MOMS-fritak for el-biler?? Absurd!

Jeg har ver­ken vært spe­si­elt opp­tatt av el-biler eller av moms. Det er vel der­for jeg har over­sett at el-biler har vært fri­tatt for moms helt fra 2000. Det­te er menings­løst. Skul­le man bru­ke mom­sen til å sti­mu­le­re noe, had­de det vært bed­re å sti­mu­le­re f.eks. sunn mat.

Det kan nok for­sva­res at el-biler har redu­sert bil­av­gift, i alle fall at de ikke har noen CO2-avgift. Men at den ved inn­kjøp skal fri­tas for den avgift vi ellers beta­ler for nød­ven­dig­hets­ar­tik­ler, det er menings­løst. Det er vans­ke­lig å se det­te som annet enn skjult sub­si­die­ring av for­sø­ket på å få til el-bil­pro­duk­sjon i Nor­ge. Noen lob­by­is­ter har snak­ket varmt for el-biler og mil­jø, og noen inves­to­rer og ord­fø­re­re har snak­ket enda var­me­re for arbeids­plas­ser (og sik­kert en lysen­de frem­tid for Nor­ge som el-bil­pro­du­sent).

Nå som både Think og Bud­dy er his­to­rie og det er slutt på norsk pro­duk­sjon av plast­bøt­ter med elekt­ro­mo­tor og fire hjul, er det ingen grunn til å opp­rett­hol­de moms­fri­ta­ket (som det ald­ri har vært noen god grunn til å inn­føre). Det er vel sann­syn­lig at også moms­fri­ta­ket vil være his­to­rie fra nes­te stats­bud­sjett. I føl­ge Dag­bla­det vil ikke regje­rin­gen len­ger fre­de de skatte­for­de­ler som el-biler har, noe det hel­ler ikke er noen grunn til.

Under en viss tvil har jeg klik­ket “Liker” på Face­bo­ok-siden “Fjern MOMS’en på syk­ler”. Jeg siker under en viss tvil, for­di jeg ikke er enig med for­må­let. Jeg ser ikke noen grunn til å inn­føre et moms­fri­tak for syk­ler, like lite som jeg synes det bør være moms­fri­tak på sko (det er sunt og miljø­venn­lig å gå), på ski, barne­vog­ner, osv.

Når jeg like­vel klik­ket på “Liker” er det for­di det var via den­ne siden jeg ble opp­merk­som på de absur­de reg­le­ne, og det vil være fint om fle­re blir opp­merk­som på dem. Og de peker på noen av de absur­de utsla­ge­ne det­te får. Syk­kel og jogge­sko bør ikke avgifts­mes­sig stil­les dår­li­ge­re enn el-biler. Men sva­ret må være å fjer­ne avgifts­fri­ta­ket for el-biler, ikke å put­te mer inn under en håp­løs ord­ning.

Få, om noen vil ha dagens el-biler som sin bil nr 1. De fles­te el-biler er anta­ge­lig­vis bil nr 2 eller 3. Det er i prak­sis bare folk som tje­ner godt som kan hol­de seg med en eks­tra bil for bybruk. For nærings­dri­ven­de betyr det ikke noe. De trek­ker uan­sett fra utgå­en­de moms i sitt moms­regn­skap. Er det ingen moms å beta­le er det ingen moms å trek­ke fra, slik at man i prak­sis beta­ler det sam­me uan­sett. Moms­fri­ta­ket er der­for først og fremst en sub­si­die­ring av vel­stå­en­de pri­vat­per­soner, i til­legg til at det var en sub­si­die­ring av de som for­søk­te å star­te el-bil­pro­duk­sjon i Nor­ge.

Skal man prio­ri­te­re mil­jø er syk­kel langt bed­re enn el-bil. I et glo­balt per­spek­tivt bør vi ikke glem­me at det mes­te av den strøm­men som el-biler bru­ker vil kom­me fra kull-, olje-, gass- eller atom­kraft (det sis­te er anta­ge­lig det mest miljø­venn­li­ge). Jeg er på tynn is her. Men det kan vel ikke være sær­lig tvil om at det er et stort energi­tap på vei­en hvis man først skal pro­du­se­re elek­tri­si­tet med fos­silt bren­sel, sen­de strøm­men ut i led­nings­net­tet, og så lade opp bat­te­ri­ene som skal gi ener­gi til moto­ren i en el-bil. Det tota­le energi­for­bru­ket, og der­med CO2-utslip­pet, er anta­ge­lig­vis stør­re enn om det fos­si­le bren­se­let bru­kes direk­te for å gi bilen frem­drift.

