Er det noen som forsvarer hensynsløse syklister ???

Utgangs­punk­tet for den­ne kom­men­ta­ren er en Twit­ter-dis­ku­sjon, hvor Geir­a­lex og Per B Løv­slet­ten bl.a. hev­der at jeg avvi­ser all kri­tikk mot syk­lis­ter ved å peke på noe ver­re som bilis­ter gjør, og at jeg mener unger har å pas­se seg for syk­lis­ter. Jeg kjen­ner meg ikke igjen i noe av det­te og kri­ti­ker­ne har hel­ler ikke kom­met med noe kon­kret som under­byg­ger det de sier.

La en ting være helt klart: Syk­lis­ter skal opp­tre hen­syns­fullt i tra­fik­ken, akku­rat som alle and­re tra­fi­kan­ter. Det er syk­lis­ter som ikke gjør det. Det er dess­ver­re en del med sto­re og opp­blås­te ego der ute, som mener at JEG skal fram og de and­re har å flyt­te seg for MEG. Vi møter dem som “Tour de Finan­ce” syk­lis­ter som hver dag prø­ver å set­te per­son­lig rekord på strek­nin­gen hjem­me­fra til jobb  (eller hjem igjen), vi møter dem i ski­løy­pe­ne og vi møter dem selv­føl­ge­lig bak rat­tet i deres dyre biler. Jeg for­sva­rer dem ikke, har ald­ri gjort det og kom­mer ald­ri til å gjø­re det.

Men syk­lis­te­ne er ikke de enes­te som skal ta hen­syn. Dess­ver­re har vi i Nor­ge et veg­ve­sen som er pre­get av for­ste­ne­de hjer­ner, som hol­der fast ved idiot­løs­nin­ge­ne gang- og syk­kel­vei. Fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter har helt uli­ke behov og det er feil å tren­ge dem sam­men på det sam­me områ­det. Men når så galt sta­dig vekk skjer, så betyr det at fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter må ta hen­syn til hver­and­re. En gang- og syk­kelvei er ikke et for­tau, og fot­gjen­ge­re kan ikke opp­fø­re seg som om de er på et for­tau. En syk­list må selv­sagt også ta høy­de for at fot­gjen­ge­re ikke skjøn­ner hva slags vei de går på, og være for­sik­tig. Men det unn­skyl­der ikke fot­gjen­ger­ne og sky­ver ikke alt ansvar over på syk­lis­ten.

Dår­lig til­rette­leg­ging og dår­li­ge løs­nin­ger ska­per kon­flik­ter. Udu­ge­li­ge tra­fikk­plan­leg­ge­re som fort­satt betrak­ter syk­kel som et leke­tøy ska­per dess­ver­re sta­dig nye kon­flikt­so­ner. Fort­satt synes det over­ord­ne­de målet å være at syk­le­ne ikke skal kom­me i vei­en for bile­ne, man er lite opp­tatt av å ska­pe god frem­kom­me­lig­het og gode for­hold for syk­lis­ter. Dess­ver­re er ulyk­ker vans­ke­lig å unn­gå med så dår­li­ge løs­nin­ger, men hel­dig­vis fører sam­men­støt mel­lom fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter sjel­den til alvor­li­ge ska­der.

Noe av det jeg rea­ge­rer på og har tatt til mot­mæle mot, er poli­ti­ets og medie­nes demo­ni­se­ring av syk­lis­ter. Rygg­margs­re­flek­sen er at syk­le­ne må bort eller syk­ling begren­ses. Nå sist har det duk­ket opp som et spørs­mål om en farts­gren­se på 15 km/t for syk­lis­ter ved Sto­re Stokk­a­van­net i Stav­an­ger. I det klip­pet som vises er det to jen­ter som hop­per til side når det kom­mer en syk­list. De gikk akku­rat slik man ikke bør gå når man deler vei­en: Som om de eide hele vei­en selv, full­sten­dig uten tan­ke på at det kan kom­me tra­fikk bak­fra i stør­re fart. Ellers sier de som blir inter­vju­et stor sett at det ikke er noe pro­blem.

Det er ikke noen ukjent situa­sjon for syk­lis­ter at fot­gjen­ge­re vir­rer rundt i en gang- og syk­kel­vei, eller endog en syk­kel­vei de få ste­de­ne der det­te fin­nes, som hode­løse høns — gjer­ne med musikk på øret slik at de ikke hører syk­lis­ter som vars­ler. I alle fall ikke syk­lis­ter som vars­ler på lov­lig vis med syk­kel­klok­ke. Om noen bru­ker AirZound eller noe til­sva­ren­de for å vars­le, blir de nok hørt. Men de er ikke lov­li­ge i Nor­ge. Had­de syk­lis­ter hatt noe ordent­lig å vars­le med kun­ne man jo ha risi­kert at selv bilis­ter had­de hørt dem, og det er som kjent ikke menin­gen.

Men vi har hørt det så man­ge gan­ger før. Når folk går seks i bred­den på en skogs­bil­vei i Nord­mar­ka slik at det er umu­lig å pas­se­re, og ikke flyt­ter seg på sig­nal fra en syk­list, da blir fot­gjen­ge­ren i føl­ge media meid ned av en syk­list. Det er kje­de­lig at slikt skjer. Men også fot­gjen­ge­re må ta hen­syn til at de deler vei­en blant annet med syk­lis­ter. Når de ikke gjør det får det dess­ver­re noen gan­ger uhel­di­ge kon­se­kven­ser. Når det i media frem­stil­les som om det bare er syk­lis­ten som er pro­ble­met her, blir det helt feil.

