MOMS-fritak for el-biler?? Absurd!

Jeg har ver­ken vært spe­si­elt opp­tatt av el-biler eller av moms. Det er vel der­for jeg har over­sett at el-biler har vært fri­tatt for moms helt fra 2000. Det­te er menings­løst. Skul­le man bru­ke mom­sen til å sti­mu­le­re noe, had­de det vært bed­re å sti­mu­le­re f.eks. sunn mat.

Det kan nok for­sva­res at el-biler har redu­sert bil­av­gift, i alle fall at de ikke har noen CO2-avgift. Men at den ved inn­kjøp skal fri­tas for den avgift vi ellers beta­ler for nød­ven­dig­hets­ar­tik­ler, det er menings­løst. Det er vans­ke­lig å se det­te som annet enn skjult sub­si­die­ring av for­sø­ket på å få til el-bil­pro­duk­sjon i Nor­ge. Noen lob­by­is­ter har snak­ket varmt for el-biler og mil­jø, og noen inves­to­rer og ord­fø­re­re har snak­ket enda var­me­re for arbeids­plas­ser (og sik­kert en lysen­de frem­tid for Nor­ge som el-bilprodusent).

Nå som både Think og Bud­dy er his­to­rie og det er slutt på norsk pro­duk­sjon av plast­bøt­ter med elekt­ro­mo­tor og fire hjul, er det ingen grunn til å opp­rett­hol­de moms­fri­ta­ket (som det ald­ri har vært noen god grunn til å inn­føre). Det er vel sann­syn­lig at også moms­fri­ta­ket vil være his­to­rie fra nes­te stats­bud­sjett. I føl­ge Dag­bla­det vil ikke regje­rin­gen len­ger fre­de de skatte­for­de­ler som el-biler har, noe det hel­ler ikke er noen grunn til.

Under en viss tvil har jeg klik­ket “Liker” på Face­bo­ok-siden “Fjern MOMS’en på syk­ler”. Jeg siker under en viss tvil, for­di jeg ikke er enig med for­må­let. Jeg ser ikke noen grunn til å inn­føre et moms­fri­tak for syk­ler, like lite som jeg synes det bør være moms­fri­tak på sko (det er sunt og miljø­venn­lig å gå), på ski, barne­vog­ner, osv.

Når jeg like­vel klik­ket på “Liker” er det for­di det var via den­ne siden jeg ble opp­merk­som på de absur­de reg­le­ne, og det vil være fint om fle­re blir opp­merk­som på dem. Og de peker på noen av de absur­de utsla­ge­ne det­te får. Syk­kel og jogge­sko bør ikke avgifts­mes­sig stil­les dår­li­ge­re enn el-biler. Men sva­ret må være å fjer­ne avgifts­fri­ta­ket for el-biler, ikke å put­te mer inn under en håp­løs ordning.

Få, om noen vil ha dagens el-biler som sin bil nr 1. De fles­te el-biler er anta­ge­lig­vis bil nr 2 eller 3. Det er i prak­sis bare folk som tje­ner godt som kan hol­de seg med en eks­tra bil for bybruk. For nærings­dri­ven­de betyr det ikke noe. De trek­ker uan­sett fra utgå­en­de moms i sitt moms­regn­skap. Er det ingen moms å beta­le er det ingen moms å trek­ke fra, slik at man i prak­sis beta­ler det sam­me uan­sett. Moms­fri­ta­ket er der­for først og fremst en sub­si­die­ring av vel­stå­en­de pri­vat­per­soner, i til­legg til at det var en sub­si­die­ring av de som for­søk­te å star­te el-bil­pro­duk­sjon i Norge.

