Er det noen som forsvarer hensynsløse syklister ???

Utgangs­punk­tet for den­ne kom­men­ta­ren er en Twit­ter-dis­ku­sjon, hvor Geir­a­lex og Per B Løv­slet­ten bl.a. hev­der at jeg avvi­ser all kri­tikk mot syk­lis­ter ved å peke på noe ver­re som bilis­ter gjør, og at jeg mener unger har å pas­se seg for syk­lis­ter. Jeg kjen­ner meg ikke igjen i noe av det­te og kri­ti­ker­ne har hel­ler ikke kom­met med noe kon­kret som under­byg­ger det de sier.

La en ting være helt klart: Syk­lis­ter skal opp­tre hen­syns­fullt i tra­fik­ken, akku­rat som alle and­re tra­fi­kan­ter. Det er syk­lis­ter som ikke gjør det. Det er dess­ver­re en del med sto­re og opp­blås­te ego der ute, som mener at JEG skal fram og de and­re har å flyt­te seg for MEG. Vi møter dem som “Tour de Finan­ce” syk­lis­ter som hver dag prø­ver å set­te per­son­lig rekord på strek­nin­gen hjem­me­fra til jobb  (eller hjem igjen), vi møter dem i ski­løy­pe­ne og vi møter dem selv­føl­ge­lig bak rat­tet i deres dyre biler. Jeg for­sva­rer dem ikke, har ald­ri gjort det og kom­mer ald­ri til å gjø­re det.

Men syk­lis­te­ne er ikke de enes­te som skal ta hen­syn. Dess­ver­re har vi i Nor­ge et veg­ve­sen som er pre­get av for­ste­ne­de hjer­ner, som hol­der fast ved idiot­løs­nin­ge­ne gang- og syk­kel­vei. Fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter har helt uli­ke behov og det er feil å tren­ge dem sam­men på det sam­me områ­det. Men når så galt sta­dig vekk skjer, så betyr det at fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter må ta hen­syn til hver­and­re. En gang- og syk­kelvei er ikke et for­tau, og fot­gjen­ge­re kan ikke opp­fø­re seg som om de er på et for­tau. En syk­list må selv­sagt også ta høy­de for at fot­gjen­ge­re ikke skjøn­ner hva slags vei de går på, og være for­sik­tig. Men det unn­skyl­der ikke fot­gjen­ger­ne og sky­ver ikke alt ansvar over på syklisten.

Dår­lig til­rette­leg­ging og dår­li­ge løs­nin­ger ska­per kon­flik­ter. Udu­ge­li­ge tra­fikk­plan­leg­ge­re som fort­satt betrak­ter syk­kel som et leke­tøy ska­per dess­ver­re sta­dig nye kon­flikt­so­ner. Fort­satt synes det over­ord­ne­de målet å være at syk­le­ne ikke skal kom­me i vei­en for bile­ne, man er lite opp­tatt av å ska­pe god frem­kom­me­lig­het og gode for­hold for syk­lis­ter. Dess­ver­re er ulyk­ker vans­ke­lig å unn­gå med så dår­li­ge løs­nin­ger, men hel­dig­vis fører sam­men­støt mel­lom fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter sjel­den til alvor­li­ge skader.

Noe av det jeg rea­ge­rer på og har tatt til mot­mæle mot, er poli­ti­ets og medie­nes demo­ni­se­ring av syk­lis­ter. Rygg­margs­re­flek­sen er at syk­le­ne må bort eller syk­ling begren­ses. Nå sist har det duk­ket opp som et spørs­mål om en farts­gren­se på 15 km/t for syk­lis­ter ved Sto­re Stokk­a­van­net i Stav­an­ger. I det klip­pet som vises er det to jen­ter som hop­per til side når det kom­mer en syk­list. De gikk akku­rat slik man ikke bør gå når man deler vei­en: Som om de eide hele vei­en selv, full­sten­dig uten tan­ke på at det kan kom­me tra­fikk bak­fra i stør­re fart. Ellers sier de som blir inter­vju­et stor sett at det ikke er noe problem.

Det er ikke noen ukjent situa­sjon for syk­lis­ter at fot­gjen­ge­re vir­rer rundt i en gang- og syk­kel­vei, eller endog en syk­kel­vei de få ste­de­ne der det­te fin­nes, som hode­løse høns — gjer­ne med musikk på øret slik at de ikke hører syk­lis­ter som vars­ler. I alle fall ikke syk­lis­ter som vars­ler på lov­lig vis med syk­kel­klok­ke. Om noen bru­ker AirZound eller noe til­sva­ren­de for å vars­le, blir de nok hørt. Men de er ikke lov­li­ge i Nor­ge. Had­de syk­lis­ter hatt noe ordent­lig å vars­le med kun­ne man jo ha risi­kert at selv bilis­ter had­de hørt dem, og det er som kjent ikke meningen.