Hvis Jens Stol­ten­berg had­de kom­met seg til månen, og det had­de vært CO2-ren­sing i gass-, olje- og kull­kraft­verk, had­de det kan­skje vært et poeng. Man kan også flyt­te for­urens­nin­gen ut fra over­fyl­te byer til områ­der hvor det ikke mer­kes så mye til den. Men man flyt­ter bare pro­ble­met, man løser det ikke. At det kan gi en net­to miljø­ge­vinst, tvi­ler jeg på. Lil­le Nor­ge pro­du­se­rer det mes­te av sin elek­tri­si­tet fra miljø­venn­lig vann­kraft, og der­med kan vi til­syne­la­ten­de få en miljø­ge­vinst. Men impor­te­rer vi kull­kraft fra and­re land for­di vi selv ikke pro­du­se­rer nok vann­kraft, er det vans­ke­lig å se noen miljø­ge­vinst sam­let sett.

Syk­kel er ikke fri­tatt form moms. Helt absurd blir det­te når man sam­men­lig­ner el-syk­kel og el-moped. En el-syk­kel kan ha en elekt­risk hjelpe­mo­tor på inn­til 250W. Den skal ikke ha elekt­risk hoved­frem­drift. Moto­ren skal bare vir­ke så len­ge man også trår selv. Det er et utmer­ket alter­na­tiv for de som kun­ne ten­ke seg å syk­le, men som synes at noen av mot­bak­ke­ne blir for tun­ge. Er moto­ren ster­ke­re enn 250W og det ikke len­ger er nød­ven­dig å trå selv for frem­drif­ten, da er det el-moped, even­tu­elt el-motor­syk­kel. De er fri­tatt for moms etter dagens reg­ler. Få ster­ke­re motor og sørg for at man ikke behø­ver å trå selv, så er det moms­fritt, er dagens bud­skap gjen­nom avgifts­sys­te­met. Det er moms på pedal­tråkk.

Man må gjer­ne dis­ku­te­re nivå­et på mom­sen og om vis­se vare­grup­per skal ha redu­sert moms eller være helt fri­tatt for moms. Men å fri­ta noen trans­port­mid­ler for moms blir i prak­sis en umu­lig løs­ning. Hvor­for ikke gi moms­fri­tak for gode spa­ser­sko som folk kan bru­ke til å gå fram og til­ba­ke til jobb? For syk­ler? Ski? Spark­støt­tin­ger? Snow­board? Skøy­ter? Rulle­skøy­ter? Rulle­ski? Barne­vog­ner? Kajakk? Og sik­kert mye annet man tren­ger for å nyt­tig­gjø­re seg det­te.

Å fri­ta el-biler og el-motor­syk­ler er så dumt at det ikke had­de falt meg inn at noe slikt kun­ne være mulig.

Jeg er også skep­tisk til man­ge av de and­re for­de­le­ne som el-biler har. En el-bil tar like mye plass som and­re biler, i alle fall om vi inklu­de­rer el-biler som fak­tisk er biler. Det er ikke plass nok til at alle kan vel­ge sli­ke plass­kre­ven­de tran­sort­løs­nin­ger, uan­sett hva slags motor bilen måt­te ha. Men det er et litt annet tema.

De som har el-biler får set­te pris på de for­de­le­ne de har hatt og fort­satt har, og nyte dem så len­ge de kan. De som har trodd at sli­ke for­de­ler skul­le vare inn i evig­he­ten har vært nai­ve. Synd for dem.

Print Friendly, PDF & Email
 • Bra blogg. På tide at noen foku­se­rer på elbi­len som miljø­bløff… Helt enig med det du skri­ver her.

 • Hans Håvard Kvis­le

  Intet nytt at mang­len­de kunn­skap sør­ger for at for­dom­mer opp­står. Her har vi en klas­si­ker fra Tor­vund.

  0-sat­sen for mva er et pre­sist virke­mid­del for å sti­mu­le­re til en tek­no­lo­gi­end­ring i den moto­ri­ser­te vei­trans­por­ten. Det må ses i den­ne sam­men­hen­gen og ikke som en del av den gene­rel­le avgifts­po­li­tik­ken i sam­fun­net. Det går fak­tisk an å vel­ge virke­mid­ler på den­ne måten. I hvert­fall for poli­ti­ke­re.

  Inter­es­sant at Tor­vund omta­ler de nors­ke elbi­le­ne som “plast­bøt­ter med elekt­ro­mo­tor og fire hjul”. Sån­ne dum­me beteg­nel­ser skri­ves gjer­ne i sin­ne. Godt at han hol­der seg til å karak­te­ri­se­re kjøre­tøy — og ikke men­nes­ker på en like for­doms­full måte.

  Trod­de det var slik, men så ser jeg at han har bestemt seg hva slags type men­nes­ker elbi­lis­te­ne er. Skal jeg da gene­ra­li­se­re syk­lis­ter uti­fra pøbel­gjen­gen som skal kjap­pest mulig til Aker bryg­ge og ikke tar hen­syn til med­tra­fi­kan­ter? De sam­me som kjø­rer Audi Q7 eller fei­te Mer­cer til “hyt­ta” i hel­ge­ne? Nei, kan vi ikke hol­de oss for god for slik og for­stå at de fles­te men­neske­grup­per er sam­men­sat­te. Også elbi­lis­te­ne.

