Hva sier egentlig EU-målingene?

Rekord­dår­lig opp­slut­ning om EU, mel­der NRK. Nep­pe noen er sær­lig over­ras­ket over det resul­ta­tet. Men hva for­tel­ler det egentlig?

NRK skri­ver ikke hvor­dan spørs­må­let ble stilt. Men det typis­ke spørs­må­let i sli­ke målin­ger er “Hvis det had­de vært folke­av­stem­ming i dag, vil­le du svart ja eller nei til norsk med­lem­skap i EU?”, eller noe til­sva­ren­de. Jeg er nep­pe den enes­te som mener at ja, Nor­ge bør bli med­lem av EU, men ikke nå. Jeg vil­le der­for fått pro­ble­mer med å sva­re på et slikt spørsmål.

EU er i kri­se. Det er defi­ni­tivt ikke tids­punk­tet å søke med­lem­skap. Kom­mer EU seg styr­ket ut av kri­sen, vil spørs­må­let om norsk med­lem­skap igjen kun­ne bli aktu­elt. Ender EU med bruk­ket rygg, er det ingen grunn til å gå inn. Den som lever får se.

Con­ti­nue read­ing Hva sier egent­lig EU-målin­ge­ne?