Barn er barn og opp­fø­rer seg som barn. Men voks­ne har et ansvar. Man­ge vil­le vel ropt på barne­ver­net om for­eld­re lot barn bru­ke en vei med bil­tra­fikk som leke­plass. Men når barn bru­ker en gang- og syk­kel­vei som leke­plass og dess­ver­re blir påkjørt av en syk­list, da klar­te Ber­gens Tiden­de å frem­stil­le det som om pro­ble­met var en råsyk­list.  (At syk­lis­ten bare syk­let vide­re etter ulyk­ken er en helt annen sak, det er selv­føl­ge­lig helt uak­sepe­ta­belt.) Man kan ikke kland­re bar­na. Men for­eld­re­ne som sto sut­ren­de fram i avi­sen bur­de ikke få sym­pa­ti, men en solid dose pep­per som uan­svar­li­ge for­eld­re.

Selv­føl­ge­lig bur­de poli­ti­ker­ne i Stav­an­ger og and­re ste­der skam­me seg for sin tafatt­het, og sna­rest for­sø­ke å ret­te opp pro­ble­met ved å anleg­ge en syk­kel­vei for trans­port­syk­lis­ter som gjør at pro­ble­met unn­gås. Om nød­ven­dig får man fjer­ne noen par­ke­rings­plas­ser og kjøre­felt for biler. Sam­fun­net er tjent med at folk lar bilen stå og vel­ger syk­ke­len i ste­det. Men sidrom­pa nors­ke poli­ti­ke­re vil hel­ler begren­se syk­lin­gen. Nor­ge er et u-land og en sin­ke på syk­kel­fron­ten.

Det er like ille and­re ste­der. I Oslo er det skil­tet syk­kel­tra­se tvers gjen­nom Frog­ner­par­ken, på vei­er som ut fra NRKs bil­der synes å være langt dår­li­ge­re enn vei­ene langs Stokk­a­van­net. Jeg syk­ler der gans­ke ofte, men syk­ler da som om jeg syk­ler på gangvei til tross for skil­tin­gen. På en tur­vei må tur­gå­ere ta hen­syn til at de deler vei­en med bl.a. syk­lis­ter. I en park, i alle fall om vi hol­der sto­re par­ker med egne syk­kel­vei­er, som Hyde Park og Cen­tral Park, uten­om, skal folk ikke behø­ve å ten­ke på syk­lis­ter. For­eld­re skal kun­ne la barn mate ende­ne uten å måt­te bekym­re seg for om det kom­mer syk­lis­ter i stor fart.

Medie­nes demo­ni­se­ring av syk­lis­ter for­ster­ker den feil­ak­ti­ge opp­fat­nin­gen om at fot­gjen­ge­re kan vir­re som de vil, og at syk­lis­ter er bøl­le­te fan­to­mer i kon­dom­drakt. Men man ven­ter ikke så mye av media. Til tross for floskler om ytrings­fri­het og det frie ord, er media mer opp­tatt av at pro­duk­tet sel­ger enn hva det inne­hol­der. Kon­flik­ter og synde­buk­ker sel­ger, der­for ska­per media dem, også der de ikke fin­nes. Nyan­ser­te frem­stil­lin­ger sel­ger ikke, og er der­for ikke inter­es­san­te for media.

Det er slik sett langt mer alvor­lig at poli­ti­et og ansvar­li­ge i Veg­di­rek­to­ra­tet bidrar aktivt til syk­kel­het­sen. Oslo­po­li­ti­et har jevn­lig hatt kon­trol­ler ret­tet mot syk­lis­ter som blant annet syk­ler på rødt lys. Man skal ikke syk­le på rødt lys. Det er så far­lig, sier Oslo­po­li­ti­et om hvor­for de har sli­ke kon­trol­ler. Men da jeg gikk gjen­nom en rap­port om tra­fikk­ulyk­ker i Oslo fant jeg ikke en enes­te ulyk­ke som kun­ne for­kla­res med at syk­lis­ten syk­let på rødt. Det er bilis­ter, ikke syk­lis­ter som dre­per og ska­der fot­gjen­ge­re. Det er også bilis­ter som dre­per og ska­der syk­lis­ter. Men mål­ret­te­de aksjo­ner mot bilis­ter som opp­trer hen­syns­løst over­for syk­lis­ter, det har visst ald­ri Oslo­po­li­ti­et fun­net grunn til å ha. For bilis­ter er “nyt­ti­ge” og hel­li­ge, både for poli­ti­et og poli­ti­ker­ne.

Ber­gens­po­li­ti­et fikk for en tid til­ba­ke sto­re opp­slag om farts­kon­trol­ler for å ta dis­se for­fer­de­li­ge råsyk­lis­te­ne. Tenk, noen syk­let hele 22 km/t på en gang- og syk­kel­vei. Skrekk og for­fer­del­se! Tenk at syk­lis­ter kan hol­de en så van­vit­tig ufor­svar­lig fart som 22 km/t på en vei som i føl­ge Veg­di­rek­to­ra­tet er laget for at syk­lis­ter skal kun­ne hol­de en has­tig­het på opp til ca 20 km/t. De er i føl­ge Veg­di­rek­to­ra­tet et mode­rat tem­po. Sam­ferd­sels­di­rek­tør Ove Fold­nes i Ber­gen føl­ger opp poli­ti­et med å si at syk­lis­ter må fin­ne seg i at man fort­set­ter å lage gang- og syk­kel­vei­er. For sepa­ra­te gang- og syk­kel­felt kos­ter pen­ger (hva kos­ter bil­vei?). Stak­kars ber­gen­se­re, som må leve med et slikt poli­ti og en slik sam­ferd­sels­di­rek­tør!