  Jeg antar at Tor­vund mener at nærings­dri­ven­de kan trek­ke fra inn­gå­en­de mva i mva-regn­ska­pet, ikke utgå­en­de? Sjøl om han tul­ler med dis­se begre­pe­ne, er det intet av mva som kan trek­kes fra for kjøre­tøy som er regist­rert for per­son­tran­port.

  Det er umu­lig å lese ut av Dag­blad­opp­sla­get at regje­rin­ga vil fjer­ne elbil­goder. Det er bare miljø­or­ga­ni­sa­sjo­ner som for­sø­ker å få opp­merk­som­het. Sel­ves­te Sig­bjørn har i Stor­tin­get sagt at avg.politikken for elbil ikke vil end­res i inne­væ­ren­de peri­ode. Mer kan ikke en regje­ring love. Øns­ket om for­de­ler inn i evig­he­ten har jeg ikke. Bare så len­ge at elbi­len uten støt­te kan for­tren­ge de for­uren­sen­de bile­ne. Sånn ca til 2020. Det må nok Tor­vund leve med.

  For energi­regn­ska­pet skri­ver Tor­vund at han er på tynn is. Try­na på syk­ke­len, spør du meg. Legg inn at el-moto­ren er 3–5 gan­ger mer energi­ef­fek­tiv enn for­bren­nings­mo­to­ren og start spe­ku­la­sjo­ne­ne på nytt. Men i alle fall, jeg mener at elbil og sat­sing på for­ny­bar ener­gi skal gå hånd i hånd. Da er poli­tik­ken hel­het­lig og resul­ta­te­ne blir best.

  Mva-fri­ta­ket er først og fremst for å gjø­re elbil så kon­kur­ranse­dyk­tig i pris at van­li­ge folk kan bru­ke den. Til gle­de for alle som har lyst til å gå, syk­le eller bo i byen uten å pus­te inne eksos eller pla­ges av støy. Det­te hand­ler ikke kun om CO2, men for meg som bor i byen, mest om tri­ve­li­ge­re byer og bed­re helse (som syk­ling defi­ni­tivt gir!).

  For­øv­rig er under­teg­ne­de, i mot­set­ning til hva Tor­vund anser som sann­syn­lig, repre­sen­tant for en fami­lie på fire som over­le­ver i byen ved å ha en liten elbil som nøy­er seg med halv­par­ten av plas­sen til en van­lig bil (plast­bøt­ter er små) — og 6–7 syk­ler. Skal jeg være enig med Tor­vund om en ting, så vil­le jeg gjer­ne hatt et inci­ta­ment eller to som frem­mer at jeg bør vel­ge syk­kel fram­for elbil. Idag er det mot­satt slik tra­fikk­bil­det er i byen. Sjøl i ei lita plast­bøt­te er jeg langt tryg­ge­re når SUVe­ne suser rundt meg, enn jeg er på en syk­kel.

  Nei Tor­vund, jeg set­ter stor pris på enga­sje­men­tet ditt for syk­ke­len i byen. Men hvor­for du skal bru­ke kref­te­ne på å kunn­skaps­løst hak­ke på elbi­len, det skjøn­ner jeg vir­ke­lig ikke. Gå hel­ler for de sto­re Buk­ke­ne Bru­se — hvis du tør.

 • Hen­rik

  Bra inn­legg. Jeg er opp­rik­tig nys­gjer­rig på det­te:

  ” Men det kan vel ikke være sær­lig tvil om at det er et stort energi­tap
  på vei­en hvis man først skal pro­du­sere elek­tri­si­tet med fos­silt
  bren­sel, sen­de strøm­men ut i led­nings­net­tet, og så lade opp
  bat­te­ri­ene som skal gi ener­gi til moto­ren i en el-bil. Det tota­le
  energi­for­bru­ket, og der­med CO2–utslip­pet, er anta­ge­lig­vis stør­re enn om det fos­sile bren­se­let bru­kes direk­te for å gi bilen frem­drift.”

  Helt klart energi­tap. Men sto­re kraft­verk er vel langt mer effek­ti­ve enn små bil­mo­to­rer, og elekt­ris­ke moto­rer er gans­ke effek­ti­ve. (Og kraft­verk tren­ger ikke bru­ke ben­sin, hvor­dan er det med utslipp ved raf­fi­ne­ring?) Så hvor­dan fal­ler det­te regne­styk­ket ut til slutt? Noen som vet eller har et over­slag?

  Ellers er det vel et poeng, som du også er inne på, at etter­hvert må kraft­pro­duk­sjo­nen bli mye rene­re, og da vil det være en for­del å ha “elek­tri­fi­sert” bil­par­ken.

