Fjern skattefordelen ved jobbparkering!

Et av de få frynse­go­der av betyd­ning som ikke skatt­leg­ges er par­ke­ring betalt av arbeids­gi­ver. Gra­tis mat i kan­ti­nen skatt­leg­ges, aviser skatt­leg­ges, tele­fon skatt­leg­ges (med mulig­het for noen skatte­frie mini­mum, som ikke er sto­re), betalt kol­lek­tiv­trans­port skatt­leg­ges og firma­bi­ler blir selv­føl­ge­lig beskat­tet. Men par­ke­rings­plass betalt av arbeids­gi­ver, det er skatte­fritt. Det er et frynse­gode som kan ha vir­ke­lig stor ver­di. Jeg vet ikke hva man må beta­le for leie av en par­ke­rings­plass sen­tralt i våre sto­re byer, ut over at vi betal­te 2.200 kr pr måned for den gara­sjen vi lei­de på Frog­ner i Oslo. Men jeg vil tro at 2.000 pr måned er et for­sik­tig anslag. Det vil si en for­del verdt 24.000 kr pr år som ikke beskat­tes.

Det er et uttalt mål å redu­se­re bil­bru­ken og få folk til hel­ler å bru­ke kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel. Da er det menings­løst å gi en skatte­for­del som sti­mu­le­rer til hand­lin­ger som går i stikk mot­satt ret­ning. Hvis man skal bru­ke skatte­sys­te­met aktivt på det­te områ­det, så må det være for å sti­mu­le­re til bruk av kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel. Man kan gjer­ne til­stre­be nøy­tra­li­tet i skatte­sys­te­met, men det kan i alle fall ikke være slik at det opp­ford­re til hand­lin­ger man øns­ker å begren­se.

For fem år siden skrev Aften­pos­ten at 120.000 har par­ke­ring betalt av arbeids­gi­ver i Oslo. Den gang reg­net de med at arbeids­gi­ver­ne i Oslo betal­te 1 mrd for par­ke­rings­plas­ser i Oslo. Når regje­rin­gen fore­slår å øke mat­mom­sen fra 14 til 15% i stats­bud­sjet­tet for 2012, så er det bereg­net å gi sta­ten 1,3 mrd i økte inn­tek­ter. Pri­se­ne på par­ke­ring har sik­kert ste­get en del i løpet av fem år. Så om man had­de fjer­net skatte­for­de­len slik at man måt­te beta­le skatt av det­te belø­pet, had­de det ikke vært urea­lis­tisk å reg­ne med at bare skatte­inn­tek­te­ne fra par­ke­ring i Oslo vil­le kun­ne dek­ke halv­par­ten av det man mener å kun­ne ta inn ved å øke mat­mom­sen. Men poen­get med å fjer­ne skatte­for­de­len på det­te frynse­go­det er ikke å få inn pen­ger. Hen­sik­ten må være å gjø­re det mind­re attrak­tivt å vel­ge bil når man skal på jobb, og der­med redu­se­re bil­tra­fik­ken.

Noen vil sik­kert behol­de plas­sen selv om de må skat­te av den. For enkel­te kom­mer vel arbeids­gi­ver til å beta­le skat­ten. Men vi må ha lov til å tro at man­ge vil vel­ge annen trans­port enn bil.

Inn­til vi kvit­tet oss med bilen for et par måne­der siden, lei­de vi gara­sje på Frog­ner. Det var en gara­sje i kjel­le­ren i en bolig­blokk. Jeg har ikke noe nøy­ak­tig over­sikt over hvem som lei­de gara­sje­plass der. Men mitt kla­re inn­trykk er at fler­tal­let ikke er folk som bor  i områ­det, men som arbei­der her. Mitt inn­trykk er at ande­len arbeids­plass­par­ke­ring har økt på bekost­ning av beboer­par­ke­ring. Om man ser den sam­me tenden­sen and­re ste­der, vet jeg ikke. Men jeg hol­der det for sann­syn­lig.