Det er ikke sær­lig mye bed­re i Oslo. Etter en døds­ulyk­ke for noen år siden var poli­ti­et svært så raskt ute med å unn­skyl­de bilis­ten med at han ble blen­det og at syk­lis­ten kom i stor fart — som om ikke bilis­tens akt­som­hets­plikt skjer­pes når det er dår­lig sikt. I den aktu­el­le saken ble bil­fø­re­ren sene­re dømt for uakt­somt drap, og det skal fak­tisk en del til før en døds­ulyk­ke fører til en slik dom. Syk­lis­tens syk­kel­com­pu­ter vis­te at han de sis­te 103 meter­ne før ulyk­ken had­de holdt en gjen­nom­snitts­fart på 31 km/t, og som ret­ten påpek­te var farts­gren­sen på ste­det 50 km/t — også for syk­lis­ter. Men mens 30 km/t reg­nes for meget sak­te for en bil, synes tyde­lig­vis poli­ti­et at det er vel­dig fort på syk­kel og unn­skyld­te bilis­ten over­for media. Selv når syk­lis­ten helt ufor­skyldt blir påkjørt, frem­stil­les det som om det er syk­lis­tens skyld. Det sam­me gjor­de poli­ti­et i en lig­nen­de ulyk­ke i Tøns­berg, men hvor utfal­let hel­dig­vis ikke var like tra­gisk. I føl­ge til­gjen­ge­lig doku­men­ta­sjon skyl­des de fles­te ulyk­ker mel­lom syk­kel og bil at bilis­ten ikke over­hol­der sin vike­plikt. Like­vel slen­ger poli­ti­et ut udo­ku­men­ter­te påstan­der om at syk­lis­te­ne ofte har skyl­den. Og medie­ne slu­ker det rått og gir det sto­re over­skrif­ter.

Også avde­lings­di­rek­tør Guro Ranes i Veg­di­rek­to­ra­tet sleng­te ut en påstand om syk­lis­te­ne ofte har skyl­den. Det vis­te seg at det hele var syn­sing basert på det hun men­te å kun­ne se fra sitt kon­tor­vin­du. Det er ikke over­ras­ken­de at for­hol­de­ne for syk­lis­ter i Nor­ge er gans­ke håp­løse når det er sli­ke folk som har ansva­ret for hvor­dan tra­fikk til­rette­leg­ges i det­te lan­det.

Det er hel­dig­vis ikke man­ge alvor­li­ge ulyk­ker mel­lom syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re. Men en ulyk­ke er like­vel tra­gisk, selv om den kan­skje ikke fører til noe mer alvor­lig enn en bruk­ken arm. Der det skjer er som regel i alle fall en vik­tig del av årsa­ken elen­dig til­rette­leg­ging. Et håp­løst eksem­pel er buss­holde­plas­sen ved Skøy­en i Oslo. Her har det vært fle­re epi­so­der, noen me per­son­ska­de. Her har man pres­tert å anleg­ge en buss­holde­plass slik at folk går rett fra buss­holde­plas­sen og rett ut i det som må være Nor­ges mest tra­fik­ker­te syk­kel­vei. Det er ikke vans­ke­lig å være enig med 83 år gam­le Inger Øst­bye Han­sen, som ble påsyk­let på det­te ste­det:

Det er helt idio­tisk å ha en buss­holde­plass hvor pas­sa­sje­re­ne må pas­se­re syk­kel­fel­tet. Det­te er livs­far­lig og vel­dig dår­lig plan­leg­ging fra kom­mu­nens side, påpe­ker 83-årin­gen.

(…)

– Det er gans­ke for­sme­de­lig å bli kjørt ned på den­ne måten. De som kjø­rer på folk har skyld, men det har myn­dig­he­te­ne også, på grunn av dår­lig til­rette­leg­ging, sier hun.”

Men når de som er ansvar­li­ge kom­mer med et håp­løst skrive­bordsvar som det­te, kan man nep­pe ven­te mye for­bed­ring, ver­ken her eller and­re ste­der:

Stojg­niew Koz­low­ski i Sta­tens Veg­ve­sen, som drif­ter buss­holde­plas­sen på Sjø­lyst, ser der­imot ikke på det­te som noe pro­ble­ma­tisk.

– Lesku­ret er plas­sert på for­tau­et og skil­ler seg ikke ut fra de and­re holde­plas­se­ne i områ­det.  Vi har ald­ri hatt noen pro­ble­mer med holde­plas­se­ne der, sier han.

Det er ikke noe som vars­ler de som går av bus­sen at de bør se seg for og pas­se seg før de går ut i den vei­en. Fra buss­holde­plas­sen kan det lett opp­fat­tes som om det skul­le være for­tau. Det er hel­ler ikke noe som vars­ler syk­lis­te­ne om at det her er en buss­holde­plass med fare for krys­sen­de fot­gjen­ge­re. Veg­di­rek­to­ra­tet lever fort­satt i den tro at syk­kel er et leke­tøy, og mener at et er unød­ven­dig å vars­le syk­lis­ter ved å set­te opp skilt. De har en gang slud­ret rundt kaffe­ma­ski­nen i Veg­di­rek­to­ra­tet, og det er til­strek­ke­lig til at den eta­ten mener at de har vur­dert spør­må­let og har kom­met til at skil­ter er unød­ven­dig. Med sli­ke myn­dig­he­ter ber man dess­ver­re om ulyk­ker.

