Fjern skattefordelen ved jobbparkering!

Et av de få frynse­go­der av betyd­ning som ikke skatt­leg­ges er par­ke­ring betalt av arbeids­gi­ver. Gra­tis mat i kan­ti­nen skatt­leg­ges, aviser skatt­leg­ges, tele­fon skatt­leg­ges (med mulig­het for noen skatte­frie mini­mum, som ikke er sto­re), betalt kol­lek­tiv­trans­port skatt­leg­ges og firma­bi­ler blir selv­føl­ge­lig beskat­tet. Men par­ke­rings­plass betalt av arbeids­gi­ver, det er skatte­fritt. Det er et frynse­gode som kan ha vir­ke­lig stor ver­di. Jeg vet ikke hva man må beta­le for leie av en par­ke­rings­plass sen­tralt i våre sto­re byer, ut over at vi betal­te 2.200 kr pr måned for den gara­sjen vi lei­de på Frog­ner i Oslo. Men jeg vil tro at 2.000 pr måned er et for­sik­tig anslag. Det vil si en for­del verdt 24.000 kr pr år som ikke beskattes.

Det er et uttalt mål å redu­se­re bil­bru­ken og få folk til hel­ler å bru­ke kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel. Da er det menings­løst å gi en skatte­for­del som sti­mu­le­rer til hand­lin­ger som går i stikk mot­satt ret­ning. Hvis man skal bru­ke skatte­sys­te­met aktivt på det­te områ­det, så må det være for å sti­mu­le­re til bruk av kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel. Man kan gjer­ne til­stre­be nøy­tra­li­tet i skatte­sys­te­met, men det kan i alle fall ikke være slik at det opp­ford­re til hand­lin­ger man øns­ker å begrense.

Con­ti­nue read­ing Fjern skatte­for­de­len ved jobb­par­ke­ring!