Oslo må slutte å tulle — selvsagt er det plass til sykler på Stortorvet!

Stor­tor­vet er ikke stort nok for alle, kan vi lese i Aften­pos­ten. Igjen må syk­lis­te­ne vike.

Nå må Oslo slut­te å tul­le! Ved den mins­te utford­ring synes Oslos “løs­ning” å være at syk­lis­te­ne må vike. Slik skal det visst bli i Bog­stad­vei­en, i Bygd­øy Alle og man­ge and­re gater også. Det kan se ut som om man vil gjø­re Stor­tor­vet til en repri­se av Jern­bane­tor­get.

Oslo må slut­te å lage sli­ke tulle­pro­sjek­ter. Selv­føl­ge­lig skal det leg­ges til ret­te for syk­ling til og over Stor­tor­vet, like selv­føl­ge­lig som det skal leg­ges til ret­te for syk­ling i Bog­stad­vei­en, i Bygd­øy Allé, Hen­rik Ibsens gate og de aller fles­te and­re gater i den­ne byen. Det er vel etab­lert stan­dard i de fles­te sivi­li­ser­te stor­byer i Euro­pa. Det er på tide at Oslo inn­ser at syk­kel er det bes­te trans­port­mid­de­let i byer og at det ikke er noe som kan sen­des ut i side­ga­ter og på sto­re omvei­er. Det er like selv­sagt at det leg­ges til ret­te for syk­lis­ter som at det leg­ges til ret­te for fot­gjen­ge­re, alle steder.

Folk kom­mer til å syk­le på Stor­tor­vet, uan­sett hva byrå­kra­ter og poli­ti­ke­re måt­te mene. Som alle and­re, så er syk­lis­ter inter­es­sert i å kom­me fram på en rask og enkel måte, og vi lar oss ikke lede ut på sto­re omvei­er for­di noen byrå­kra­ter og poli­ti­ke­re har tenkt at der kan vi aller nådigst få lov til å sykle.

Det kan fak­tisk være vans­ke­lig å unn­gå Stor­tor­vet. Tre av de syk­kel­trasé­ene som er ved­tatt som en del av gate­bruks­pla­nen for sen­trum krys­ser hve­ran­de nett­opp på Stor­tor­vet (det er vans­ke­lig å fin­ne infor­ma­sjon på Oslo kom­mu­nes nett­si­der, så jeg hol­der med til det som er gjen­gitt av Venst­re:

Nord/sør:
Tra­se 1: Anker­brua – Torg­gata – Kirkegata
Tra­se 3: Uelands gate – Mari­dals­vei­en – Møl­ler­gata – Kon­gens gate – Vippetangen

Øst/vest:
Tra­se 1: Wer­ge­lands­vei­en – Kris­ti­an IVs gate – Gren­sen – Kirkeristen

Har man opp­he­vet den ved­tat­te pla­nen en måned etter at den ble ved­tatt? I det som har vært omtalt som plan for Stor­tor­vet sies det ikke noe om hva slags løs­ning man i ste­det vil ha for syk­lis­ter. De ser ut til bare å være skjø­vet ut, slik det skjed­de på Jern­bane­tor­get.

Når det ikke leg­ges til ret­te for syk­ling, blir resul­ta­tet kaos. De minst skvet­ne kom­mer til å syk­le i kol­lek­tiv­fel­tet, selv om de jages av bus­ser. Noen av oss har tatt kon­se­kven­sen av mang­len­de til­rette­leg­ging ved å kre­ve vår plass i kjøre­ba­nen. Så får biler og bus­ser bare lig­ge bak og ven­te til det er plass til å kom­me for­bi på ordent­lig måte. Det er ikke vi som har laget “løs­nin­ge­ne” hvor man ikke har tenkt på og satt av plass til syk­ler. And­re er mer for­sik­ti­ge, og krong­ler seg mel­lom fot­gjen­ge­re på for­tau­et, hvil­ket er en dår­lig løs­ning. Syk­lis­ter har ikke noe på for­tau­et å gjø­re (men poli­ti­ker­ne har bestemt at det er lov). Syk­lis­ter har lov til å syk­le i van­lig kjøre­felt, i kol­lek­tiv­felt, gåga­ter og på for­tau — og det gjør vi. Men det had­de vært mye bed­re for alle om man fikk orden på for­hol­de­ne med egne områ­der for syklister.