Selv­føl­ge­lig skal syk­lis­te­ne ta hen­syn. Det gjel­der gene­relt at man skal avpas­se far­ten etter for­hol­de­ne. Det betyr ide­elt sett at man skal til­pas­se far­ten etter at det er idiot­løs­nin­ger og at fot­gjen­ge­re svi­mer tanke­løst rundt i syk­kel­vei­en. Men vi lever ikke i en ide­ell ver­den. Der­for for­sø­ker man på and­re områ­der å fjer­ne tra­fikk­fel­ler. Man er f.eks. vel­dig opp­tatt av å set­te opp midt­de­le­re på vei­er hvor de egent­lig ikke har annen funk­sjon enn å hind­re at bilis­ter fore­tar uan­svar­li­ge forbi­kjø­rin­ger. Had­de de bare kjørt for­svar­lig had­de det ikke skjedd ulyk­ker og vi kun­ne glem­me midt­de­ler­ne. Man kun­ne bare ha sagt at bilis­te­ne må ta hen­syn, og da had­de vi vel ikke hatt alvor­li­ge tra­fikk­ulyk­ker i det hele tatt. Men vi lever ikke i en ide­ell ver­den. Like­vel lager de ansvar­li­ge myn­dig­he­ter sta­dig nye tra­fikk­fel­ler for syk­lis­ter og viser liten vil­je til å fjer­ne gam­le tra­fikk­fel­ler. Med de hold­nin­ger som Stojg­niew Koz­low­ski og Ove Fold­nes gir uttrykk for er det liten grunn til å være opti­mis­tisk. Veg­myn­dig­he­te­ne tar dess­ver­re ikke syk­kel å alvor.

Syk­lis­ter skal opp­tre hen­syns­fullt, det er udis­ku­ta­belt. Men and­re tra­fi­kan­ter, også fot­gjen­ge­re, skal også ta hen­syn til syk­lis­ter når man fer­des på et områ­de bereg­net for blan­det tra­fikk. Vi kan mis­li­ke de dår­li­ge tra­fikk­løs­nin­ge­ne, men må dess­ver­re leve med dem. Når poli­ti­et og media sta­dig demo­ni­se­rer syk­lis­ter og ensi­dig leg­ger skyl­den på dem, da gir man helt feil sig­na­ler. Da for­ster­ker de den mis­opp­fat­ning at fot­gjen­ge­re ikke behø­ver å ta hen­syn på gang- og syk­kelvei­er. Da sier jeg, hei! stopp! fot­gjen­ge­re og and­re må også ta hen­syn — uten at det unn­skyl­der hen­syns­løse syk­lis­ter.

Print Friendly, PDF & Email
 • Skal du refe­re­re til meg per­son­lig, vil jeg gjer­ne påpe­ke at du har gans­ke tynt grunn­lag for å hev­de at jeg påstår du avvi­ser _all_ kri­tikk. Jeg påpek­te at min defi­ni­sjon av “viss ydmyk­het” fra syk­lis­ter side for eksem­pel inne­bæ­rer å ikke vri kri­tikk over på ofte stør­re pro­ble­mer i inter­ak­sjo­nen mel­lom bilis­ter og and­re tra­fi­kan­ter. Det­te syn­tes jeg din opp­rin­ne­li­ge post bar preg av, der du etter min tol­king til­syne­la­ten­de avfei­de artik­ke­len om pro­ble­mer rundt en popu­lær grus­s­ti ved å hen­vi­se til at fysis­ke ska­der er av et langt stør­re omfang i områ­der med bil­tra­fikk, og på det viset baga­tel­li­ser­te saken. Det­te er også en reak­sjon jeg ofte har obser­vert blant syk­lis­ter som får påpekt pro­blem­ad­ferd i tra­fikk og utmark. 

  Det du lin­ker til var en direk­te respons på at du i en tid­li­ge­re twe­et tyde­lig­vis tol­ket min bruk av begre­pet ydmyk­het som det å leg­ge seg helt flat og ukri­tisk påta seg all skyld for kon­flik­ter mel­lom bru­ker­grup­per, noe du får dår­lig fram ved å kun refe­re­re til den ene replik­ken i twit­ter­sam­ta­len vår.

  På gene­rell basis synes jeg lan­ge blogg­pos­ter med refe­ran­ser og utgangs­punkt til enkelt­twe­ets er en uting, refe­rer hel­ler til eller inklu­der et skjerm­skudd av hele sam­ta­len for å få fram alle nyan­se­ne, 140-tegn blir lett sær­de­les ute av kon­tekst.

  I såfall kan vi like gjer­ne føre debat­ten her, litt inter­es­sant å leke syk­kel­kri­ti­ker også for en gangs skyld.

 • Ano­ny­mous

  Om for­hol­de­ne i Ber­gen: — det er ikke hel­svart, selv om bybane­ut­byg­gin­gen stort sett går på bekost­ning av syk­kel-infra­struk­tur. (Fjer­ne syk­kel­vei og byg­ge bredt for­tau, og kal­ler det “bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter”). Politi­sje­fen som var på jakt etter syk­lis­ter har slut­tet, og vi har fått ny sam­ferd­sels­by­råd. Jeg har ikke så mye til­tro til han, men han er ihvert­fall ikke imot syk­lis­ter. De sis­te åre­ne har Veg­ve­se­net i områ­det byg­get en del adskil­te gang/sykkelveier, og etter­hvert lærer fot­gjen­gere­ne seg å gå på rett side av stre­ken også.

  AirZound, er det for­budt, eller er det bare ikke god­kjendt? — Med det mener jeg, er det for­budt å ha på syk­ke­len, eller er det bare at du ikke kan ha det i ste­det for bjel­le (som er påbudt)? Uan­sett vil­le jeg ikke brukt AirZound på fot­gjen­ge­re, men det har vært noen gan­ger det kun­ne vært kjekt å bli hørt av bilis­ter.

 • Ano­ny­mous

  Det er desver­re for­budt å ha annen lyd­gi­ver på syk­kel enn bjel­le. Som Tor­vund sier: Reg­le­ne later* til å være lagd for at syk­ler ikke skal kun­ne høres av biler:
  http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19900219–0119.html
  “§ 6. Lyd­sig­nal

         Syk­kel skal ha sig­nal­klok­ke. Annet var­se­l­ap­pa­rat er for­budt.”

  *) Siden man ikke bør anta vond vil­je når sim­pel inkom­pe­tan­se er til­strek­ke­lig gjet­ter jeg på at det­te stam­mer fra at noen barn fikk sire­ner til å mon­te­re på syk­le­ne sine på 80 tal­let.