Om man skul­le få redu­sert antal­let par­ke­rings­plas­ser som dis­po­ne­res av bedrif­ter for deres ansat­te, da redu­se­res bil­tra­fik­ken. Men i til­legg vil det fri­gjø­res par­ke­rings­plas­ser for folk som bor i områ­det. I dag er pri­se­ne for par­ke­ring van­vit­tig høye. Man beta­ler mer pr kvad­rat­me­ter for gara­sje enn hva man beta­ler for bolig. En redu­sert etter­spør­sel fra beta­lings­vil­li­ge bedrif­ter bør kun­ne føre til en viss reduk­sjon i gara­sje­pri­se­ne. Da bør det bli litt enk­le­re å gjen­nom­føre et annet til­tak som er nød­ven­dig for å gjø­re byen mer leve­lig: Å ryd­de opp i gate­par­ke­rin­gen. Det vil være en win-win løs­ning.

Jeg synes jeg alle­re­de hører hyle­kor 1: Vi beta­ler alt for mye skatt i det­ta lan­det fra før. Javel. Man kan omfor­de­le skat­ten uten å øke den. Det vil f.eks. være bed­re å behol­de mat­mom­sen uend­ret, og hel­ler fjer­ne skatte­for­de­len ved jobb­par­ke­ring.

Hyle­kor 2: Bilis­ter beta­ler nok som det er. Det kan det vel være del­te menin­ger om. Men det­te hand­ler uan­sett ikke om bil­be­skat­ning, men om beskat­ning av arbeids­rei­ser når dis­se dek­kes av arbeids­gi­ver.  I dag vil man måt­te beta­le skatt om arbeids­gi­ver dek­ker måneds­kort for kol­lek­tiv­trans­port eller and­re reise­kost­na­der. Man må også beta­le skatt om arbeids­gi­ver dek­ker kost­na­de­ne ved bruk av bil til og fra jobb, mens par­ke­ring er et skatte­fritt frynse­gode.

Hyle­kor 3: Man­ge er avhen­gi­ge av å bru­ke bil til og fra jobb. Jeg tror man­ge som hev­der å ha et slikt behov reelt sett ikke har det, men det er en annen dis­ku­sjon. Det er uan­sett ikke et argu­ment for å gi de som vel­ger bil en skatte­mes­sig for­del frem­for de som vel­ger and­re trans­port­mid­ler. Det vil da even­tu­elt bli et spørs­mål om fra­drag for nød­ven­di­ge trans­port­ut­gif­ter. Om man skul­le gi fra­drag for par­ke­ring (som igjen er en annen dis­ku­sjon), så må det være basert på den enkel­te arbeids­ta­kers behov for å bru­ke bil, ikke på om arbeids­gi­ver til­fel­dig­vis vel­ger å bru­ke pen­ger på par­ke­ring eller ikke.

Skal man først gi skatte­fra­drag for par­ke­ring, så må reg­le­ne være like enten man får kost­na­der til par­ke­ring dek­ket av arbeids­gi­ver eller man må beta­le dem selv. Det er en helt til­fel­dig for­del som gis til en grup­pe bilis­ter for­di de til­fel­dig­vis arbei­der et sted hvor arbeids­gi­ver stil­ler par­ke­rings­plass gra­tis til dis­po­si­sjon. Skal bilis­ter like­be­hand­les til­si­er det også at skatte­for­de­len for jobb­par­ke­ring fjer­nes, og at det­te hånd­te­res på en annen måte.

Om jeg har for­stått det rett har vans­ke­lig­he­ter med å kon­trol­le­re det­te vært en vik­tig grunn til at man ikke har fjer­net skatte­for­de­len. Det er vans­ke­lig å aksep­te­re den­ne begrun­nel­sen. Jeg har ikke noen klar løs­ning på hvor­dan det skal gjen­nom­fø­res. Men når man kan skatt­leg­ge, og der­med kon­trol­le­re hvem som får gra­tis mat i kan­ti­nen, avis­abon­ne­men­ter osv, da kan det ikke være vans­ke­li­ge­re å kon­trol­le­re par­ke­ring. Dess­uten blir det­te beskat­tet i Sve­ri­ge, om jeg har for­stått det rett. Jeg nek­ter å aksep­te­re at svens­ke­ne skal være så mye smar­te­re enn oss. Får de det til bør det være mulig hos oss også.