Men vi har hørt det så man­ge gan­ger før. Når folk går seks i bred­den på en skogs­bil­vei i Nord­mar­ka slik at det er umu­lig å pas­se­re, og ikke flyt­ter seg på sig­nal fra en syk­list, da blir fot­gjen­ge­ren i føl­ge media meid ned av en syk­list. Det er kje­de­lig at slikt skjer. Men også fot­gjen­ge­re må ta hen­syn til at de deler vei­en blant annet med syk­lis­ter. Når de ikke gjør det får det dess­ver­re noen gan­ger uhel­di­ge kon­se­kven­ser. Når det i media frem­stil­les som om det bare er syk­lis­ten som er pro­ble­met her, blir det helt feil.

Barn er barn og opp­fø­rer seg som barn. Men voks­ne har et ansvar. Man­ge vil­le vel ropt på barne­ver­net om for­eld­re lot barn bru­ke en vei med bil­tra­fikk som leke­plass. Men når barn bru­ker en gang- og syk­kel­vei som leke­plass og dess­ver­re blir påkjørt av en syk­list, da klar­te Ber­gens Tiden­de å frem­stil­le det som om pro­ble­met var en råsyk­list.  (At syk­lis­ten bare syk­let vide­re etter ulyk­ken er en helt annen sak, det er selv­føl­ge­lig helt uak­sepe­ta­belt.) Man kan ikke kland­re bar­na. Men for­eld­re­ne som sto sut­ren­de fram i avi­sen bur­de ikke få sym­pa­ti, men en solid dose pep­per som uan­svar­li­ge foreldre.

Selv­føl­ge­lig bur­de poli­ti­ker­ne i Stav­an­ger og and­re ste­der skam­me seg for sin tafatt­het, og sna­rest for­sø­ke å ret­te opp pro­ble­met ved å anleg­ge en syk­kel­vei for trans­port­syk­lis­ter som gjør at pro­ble­met unn­gås. Om nød­ven­dig får man fjer­ne noen par­ke­rings­plas­ser og kjøre­felt for biler. Sam­fun­net er tjent med at folk lar bilen stå og vel­ger syk­ke­len i ste­det. Men sidrom­pa nors­ke poli­ti­ke­re vil hel­ler begren­se syk­lin­gen. Nor­ge er et u‑land og en sin­ke på sykkelfronten.

Det er like ille and­re ste­der. I Oslo er det skil­tet syk­kel­tra­se tvers gjen­nom Frog­ner­par­ken, på vei­er som ut fra NRKs bil­der synes å være langt dår­li­ge­re enn vei­ene langs Stokk­a­van­net. Jeg syk­ler der gans­ke ofte, men syk­ler da som om jeg syk­ler på gangvei til tross for skil­tin­gen. På en tur­vei må tur­gå­ere ta hen­syn til at de deler vei­en med bl.a. syk­lis­ter. I en park, i alle fall om vi hol­der sto­re par­ker med egne syk­kel­vei­er, som Hyde Park og Cen­tral Park, uten­om, skal folk ikke behø­ve å ten­ke på syk­lis­ter. For­eld­re skal kun­ne la barn mate ende­ne uten å måt­te bekym­re seg for om det kom­mer syk­lis­ter i stor fart.

Medie­nes demo­ni­se­ring av syk­lis­ter for­ster­ker den feil­ak­ti­ge opp­fat­nin­gen om at fot­gjen­ge­re kan vir­re som de vil, og at syk­lis­ter er bøl­le­te fan­to­mer i kon­dom­drakt. Men man ven­ter ikke så mye av media. Til tross for floskler om ytrings­fri­het og det frie ord, er media mer opp­tatt av at pro­duk­tet sel­ger enn hva det inne­hol­der. Kon­flik­ter og synde­buk­ker sel­ger, der­for ska­per media dem, også der de ikke fin­nes. Nyan­ser­te frem­stil­lin­ger sel­ger ikke, og er der­for ikke inter­es­san­te for media.

Det er slik sett langt mer alvor­lig at poli­ti­et og ansvar­li­ge i Veg­di­rek­to­ra­tet bidrar aktivt til syk­kel­het­sen. Oslo­po­li­ti­et har jevn­lig hatt kon­trol­ler ret­tet mot syk­lis­ter som blant annet syk­ler på rødt lys. Man skal ikke syk­le på rødt lys. Det er så far­lig, sier Oslo­po­li­ti­et om hvor­for de har sli­ke kon­trol­ler. Men da jeg gikk gjen­nom en rap­port om tra­fikk­ulyk­ker i Oslo fant jeg ikke en enes­te ulyk­ke som kun­ne for­kla­res med at syk­lis­ten syk­let på rødt. Det er bilis­ter, ikke syk­lis­ter som dre­per og ska­der fot­gjen­ge­re. Det er også bilis­ter som dre­per og ska­der syk­lis­ter. Men mål­ret­te­de aksjo­ner mot bilis­ter som opp­trer hen­syns­løst over­for syk­lis­ter, det har visst ald­ri Oslo­po­li­ti­et fun­net grunn til å ha. For bilis­ter er “nyt­ti­ge” og hel­li­ge, både for poli­ti­et og politikerne.