 • Ano­ny­mous

  At en per­son som repre­sen­te­rer en inter­esse­or­ga­ni­sa­sjon for el-biler, og som kan­skje har vært med på å lob­be fram avgifts­fri­ta­ket, skri­ver som det­te, er ikke sær­lig over­ras­ken­de.

  Den­ne saken rei­ser i alle fall tre spørs­mål:

  1. Er mva-unn­tak et egnet virke­mid­del for å frem­me alle muli­ge gode til­tak i sam­fun­net?
  2. Hvis ja, er el-biler noe av det som bør unn­tas?
  3. Hvis el-biler skal unn­tas, hva annet bør da unn­tas dels for­di begrun­nel­sen kan være like god (eller dår­lig), dels for å unn­gå uhel­di­ge kon­kur­ranse­vrid­nin­ger.

  Til det førs­te spørs­må­let er mitt svar et klart nei. Noen sek­to­rer er skjer­met for mva, først og fremst deler av kul­tur­sek­to­ren. Men fin­nes det and­re eksemp­ler som er sam­men­lign­ba­re med mva-fri­ta­ket for el-biler? Kan­skje, men jeg kjen­ner i alle fall ikke til dem. Vil man først bru­ke mva-sys­te­met på den måten bør man fri­ta øko­lo­gisk dyr­ket mat og gans­ke mye annet, som er minst like vik­tig som el-biler.

  2. Hvis man øns­ker å sti­mu­le­re folk til å fore­ta miljø­venn­li­ge valg, da må man gi folk fle­re valg­mu­lig­he­ter. Da fri­tar man syk­kel, jogge­sko, spa­ser­sko og en rek­ke and­re trans­port­mid­ler som i til­legg til å være miljø­venn­li­ge, også er gode for folke­helsen. Ensi­dig favo­ri­se­ring av el-bil i for­hold til annen miljø­venn­lig trans­port kan ikke for­sva­res ut fra miljø­hen­syn. I et miljø­per­spek­tiv er det uin­ter­es­sant om tek­no­lo­gi­en er ny eller gam­mel. Sko og syk­kel er to vel­prøv­de og miljø­venn­li­ge tek­no­lo­gi­er for trans­port, beg­ge langt bed­re enn el-biler. Det er ingen grunn til at dis­se avgifts­mes­sig skal dis­kri­mi­nie­res hvis poen­get er mil­jø.

  Hvis man øns­ker å sti­mu­le­re utvik­ling av nye tek­no­lo­gi­er gjør man det bed­re gjen­nom støt­te til forsk­ning m.m. Nor­ge er som kjent en sin­ke når det gjel­der sat­sing på alter­na­ti­ve energi­kil­der.

  Om energi­regn­skap og en even­tu­elt miljø­ge­vinst er jeg vel­dig åpen for mer infor­ma­sjon. Som jeg skrev i mitt inn­legg, så base­rer jeg meg her mer på anta­gel­ser enn kunn­skap. Men: I et energi­regn­skap må man også ta med den ener­gi­en som kre­ves for å pro­du­se­re elek­tri­sis­te­ten og trans­por­te­re elek­tri­si­te­ten, even­tu­elt energi­tap i lag­rings­tek­no­lo­gi (bat­te­ri­er) osv. At en el-motor er 3–5 gan­ger mer energi­ef­fek­tiv hjel­per ikke så mye hvis bare 1/10 (tenk på et tall) av den ener­gi man put­ter inn i elek­tri­si­tets­pro­duk­sjo­nen kom­mer fram til bilens elekt­ro­mo­tor. Jeg aner ikke hvor­dan resul­ta­tet av et slikt energi­regn­skap vil bli. Men hele energi­kje­den må med, ikke bare sis­te ledd. Jeg vil også gjer­ne ha det i et glo­balt per­spek­tiv, slik at man ikke kan for­ut­set­te at all strøm kom­mer fra vann­kraft.

  At strøm kom­mer fra vann­kraft hol­der uan­sett bare som argu­ment der­som vi over tid pro­du­se­rer nok kraft. Hvis vi må impor­te­re sta­dig mer kull­kraft fra and­re land, blant annet for å lade opp en sta­dig øken­de park av el-biler, da hol­der ikke len­ger vann­kraf­tar­gu­men­tet.

  Men el-bil vil uan­sett være bed­re for lokal for­urens­ning, f.eks. det man ser om vin­te­ren i Oslo og Ber­gen.

  3. Skal man ha sær­ord­nin­ger bør det like­vel være slik at like til­fel­ler behand­les likt. Egent­lig blir det­te litt repri­se. Hva gjør at el-bil skal behan­les mer for­del­ak­tig enn annen miljø­venn­lig trans­port? Hvor­for behand­les el-syk­kel dår­li­ge­re enn el-moped? Hvor­for fjer­nes ikke mva på sunn mat? Egent­lig blir det bare en bekref­tel­se på at det er uhel­dig å bru­ke mva-sys­te­met på den­ne måten.