Tanke­gan­gen i Oslo (og ellers i Nor­ge) er fun­da­men­talt gal. Man må star­te med utgangs­punkt i hvor­dan man skal få gode for­hold for alle tra­fi­kan­ter man vil ha i byen (som eks­klu­de­rer pri­vat­bil). Så får man even­tu­elt fin­ne fram til egne­de kom­pro­mis­ser når ikke alle øns­ker kan opp­fyl­les, men fort­satt kom­pro­mis­ser som inklu­de­rer alle. I ste­det vel­ger man ut noen som skal få en “Rolls Royce” løs­ning, og mer­ke­lig nok ble det da ikke plass (eller pen­ger) til and­re når det­te slal rea­li­se­res. Man vil lage en idé­ell løs­ning for kol­lek­tiv­trans­port på Stor­tor­vet. I ste­det for å inn­se at det ikke fullt ut lar seg rea­li­se­re skal skrive­bords­fol­ket rea­li­se­re det­te ved å kas­te ut and­re tra­fi­kant­grup­per som har sin selv­føl­ge­li­ge plass der. Resul­ta­tet blir kaos, for­di syk­lis­te­ne like­vel kom­mer til å syk­le der.

Pro­ble­met lar seg løse hvis man vil. Det førs­te som må vike er par­ke­ring på gate­plan. Vel­dig man­ge ste­der i den­ne byen står det på en hånd­full gate­par­ke­rings­plas­ser som i alle fall til nå synes å ha vært hel­li­ge for poli­ti­ke­re og plan­leg­ge­re. På “butikk­si­den” i Hen­rik Ibsens gt er det kan­skje ti par­ke­rings­plas­ser som gjør at man i dag ikke får til ordent­li­ge for­hold for syklister.

Behø­ver for­tau­ene all­tid å være så bre­de? På Karl Johan, ja, for der er det man­ge fot­gjen­ge­re. I Hen­rik Ibsens gt langs Slotts­par­ken kan bred­den godt redu­se­res for å gi plass til syk­lis­ter — det er uan­sett vel så man­ge syk­lis­ter som fot­gjen­ge­re på for­tau­et på den­ne siden.

Man må aksep­te­re kom­pro­mis­ser. Men det er ikke et kom­pro­miss at syk­lis­te­ne sten­ges ute.

I føl­ge Aften­pos­ten er det Nor­con­sult som har utar­bei­det for­sla­get. Jeg vet ikke hva slags bestil­ling Norscon­sult har fått og der­for er det vans­ke­lig å vur­de­re deres inn­sats. Men i Nord­con­sults skryte­bro­sjy­re om deres sam­ferd­sels­kom­pe­tan­se er det ikke ett enes­te bil­de av en syk­kel. Der­imot har de fun­net grunn til å skry­te av at de had­de ansva­ret for skan­dale­pro­sjek­tet Jern­bane­tor­get (noe jeg først opp­da­get etter at jeg had­de skre­vet inn i det­te inn­leg­get at Oslo, med Nord­con­sults hjelp, synes å vil­le gjen­ta fade­sen fra Jern­bane­tor­get når de nå skal gå løs på Stor­tor­vet). Jeg vet ikke så mye om Nord­con­sult. Men lite tyder på at de for­står syk­kel, og i så fall mang­ler de den nød­ven­di­ge kom­pe­tan­se til å plan­leg­ge sam­ferd­sels­pro­sjek­ter i byer. Med Jern­bane­tor­get og Stor­tor­vet har de strø­ket til eksa­men to ganger.

Hvis bestil­lin­gen ikke har inne­holdt et krav om til­rette­leg­ging for syk­kel, så er sva­ret: Kast ut de som har utar­bei­det bestil­lin­gen. Har til­rette­leg­ging for syk­kel vært et krav, så kast ut Nor­con­sult. Få hel­ler inn kon­su­len­ter fra Dan­mark og/eller Neder­land som skjøn­ner hvor­dan det i byer kan leg­ges til ret­te for syk­kel. Hvis Nord­con­sult ikke skjøn­ner det­te, ikke bruk dem. Man kan begyn­ne å lure på om dere som er poli­tisk ansvar­lig og ansvar­lig for plan­leg­ging ald­ri har vært uten­for Nor­ge og sett hvor­dan det­te er løst i and­re byer, eller om dere bare beve­ger dere rundt sli­ke ste­der med mør­ke sol­bril­ler og sto­re sky­lap­per — even­tu­elt bare blir kjørt rundt i bil.

Byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land, du har fle­re gan­ger sagt at det skal sat­ses på syk­kel og at Oslo skal bli en syk­kel­by. Jeg har vært tål­mo­dig med deg og trodd på at du men­te det, og at det nå kan­skje skal bli bed­re. Jeg har nok tenkt at det er din onde fet­ter FrP som har vært hoved­pro­ble­met. Nå er FrP ute. Nå får du vise at du mener alvor med å vil­le sat­se på sykkel.

