Oslopolitiet er blant syklistenes verste fiender!

Jeg har fle­re gan­ger skre­vet at poli­ti­et er en syk­kel­fiendt­lig etat, om menings­løse kon­trol­ler som gren­ser til for­føl­gel­se, at poli­ti­et feil­be­skri­ver syk­kel­ulyk­ker ved at de sky­ver skyl­den over på syk­lis­ter der bilis­ten ikke over­holdt vike­plikt, osv. Vide­re har Oslo­po­li­ti­et vært den størs­te bremse­klos­sen når det gjel­der å opp­he­ve enveis­kjø­ring for syk­lis­ter i gater som ellers er enveis­kjørt. Men det er ver­re enn som så. I sin iver etter å iva­re­ta bilis­te­ne er Oslo­po­li­ti­et ansvar­lig for noen av de ver­ste syk­kel­fel­le­ne i Oslo.

Når det gjel­der tra­fikk­plan­leg­ging i Oslo lever vi dess­ver­re i en om ikke poli­tistat, så i alle fall poli­tiby. I Oslo er det poli­ti­et som har skilt­myn­dig­het. Det­te føl­ger av skilt­for­skrif­ten § 28, som lyder:

1. For offent­lig og pri­vat veg i kom­mu­ne­ne Oslo, Ber­gen, Trond­heim, Stav­an­ger, Kris­tian­sand, Tromsø og Dram­men kan poli­ti­et tref­fe ved­tak om å set­te opp eller å ta ned
a)    for­buds­skilt og påbuds­skilt unn­tatt skilt som omfat­tes av bestem­mel­se­ne i § 26 og § 27,
b)    skil­te­ne 508 «Kol­lek­tiv­felt», 509 «Sam­bruks­felt», 510 «Slutt på kol­lek­tiv­felt», 511 «Slutt på sam­bruks­felt », 512 « Holde­plass for buss », 513 « Holde­plass for spor­vogn », 514 « Holde­plass for dro­sje », 518 « Gang­veg », 520 « Syk­kel­veg », 521 « Syk­kel­felt », 522 « Gang- og syk­kel­veg », 526 « Enveg­skjø­ring », 548 « Gågate », 550 « Slutt på gågate » og 552 « Par­ke­ring », og
c)    even­tu­el­le under­skilt til disse.

Som utøven­de myn­dig­het kun­ne man tro at poli­ti­ets opp­ga­ve her var begren­set til å påse at det skil­tes rik­tig i for­hold til gjel­den­de regu­le­ring. Men Oslo­po­li­ti­et har til­tatt seg en myn­dig­het langt ut over det­te. De over­prø­ver ved­tatt regu­le­ring i sin iver etter å ta vare på deres ven­ner, bilis­te­ne. Jeg har man­ge gan­ger kri­ti­sert Oslo kom­mu­ne. Oslo kom­mu­ne for­tje­ner mye kri­tikk for sin mang­len­de og halv­hjer­te­de syk­kel­sat­sing. Men jeg har nok kom­met til å sky­te på Jøran Kall­myr og hans for­gjen­ger Peter N. Myh­re i saker hvor poli­ti­et har vært synderen.

Con­ti­nue read­ing Oslo­po­li­ti­et er blant syk­lis­te­nes ver­ste fien­der!