  Hvem som kjø­rer el-biler, vet jeg ikke noe om. Det had­de vært inter­es­sant om noen har data om det­te. Jeg har vans­ke­lig for å tro at man­ge vil vel­ge Think eller Bud­dy som enes­te bil hvis man først skal vel­ge bil. Til plas­sar­gu­men­tet kan man vel si at en SMART ikke er stort stør­re enn en Think eller Bud­dy, og en elekt­risk Peuge­ot 207 tar akku­rat like stor plass som en ben­sin­dre­vet Peuge­ot 207.

  Jeg føl­ger ikke at det er en hak­king på el-bilen å si at den ikke bør for­dels­be­hand­les frem­for annen og minst like miljø­venn­li­ge trans­port­mid­ler.

  Uan­sett offi­si­ell begrun­nel­se, så tror jeg at den reel­le begrun­nel­se for mva-fri­ta­ket har vært et øns­ke om å støt­te nors­ke indu­stri­ar­beids­plas­ser. Miljø­ar­gu­men­tet er ikke nok til å få ansvar­li­ge poli­ti­ke­re til å gå med på noe slikt. Men lover man indu­stri­ar­beids­plas­ser, sær­lig i “dis­trik­te­ne”, da kan poli­ti­ke­re fin­ne på mye rart.

 • Ano­ny­mous

  Hvis noen kan kom­me med et ordent­lig energi­regne­styk­ke, så er jeg inter­es­sert. Her antar og tror jeg, jeg vet ikke.

 • Hans Håvard Kvis­le

  Se det ja, nå er vi litt mer sak­li­ge med hver­and­re. Da skal hel­ler ikke jeg være flå­se­te. For­di det sis­te inn­leg­get ditt invi­te­rer ikke til det.

  0-sats mva for elbi­ler er på det nær­mes­te unik. La oss si det er todel­te årsa­ker til det­te: for­urens­ning fra biler er så alvor­lig at noe radi­kalt må gjø­res og joda litt av drøm­men om norsk bil­in­du­stri var en driv­kraft til at det var mulig å få til. Uten at jeg skal ta æren for det­te, jeg var ikke i den­ne bran­sjen for 10–11 år siden. På den tida kjør­te jeg en elbil som jeg had­de betalt mva for 🙂 Men at det norsk elbil­in­du­stri even­tu­elt for­svin­ner, fjer­ner ikke det førs­te argu­men­tet om at vi må gjø­re noe med den for­uren­sen­de bil­tra­fik­ken.

  0-sats mva er sær­lig hen­sikts­mes­sig på kapi­tal­pro­duk­ter der effek­ten er høy. Jeg mener, det tel­ler ikke like mye på en trå­syk­kel til 4.000 kr som en bil til 250.000 kr hvis du skal få for­bru­ke­ren til å vel­ge den mest miljø­venn­li­ge tek­no­lo­gi­en innen­for et seg­ment.

  Ikke all mobi­li­tet kan dri­ves av pedal­kraft. Vi må inn­se at det må være indi­vi­du­ell, moto­ri­sert mobi­li­tet. Elbi­len kan begren­se den neg­a­ti­ve miljø­på­virk­nin­gen av det­te. Men beva­res, fle­re vi får på føt­te­ne og peda­le­ne, jo bed­re er det. Når det gjel­der miljø­på­virk­ning og sam­funns­kost­na­der fra uli­ke moto­ri­ser­te trans­port­mid­ler, fin­ner du noe i arki­vet her:
  http://elbil.no/elbilfakta/miljo

  Men det er tyde­lig, vi tren­ger mer opp­da­te­ring på fak­ta. Jeg har lest rap­por­ter om det du etter­spør og får sum­me meg til å sam­men­fat­te dis­se på elbil.no. Men tenk deg en ting, tror du vir­ke­lig at det kre­ves mer ener­gi og er et stør­re tap på strøm­pro­duk­sjon og -dis­tri­bu­sjon, enn energi­for­bru­ket ved utvin­ning, trans­port og raf­fi­ne­ring av olje, samt trans­port av bensin/diesel ut i dis­tri­bu­sjons­nett­ver­ket?

  For­øv­rig har jeg sik­ra meg opp­rin­nel­ses­ga­ran­ti på strøm­men jeg bru­ker etter et EU-ser­ti­fi­sert sys­tem. Dvs jeg reser­ve­rer for­ny­bar ener­gi inn på net­tet. For­hå­pent­lig­vis noe som kan sti­mu­le­re til mer pro­duk­sjon av det­te. Der­for er det stør­re sann­syn­lig­het at panel­ov­nen din har skit­ten kraft enn at elbi­len min har det.

  Men min hoved­driv­kraft for å kjø­re elekt­risk er ikke kli­ma, men byfol­ks helse og vel­be­hag. Jeg fat­ter ikke at bil­tra­fik­ken får lov til å for­uren­se på den måten den gjør. Der­for kjø­rer jeg elbil.

