må ta hen­syn til hver­and­re. En gang- og syk­kelvei er ikke et for­tau, og fot­gjen­ge­re kan ikke opp­fø­re seg som om de er på et for­tau. En syk­list må selv­sagt også ta høy­de for at fot­gjen­ge­re ikke skjøn­ner hva slags vei de går på, og være for­sik­tig. Men det unn­skyl­der ikke fot­gjen­ger­ne og sky­ver ikke alt ansvar over på syklisten.

Con­ti­nue read­ing Er det noen som for­sva­rer hen­syns­løse syk­lis­ter ???