Reg­le­ne må selv­føl­ge­lig bli gans­ke fir­kan­te­de. Milli­me­ter­rett­fer­dig­het blir alt for dyrt. Når skatte­takst for bolig kan fast­set­tes ut fra pris­ni­vå­et i det post­num­mer man hører til, må man kun­ne gjø­re noe til­sva­ren­de for ver­di­en av en par­ke­rings­plass.

Når man­ge kon­kur­re­rer om et begren­set antall plas­ser bør det være mulig med en for­holds­mes­sig reduk­sjon. Hvis 500 kan benyt­te til sam­men 200 par­ke­rings­plas­ser, da kan man skatt­leg­ges for 40% av ver­di­en  av en par­ke­rings­plass. Man­ge som i prak­sis ikke benyt­ter par­ke­rings­mu­lig­he­ten vil vel da si den fra seg, og det må være helt OK.

Da jeg had­de bil kun­ne jeg par­ke­re på Uni­ver­si­te­tets par­ke­rings­plass både i Sen­trum og på Blin­dern. Det var en mulig­het som var kjekk å ha, men som jeg i prak­sis nes­ten ald­ri benyt­tet meg av. Hvis jeg skul­le bli skatt­lagt for en slik for­del, vil­le jeg selv­føl­ge­lig ha levert inn min par­ke­rings­til­la­tel­se. Det vil­le ha blitt mye bil­li­ge­re å beta­le for å par­ke­re i et par­ke­rings­hus de få gan­ge­ne jeg fak­tisk bru­ker bil enn å bli beskat­tet for en mulig­het jeg ikke benyt­ter meg av.

Uten­for byene er det kan­skje plass nok. Hvis det er plass nok til at alle kan par­ke­re på offent­lig til­gjen­ge­li­ge par­ke­rings­plas­ser, da vil det ikke være noen grunn for arbeids­gi­ve­re til å stil­le par­ke­rings­plas­ser til dis­po­si­sjon bare for sine ansat­te. Er par­ke­rin­gen til­gjen­ge­lig for alle, da vil det ikke være en for­del vun­net ved arbeid, og føl­ge­lig ikke noe som skal beskat­tes. Men i det øye­blikk par­ke­ring er for­be­holdt ansat­te og dis­se må ha en sær­skilt til­la­tel­se for å benyt­te plas­se­ne, da er det en for­del som bør beskat­tes.

<Edit:>Her har det blitt man­ge uin­ter­es­san­te kom­men­ta­rer. Men jeg kan kon­sta­te­re at ingen synes å være i stand til å gi noen begrun­nel­se for at akku­rat det­te frynse­go­det skal behand­les på and­re måter enn and­re goder betalt av arbeids­gi­ver.  Det over­ras­ker vel hel­ler ikke, for det fin­nes ikke noen gode grun­ner til det­te. Kom­men­ta­rer av typen “vi beta­ler nok skatt” er helt ini­te­r­es­san­te. Skal skat­ten redu­se­res bør det ikke skje ved å gi skatte­for­del til de som kjø­rer bil. Da bør man gans­ke enkelt redu­se­re skat­ten. Men det er en helt annen dis­ku­sjon. </edit>

Print Friendly, PDF & Email
 • Ano­ny­mous

  All annen trans­port til og fra jobb er er vel også en for­ut­set­ning? Hvis arbeids­gi­ver beta­ler for det er det skatt­bar inn­tekt. Bare gra­tis par­ke­ring er unn­tatt.

 • Ano­ny­mous

  Jeg har ver­ken valgt ditt bosted eller ditt arbeids­sted, og tvin­ger det ikke til noe som helst.