  I alle fall, jeg synes det blir så teit når de for­holds­vis miljø­snil­le alter­na­ti­ve­ne hak­ker på hver­and­re. Mitt valg av livs­stil er å syk­le (sær­lig for hel­sa), gå en god del (helst i skau­en) og kjø­re elbil (som bør være minst og let­test mulig). Så irri­te­rer jeg meg mest over dem som gjør det­te vans­ke­ligst for meg. Det er ikke du og and­re syk­lis­ter. Så nå skal jeg ikke være irri­tert.

 • Ano­ny­mous

  Jeg har ikke noe imot el-biler, men synes ikke avgifts­sys­te­met bør bru­kes på den­ne måten. Jeg kon­sta­te­rer at vi er ueni­ge. Det er greit nok. Jeg har ingen pro­ble­mer med folk ikke all­tid er enig med meg.

  Jeg vet ikke hvor­dan energire­regn­ska­pet slår ut. Her (som ellers) er jeg mot­ta­ge­lig for fak­ta.

  Jeg er litt skep­tisk til grøn­ne ser­ti­fi­ka­ter. Hvis du får strøm med opp­rin­nel­ses­ga­ran­ti, men total­for­bru­ket øker og der­med at ande­len “skit­ten” strøm totalt sett øker, f.eks. til indu­stri, så har vi vel ikke opp­nådd så mye mer enn at du får litt bed­re sam­vit­tig­het. Og du kan ikke vite hvor akku­rat din strøm kom­mer fra, bare at en andel stor nok til å dek­ke bl.a. ditt for­bruk kom­mer fra rene kil­der. Din ser­ti­fi­ser­te strøm kan godt hav­ne i mine panel­ov­ner, mens du får skit­ten strøm i din el-bil.

 • Ove Ben­gt Berg

  El-biler er en bløff og et blind­spor i arbei­det for en miljø­venn­lig sam­ferd­sels­po­li­tikk. For det førs­te, det skal ener­gi til å pro­du­se­re og drif­te en elbil som alle and­re biler. For­urens­nin­ga fra el-bilen er flyt­ta ut fra omgi­vel­se­ne der den blir brukt til der ener­gi­en pro­du­se­res. Når en ser bort fra at den kre­ver et uri­me­lig stort are­al som alle and­re biler. Bare støy­en er den sam­me som fra and­re biler (støy kom­mer fra dekk og luft­mot­stand). Dess­uten så er el-biler et aktivt hin­der for den miljø­venn­li­ge kol­lek­tiv­trans­por­ten (eller offent­lig kom­mu­ni­ka­sjon for de som har aver­sjon mot begre­pet «kol­lek­tiv«). Man­ge kjø­per elbil for å kun­ne kjø­re i kol­lek­tiv­fel­te­ne og slip­pe ube­ha­get med å rei­se sam­men med and­re (bort­sett fra å fly da, det er en kol­lek­tiv reise­form som kol­lek­tiv­ha­ter­ne ellers liker). Jo fle­re el-biler det blir, jo mer blir bus­ser hind­ra i kol­lek­tiv­fel­te­ne. Og jo fær­re vil bru­ke buss, og kol­lek­tiv­fel­te­ne kan bli ned­lagt som i sta­ten Phi­ladel­fia i USA, noe som nok man­ge er inter­es­sert i også. Spør Frps sam­ferd­sels­tals­mann Hoks­rud. — Og moms­fri­ta­ket er selv­føl­ge­lig full­sten­dig menings­løst. Hvor­for skal det da være moms på syk­kel og kajakk — eller lang­renns­ski når elbil er fri­tatt? Bare som et resul­tat av poli­tisk press og bløff.

 • Sva­ret er enkelt: Tek­no­logi­ut­vik­ling.  “Plast­bøt­te­ne” er ikke for annet enn entu­si­as­ter. Det fin­nes noen­lun­de van­li­ge elbi­ler, men de er langt fra å være bruk­ba­re til det man­ge av oss bru­ker bil til. MOMS-fri­ta­ket gjør at det er lurt å for­sø­ke å lage kjøre­tøy som til­freds­stil­ler det vi van­li­ge bil­bru­ker har som behov — uten for­bren­nings­mo­tor.

 • Ano­ny­mous

  Hoved­po­en­get er at man ikke bør bru­ke mva-sys­te­met på den­ne måten, og at hvis man først skal gjø­re det bør annen miljø­venn­lig trans­port få sam­me vil­kår. Også for aka­de­mi­ke­re er det helt OK å base­re seg på anta­kel­ser så len­ge det er tyde­li­ge at det er nett­opp det­te man gjør.