Ola Elve­stu­en, du har ikke sit­tet len­ge nok til å kun­ne hol­des ansvar­lig for plan­leg­gin­gen av det­te. Men du får ansva­ret der­som det blir gjen­nom­ført. Gjen­nom­fø­res en end­ring på Stor­tor­vet som ikke gir plass for syk­ler og tre ved­tat­te syk­kel­tra­se­er like­vel ikke blir byg­get, da har du snub­let på hopp­kan­ten. Da fort­set­ter du bare en tid­li­ge­re syk­kel­fiendt­lig poli­tikk, Ola Elve­stu­en, og man­ge av oss vil bli dypt skuffet.

Sti­an Ber­ger Røs­land og Ola Elve­stu­en, dere to har hoved­an­sva­ret for å gjø­re Oslo til en syk­kel­by. Lyk­kes dere vil dere få æren, og vi kan hol­de FrP ansvar­lig for den dår­li­ge his­to­ri­en. Bed­re sent enn ald­ri. Men fort­set­ter dere i sam­me spor, da er dere ansvar­lig for fadesen.

Hvis Oslo med noen som helst rime­lig­het skal kun­ne kal­les en syk­kel­by, så er et minste­krav at det i alle frem­ti­di­ge pro­sjek­ter tas hen­syn til syk­lis­ter. Syk­lis­ter er en like selv­føl­ge­lig del av tra­fikk­bil­det som and­re tra­fi­kan­ter, og det er som sagt like selv­sagt at det leg­ges til ret­te for syk­lis­ter som for fot­gjen­ge­re. Vi tren­ger man­ge typer løs­nin­ger. Vi tren­ger et hoved­syk­kel­vei­nett, hvor man lig­ger 26 år etter den opp­rin­ne­li­ge pla­nen. Mye av det som plan­leg­ges som hoved­syk­kel­vei­nett hol­der ikke mål. I et hoved­syk­kel­vei­nett er det selv­føl­ge­lig frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter som er prio­ri­tert. Syk­kel­felt som avbry­tes av buss­holde­plas­ser er uak­sep­ta­belt i et hoved­syk­kel­vei­nett. Blan­det tra­fikk med fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter er uak­sep­ta­belt i et hoved­syk­kel­vei­nett. Par­ke­ring er uak­sep­ta­belt i et hoved­syk­kel­vei­nett, her­under også par­ke­ring innen­for et syk­kel­felt. I et sekun­dær- eller lokal­nett kan de i stør­re grad søkes etter kompromisser.

Køben­havn og Amster­dam star­tet med å rea­li­se­re sine pla­ner fra slut­ten av 70-tal­let, Oslo gjor­de ingen ting og gjør fort­satt svært lite. Det er resul­ta­tet av det­te Oslo­syk­lis­te­ne pla­ges av hver dag, og som de som mener de blir pla­get av syk­lis­ter også pla­ges av. Men det må også være slik at uan­sett hvor vi skal i den­ne byen, så skal det være greit å vel­ge syk­ke­len, så også om vi skal til Stor­tor­vet, Bog­stad­vei­en eller Jern­bane­tor­vet.

Tanke­gan­gen som pre­ger plan­leg­gin­gen i Oslo er grunn­leg­gen­de feil. Syk­kel er ikke noe sært til­legg til annen tra­fikk­plan­leg­ging, det er er noe som det all­tid skal tas hen­syn til. Dere må gi en vel­dig klar beskjed til fag­eta­ten: I samt­li­ge vei­pro­sjek­ter skal det være et krav at det leg­ges til ret­te for syk­kel. Hvis inter­ne utre­de­re og eks­ter­ne kon­su­len­ter ikke kla­rer å leve­re, så få inn noen som skjøn­ner syk­kel. Pla­nen for Stor­tor­vet må avvi­ses og det bør være sis­te gang vi ser en slik plan hvor til­rette­leg­ging for syk­kel ikke er en selv­føl­ge­lig del av løs­nin­gen. Dere må kun­ne si ald­ri mer Jern­bane­tor­get, ald­ri mer Carl Ber­ner. Det betyr at for­sla­get for Stor­tor­vet må for­kas­tes, og at Bjør­vi­ka­pro­sjek­tet må gjen­nom­gås kri­tisk og revideres.

Et ube­ha­ge­lig spørs­mål begyn­ner å bli vel­dig påtren­gen­de: Er det direk­te mot­vil­je, eller er det slik at Oslo er belem­ret med Euro­pas mest talent­løse poli­ti­ke­re og plan­leg­ger når det gjel­der sykkel?

Print Friendly, PDF & Email