Ber­gens­po­li­ti­et fikk for en tid til­ba­ke sto­re opp­slag om farts­kon­trol­ler for å ta dis­se for­fer­de­li­ge råsyk­lis­te­ne. Tenk, noen syk­let hele 22 km/t på en gang- og syk­kel­vei. Skrekk og for­fer­del­se! Tenk at syk­lis­ter kan hol­de en så van­vit­tig ufor­svar­lig fart som 22 km/t på en vei som i føl­ge Veg­di­rek­to­ra­tet er laget for at syk­lis­ter skal kun­ne hol­de en has­tig­het på opp til ca 20 km/t. De er i føl­ge Veg­di­rek­to­ra­tet et mode­rat tem­po. Sam­ferd­sels­di­rek­tør Ove Fold­nes i Ber­gen føl­ger opp poli­ti­et med å si at syk­lis­ter må fin­ne seg i at man fort­set­ter å lage gang- og syk­kel­vei­er. For sepa­ra­te gang- og syk­kel­felt kos­ter pen­ger (hva kos­ter bil­vei?). Stak­kars ber­gen­se­re, som må leve med et slikt poli­ti og en slik samferdselsdirektør!

Det er ikke sær­lig mye bed­re i Oslo. Etter en døds­ulyk­ke for noen år siden var poli­ti­et svært så raskt ute med å unn­skyl­de bilis­ten med at han ble blen­det og at syk­lis­ten kom i stor fart — som om ikke bilis­tens akt­som­hets­plikt skjer­pes når det er dår­lig sikt. I den aktu­el­le saken ble bil­fø­re­ren sene­re dømt for uakt­somt drap, og det skal fak­tisk en del til før en døds­ulyk­ke fører til en slik dom. Syk­lis­tens syk­kel­com­pu­ter vis­te at han de sis­te 103 meter­ne før ulyk­ken had­de holdt en gjen­nom­snitts­fart på 31 km/t, og som ret­ten påpek­te var farts­gren­sen på ste­det 50 km/t — også for syk­lis­ter. Men mens 30 km/t reg­nes for meget sak­te for en bil, synes tyde­lig­vis poli­ti­et at det er vel­dig fort på syk­kel og unn­skyld­te bilis­ten over­for media. Selv når syk­lis­ten helt ufor­skyldt blir påkjørt, frem­stil­les det som om det er syk­lis­tens skyld. Det sam­me gjor­de poli­ti­et i en lig­nen­de ulyk­ke i Tøns­berg, men hvor utfal­let hel­dig­vis ikke var like tra­gisk. I føl­ge til­gjen­ge­lig doku­men­ta­sjon skyl­des de fles­te ulyk­ker mel­lom syk­kel og bil at bilis­ten ikke over­hol­der sin vike­plikt. Like­vel slen­ger poli­ti­et ut udo­ku­men­ter­te påstan­der om at syk­lis­te­ne ofte har skyl­den. Og medie­ne slu­ker det rått og gir det sto­re overskrifter.

Også avde­lings­di­rek­tør Guro Ranes i Veg­di­rek­to­ra­tet sleng­te ut en påstand om syk­lis­te­ne ofte har skyl­den. Det vis­te seg at det hele var syn­sing basert på det hun men­te å kun­ne se fra sitt kon­tor­vin­du. Det er ikke over­ras­ken­de at for­hol­de­ne for syk­lis­ter i Nor­ge er gans­ke håp­løse når det er sli­ke folk som har ansva­ret for hvor­dan tra­fikk til­rette­leg­ges i det­te landet.

Det er hel­dig­vis ikke man­ge alvor­li­ge ulyk­ker mel­lom syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re. Men en ulyk­ke er like­vel tra­gisk, selv om den kan­skje ikke fører til noe mer alvor­lig enn en bruk­ken arm. Der det skjer er som regel i alle fall en vik­tig del av årsa­ken elen­dig til­rette­leg­ging. Et håp­løst eksem­pel er buss­holde­plas­sen ved Skøy­en i Oslo. Her har det vært fle­re epi­so­der, noen me per­son­ska­de. Her har man pres­tert å anleg­ge en buss­holde­plass slik at folk går rett fra buss­holde­plas­sen og rett ut i det som må være Nor­ges mest tra­fik­ker­te syk­kel­vei. Det er ikke vans­ke­lig å være enig med 83 år gam­le Inger Øst­bye Han­sen, som ble påsyk­let på det­te stedet:

Det er helt idio­tisk å ha en buss­holde­plass hvor pas­sa­sje­re­ne må pas­se­re syk­kel­fel­tet. Det­te er livs­far­lig og vel­dig dår­lig plan­leg­ging fra kom­mu­nens side, påpe­ker 83-åringen.