 • Ano­ny­mous

  Det­te er ikke helt sam­men­lign­bart. Mva ble opp­rin­ne­lig lagt på varer, ikke tje­nes­ter. Slik var det len­ge. For rela­tivt få år siden, jeg hus­ker ikke helt hvil­ket år det var, ble det også inn­ført moms på tje­nes­ter. For vis­se typer tje­nes­ter ble det inn­ført en lav sats, der­iblant per­son­trans­port.

 • Ano­ny­mous

  Jeg har ald­ri sett noe regne­styk­ke på det. Men man­ge bru­ker sine syk­ler len­ge og jeg vil tro at de er gans­ke enk­le å resir­ku­le­re. Hoved­be­stand­de­len er en ram­me i alu­mi­ni­um eller stål, det må lett kun­ne resir­ku­le­res. (Kar­bon­syk­ler utgjør bare en liten del av det som sel­ges.)

  Ellers kan man over­fø­re avgiftsar­gu­men­ta­sjo­nen til all pro­duk­sjon som har posi­tivt effekt. Man kun­ne f.eks. ha kut­tet mom­sen på bio­lo­gisk pro­du­sert mat, som også kan tren­ge eks­tra støt­te til mar­ke­det er på plass. Men det gjør man ikke. Uan­sett hva posi­tivt man måt­te si om el-biler, så hol­der jeg fast ved at det må ha vært drøm­men om bil­pro­duk­sjon i Nor­ge som har fått poli­ti­ker­ne (ikke minst Finans­de­par­te­men­tet) til å gå med på noe slikt. Miljø­te­k­no­lo­gi er påskud­det, men nep­pe den reel­le begrun­nel­sen.

 • Mag­ne Store­bø

  I 1998 kjøp­te eg min førs­te elbil, og eg har vore inter­es­sert i det­te med elbi­len sitt for­bruk.  På den­ne bak­grunn har eg gjort ein del målin­gar sjølv når eg har lada bilen.

  Det eg finn er at bilen min, ein Kewet, på blan­da køy­ring bru­ker maks ca 2kW/t pr 10 km, for­ut­satt almin­ne­leg tra­fikk­fram­ferd.  Men eg har også målt mind­re, ned mot 1,5 kW/t pr 10 km i godt vær og med låg rulle­mot­stand. 
  Men det­te er ein liten og lett bil.

  And­re som har gjort til­sva­ran­de målin­gar finn det same.
  Sjå den­ne len­ka; http://www.elbil.no/kjope-elbil/lundetesten/298-personlig-rekkeviddetest-av-i-miev-og-think
  Nede på åtten­de avsnit er det­te kom­men­tert.

  Øyvind Lyn­de har også gjort tes­tar på and­re elbi­lar, dei finn du her; http://www.elbil.no/kjope-elbil/lundetesten

  Ein får sjølv­sagt eit tap i net­tet.  Det eg har pluk­ka opp i and­re debat­tar er at i det sen­tra­le høg­spent­net­tet er tapet ca 14%.
  Det eg mei­ner å hugsa frå dei sam­me debat­ta­ne er at tapet i lokal­net­tet er ca 8%, men det­te kan sjølv­sat varie­ra.  Des­se må då sum­me­rast og leg­gast til alle elet­ris­ke apa­rat sitt for­bruk der­som ein skal ta utgangs­punkt pro­du­sert energi­meng­de. 
  (Men ener­gi­en er ikkje ser­leg nyt­tig der­som han blir låst inne på kraft­sta­sjo­nen!)

  Det er sjølv­sagt tap i ladar og bat­te­ri, men det­te går inn i bilen sitt for­bruk målt på nett­ut­ta­ket.
  Så er der også eit for­bruk når bilen og bat­te­ria blir pro­du­sert, men slik er det med alt som blir pro­du­sert.

  Opp­sum­mert og over­ført til sto­re tal, så ser rekne­styk­ke omlag slik ut.

  Ein kan køyra 500.000 bilar ca 10.000 km kvar på 1 TVH.

  I Noreg i dag så er det ca 2,5 mill bilar.  La oss anta at 2 mill er pri­vat­bi­lar.  La oss via­re anta at alle kan køyra på straum.

  Då vil ein kun­na køyra kvar bil i den­ne bil­par­ken 10.000 km på 4 TVH

  (Etter sige­ne mind­re enn det dei nors­ke raf­fi­ne­ria bru­kar til drift for å laga dei pro­duk­ta dei sel, og det før ein ein­as­te bil har køyrt ein ein­as­te km.)

  10.000 km kvart år er grei leng­de for ein almin­ne­leg fami­lie­bil.

  Via­re så er 4 TVH godt innan­for det som sam­fun­net enkelt kan spa­ra på energi­ef­fek­ti­vi­se­ring.

  Slik eg ser det så hand­lar det­te moms­fri­ta­ket om tek­no­logi­om­leg­ging og der­som me får til den så er fram­tia mykje meir bære­kraf­tig enn dagens situa­sjon.

