Hva sier egentlig EU-målingene?

Rekord­dår­lig opp­slut­ning om EU, mel­der NRK. Nep­pe noen er sær­lig over­ras­ket over det resul­ta­tet. Men hva for­tel­ler det egentlig?

NRK skri­ver ikke hvor­dan spørs­må­let ble stilt. Men det typis­ke spørs­må­let i sli­ke målin­ger er “Hvis det had­de vært folke­av­stem­ming i dag, vil­le du svart ja eller nei til norsk med­lem­skap i EU?”, eller noe til­sva­ren­de. Jeg er nep­pe den enes­te som mener at ja, Nor­ge bør bli med­lem av EU, men ikke nå. Jeg vil­le der­for fått pro­ble­mer med å sva­re på et slikt spørsmål.

EU er i kri­se. Det er defi­ni­tivt ikke tids­punk­tet å søke med­lem­skap. Kom­mer EU seg styr­ket ut av kri­sen, vil spørs­må­let om norsk med­lem­skap igjen kun­ne bli aktu­elt. Ender EU med bruk­ket rygg, er det ingen grunn til å gå inn. Den som lever får se.

Om noen skul­le spurt hva jeg vil­le ha svart om det had­de vært folke­av­stem­ming i dag, vil­le mitt svar ha vært at det ikke er noen grunn til å avhol­de noen folke­av­stem­ming i dag — og det uav­hen­gig av hva opi­no­nen måt­te mene om med­lem­s­akp. Men det svar­al­ter­na­ti­vet fin­nes ikke i menings­må­ler­nes spørreskjema.

Nor­ge har en åpen og i stor grad råvare­ba­sert øko­no­mi. Vi er et land i Euro­pas utkant med et folke­tall som til­sva­rer omtrent halv­par­ten av befolk­nin­gen i Paris-regio­en. EU er vårt vik­tigs­te eks­port­mar­ked. Det hjel­per ikke å si at Nor­ge ikke har en enes­te fisk å gi bort, hvis det ikke fin­nes noen som er inter­es­sert i å kjø­pe all fisken vår.

Mitt kla­re inn­trykk fra sam­ar­beid med folk i sto­re deler av Euro­ap, er at for de fles­te er Europa=EU. Vi må gjer­ne argu­men­te­re for at vi er en nasjon vi med, og er i Euro­pa. De and­re vil nik­ke og si ja, ja. Så fort­set­ter de å snak­ke om Euro­pa og mene EU. Spørs­mål som bare er inter­es­san­te for land som står uten­for EU er uin­ter­es­san­te for Euro­pa. Det vil man ikke bru­ke tid på. I den grad Nor­ge har and­re inter­es­ser enn land i EU, vil Nor­ges inter­es­ser bli igno­rert. Det er ikke for­di man vil mot­ar­bei­de Nor­ge, men for­di Nor­ge ikke er viktig.

For våre nor­dis­ke nabo­er er Europa=EU vik­ti­ge­re enn Nor­den. And­re nor­dis­ke land ser ingen grunn til å bru­ke tid på Nor­den, og lar seg repre­se­ne­re på lavt nivå i Nor­disk råd. Det er i Brus­sel det skjer, ikke i Nor­disk råd. Nor­disk råd kun­ne kan­skje ha vært poli­tisk inter­es­sant om det had­de vært are­na for dis­ku­sjon av nor­dis­ke posi­sjo­ner i for­hold til pro­ses­ser som skjer i Euro­pa. Med det vil Nor­disk råd ald­ri kun­ne bli så len­ge Nor­ge og Island står uten­for EU. Da kan de drys­se ut noen pri­ser og litt kul­tur­mid­ler, men ellers få sta­dig mind­re betydning.

Noen drøm­mer om at vi også skal ut av EØS, i prak­sis avvik­le EØS. Skul­le Island bli med­lem og Nor­ge gå ut av EØS, vil EØS-avta­len bli en avta­le mel­lom EU og Lich­ten­stein. Lich­ten­stein har omtrent like man­ge inn­byg­ge­re som det bor i Sage­ne bydel i Oslo. Ut over å tet­te skatte­hull, vil ingen bry seg om Lichtenstein.

De som vil ut av EØS synes å tro på en han­dels­av­ta­le som alter­na­tiv. And­re tror på Jule­nis­sen. Jeg har hørt argu­men­ter om at vi alle­re­de har en han­dels­av­ta­le. Kan­skje er avta­len fra før 1992 for­melt sett fort­satt en avta­le. Men uan­sett for­ma­li­te­ter er det lite rea­lis­me i å gjen­opp­li­ve den avta­len. Hvis det er en avta­le, vil det nep­pe være en avta­le som er bin­den­de annet enn i for­hold til de 12 land som alle­re­de var med­lem i 1992.

Sveits har en han­dels­av­ta­le. Sveits er langt vik­ti­ge­re for EU enn hva Nor­ge er. Sveits er en stra­te­gisk plas­sert “øy” midt i Euro­pa, og EU er avhen­gig av å ha avta­ler om bl.a. trans­port gjen­nom Sveits. Sveits har nå en gang den­ne avta­len, og det er vans­ke­li­ge­re å si opp en avta­le enn det er å ikke inn­gå en ny. Men EU synes å ha gått lei av sære og krav­sto­re sveit­se­re. At Nor­ge skal kun­ne gå ut av dagens EØS-avta­le og få en avta­le som den EU helst vil avvik­le i for­hold til Sveits, er lite rea­lis­tisk. Man kan like gjer­ne tro på julenissen.

Jeg liker ikke EØS-avta­len. Det er en hus­manns­kon­trakt og en form for med­lem­skap uten stem­me­rett. I prak­sis må vi føl­ge det EU bestem­mer, men er ikke med på beslut­nin­ge­ne. EØS-avta­len er vir­ke­lig et eksem­pel på demo­kra­tisk under­skudd. Hvis EU kom­mer seg gjen­nom kri­sen og kan­skje kom­mer ut som et ster­ke­re EU, da kan det være tid for en ny dis­ku­sjon om å erstat­te dagens EØS-avta­le med et med­lem­skap som gir stem­me­rett. Men i dag er EU-med­lem­skap ikke aktu­ell poli­tikk. Der­for behø­ver vi ikke å ten­ke på hva vi vil­le ha stemt om det had­de vært folke­av­stem­ming i dag.

EU er vik­ti­ge­re for Nor­ge enn Nor­ge er for EU.

Print Friendly, PDF & Email