(…)

– Det er gans­ke for­sme­de­lig å bli kjørt ned på den­ne måten. De som kjø­rer på folk har skyld, men det har myn­dig­he­te­ne også, på grunn av dår­lig til­rette­leg­ging, sier hun.”

Men når de som er ansvar­li­ge kom­mer med et håp­løst skrive­bordsvar som det­te, kan man nep­pe ven­te mye for­bed­ring, ver­ken her eller and­re steder:

Stojg­niew Koz­low­ski i Sta­tens Veg­ve­sen, som drif­ter buss­holde­plas­sen på Sjø­lyst, ser der­imot ikke på det­te som noe problematisk.

– Lesku­ret er plas­sert på for­tau­et og skil­ler seg ikke ut fra de and­re holde­plas­se­ne i områ­det.  Vi har ald­ri hatt noen pro­ble­mer med holde­plas­se­ne der, sier han.

Det er ikke noe som vars­ler de som går av bus­sen at de bør se seg for og pas­se seg før de går ut i den vei­en. Fra buss­holde­plas­sen kan det lett opp­fat­tes som om det skul­le være for­tau. Det er hel­ler ikke noe som vars­ler syk­lis­te­ne om at det her er en buss­holde­plass med fare for krys­sen­de fot­gjen­ge­re. Veg­di­rek­to­ra­tet lever fort­satt i den tro at syk­kel er et leke­tøy, og mener at et er unød­ven­dig å vars­le syk­lis­ter ved å set­te opp skilt. De har en gang slud­ret rundt kaffe­ma­ski­nen i Veg­di­rek­to­ra­tet, og det er til­strek­ke­lig til at den eta­ten mener at de har vur­dert spør­må­let og har kom­met til at skil­ter er unød­ven­dig. Med sli­ke myn­dig­he­ter ber man dess­ver­re om ulykker.

Selv­føl­ge­lig skal syk­lis­te­ne ta hen­syn. Det gjel­der gene­relt at man skal avpas­se far­ten etter for­hol­de­ne. Det betyr ide­elt sett at man skal til­pas­se far­ten etter at det er idiot­løs­nin­ger og at fot­gjen­ge­re svi­mer tanke­løst rundt i syk­kel­vei­en. Men vi lever ikke i en ide­ell ver­den. Der­for for­sø­ker man på and­re områ­der å fjer­ne tra­fikk­fel­ler. Man er f.eks. vel­dig opp­tatt av å set­te opp midt­de­le­re på vei­er hvor de egent­lig ikke har annen funk­sjon enn å hind­re at bilis­ter fore­tar uan­svar­li­ge forbi­kjø­rin­ger. Had­de de bare kjørt for­svar­lig had­de det ikke skjedd ulyk­ker og vi kun­ne glem­me midt­de­ler­ne. Man kun­ne bare ha sagt at bilis­te­ne må ta hen­syn, og da had­de vi vel ikke hatt alvor­li­ge tra­fikk­ulyk­ker i det hele tatt. Men vi lever ikke i en ide­ell ver­den. Like­vel lager de ansvar­li­ge myn­dig­he­ter sta­dig nye tra­fikk­fel­ler for syk­lis­ter og viser liten vil­je til å fjer­ne gam­le tra­fikk­fel­ler. Med de hold­nin­ger som Stojg­niew Koz­low­ski og Ove Fold­nes gir uttrykk for er det liten grunn til å være opti­mis­tisk. Veg­myn­dig­he­te­ne tar dess­ver­re ikke syk­kel å alvor.

Syk­lis­ter skal opp­tre hen­syns­fullt, det er udis­ku­ta­belt. Men and­re tra­fi­kan­ter, også fot­gjen­ge­re, skal også ta hen­syn til syk­lis­ter når man fer­des på et områ­de bereg­net for blan­det tra­fikk. Vi kan mis­li­ke de dår­li­ge tra­fikk­løs­nin­ge­ne, men må dess­ver­re leve med dem. Når poli­ti­et og media sta­dig demo­ni­se­rer syk­lis­ter og ensi­dig leg­ger skyl­den på dem, da gir man helt feil sig­na­ler. Da for­ster­ker de den mis­opp­fat­ning at fot­gjen­ge­re ikke behø­ver å ta hen­syn på gang- og syk­kelvei­er. Da sier jeg, hei! stopp! fot­gjen­ge­re og and­re må også ta hen­syn — uten at det unn­skyl­der hen­syns­løse syklister.

Print Friendly, PDF & Email