 • Ano­ny­mous

  Sukk.

 • Bra blogg, Olav! 

  Det er Mag­ne fra VG her. I dag har jeg valgt inn­leg­get ditt som dagens anbe­fa­ling på Leser­nes VG, du fin­ner det nederst på for­si­den til VG Nett! Vil du ha fle­re tips om gode blog­ger kan du føl­ge Leser­nes VGhttp://www.facebook.com/lesernesvg og http://twitter.com/lesernesvg  

 • Som du påpe­ker skal alle tra­fi­kan­ter vise hen­syn i tra­fik­ken. Syk­ling er en fin trans­port­form som jeg selv også benyt­ter. Det jeg imid­ler­tid fin­ner pro­ble­ma­tisk er at så man­ge syk­lis­ter til­syne­la­ten­de har svært man­gel­ful­le kunn­ska­per om tra­fikk­reg­le­ne. Like­le­des har jeg und­ret meg når tals­menn for syk­lis­te­ne har ytret at syk­lis­te­ne “må bry­te tra­fikk­reg­le­ne for­di det er så dår­lig med syk­kel­vei­er.” Selv bor jeg på Vest­lan­det og er sjele­glad for at ikke tung­trans­port­sjå­fø­rer nyt­ter sam­me argu­ment.

 • Ano­ny­mous

  Jeg vel­ger ofte å syk­le mot enveis­kjø­ring i bolig­ga­ter (nes­ten) uten tra­fikk frem­for å syk­le med kjøre­ret­nin­gen på sterkt tra­fi­kert vei. Jeg vel­ger det­te for­di det er tryg­ge­re, selv om jeg vet det er ulov­lig. http://blogg.torvund.net/2010/08/25/sykling-mot-enveiskj%c3%b8ring/

 • Ano­ny­mous

  Det hele koker stort sett ned til hen­syn­ta­gen­de fra alle par­ter i tra­fik­ken. Der­nest hand­ler det også om til­rette­leg­ging for de uli­ke tra­fikk­grup­pe­ne.

  Men hven er det som “må bry­te reg­le­ne for­di det er dår­lig med syk­kel­vei­er”?? Ingen må det, i all den tid det ikke står noe sted at syk­len­de ikke kan bru­ke vei­ba­nen.
  Det and­re er at vi har mik­ro­sko­pisk med egne syk­kel­felt. Det er stort sett i en ueg­net kom­bi­na­sjon med gåen­de, samt vike­plikt for alle utkjørs­ler, selv­om  GANG-sti­en føl­ger den ordi­næ­re vei­en.. Det duger for barn og gam­le som ørker seg avgår­de i tre­og­en­halv kilo­me­ter i timen. Men er fak­tisk defi­nert som lov­brudd der­som det er and­re, gåen­de til­ste­de og du har mer enn gang­fart.
  Der­for vel­ger syk­len­de, fort­satt med loven i hånd, å syk­le på vei­en.

  Nei, la oss ta lær­dom av Dan­mark og Neder­land, bl.a, det det er syk­kel­felt på beg­ge sider av vei­en, med sam­me for­trinns­rett som de and­re kjø­ren­de, som også en syk­len­de er pr. defi­ni­sjon i lov­ver­ket.

  Og som sagt: Syk­kel­vei­er eksis­te­rer i form av noen få meter, dedi­kert syk­kel­felt noen få ste­der her i lan­det, men ikke i en slik grad at det løser pro­ble­me­ne i nevne­ver­dig grad.

 • Jeg synes syk­lis­te­ne bør kle seg med refleks-klær og utstyr, sam­men med lys. 
  For to dager siden kjør­te jeg nes­te ned en syk­list. Det var utro­lig skrem­men­de situa­sjon for meg.

 • blang

  I bes­te fall har ikke syk­lis­ter begrep om  de enk­les­te tra­fikk­reg­ler. Å se hver mor­gen hvor­dan  et bety­de­lig antall syk­lis­ter utfø­rer de mest hals­brek­ken­de  manøv­rer i stor fart BARE for å unn­gå å kjø­re nor­malt gjen­nom en rund­kjø­ring sier sitt. Først i vill fart  skrått over gata, så opp på for­tau­et, gjen­nom et fot­gjen­ger­felt ‚over på  mot­satt  sides fortau,ny fot­gjen­ger­over­gang før de er fer­di­ge med rund­kjø­ring og dog fort­set­ter vide­re på rik­tig side av vei­en. Alt det­te til­syne­la­ten­de for å unn­gå å redu­se­re det mins­te på has­tig­he­ten. Ny pers ? eller hva, i stpi­dity kan­skje ??

 • Andreas Johan­sen

  Det egent­li­ge pro­ble­met er hver­ken bilister,syklister eller fotgjengere.Det er overbefolkning,godt backa opp med en infra­struk­tur som er full­sten­dig utda­tert og for trang.Syklistene er ikke de værste,de værs­te er TULLINGENE som ikke grei­er å lese tra­fik­ken uan­sett hva de kjører…det ska­per så mye kø og irritasjon.Følg med,følg trafikken,flette når det er naturlig,gi på og ta luker,ut fra lys­kryss etc.Dette grei­er ikke Nordmenn,de er bare så alt­for sene og uak­ti­ve i tra­fik­ken.