 • Ano­ny­mous

  Jeg viss­te ikke at jeg var kapi­ta­list.

 • Ano­ny­mous

  Når par­ke­rings­plass har bety­de­lig øko­no­misk ver­di og arbeids­gi­ver beta­ler for den, da får man en for­del.

 • Ano­ny­mous

  Kir­ken har ikke noe med det­te å gjø­re, med mind­re du er prest og får betalt par­ke­ring.

 • Ano­ny­mous

  Ser ikke poen­get.

 • Ano­ny­mous

  Bom­pen­ger fun­ge­rer godt for å redu­se­re bil­tra­fikk inn til byen i Oslo, som den gjør i f.eks. Lon­don og Stock­holm. Men i Oslo er bom­pen­ge­ne for lave. Det bur­de ikke kos­te mind­re å pas­se­re bom­rin­gen enn det kos­ter å rei­se kol­lek­tivt.

 • Ano­ny­mous

  Men man lei­er ikke kon­tor­plass av arbeids­gi­ver, der­for fal­ler det argu­men­tet. Slik sys­te­met er beta­ler hver og en av oss reise­kost­na­de­ne når vi skal til og fra jobb, og får et visst skatte­fra­drag for det­te. Beta­les det av arbeids­gi­ver, reg­nes det som inn­tekt. Bort­sett fra hvis arbeids­gi­ver beta­ler par­ke­ring. Beta­ler du for par­ke­ring selv får du ikke fra­drag for det­te.

 • Ano­ny­mous

  Skal man først gi noen form for skatte­fra­drag for par­ke­ring, så bør det like­stil­les. Det skal ikke spil­le noen rol­le skatte­mes­sig om du beta­ler det selv eller om arbeids­gi­ver beta­ler, slik det er i dag. Men jeg vil­le ikke ha gitt fra­drag for par­ke­ring.

  Kan­skje kun­ne man åpen for at arbeids­gi­ver beta­ler for måneds­kort. I alle fall bed­re enn å beta­le for par­ke­ring. Men jeg er mest for et nøy­tralt sys­tem hvor ikke en trans­port­form skatte­mes­sig favo­ri­se­res frem­for and­re.

  Det vik­tigs­te i den­ne sam­men­hen­gen er mil­jø. Byene kve­les av biler. Om vin­te­ren er luf­ten både i Ber­gen og Oslo for­uren­set langt over grense­ver­di­ene. Da bør ikke skatte­sys­te­met sti­mu­le­re til bil­kjø­ring. Et hoved­po­eng med å fjer­ne skatte­for­de­len er å redu­se­re bil­tra­fik­ken, ikke å få inn mer skatt. Man må gjer­ne redu­se­re skatt på and­re områ­det slik at det tota­le skatte­tryk­ket blir akku­rat likt.

 • Ano­ny­mous

  Som alle klo­ke men­nes­ker, så vet jeg at det er vel­dig mye jeg ikke vet.

 • Ano­ny­mous

  Man kan ikke få både i pose og sekk. Den som vel­ger å bo lagt fra byen og arbei­de i byen spa­rer bolig­kost­na­der, men får and­re ulem­per. Og man må bare inn­se at det å kjø­re bil inn til job­ben for de fles­te ikke vil være en mulig­het. Det er gans­ke enkelt ikke plass til alle bile­ne.

 • Ano­ny­mous

  Tul­ler du? Det er i alle fall et vel­dig for­vrent sitat du kom­mer med.

 • Ano­ny­mous

  Kom­bi­na­sjon sykkel/kollektivtransport kan fun­ge­re utmer­ket. Popu­lært i Lon­don, sær­lig med syk­ler som den­ne http://blogg.torvund.net/2011/10/26/brompton-sykkel-et-stykke-engelsk-ingeniorkunst/

 • Ano­ny­mous

  Jeg tror ikke at folk får mind­re arbeids­lyst av ikke å kjø­re bil til job­ben.

 • Ano­ny­mous

  I så fall er du aty­pisk. Og kan­skje kan du par­ke­re et sted og rei­se kolle­tivt inn?