Skal man prio­ri­te­re mil­jø er syk­kel langt bed­re enn el-bil. I et glo­balt per­spek­tivt bør vi ikke glem­me at det mes­te av den strøm­men som el-biler bru­ker vil kom­me fra kull‑, olje‑, gass- eller atom­kraft (det sis­te er anta­ge­lig det mest miljø­venn­li­ge). Jeg er på tynn is her. Men det kan vel ikke være sær­lig tvil om at det er et stort energi­tap på vei­en hvis man først skal pro­du­se­re elek­tri­si­tet med fos­silt bren­sel, sen­de strøm­men ut i led­nings­net­tet, og så lade opp bat­te­ri­ene som skal gi ener­gi til moto­ren i en el-bil. Det tota­le energi­for­bru­ket, og der­med CO2-utslip­pet, er anta­ge­lig­vis stør­re enn om det fos­si­le bren­se­let bru­kes direk­te for å gi bilen fremdrift.

Hvis Jens Stol­ten­berg had­de kom­met seg til månen, og det had­de vært CO2-ren­sing i gass‑, olje- og kull­kraft­verk, had­de det kan­skje vært et poeng. Man kan også flyt­te for­urens­nin­gen ut fra over­fyl­te byer til områ­der hvor det ikke mer­kes så mye til den. Men man flyt­ter bare pro­ble­met, man løser det ikke. At det kan gi en net­to miljø­ge­vinst, tvi­ler jeg på. Lil­le Nor­ge pro­du­se­rer det mes­te av sin elek­tri­si­tet fra miljø­venn­lig vann­kraft, og der­med kan vi til­syne­la­ten­de få en miljø­ge­vinst. Men impor­te­rer vi kull­kraft fra and­re land for­di vi selv ikke pro­du­se­rer nok vann­kraft, er det vans­ke­lig å se noen miljø­ge­vinst sam­let sett.

Syk­kel er ikke fri­tatt form moms. Helt absurd blir det­te når man sam­men­lig­ner el-syk­kel og el-moped. En el-syk­kel kan ha en elekt­risk hjelpe­mo­tor på inn­til 250W. Den skal ikke ha elekt­risk hoved­frem­drift. Moto­ren skal bare vir­ke så len­ge man også trår selv. Det er et utmer­ket alter­na­tiv for de som kun­ne ten­ke seg å syk­le, men som synes at noen av mot­bak­ke­ne blir for tun­ge. Er moto­ren ster­ke­re enn 250W og det ikke len­ger er nød­ven­dig å trå selv for frem­drif­ten, da er det el-moped, even­tu­elt el-motor­syk­kel. De er fri­tatt for moms etter dagens reg­ler. Få ster­ke­re motor og sørg for at man ikke behø­ver å trå selv, så er det moms­fritt, er dagens bud­skap gjen­nom avgifts­sys­te­met. Det er moms på pedaltråkk.

Man må gjer­ne dis­ku­te­re nivå­et på mom­sen og om vis­se vare­grup­per skal ha redu­sert moms eller være helt fri­tatt for moms. Men å fri­ta noen trans­port­mid­ler for moms blir i prak­sis en umu­lig løs­ning. Hvor­for ikke gi moms­fri­tak for gode spa­ser­sko som folk kan bru­ke til å gå fram og til­ba­ke til jobb? For syk­ler? Ski? Spark­støt­tin­ger? Snow­board? Skøy­ter? Rulle­skøy­ter? Rulle­ski? Barne­vog­ner? Kajakk? Og sik­kert mye annet man tren­ger for å nyt­tig­gjø­re seg dette.

Å fri­ta el-biler og el-motor­syk­ler er så dumt at det ikke had­de falt meg inn at noe slikt kun­ne være mulig.

Jeg er også skep­tisk til man­ge av de and­re for­de­le­ne som el-biler har. En el-bil tar like mye plass som and­re biler, i alle fall om vi inklu­de­rer el-biler som fak­tisk er biler. Det er ikke plass nok til at alle kan vel­ge sli­ke plass­kre­ven­de tran­sort­løs­nin­ger, uan­sett hva slags motor bilen måt­te ha. Men det er et litt annet tema.

De som har el-biler får set­te pris på de for­de­le­ne de har hatt og fort­satt har, og nyte dem så len­ge de kan. De som har trodd at sli­ke for­de­ler skul­le vare inn i evig­he­ten har vært nai­ve. Synd for dem.

Print Friendly, PDF & Email