Som fryktet i Bjørvika: Ingen tilrettelegging for sykkel i Nylandsveien

Så fikk jeg et svar på mitt spørs­mål til Sta­tens veg­ve­sen, og inn­hol­det var som fryk­tet: Det er ingen pla­ner om å leg­ge til ret­te for syk­kel i Nylands­vei­en. Hva man mer kon­kret plan­leg­ger i Dron­ning Eufe­mias gt, har jeg fort­satt ikke fått noe svar på. Sva­ret fra Veg­ve­se­net er dette:

Hei

Jeg ser av din mail at du kjen­ner til våre nett­si­der om Bjør­vi­ka. Der kan du se i anleggs­gjen­nom­fø­rings­rap­por­ten hvor­dan syk­kel­ru­te­ne blir skil­tet frem til fer­dig opp­ar­bei­del­se av riks­vei­ene i 2014/15. I den sam­me rap­port vil du også fin­ne de perm­a­nen­te syk­kel­tra­se­ene  når anleg­get er fer­dig opp­ar­bei­det. Det vil du se at det leg­ges til ret­te for egne syk­kel­felt og  syk­kel­vei­er gjen­nom Bjør­vi­ka. Det er ikke plan­lagt for gåen­de og syk­len­de på Nylands­brua men der­imot er det to and­re mulig­he­ter for krys­sing av spor­om­rå­det. 1. Nord­en­ga bru (Øst­re tan­gent ) med egen gang og sykkelvei.

2. Sta­sjons­all­men­nin­gen en egen gang og sykkelbru.

Det­te har vi gjort nå i anleggsfasen:

•          Satt opp skilt med kart som viser anbe­fal­te syk­kel­ru­ter på uli­ke ste­der i området.

•          Sam­me infor­ma­sjon på nett­si­de­ne vår­es (på for­si­den under “last ned”).

•          For­bed­ret gene­rell skil­ting i områ­det for å vise sykkeltrase.

•          Illust­ra­sjon som viser frem­ti­dig løs­ning (2014/15) for syk­lis­ter er lagt ut på nett­si­de­ne våres:

http://www.vegvesen.no/_attachment/279841/binary/493728”

Con­ti­nue read­ing Som fryk­tet i Bjør­vi­ka: Ingen til­rette­leg­ging for syk­kel i Nylands­vei­en

Vegvesenet svarer ikke

30. okto­ber send­te et spørs­mål til Veg­ve­se­net om pla­ner for syk­kel­vei­er i Bjør­vi­ka. Jeg send­te det­te både til hoved­adres­sen firmapost-ost@vegvesen.no og direk­te til den som i føl­ge Veg­ve­sen­tes nett­si­der er pro­sjekt­le­der for Bjør­vi­ka ; svein.roed@vegvesen.no. Jeg send­te også fore­spør­se­len til Oslo kom­mu­ne på postmottak@byr.oslo.kommune.no og postmottak@sam.oslo.kommune.no. Det har gått mer enn tre uker og fort­satt har ingen svart. Det jeg skrev var føl­gen­de: Con­ti­nue read­ing Veg­ve­se­net sva­rer ikke

Det planlegges sykkelkaos i Bogstadveien

Oslo kom­mu­ne skal rus­te opp Bog­stad­vei­en og Hegde­haugs­vei­en. Det skri­ves som van­lig vak­kert om hvor fint det­te skal bli. Under over­skrif­ten Uni­ver­sell utfor­ming står det:

Nye Bog­stad­vei­en blir uni­ver­selt utfor­met med god til­gjen­ge­lig­het for alle innen­for de offent­li­ge arealene.”

Men som van­lig når sli­ke pro­sjekt plan­leg­ges, hol­des syk­lis­ter uten­for det gode sel­skap. Det skal være god til­gjen­ge­lig­het for alle — bort­sett fra for syk­lis­ter.  Syk­lis­ter er uten­for plan­leg­ger­nes uni­vers, og der­for ikke inklu­dert i “uni­ver­sell utfor­ming”. Fak­tum er at i den infor­ma­sjo­nen som lig­ger på net­tet er syk­kel eller syk­list bare nevn én gang, og det er i omta­len av rund­kjø­rin­gen i krys­set med Park­vei­en — alt­så når man er ute av Bogstadveien/Hegdehaugsveien.

Con­ti­nue read­ing Det plan­leg­ges syk­kel­kaos i Bog­stad­vei­en

Oslopolitiet er blant syklistenes verste fiender!