 • Johan Olsen

  Det er litt sånn “det er greit å dø så len­ge man har ret­ten på sin side” men­ta­li­tet blant de myke tra­fi­kan­te­ne, dem bare skjæ­rer helt plutt­se­lig ut i vei­en, ten­ker ikke på att jeg med mine 50 tonn har litt leng­re bremse­leng­de en det en fot­gjen­ger har.. Sykke­lis­ter er ikke så ube­reg­ne­li­ge som fot­gjen­ge­re da dem som regel kjø­rer der de and­re med hjul på på seg kjø­rer, men dem er vel­dig lite sam­ar­beids­vil­li­ge i tra­fik­ken, vir­ker som att det å måt­te brem­se for å even­tu­elt føl­ge tra­fikk­reg­ler er helt uten­ke­li­ge for dem. Vel­dig mor­somt i rund­kjø­rin­ger o.l. Nei.. nå har vi egne vei­er for gåen­de ved siden av kjøre­tøyvei­en, så det er på tide å få en egen syk­kel­vei ved siden av den igjen. Litt mer jobb, mini­malt med utgif­ter i for­hold til hva det spa­rer mil­jø­et for!

 • Ano­ny­mous

  Kan­skje det værs­te jeg har opp­levd som bil­list i tra­fik­ken er syk­list-far med sånn til­hen­ger­tral­le du vet, som hen­ger etter syk­ke­len, og hvor det sit­ter ett (to?) lite barn. Sik­kert en helt grei løs­ning under nor­ma­le omsten­dig­he­ter. MEN, det for­ut­set­ter at syk­list-far har hodet på plass. Jeg har obser­vert syk­list-far med lite barn bak i tral­la syk­le RETT UT I GANGFELT/SKJENENDE UT I VEIKRYSSET fra side­vei med STOPP skilt, mens bil­tra­fik­ken i krys­set pågikk. Syk­list-far had­de FULL VIKEPLIKT. Hvor ble det av syk­list-fars omtan­ke for bar­net bak i tral­la? Full­sten­dig fra­væ­ren­de. Ide­ell ver­den eller ikke, fyren skul­le vært tatt fra bar­net og avskil­ta på ste­det. Rein­spik­ka gal­skap!!! Tror noen syk­lis­ter at de er kon­ge over gangfelt/veikryss/vikeplikt/og FULL STOPP, enten en har barn eller ikke i tral­la bak på syk­ke­len ?????? Da jeg var barn, lær­te vi å gå av syk­ke­len, og tril­le syk­ke­len over gang­fel­tet.….  Syk­lis­ter med barn hen­gen­de etter syk­ke­len, skjene­kjø­ren­de rundt i rush-tra­fik­ken, skjerp dere!

 • Oyvind

  jeg trod­de du skul­le være objek­tiv jeg, men nei…Du for­va­rer til og med noen som syk­let på rødt, hvis en syk­list syk­ler på rødt og en annen syk­ler på grønt hvor bile­ne kjø­rer ja da kan det bli en døds­ulyk­ke, reg­ler er reg­ler.

 • Ano­ny­mous

  Lys er påbudt og det er påbudt med refleks på syk­kel. Men man­ge syk­ler dess­ver­re uten lys.

  Som bilist har jeg kon­sta­tert at syk­lis­ter synes mye bed­re med refleks­vest, selv om de har lys på syk­ke­len. Jeg syk­ler der­for med refleks­vest og lys når det er mørkt, og jeg bru­ker som regel en syk­kel­jak­ke i meget syn­lig far­ge uan­sett lys­for­hold.

 • Ano­ny­mous

  Men bed­re til­rette­leg­ging og mer­king gjen­nom eller rundt rund­kjø­rin­gen kun­ne nok ha hjul­pet. Nå er det ingen til­rette­leg­ging og syk­li­se­ne er hen­vist til å kom­me seg gjen­nom rund­kjø­rin­gen som best de kan.

 • Ano­ny­mous

  Jeg i alle fall helt enig i kon­klu­sjo­nen. Også som syk­list ser man mye uvet­tig syk­ling.

 • Ano­ny­mous

  Jeg for­sva­rer ikke de som syk­ler på rødt. Men jeg synes poli­ti­et feil­prio­ri­te­rer. Og deres påstan­der om at det er så far­lig er udo­ku­men­ter­te.

  Men man kan jo mer­ke seg at det i en del land er til­latt å syk­le på rødt lys, men sel­følg­lig slik at den som syk­ler på rødt har vike­plikt. Om jeg hus­ker rett har man for­søk med det­te i Stras­bourg og man had­de sist jeg les­te om det­te ikke hatt noen ulyk­ker som skyld­tes at folk syk­let på rødt. I Dan­mark dis­ku­te­rer man om det skal være lov å svin­ge til høy­re på rødt. Man kun­ne også vur­de­re det i T-kryss når man syk­ler på den siden som ikke krys­ser annen vei. I en del sta­ter i USA er det også til­latt for biler å svin­ge til høy­re på rødt lys. Man kan nok dis­ku­te­re alter­na­ti­ver til dagens reg­ler. Men jeg for­sva­rer ikke at folk syk­ler på rødt.

 • Syk­lis­ten

  syk­lis­ter er det alle els­ker å hate.

 • Ano­ny­mous

  Få er klar over det, men i Nor­ge er det til­latt å syk­le mot rødt fot­gjen­ger­sig­nal hvis det er klart og ikke til hin­der.
   
  F.eks. her: http://www.youtube.com/watch?v=FD0NBZ_VbDA

 • Ano­ny­mous

  Man ser vel det man vil se ten­ker jeg.
  De fles­te syk­lis­ter og bilis­te­ne jeg ser rundt meg over­hol­der tra­fikk­reg­le­ne, men man leg­ger gjer­ne eks­tra godt mer­ke til de som gjør noe feil. Om det nå er å kjø­re mot vike­plikt, kjø­re mens man snak­ker i tele­fon, kjø­re mot rødt, feil felt i rund­kjø­ring, kjø­re for fort eller kjø­re uten lys.

