Oslo må slutte å tulle — selvsagt er det plass til sykler på Stortorvet!

Stor­tor­vet er ikke stort nok for alle, kan vi lese i Aften­pos­ten. Igjen må syk­lis­te­ne vike.

Nå må Oslo slut­te å tul­le! Ved den mins­te utford­ring synes Oslos “løs­ning” å være at syk­lis­te­ne må vike. Slik skal det visst bli i Bog­stad­vei­en, i Bygd­øy Alle og man­ge and­re gater også. Det kan se ut som om man vil gjø­re Stor­tor­vet til en repri­se av Jern­bane­tor­get.

Oslo må slut­te å lage sli­ke tulle­pro­sjek­ter. Selv­føl­ge­lig skal det leg­ges til ret­te for syk­ling til og over Stor­tor­vet, like selv­føl­ge­lig som det skal leg­ges til ret­te for syk­ling i Bog­stad­vei­en, i Bygd­øy Allé, Hen­rik Ibsens gate og de aller fles­te and­re gater i den­ne byen. Det er vel etab­lert stan­dard i de fles­te sivi­li­ser­te stor­byer i Euro­pa. Det er på tide at Oslo inn­ser at syk­kel er det bes­te trans­port­mid­de­let i byer og at det ikke er noe som kan sen­des ut i side­ga­ter og på sto­re omvei­er. Det er like selv­sagt at det leg­ges til ret­te for syk­lis­ter som at det leg­ges til ret­te for fot­gjen­ge­re, alle steder.

Con­ti­nue read­ing Oslo må slut­te å tul­le — selv­sagt er det plass til syk­ler på Stor­tor­vet!