 • Ano­ny­mous

  Usak­lig utskjel­ling, på gren­sen til å bli strø­ket. For­tje­ner ikke svar ut over det­te.

 • Ano­ny­mous

  Det er ikke man­ge som begyn­ner på jobb før 06.30, og de vil all­tid fin­nes mulig­he­ter for å hånd­te­re de situa­sjo­ner hvor det ikke er noe reelt alter­na­tiv. Ellers vir­ker det bare dumt å skri­ve med sto­re bok­sta­ver.

 • Ano­ny­mous

  Det ble et dår­lig svar for­di det var svar på et idio­tisk inn­legg.

 • Ano­ny­mous

  Det må gjø­res mer attrak­tivt å rei­se kol­lek­tivt, mind­re attrak­tivt å kjø­re bil. Ser du vir­ke­lig ikke at de to tin­ge­ne hen­ger sam­men?

 • N.N.

  Takk for svar. Det var greit å få et vel­for­mu­lert svar. Da er det helt greit å være uenig med deg.

 • Ano­ny­mous

  Hvis du beta­ler 625 kr for en plass så er det greit nok. Hvis det spa­rer deg for 1t18min hver vei, så er det vel verdt såpass? Hvis arbeids­gi­ver beta­ler enn plass for deg verdt 625 kr, så bør de 625 kr reg­nes som inn­tekt. Det er ikke vans­ke­lig. Men jeg tror par­ke­ring i sen­trum er dyre­re enn på Frog­ner, selv om jeg ikke har under­søkt mar­ke­det.

 • Ano­ny­mous

  Vrøvl.

 • Ano­ny­mous

  I dag så vil det være skatte­plik­tig inn­tekt om arbeids­tgi­ver beta­ler annen trans­port. Hvor­for skal bruk av bil sær­be­hand­les med en slik for­del?

 • Ano­ny­mous

  Utgif­ter til rei­se til og fra jobb beta­ler folk selv, og får et visst skatte­fra­drag bereg­net etter hvor lang reise­vei man har (kan ikke del­tal­je­ne). Hvis arbeids­gi­ver beta­ler reise­ut­gif­te­ne vil det­te være en for­del vun­net ved arbeid, og det beskat­tes som innekt. Det enes­te som hol­des uten­for er par­ke­ring betalt av arbeids­gi­ver. Hvis du kan par­ke­re uten å beta­le for det et sted hvor det er man­gel på par­ke­rings­plas­ser, da får du en for­del.

 • Ano­ny­mous

  Det kos­ter langt mer at folk kjø­rer bil enn at de bru­ker kol­lek­tiv­trans­port.

 • Ano­ny­mous

  Det hen­ger sam­men. Gjør det mind­re attrak­tivt å vel­ge bil, mer attrak­tivt å vel­ge noe annet. Selv­føl­ge­lig må også kol­lek­tiv­til­bu­det og syk­kel­vei­net­tet bli bed­re.

 • Ano­ny­mous

  Vrøvl.

 • Ano­ny­mous

  Hvor­for skal man gi mer skatte­fra­drag for det­te enn for annen trans­port?

 • Ano­ny­mous

  Det er helt greit å være uenig.

 • rch

  Du bur­de ten­ke mer før du skri­ver blogg­inn­legg.

  Du lurer fælt på hvor­for par­ke­rings­plass på job­ben ikke beskat­tes, mens man må beta­le skatt av f.eks. mobil­te­le­fon, kol­lek­tiv­tra­fikk og bred­bånd betalt  av arbeids­gi­ver.

  Grun­nen er at måneds­kort, mobil­te­le­fon, bred­bånd og firma­bil er et gode uten­om job­ben for­di dis­se bru­kes på fri­ti­den. Så det er noe man ellers vil­le betalt av sin skatt­ba­re lønn. Så selv om man fak­tisk bru­ker bred­bånd en gang i blant til hjem­me­kon­tor så lig­ger det en anta­gel­se om at arbeids­ta­ker har en bety­de­lig pri­vat bruk og det blir der­for for­dels­be­skat­tet. Men her fin­nes det fak­tisk unn­tak: Hvis man kan vise til at mobil­te­le­fo­nen er en ren jobb­te­le­fon så slip­per man skatt.

