Fjern skattefordelen ved jobbparkering!

Et av de få frynse­go­der av betyd­ning som ikke skatt­leg­ges er par­ke­ring betalt av arbeids­gi­ver. Gra­tis mat i kan­ti­nen skatt­leg­ges, aviser skatt­leg­ges, tele­fon skatt­leg­ges (med mulig­het for noen skatte­frie mini­mum, som ikke er sto­re), betalt kol­lek­tiv­trans­port skatt­leg­ges og firma­bi­ler blir selv­føl­ge­lig beskat­tet. Men par­ke­rings­plass betalt av arbeids­gi­ver, det er skatte­fritt. Det er et frynse­gode som kan ha vir­ke­lig stor ver­di. Jeg vet ikke hva man må beta­le for leie av en par­ke­rings­plass sen­tralt i våre sto­re byer, ut over at vi betal­te 2.200 kr pr måned for den gara­sjen vi lei­de på Frog­ner i Oslo. Men jeg vil tro at 2.000 pr måned er et for­sik­tig anslag. Det vil si en for­del verdt 24.000 kr pr år som ikke beskattes.

Det er et uttalt mål å redu­se­re bil­bru­ken og få folk til hel­ler å bru­ke kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel. Da er det menings­løst å gi en skatte­for­del som sti­mu­le­rer til hand­lin­ger som går i stikk mot­satt ret­ning. Hvis man skal bru­ke skatte­sys­te­met aktivt på det­te områ­det, så må det være for å sti­mu­le­re til bruk av kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel. Man kan gjer­ne til­stre­be nøy­tra­li­tet i skatte­sys­te­met, men det kan i alle fall ikke være slik at det opp­ford­re til hand­lin­ger man øns­ker å begrense.

For fem år siden skrev Aften­pos­ten at 120.000 har par­ke­ring betalt av arbeids­gi­ver i Oslo. Den gang reg­net de med at arbeids­gi­ver­ne i Oslo betal­te 1 mrd for par­ke­rings­plas­ser i Oslo. Når regje­rin­gen fore­slår å øke mat­mom­sen fra 14 til 15% i stats­bud­sjet­tet for 2012, så er det bereg­net å gi sta­ten 1,3 mrd i økte inn­tek­ter. Pri­se­ne på par­ke­ring har sik­kert ste­get en del i løpet av fem år. Så om man had­de fjer­net skatte­for­de­len slik at man måt­te beta­le skatt av det­te belø­pet, had­de det ikke vært urea­lis­tisk å reg­ne med at bare skatte­inn­tek­te­ne fra par­ke­ring i Oslo vil­le kun­ne dek­ke halv­par­ten av det man mener å kun­ne ta inn ved å øke mat­mom­sen. Men poen­get med å fjer­ne skatte­for­de­len på det­te frynse­go­det er ikke å få inn pen­ger. Hen­sik­ten må være å gjø­re det mind­re attrak­tivt å vel­ge bil når man skal på jobb, og der­med redu­se­re biltrafikken.

Noen vil sik­kert behol­de plas­sen selv om de må skat­te av den. For enkel­te kom­mer vel arbeids­gi­ver til å beta­le skat­ten. Men vi må ha lov til å tro at man­ge vil vel­ge annen trans­port enn bil.

Inn­til vi kvit­tet oss med bilen for et par måne­der siden, lei­de vi gara­sje på Frog­ner. Det var en gara­sje i kjel­le­ren i en bolig­blokk. Jeg har ikke noe nøy­ak­tig over­sikt over hvem som lei­de gara­sje­plass der. Men mitt kla­re inn­trykk er at fler­tal­let ikke er folk som bor  i områ­det, men som arbei­der her. Mitt inn­trykk er at ande­len arbeids­plass­par­ke­ring har økt på bekost­ning av beboer­par­ke­ring. Om man ser den sam­me tenden­sen and­re ste­der, vet jeg ikke. Men jeg hol­der det for sannsynlig.

Om man skul­le få redu­sert antal­let par­ke­rings­plas­ser som dis­po­ne­res av bedrif­ter for deres ansat­te, da redu­se­res bil­tra­fik­ken. Men i til­legg vil det fri­gjø­res par­ke­rings­plas­ser for folk som bor i områ­det. I dag er pri­se­ne for par­ke­ring van­vit­tig høye. Man beta­ler mer pr kvad­rat­me­ter for gara­sje enn hva man beta­ler for bolig. En redu­sert etter­spør­sel fra beta­lings­vil­li­ge bedrif­ter bør kun­ne føre til en viss reduk­sjon i gara­sje­pri­se­ne. Da bør det bli litt enk­le­re å gjen­nom­føre et annet til­tak som er nød­ven­dig for å gjø­re byen mer leve­lig: Å ryd­de opp i gate­par­ke­rin­gen. Det vil være en win-win løsning.

Jeg synes jeg alle­re­de hører hyle­kor 1: Vi beta­ler alt for mye skatt i det­ta lan­det fra før. Javel. Man kan omfor­de­le skat­ten uten å øke den. Det vil f.eks. være bed­re å behol­de mat­mom­sen uend­ret, og hel­ler fjer­ne skatte­for­de­len ved jobbparkering.

Hyle­kor 2: Bilis­ter beta­ler nok som det er. Det kan det vel være del­te menin­ger om. Men det­te hand­ler uan­sett ikke om bil­be­skat­ning, men om beskat­ning av arbeids­rei­ser når dis­se dek­kes av arbeids­gi­ver.  I dag vil man måt­te beta­le skatt om arbeids­gi­ver dek­ker måneds­kort for kol­lek­tiv­trans­port eller and­re reise­kost­na­der. Man må også beta­le skatt om arbeids­gi­ver dek­ker kost­na­de­ne ved bruk av bil til og fra jobb, mens par­ke­ring er et skatte­fritt frynsegode.