  T.o.m IEA er begynt å få kal­de føt­ter, då er det kan­skje på tide å gje­ra noko!!

  http://www.dn.no/energi/article2265333.ece

 • Think­Big

  Elbil er ingen miljø­bløff, Nor­ge er en stor miljø­bløff, tar en med norsk olje­eks­port i CO2 regn­ska­pet er Nor­ge ansvarl­lig for mer enn 600 mil­lio­ner tonn CO2 pr år eller 125 tonn pr inbyg­ger. Nor­ge tje­ner seg nå søkk­rike på salg av råva­rer som ved for­bren­ning ska­per kli­ma pro­ble­mer som er alvor­li­ge for alle men­nes­ker i ver­den, og alle­re­de nå er kri­tis­ke for noen av de fat­tigs­te lan­de­ne i ver­den. Det er nær­lig­gen­de å sam­men­lig­ne oss med tobakk­pro­du­sen­ter; ver­den er avhen­gig av det vi har å sel­ge, så hvor­for skal vi nå prø­ve å end­re på det? 

  Men det gjor­de nå noen i 2000 da de inn­før­te mva fri­tak på elbil, sik­kert for å red­de Think og ikke ver­den, men det har frem­skyn­det utvik­lin­gen av elbi­ler. Elbi­ler er snart bil­li­ge­re, ster­ke­re, ras­ke­re og får leng­re rekke­vid­de enn and­re biler. Da må kan­skje Nor­ge fjer­ne moms og avgif­ter på ben­sin og ben­sin­bi­ler for at vi skal få solgt det enes­te vi vir­ke­lig kan lage her i Nor­ge?

  Moms­fri­ta­ket på elbi­ler er his­to­rie så snart “vi” føler oss tru­et av den nye tek­no­lo­gi­en, da er det for sent. Nor­ge had­de en sjan­se til å ta vare på sin posi­sjon i front i utvik­ling av bære­kraf­tig ener­gi, dess­ver­re er det toget gått. Uten noe dypt­gri­pen­de finans­kri­se i Nor­ge blir det ingen end­rin­ger, vi har det mer enn fett nok med olja! 

  Når res­ten av ver­den kom­mer seg opp av sin finans­kri­se, star­ter Nor­ge sin kri­se, når vi ser at vår “ener­gi” pro­duk­sjon ikke len­ger er kon­kur­ranse­dyk­tig.

 • Ano­ny­mous

  # å fri­ta noen trans­port­mid­ler for moms blir i prak­sis en umu­lig løs­ning.

  Hal­lo? Fot i bak­ken og en bench­mar­king mot vir­ke­lig­he­ten: Det *er* gjen­nom­ført i prak­sis. Det er full­sten­dig vir­ke­lig­hets­fjernt å kal­le det for umu­lig “i prak­sis”, for­di det har vært gjen­nom­ført så len­ge at det­te i seg selv bevi­ser at det i prak­sis er en fullt mulig løs­ning. 

  Det er hel­ler ikke noe spe­si­elt nytt som feno­men. Frem til for åtte år siden var per­son­frakt as such mva-fritt, så vidt jeg vet — og “noen trans­port­mid­ler” som skinne­trans­port­tje­nes­ter og luft­trans­port­tje­nes­ter fikk behol­de mva-fri­ta­ket sitt enda len­ger. I prak­sis, alt­så (i til­legg til de jure). Fullt mulig.

  Om det er lurt eller ikke, er en helt annen sak. *Vil* man støt­te den­ne nærin­gen, så er det ikke noe pro­blem å bru­ke en ord­ning som man alle­re­de har, og som fun­ge­rer — “i prak­sis”, selv om noen ikke ser ut til å skjøn­ne at det er mulig. Det er bare et spørs­mål om det er rett prio­ri­te­ring.

  Og i den sam­men­hen­gen mener jeg at det er bed­re å gjø­re det med et eller annet virke­mid­del som er for­ut­sig­bart for kjø­per. Selv hvis man ser bort fra at *løpen­de* poli­tis­ke goder er skrift i sand og løf­ter om kjær­lig­het, så er det en del av dis­se virke­mid­le­ne som var for­ut­satt å være mid­ler­ti­di­ge — man kan for eksem­pel ikke la alle el-bile­ne få bru­ke kol­lek­tiv­fel­te­ne der­som det blir vel­dig man­ge el-biler. Kjøpe­sum­men er et mye mer treff­sik­kert verk­tøy, for den­ne ord­nin­gen kan umid­del­bart snur­pes igjen når man har nådd den poli­tis­ke mål­set­nin­gen. Uav­hen­gig av om den­ne er for­nuf­tig eller ufor­nuf­tig. 

  (Og hvis jeg skal mene noe om det sist­nevn­te, så bør man i hvert fall stram­me til nå når bil­pro­du­sen­te­ne begyn­ner å sni­ke inn ben­sin­drev­ne elkraft­verk i donin­ge­ne for å tref­fe avgifts­re­gi­met.)

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Røyken og bilen()