  Par­ke­rings­plass på jobb er ikke et fri­tids­gode, det er med god grunn antatt at den bare bru­kes i jobb­sam­men­heng. Så det er da en prin­si­pi­ell for­skjell mel­lom å kun­ne par­ke­re på job­ben og de frynse­go­de­ne du nev­ner.

  Så kan du bare synes at det er kjempe­u­rett­fer­dig at de som kjø­rer bil kan par­ke­re på jobb uten å beta­le eks­tra for det, men det stil­ler i sam­me kate­go­ri som at du synes at det er kjempe­u­rett­fer­dig at din kol­le­ga har mye stør­re og fine­re kon­tor enn deg. Imid­ler­tid er det­te noe som lig­ger innen­for arbeids­gi­vers sty­rings­rett og ikke nok et områ­de som skatte­myn­dig­he­te­ne tren­ger å leg­ge seg opp i.

  Men du skal ha for for­sø­ket på på å rasjo­na­li­se­re bilist-anti­pa­ti­en din.

 • rch

  Det lig­ger for­øv­rig impli­sitt i Tor­vunds argu­men­ta­sjon at syk­ling er gra­tis for arbeids­gi­ver, men det er det alt­så ikke.

  Arbeids­gi­ver må bekos­te sykkelstativ/skur. I til­legg må arbeids­gi­ver bekos­te gar­de­ro­be og dusj­fa­si­li­te­ter slik at middelad­ren­de menn med tvangs­tan­ker kan dusje av seg svette­luk­ta.

  For de som går til jobb eller beta­ler sin egen buss­bil­lett så bør den Tor­vunds­ke respons være at syk­lis­te­ne beskat­tes for dis­se gode­ne.

 • Ano­ny­mous

  Det er i alle fall den enes­te for­de­len man får som har så stor ver­di. Tull­prat om at arbeids­gi­ver beta­ler kon­tor, dopa­pir osv er usak­lig vrøvl som bare må over­ses.

 • Ano­ny­mous

  Hvis hoved­re­ge­len had­de vært at arbeids­gi­ver skatte­fritt kun­ne beta­le for rei­ser til og fra jobb, så kun­ne man even­tu­elt ha dis­ku­tert hva slags trans­port som kun­ne aksep­te­res og hva som ikke kun­ne aksep­te­res. Men sys­te­met er at arbeids­ta­ker beta­ler det­te selv, og får et skje­ma­tisk fra­drag pr km. Enes­te unn­ta­ket er par­ke­ring betalt av arbeids­gi­ver, som i dag er skatte­fritt. Må man beta­le det­te selv, gis det ikke fra­drag for pare­ring. Ingen rime­lig­het i det­te.

 • Tor_37

  Så du synes de er greit at de som bor på lan­det skal beta­le mer, for­di de ikke had­de råd til å boset­te seg i Oslo?
  Slik går det nem­lig an å tol­ke det du sier her.
  Byene skal beboes av folk som inne­har over x i års­lønn?
  Og de som pend­ler, skal straf­fes eks­tra for­di de må inn til Oslo for å gjø­re dritt­job­be­ne som rik­fol­ka ikke gid­der å ta. Måt­te gud for­by at de fikk par­ke­re helt gra­tis.
  De som pend­ler beta­ler nada til din kom­mu­ne, de bur­de blø eks­tra for det­te, hva med en års­av­gift pr kom­mune­gren­se? med asfalt­sli­ta­sje til­legg pr meter?
  Hvor­for nøye seg med det, kan­skje kan man leg­ge på søp­pel­av­gif­ten også, om du kas­ter mer enn 5 kg søp­pel pr uke, så kos­ter det f.eks 500 kr mer pr kg over de 5 man har lov til? Her er det fak­tisk mye pen­ger å hen­te da vi pro­du­se­rer enormt mye søp­pel pga over­for­bru­ket vi har.
  Eier man over 1 stk kjøre­tøy i tett­be­bygd strøk, bur­de man beta­le tre­dob­le avgif­ter av dis­se, for­di man bor så sen­tralt at slikt ikke er nød­ven­dig å eie? (syk­ler inklu­dert.)