Jeg har fle­re gan­ger skre­vet at poli­ti­et er en syk­kel­fiendt­lig etat, om menings­løse kon­trol­ler som gren­ser til for­føl­gel­se, at poli­ti­et feil­be­skri­ver syk­kel­ulyk­ker ved at de sky­ver skyl­den over på syk­lis­ter der bilis­ten ikke over­holdt vike­plikt, osv. Vide­re har Oslo­po­li­ti­et vært den størs­te bremse­klos­sen når det gjel­der å opp­he­ve enveis­kjø­ring for syk­lis­ter i gater som ellers er enveis­kjørt. Men det er ver­re enn som så. I sin iver etter å iva­re­ta bilis­te­ne er Oslo­po­li­ti­et ansvar­lig for noen av de ver­ste syk­kel­fel­le­ne i Oslo.

Når det gjel­der tra­fikk­plan­leg­ging i Oslo lever vi dess­ver­re i en om ikke poli­tistat, så i alle fall poli­tiby. I Oslo er det poli­ti­et som har skilt­myn­dig­het. Det­te føl­ger av skilt­for­skrif­ten § 28, som lyder:

1. For offent­lig og pri­vat veg i kom­mu­ne­ne Oslo, Ber­gen, Trond­heim, Stav­an­ger, Kris­tian­sand, Tromsø og Dram­men kan poli­ti­et tref­fe ved­tak om å set­te opp eller å ta ned
a)    for­buds­skilt og påbuds­skilt unn­tatt skilt som omfat­tes av bestem­mel­se­ne i § 26 og § 27,
b)    skil­te­ne 508 «Kol­lek­tiv­felt», 509 «Sam­bruks­felt», 510 «Slutt på kol­lek­tiv­felt», 511 «Slutt på sam­bruks­felt », 512 « Holde­plass for buss », 513 « Holde­plass for spor­vogn », 514 « Holde­plass for dro­sje », 518 « Gang­veg », 520 « Syk­kel­veg », 521 « Syk­kel­felt », 522 « Gang- og syk­kel­veg », 526 « Enveg­skjø­ring », 548 « Gågate », 550 « Slutt på gågate » og 552 « Par­ke­ring », og
c)    even­tu­el­le under­skilt til disse.

Som utøven­de myn­dig­het kun­ne man tro at poli­ti­ets opp­ga­ve her var begren­set til å påse at det skil­tes rik­tig i for­hold til gjel­den­de regu­le­ring. Men Oslo­po­li­ti­et har til­tatt seg en myn­dig­het langt ut over det­te. De over­prø­ver ved­tatt regu­le­ring i sin iver etter å ta vare på deres ven­ner, bilis­te­ne. Jeg har man­ge gan­ger kri­ti­sert Oslo kom­mu­ne. Oslo kom­mu­ne for­tje­ner mye kri­tikk for sin mang­len­de og halv­hjer­te­de syk­kel­sat­sing. Men jeg har nok kom­met til å sky­te på Jøran Kall­myr og hans for­gjen­ger Peter N. Myh­re i saker hvor poli­ti­et har vært synderen.

Con­ti­nue read­ing Oslo­po­li­ti­et er blant syk­lis­te­nes ver­ste fien­der!

Hva sier egentlig EU-målingene?

Rekord­dår­lig opp­slut­ning om EU, mel­der NRK. Nep­pe noen er sær­lig over­ras­ket over det resul­ta­tet. Men hva for­tel­ler det egentlig?

NRK skri­ver ikke hvor­dan spørs­må­let ble stilt. Men det typis­ke spørs­må­let i sli­ke målin­ger er “Hvis det had­de vært folke­av­stem­ming i dag, vil­le du svart ja eller nei til norsk med­lem­skap i EU?”, eller noe til­sva­ren­de. Jeg er nep­pe den enes­te som mener at ja, Nor­ge bør bli med­lem av EU, men ikke nå. Jeg vil­le der­for fått pro­ble­mer med å sva­re på et slikt spørsmål.

EU er i kri­se. Det er defi­ni­tivt ikke tids­punk­tet å søke med­lem­skap. Kom­mer EU seg styr­ket ut av kri­sen, vil spørs­må­let om norsk med­lem­skap igjen kun­ne bli aktu­elt. Ender EU med bruk­ket rygg, er det ingen grunn til å gå inn. Den som lever får se.

Con­ti­nue read­ing Hva sier egent­lig EU-målin­ge­ne?

Oslo må slutte å tulle — selvsagt er det plass til sykler på Stortorvet!

Stor­tor­vet er ikke stort nok for alle, kan vi lese i Aften­pos­ten. Igjen må syk­lis­te­ne vike.

Nå må Oslo slut­te å tul­le! Ved den mins­te utford­ring synes Oslos “løs­ning” å være at syk­lis­te­ne må vike. Slik skal det visst bli i Bog­stad­vei­en, i Bygd­øy Alle og man­ge and­re gater også. Det kan se ut som om man vil gjø­re Stor­tor­vet til en repri­se av Jern­bane­tor­get.