  Jeg ser ikke bort i fra at syk­lis­ter kan være noe over­re­pre­sen­tert når det gjel­der å kjø­re mot rødt og kjø­ring uten lys. Jeg har imid­ler­tid intet inn­trykk av at brudd mot vike­plikt skjer i noe stør­re grad av syk­lis­ter vs. bilis­ter. For stor fart, kjø­ring mens man snak­ker i tele­fon og gene­rell util­strek­ke­lig opp­merk­som­het tror jeg nok bilis­ter er over­re­pre­sen­tert i.

 • Ano­ny­mous

  Det er noe av det dum­mes­te jeg til nå har lest om syk­kel. Har du noen gang syk­let?

 • Ano­ny­mous

  Etter fyl­te 18 år mener jeg at ingen bør bli sett på det jeg kal­ler et mindre­ver­dig frem­komst­mid­del som en syk­kel!!”

  Det enes­te mindre­ver­di­ge jeg kan se, er selv­bil­det til en per­son som utta­ler noe slikt i fullt alvor. (Men det var nok en spøk.)

 • Ano­ny­mous

  Eropp­hus har helt enkelt ikke pei­ling. De fles­te som syk­ler gjør det for­di syk­kel er den ras­kes­te og bes­te måte å kom­me seg rundt på. Det går mye ras­ke­re for meg å kom­me til byen på mitt mindre­ver­di­ge leke­tøy enn med bil eller buss. Selv hjem­me­fra til Gro­rud bru­ker jeg omtrent sam­me tid med mitt mindre­ver­di­ge leke­tøy som med buss på vei opp, som er ca 13 km med for det mes­te jevn mot­bak­ke. Ned igjen går det mye for­te­re med syk­kel, da har også bilen pro­ble­mer med å kon­kur­re­re.

  Når man vel­ger leke­tøy til dag­lig trans­port går turen som en lek!

 • Ano­ny­mous

  Oslo er ingen syk­kel­by! Syk­lis­ter har ingen, abso­lutt ingen plass i den­ne tran­ge stress­byen. Der­for blir syk­lis­te­ne aggres­si­ve, noe som for­plan­ter seg til gåen­de og bil­fø­re­re. Når nabo­ene kom­mer hjem fra en slik dag er de så dritts­ure og lei at fy, ja jeg også! Se på Køben­havn med bre­de gater og god plass til alle vei­fa­ren­de, det sam­me så jeg i Han­no­ver en gang! Nei, poli­ti­ker­ne i Oslo bryr seg ikke om oss, der­for skal folk lik­som “opp­munt­res” til å syk­le til job­ben! Og gjett om syk­lis­ten er en stres­set og sur kol­le­ga da!! Jeg er så lei av å se hvor­dan folk lider det er ikke gren­ser for like­gyl­dig­het mot hver­mand­sen!

 • Ano­ny­mous

  Oslo er ingen syk­kel­by. Jeg er over­be­vist om at noe av det som ska­per man­ge kon­flik­ter i Oslo er man­ge­len på plass for syk­lis­ter og at syk­lis­ter ofte må ta seg fram som best de kan på områ­der som ikke er til­rette­lagt for syk­ling.

 • Ano­ny­mous

  Hvor­dan vis­te du at det ikke også var gåen­de der når du ikke så syk­lis­ten gjemt bak pryd­bus­ke­ne? Siden du ikke så syk­lis­ten så kan­skje ikke syk­lis­ten deg hel­ler.
  Basert på beskri­vel­sen din ser det ut for meg at både du og syk­lis­ten bur­de skrudd ned far­ten før krys­set siden sik­ten åpen­bart er hind­ret av busk­veks­ter. Man bør all­tid reg­ne med at noen kan kom­me ut av skjul­te ome­rå­der, også med noe fart og være for­be­redt på å stop­pe (Vel ikke bare bør, man skal, det er loven, tra­fikk­reg­le­nes para­graf 13 om avpas­sing av kjøre­far­ten)

 • Ano­ny­mous

  Ja nett­opp! Poli­ti­ker­ne skal sam­le alt mulig tett sam­men i den­ne byen noe som ska­per en ukul­tur av aggre­sjon som for­plan­ter seg til søn­dags­tu­ren til og med!

 • lov­ly­dig

  Man skal kun­ne stop­pe for enhver påreg­ne­lig fare” er det vel noe som heter. Dvs at far­ten i vel­dig man­ge til­fel­ler må ned. Dras­tisk ned. Beve­ge­li­ge objek­ter (barn, biler, syk­lis­ter, hun­der osv) som man omgis med i tra­fik­ken kan plut­se­lig stan­se eller for­and­re ret­ning. Pas­se­rer man kryss, utkjørs­ler, blin­de svin­ger osv så SKAL man ta høy­de for at det kan bli behov for å stan­se for å unn­gå krasj.

 • Ano­ny­mous

  Det er litt inter­es­sant at syk­lis­ter gjer­ne beteg­nes som “råsyk­lis­ter” hvis de syk­ler 20 km/t der det er folk, mens bilis­ter har en tendens til å mene at de kjø­rer vee­e­e­el­dig sak­te om de kjø­rer 30km/t. Også bilis­te­nes fart må ned man­ge ste­der.

 • Ano­ny­mous

  Syk­lis­ter har langt bed­re over­sikt enn bilis­ter, og det er der­for langt mer sik­kert at det vir­ke­lig er klart, selv om det er rødt lys. Og når du står i en kø foran et kryss, er det mind­re tra­fikk­far­lig å kjø­re på rødt for å slip­pe å bli forbi­kjørt i krys­set av bile­ne som står bak deg.

  I sli­ke til­fel­ler er den enes­te gode grun­nen til ikke å kjø­re på rødt, at enkel­te bilis­ter blir pro­vo­sert av at syk­lis­ter kjø­rer på rødt. Per­son­lig bryr jeg meg ikke all­tid om det, og syk­ler på rødt, for­di det er det tryg­ges­te.