 • Ano­ny­mous

  Du til­leg­ger meg mas­se som jeg ikke har sagt, der­for gid­der jeg ikke kom­men­te­re det nær­me­re.

 • Stur­le

  Utro­lig mye vrøvl her. All ære til Olav Tor­vund som fak­tisk tar seg tid til å kom­men­te­re alle inn­leg­ge­ne på en sak­lig måte. Helt enig med Tor­vund om at man bur­de fjer­ne skatte­for­de­len ved jobb­par­ke­ring.

 • Tho­mas N

  Jeg synes det er for­fer­de­lig synd at indok­tri­ne­rin­gen har kom­met så langt at selv van­li­ge folk i til­legg til poli­ti­ke­re ikke ser and­re løs­nin­ger enn å avgifts­be­leg­ge og beskat­te “alt” mer og mer frem­for å kan­skje leg­ge til­ret­te og gi avgifts­let­te til mere miljø­venn­li­ge til­tak. Had­de man da for eksem­pel gitt meg en gul­rot i stør­re reise­fra­drag, eller mind­re egen­an­del på skatte­fra­drag på kol­lek­tiv­trans­port. Da kun­ne det­te kon­kur­re­re pris­mes­sig mot å kjø­re egen bil til job­ben, så vil­le jeg kan­skje vise stør­re vil­je til å gjø­re det­te. Jeg har fak­tisk mulig­he­ten til å vel­ge, men det er ikke god øko­no­mi for meg å vel­ge kol­lek­tivt. Had­de også den kol­lek­ti­ve trans­por­ten het noe annet enn NSB så kun­ne man hatt til­lit til at man kom­mer på job­ben i tide også, men det er jo en helt annen dis­ku­sjon.
  Det fin­nes ett ord­tak som heter: “man fan­ger fle­re flu­er med hon­ning enn med eddik”, og det­te er noe man fak­tisk bør ten­ke på frem­for å straffe­be­skat­te og avgifts­be­leg­ge hele tiden. Å ty til sli­ke løs­nin­ger for hver enes­te sam­funns­ut­ford­ring er sær­de­les gam­mel­dags og lite nyska­pen­de. Det vit­ner om man­gel på krea­ti­vi­tet og kom­pe­tan­se, og sli­ke men­nes­ker bør ikke sty­re det­te lan­det.

 • Ano­ny­mous

  Jeg synes det er liten grunn til å gi skatte­for­del ved bil­bruk. Hvis man skal lok­ke flu­er bør man kan­skje ty til hon­ning, men skal man hol­de dem borte får man hel­ler ty til eddik. Om bilen blir litt sure­re og lok­ker fær­re flu­er så er det utmer­ket.

 • Ano­ny­mous

  Jeg aksep­te­rer sys­te­met med at man selv beta­ler arbeids­rei­se og får et sjab­lon­mes­sig skatte­fra­drag basert på avstand. I det sys­te­met hører det ikke hjem­me at noen utgif­ter skatte­fritt kan dek­kes av arbeids­gi­ver. Skatte­for­del for kol­lek­tiv­trans­port er etter min mening ikke vei­en å gå, med mind­re hele sys­te­met end­res. Bed­re å fjer­ne skatte­for­de­len ved par­ke­ring og behand­le det på lik lin­je med and­re reise­kost­na­der dek­ket av arbeids­gi­ver.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » #Klimameldingen – vil den bety noe for syklister?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Hvor mye penger bruker Oslo på å subsidiere bilisters parkering?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Er gateparkering viktigere enn fremkommelighet og trygghet for syklister?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Har samferdselspolitikerne fått elektrosjokk?()