Oslo må slut­te å lage sli­ke tulle­pro­sjek­ter. Selv­føl­ge­lig skal det leg­ges til ret­te for syk­ling til og over Stor­tor­vet, like selv­føl­ge­lig som det skal leg­ges til ret­te for syk­ling i Bog­stad­vei­en, i Bygd­øy Allé, Hen­rik Ibsens gate og de aller fles­te and­re gater i den­ne byen. Det er vel etab­lert stan­dard i de fles­te sivi­li­ser­te stor­byer i Euro­pa. Det er på tide at Oslo inn­ser at syk­kel er det bes­te trans­port­mid­de­let i byer og at det ikke er noe som kan sen­des ut i side­ga­ter og på sto­re omvei­er. Det er like selv­sagt at det leg­ges til ret­te for syk­lis­ter som at det leg­ges til ret­te for fot­gjen­ge­re, alle steder.

Con­ti­nue read­ing Oslo må slut­te å tul­le — selv­sagt er det plass til syk­ler på Stor­tor­vet!

MOMS-fritak for el-biler?? Absurd!

Jeg har ver­ken vært spe­si­elt opp­tatt av el-biler eller av moms. Det er vel der­for jeg har over­sett at el-biler har vært fri­tatt for moms helt fra 2000. Det­te er menings­løst. Skul­le man bru­ke mom­sen til å sti­mu­le­re noe, had­de det vært bed­re å sti­mu­le­re f.eks. sunn mat.

Det kan nok for­sva­res at el-biler har redu­sert bil­av­gift, i alle fall at de ikke har noen CO2-avgift. Men at den ved inn­kjøp skal fri­tas for den avgift vi ellers beta­ler for nød­ven­dig­hets­ar­tik­ler, det er menings­løst. Det er vans­ke­lig å se det­te som annet enn skjult sub­si­die­ring av for­sø­ket på å få til el-bil­pro­duk­sjon i Nor­ge. Noen lob­by­is­ter har snak­ket varmt for el-biler og mil­jø, og noen inves­to­rer og ord­fø­re­re har snak­ket enda var­me­re for arbeids­plas­ser (og sik­kert en lysen­de frem­tid for Nor­ge som el-bilprodusent).

Nå som både Think og Bud­dy er his­to­rie og det er slutt på norsk pro­duk­sjon av plast­bøt­ter med elekt­ro­mo­tor og fire hjul, er det ingen grunn til å opp­rett­hol­de moms­fri­ta­ket (som det ald­ri har vært noen god grunn til å inn­føre). Det er vel sann­syn­lig at også moms­fri­ta­ket vil være his­to­rie fra nes­te stats­bud­sjett. I føl­ge Dag­bla­det vil ikke regje­rin­gen len­ger fre­de de skatte­for­de­ler som el-biler har, noe det hel­ler ikke er noen grunn til.

Con­ti­nue read­ing MOMS-fri­tak for el-biler?? Absurd!

Fjern skattefordelen ved jobbparkering!

Et av de få frynse­go­der av betyd­ning som ikke skatt­leg­ges er par­ke­ring betalt av arbeids­gi­ver. Gra­tis mat i kan­ti­nen skatt­leg­ges, aviser skatt­leg­ges, tele­fon skatt­leg­ges (med mulig­het for noen skatte­frie mini­mum, som ikke er sto­re), betalt kol­lek­tiv­trans­port skatt­leg­ges og firma­bi­ler blir selv­føl­ge­lig beskat­tet. Men par­ke­rings­plass betalt av arbeids­gi­ver, det er skatte­fritt. Det er et frynse­gode som kan ha vir­ke­lig stor ver­di. Jeg vet ikke hva man må beta­le for leie av en par­ke­rings­plass sen­tralt i våre sto­re byer, ut over at vi betal­te 2.200 kr pr måned for den gara­sjen vi lei­de på Frog­ner i Oslo. Men jeg vil tro at 2.000 pr måned er et for­sik­tig anslag. Det vil si en for­del verdt 24.000 kr pr år som ikke beskattes.

Det er et uttalt mål å redu­se­re bil­bru­ken og få folk til hel­ler å bru­ke kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel. Da er det menings­løst å gi en skatte­for­del som sti­mu­le­rer til hand­lin­ger som går i stikk mot­satt ret­ning. Hvis man skal bru­ke skatte­sys­te­met aktivt på det­te områ­det, så må det være for å sti­mu­le­re til bruk av kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel. Man kan gjer­ne til­stre­be nøy­tra­li­tet i skatte­sys­te­met, men det kan i alle fall ikke være slik at det opp­ford­re til hand­lin­ger man øns­ker å begrense.

Con­ti­nue read­ing Fjern skatte­for­de­len ved jobb­par­ke­ring!