 • Ano­ny­mous

  En syk­list som er langt mer for­sik­tig enn meg for­tal­te at hun fore­trakk å syk­le på rødt, omtrent av de grun­ner du beskri­ver. Jeg ble over­ras­ket, for jeg had­de ald­ri sett på det på den måten. Men hun opp­lev­de det som tryg­ge­re å syk­le på rødt når krys­set var tomt for biler enn å bli jaget av biler bak­fra når hun syk­ler på grønt.

  I sivi­li­ser­te syk­kel­land ser man ofte at det er egne tra­fikk­lys for syk­lis­ter, og at syk­lis­te­ne får grønt lys før annen tra­fikk.

 • Kat­ta vår

  Det er en inter­es­sant opp­le­vel­se å se syk­kel­til­rette­leg­ging i Køben­havn, når man kom­mer fra det­te syk­kel-ulan­det. Med adskil­te syk­kel- og gangveier/ for­tau, egne tra­fikk­lys for syk­lis­ter, den blå ytter­rin­gen i rund­kjø­rin­ge­ne etc etc.. Eller å se at Paris i løpet av etpar år har greid å få merket/ til­rette­lagt sykkelveier/ tra­se­er på krys og tvers i sen­trum. Det­te går igjen ihvert­fall over hele Vest-Euro­pa. Det er fysisk til­rette­lagt for syk­ling, selv om det i de nye syk­kel­lan­de­ne kan­skje kan skor­te på bilis­te­nes aksept/ men­ta­li­tet. For 110 år siden rap­por­ter­te bomvakten/ accesse­bo­den ved Øster­port i Køben­havn om pas­sa­sje av over 700 syk­ler en som­mer­dag. Sene­re tok dans­ke­ne kon­se­kven­sen av den nye far­sot­ten. Dan­mark har hatt syk­kel­til­rette­leg­ging fra mel­lom­krigs­ti­den. Hva er det med Nor­ge?

 • Ano­ny­mous

  Man­ge land og byer har hatt sykkle­til­rette­leg­ging fra mel­lom­krigs­ti­den. Slik var det også i Nor­ge. På 50-tal­let og et styk­ke utover 60-tal­let syk­let folk. Det var først fra 1960 at man fritt kun­ne kjø­pe bil i Nor­ge, og bil var dyrt. Men bilis­te­ne har okku­pert syk­lis­te­nes områ­de, dels til kjøre­bane og ikke minst til par­ke­ring. I løpet av 60-tal­let ble syk­le­ne for­trengt man­ge ste­der. Man så det sam­me i syk­kel­land som Neder­land og Dan­mark.

  På 70-tal­let begyn­te man å se at noe måt­te gjø­res. “Olje­kri­sen” i 1973 var sterkt med­vir­ken­de til det­te. En rek­ke land begyn­te å lage pla­ner for å leg­ge til ret­te for syk­ling, blant annet Neder­land, Dan­mark og Nor­ge. Etter den nasjo­na­le pla­nen i Nor­ge fra 1977 skul­le alle stør­re nors­ke byer (ca 20 byer, så det var slett ikke bare sto­re byer) ha et hoved­syk­kel­vei­nett innen 1985. Men mens man begyn­te å gjø­re noe i bl.a. Neder­land og Dan­mark, gjor­de man så godt som ingen ting i Nor­ge. I NL og DK byg­get man ut, og etter hvert som syk­kel­net­tet ble tatt i bruk ble det videre­ut­vik­let og videre­ut­byg­get, I Nor­ge sto det stil­le og ikke noe skjed­de. Det er resul­ta­te­ne av det­te man ser i dag: Mang­len­de gjen­nom­føreings­vil­je og -evne hos nors­ke poli­ti­ke­re, både nasjo­nalt og lokalt. I den­ne peri­oden har alle par­ti­er unn­tatt FrP hatt regje­rings­makt. I Oslo har alle par­ti­er (unn­tatt rødt) hatt ansvar for byens poli­tikk (i byråd fra den ord­nin­gen ble inn­ført). Ingen par­ti­er kan der­for fri seg fra ansvar og peke på and­re.

 • kamo­gra­fen

  syk­ling i tra­fik­ken bør kun være til­att for per­soner over 80 år, i føl­ge med beg­ge sine for­eld­re..

 • Ano­ny­mous

  Der tar du feil. Det er bil­kjø­ring som bare bør være til­latt for folk over 80 i føl­ge med sine for­eld­re. For syk­lis­ter gjel­der 8/80-rege­len: Det skal være trygt å syk­le for alle mel­lom 8 og 80 år.

 • GeirF

  Jeg har sett det har blitt argu­men­tert for at det er lov å syk­le på rødt fot­gjen­ger­sig­nal, men om det er det, hvil­ket hjem­mel har da poli­ti­et for sin årli­ge, vår­li­ge rødlys­ak­sjon mot syk­lis­te­ne i krys­set Torggata/Hammersborggata? http://www.dagsavisen.no/innenriks/article438403.ece

 • Ano­ny­mous

  Hvis syk­lis­ten har syk­let mot “rød mann”, og det var klart og ikke til hin­der for and­re, er det bare å nek­te å ved­ta fore­legg. Det­te er nem­lig til­latt, iflg. Harald Gjelsvik i Veg­di­rek­to­ra­tet. Iføl­ge sam­me Gjelsvik er Tore Sol­dal i Oslo politi­dis­trikt enig.
  Det­te er rik­tig­nok noe de anta­ke­lig har kom­met frem til i år, og Dags­avi­sen-artik­ke­len er fra 2009.
  http://tinyurl.com/6arcazc

 • Ano­ny­mous

  Man­ge gode poen­ger her, rene “opp­slags­boka for sykk­le­dis­ku­sjo­nen”. Det er desver­re slik at nors­ke poli­ti­ke­re ikke øns­ker fle­re bilis­ter over på syk­kel, “vi ere en olje­na­tion”.