Hyle­kor 3: Man­ge er avhen­gi­ge av å bru­ke bil til og fra jobb. Jeg tror man­ge som hev­der å ha et slikt behov reelt sett ikke har det, men det er en annen dis­ku­sjon. Det er uan­sett ikke et argu­ment for å gi de som vel­ger bil en skatte­mes­sig for­del frem­for de som vel­ger and­re trans­port­mid­ler. Det vil da even­tu­elt bli et spørs­mål om fra­drag for nød­ven­di­ge trans­port­ut­gif­ter. Om man skul­le gi fra­drag for par­ke­ring (som igjen er en annen dis­ku­sjon), så må det være basert på den enkel­te arbeids­ta­kers behov for å bru­ke bil, ikke på om arbeids­gi­ver til­fel­dig­vis vel­ger å bru­ke pen­ger på par­ke­ring eller ikke.

Skal man først gi skatte­fra­drag for par­ke­ring, så må reg­le­ne være like enten man får kost­na­der til par­ke­ring dek­ket av arbeids­gi­ver eller man må beta­le dem selv. Det er en helt til­fel­dig for­del som gis til en grup­pe bilis­ter for­di de til­fel­dig­vis arbei­der et sted hvor arbeids­gi­ver stil­ler par­ke­rings­plass gra­tis til dis­po­si­sjon. Skal bilis­ter like­be­hand­les til­si­er det også at skatte­for­de­len for jobb­par­ke­ring fjer­nes, og at det­te hånd­te­res på en annen måte.

Om jeg har for­stått det rett har vans­ke­lig­he­ter med å kon­trol­le­re det­te vært en vik­tig grunn til at man ikke har fjer­net skatte­for­de­len. Det er vans­ke­lig å aksep­te­re den­ne begrun­nel­sen. Jeg har ikke noen klar løs­ning på hvor­dan det skal gjen­nom­fø­res. Men når man kan skatt­leg­ge, og der­med kon­trol­le­re hvem som får gra­tis mat i kan­ti­nen, avis­abon­ne­men­ter osv, da kan det ikke være vans­ke­li­ge­re å kon­trol­le­re par­ke­ring. Dess­uten blir det­te beskat­tet i Sve­ri­ge, om jeg har for­stått det rett. Jeg nek­ter å aksep­te­re at svens­ke­ne skal være så mye smar­te­re enn oss. Får de det til bør det være mulig hos oss også.

Reg­le­ne må selv­føl­ge­lig bli gans­ke fir­kan­te­de. Milli­me­ter­rett­fer­dig­het blir alt for dyrt. Når skatte­takst for bolig kan fast­set­tes ut fra pris­ni­vå­et i det post­num­mer man hører til, må man kun­ne gjø­re noe til­sva­ren­de for ver­di­en av en parkeringsplass.

Når man­ge kon­kur­re­rer om et begren­set antall plas­ser bør det være mulig med en for­holds­mes­sig reduk­sjon. Hvis 500 kan benyt­te til sam­men 200 par­ke­rings­plas­ser, da kan man skatt­leg­ges for 40% av ver­di­en  av en par­ke­rings­plass. Man­ge som i prak­sis ikke benyt­ter par­ke­rings­mu­lig­he­ten vil vel da si den fra seg, og det må være helt OK.

Da jeg had­de bil kun­ne jeg par­ke­re på Uni­ver­si­te­tets par­ke­rings­plass både i Sen­trum og på Blin­dern. Det var en mulig­het som var kjekk å ha, men som jeg i prak­sis nes­ten ald­ri benyt­tet meg av. Hvis jeg skul­le bli skatt­lagt for en slik for­del, vil­le jeg selv­føl­ge­lig ha levert inn min par­ke­rings­til­la­tel­se. Det vil­le ha blitt mye bil­li­ge­re å beta­le for å par­ke­re i et par­ke­rings­hus de få gan­ge­ne jeg fak­tisk bru­ker bil enn å bli beskat­tet for en mulig­het jeg ikke benyt­ter meg av.

Uten­for byene er det kan­skje plass nok. Hvis det er plass nok til at alle kan par­ke­re på offent­lig til­gjen­ge­li­ge par­ke­rings­plas­ser, da vil det ikke være noen grunn for arbeids­gi­ve­re til å stil­le par­ke­rings­plas­ser til dis­po­si­sjon bare for sine ansat­te. Er par­ke­rin­gen til­gjen­ge­lig for alle, da vil det ikke være en for­del vun­net ved arbeid, og føl­ge­lig ikke noe som skal beskat­tes. Men i det øye­blikk par­ke­ring er for­be­holdt ansat­te og dis­se må ha en sær­skilt til­la­tel­se for å benyt­te plas­se­ne, da er det en for­del som bør beskattes.

<Edit:>Her har det blitt man­ge uin­ter­es­san­te kom­men­ta­rer. Men jeg kan kon­sta­te­re at ingen synes å være i stand til å gi noen begrun­nel­se for at akku­rat det­te frynse­go­det skal behand­les på and­re måter enn and­re goder betalt av arbeids­gi­ver.  Det over­ras­ker vel hel­ler ikke, for det fin­nes ikke noen gode grun­ner til det­te. Kom­men­ta­rer av typen “vi beta­ler nok skatt” er helt ini­te­r­es­san­te. Skal skat­ten redu­se­res bør det ikke skje ved å gi skatte­for­del til de som kjø­rer bil. Da bør man gans­ke enkelt redu­se­re skat­ten. Men det er en helt annen dis­ku­sjon. </edit>

Print Friendly, PDF & Email